Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Ur III catalogue at Yale (Y1) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - dijir cémbí-zid-da dar-a
2 - (d)en-líl-lá dug4-ga-ni nu-kúr
3 - lugal an kug-ga me-te-bi
4 - lugal (d)en-líl-ra gub-ba
5 - en gud bàn-da
6 - ce-er-zid en-da gal
7 - munus zid dug4-ga
8 - en su-lí-im
9 - ur-saj en huc gal
10 - ur-saj en me ca-ra túm-ma
11 - lugal an-cag4-ta hi-li gùrù
12 - nin me-e hé-du7
13 - en inim nun zu
14 - (d)cul-gi hi-li sud
15 - (d)cul-gi dijir zid
16 - en gal-zu an-na
17 - lugal-ju10 hi-li gùrù
18 - lugal inim sag9
19 - ur-saj cag4 kug-ta
20 - lugal a-ma-ru
21 - lugal me-lem4 huc
22 - ur-saj gal gùrù
23 - en an ki-a
24 - lugal ud di
25 - lugal jic-túg dajal
26 - ur-saj cul zid tud-da
27 - nin hi-li sud
28 - ajrig zid unken-na
29 - ucum huc an-na
30 - lugal-me cag4-ta ur-saj-me-en
31 - nin-ju10 suh za-gìn za-na gùn-a
32 - en me-lem4 sud-sud
33 - cu-níjín 32 en8-du lugal
34 - lugal en gal-di an-na
35 - saj-me-en kug
36 - ama hé-jál-la dù-a
37 - gud-e si jar-re
38 - nun-né é en kur9-ra-ta
39 - ud za-la-ra
40 - ur-saj pirij huc úrú me gal-gal
41 - ur-saj cag4-tùr
42 - dumu an-na
43 - sahar ka-a dù-a
44 - cu-níjín 10 en8-du igi-cè-àm
45 - pàd-da níj-ú-rum
dijir noun deity
cémbí-zíd noun kohl
dar verb to split
én-líl noun Enlil
dug4 verb to say
kúr verb to be different
lugal noun king
an noun heaven
kug adj shining
me-te noun (fitting) attribute
lugal noun king
én-líl noun Enlil
gub verb to stand
en noun lord
gud noun bull
bàn-dà adj junior
ce-er-zid noun radiance
en noun lord
gal verb to be big
munus noun woman
zid adj right
noun (loving) care
dug4 verb to say
en noun lord
su-lim noun (awesome) radiance
ur-saj noun hero
en noun lord
huc verb to be reddish
gal verb to be big
ur-saj noun hero
en noun lord
me noun essence
cár verb to be numerous
túm verb to be suitable
lugal noun king
an-cag4 noun interior of heaven
hi-li noun attractiveness
gùrù verb to bear
nin noun lady
me noun essence
hé-dú7 noun (fitting) ornament
en noun lord
inim noun word
nun noun prince
zu verb to know
cul-gi noun Culgi
hi-li noun attractiveness
sud verb to be distant
cul-gi noun Culgi
dijir noun deity
zid adj right
en noun lord
gal-zu adj skilful
an noun heaven
lugal noun king
hi-li noun attractiveness
gùrù verb to bear
lugal noun king
inim noun word
sag9 verb to be good
ur-saj noun hero
cag4 noun heart
kug adj shining
lugal noun king
a-ma-ru noun flood
lugal noun king
me-lem4 noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
ur-saj noun hero
noun fear(someness)
gal verb to be big
gùrù verb to bear
en noun lord
an noun heaven
ki noun place
lugal noun king
ud noun storm
noun voice
dug4 verb to say
lugal noun king
jéctúg noun ear
dajal verb to be wide
ur-saj noun hero
cul noun young man
zid adj right
tud verb to give birth
nin noun lady
hi-li noun attractiveness
sud verb to be distant
ajrig noun housekeeper
zid adj right
unken noun assembly
ucum noun type of snake
huc verb to be reddish
an noun heaven
lugal noun king
cag4 noun heart
ur-saj noun hero
nin noun lady
suh10 noun crown
zà-gìn noun lapis lazuli
za-na noun meaning unknown
gùn verb to be multicoloured
en noun lord
me-lem4 noun (awesome) radiance
sud verb to be distant
cú-níjín noun total
32 numeral 32
èn-dù noun song
lugal noun king
lugal noun king
en noun lord
gal-di adj important
an noun heaven
saj-men noun type of crown
kug adj shining
ama noun mother
hé-jál noun plenty
verb to erect
gud noun bull
si noun horn
jar verb to place
nun noun prince
é noun house(hold)
en noun lord
kur9 verb to enter
ud noun day(light)
zal verb to pass
ur-saj noun hero
pirij noun lion
huc verb to be reddish
úrú noun flood
me noun essence
gal verb to be big
ur-saj noun hero
càg4-tùr noun womb
dumu noun child
an noun An
sahar noun earth
ka noun mouth
verb to erect
cú-níjín noun total
10 numeral 10
èn-dù noun song
igi noun eye
pàd verb to find
níj-ú-rúm noun property