Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
OB catalogue in the Louvre (L) -- a composite transliteration
/
pdf
+
...
5 - (d)en-líl sù-rá-cè
6 - nám nun-e
7 - ud re-a
8 - in-nin me huc-a
9 - é ud huc an ki
10 - en-e kur tìl-la-cè
11 - hur-saj an ki-bi-da-ke4
12 - saj-ki gíd-da
13 - edin i-lu jar-ù
14 - ud re-a
15 - ud re-a (MAN)
16 - e al-e al-e
17 - lugal-e mu-ni níj-ul-e
18 - lugal ud me-lem4-bi nir-jál
19 - iri na-nam
20 - ud ul re-ta
21 - ki-ùr gal-e
22 - ud ul an ki-ta
23 - lugal-bàn-da
24 - iri gud huc
25 - cég1 kur cuba-ta
26 - tùr-ra-na
27 - tùr me nun-e
28 - iri me zid-da
29 - ud cu bal ak-dè
30 - an-né nam-nir-jál
31 - é-u6-nir
32 - en mah-di an ki
33 - an gal-ta ki gal-ta
34 - in-nin me gal-gal-la
35 - nám nun-e saj na-an-íl-ta
36 - nám nun-e é-kur-ta è-a
37 - cul mè-ka
38 - ì-a lum-lum
39 - nin me zid-da
40 - in-nin9 cag4 gur4-ra
41 - en gal me gùr-ru kul-aba(ki)
42 - en-e an ki-a
43 - an-gin7 dím-ma
44 - an-ta è-a-ra
45 - lú-ùlù nam-mah dijir-re-e
46 - me-a dijir-já
47 - cul dijir-zu-úr
48 - ku6-ju10 é
49 - u5 jic-gi kug-ta
50 - ud gal pirij an-na
51 - ud huc an-úr-ra
52 - ud huc ki-en-gi-ra
53 - jic-gi (X) a-na (X) mu-un-dé
54 - (d)cu-(d)suen lugal en gaba-jál
55 - cul an gal
56 - ud-bi-ta
57 - ud an-né
58 - (d)en-líl dirig-cè
59 - iri me-lem4-zu
60 - (d)nin-líl nin dijir-re-e-ne-ke4
61 - (d)en-líl temen an ki-bi-da
62 - iri mu-bi-gin7
63 - lugal-me-èn am á pàd-da
64 - ud hé-jál-la mu-tùm
65 - ki dùg ama hé-jál-la tud-da
66 - lugal cag4-tùr-gin7
67 - nin-ju10 suh za-gìn X (X)
68 - 14 na-dù-a
én-líl noun Enlil
sud verb to be distant
nám noun lord
nun noun prince
ud noun day(light)
re pronoun that
in-nin noun mistress
me noun essence
huc verb to be reddish
é noun house(hold)
ud noun storm
huc verb to be reddish
an noun heaven
ki noun place
en noun lord
kur noun (mountain) land
noun person
tìl verb to live
hur-saj noun mountain (range)
an noun heaven
ki noun place
saj-ki noun forehead
gíd verb to be long
edin noun open country
i-lu noun (sad) song
jar verb to place
ud noun day(light)
re pronoun that
ud noun day(light)
re pronoun that
numeral 2
e interj vocative expression
al noun hoe
al noun hoe
lugal noun king
mu noun name
níj-úl noun distant time
lugal noun king
ud noun storm
me-lem4 noun (awesome) radiance
nír-jál adj authoritative
iri noun town
me verb to be
ud noun day(light)
ul noun distant time
re pronoun that
kì-ùr noun foundation
gal verb to be big
ud noun day(light)
ul noun distant time
an noun heaven
ki noun place
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
iri noun town
gud noun bull
huc verb to be reddish
cég1 noun brick(work)
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
tùr noun animal stall
tùr noun animal stall
me noun essence
nun noun prince
iri noun town
me noun essence
zid adj right
ud noun day(light)
cu noun hand
bal verb to turn over
ak verb to do
an noun An
nám-nír-jál noun authority
é-ú6-nír noun E-unir
en noun lord
mah-di adj illustrious
an noun heaven
ki noun place
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
in-nin noun mistress
me noun essence
gal verb to be big
nám noun lord
nun noun prince
saj noun head
íl verb to raise
nám noun lord
nun noun prince
é-kúr noun E-kur
è verb to go out or in
cul noun young man
noun battle
ì-à interj type of exclamation
lum verb to thrive
nin noun lady
me noun essence
zid adj right
in-nin noun mistress
cag4 noun heart
gur4 verb to be thick
en noun lord
gal verb to be big
me noun essence
gùrù verb to bear
kul-aba noun Kulaba
en noun lord
an noun heaven
ki noun place
an noun An
dím verb to create
an noun heaven
è verb to go out or in
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
nam-mah noun majesty
dijir noun deity
me-a adv where
dijir noun deity
cul noun young man
dijir noun deity
ku6 noun fish
é noun house(hold)
verb to erect
u5 noun pelican?
jic-gi noun reedbed
kug adj shining
ud noun day(light)
gal verb to be big
pirij noun lion
an noun heaven
ud noun storm
huc verb to be reddish
án-úr noun horizon
ud noun storm
huc verb to be reddish
ki-en-gi noun Sumer
jic-gi noun reedbed
XbrXbr
a-na pronoun what
XbrXbr
noun voice
verb to pour
cu-suen noun Cu-Suen
lugal noun king
en noun lord
gábá-jál adj forceful
cul noun young man
an noun heaven
gal verb to be big
ud noun day(light)
ud noun day(light)
an noun An
én-líl noun Enlil
dirig verb to be superior
iri noun town
me-lem4 noun (awesome) radiance
nín-líl noun Ninlil
nin noun lady
dijir noun deity
én-líl noun Enlil
temen noun foundation
an noun heaven
ki noun place
iri noun town
mu noun name
lugal noun king
am noun wild bull
á noun arm
pàd verb to find
ud noun day(light)
hé-jál noun plenty
de6 verb to carry
ki noun place
dùg verb to be good
ama noun mother
hé-jál noun plenty
tud verb to give birth
lugal noun king
càg4-tùr noun womb
nin noun lady
suh10 noun crown
zà-gìn noun lapis lazuli
XX
XbrXbr
14 numeral 14
nà-dù-à noun stele