Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
OB catalogue from Urim (U2) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - nin mul-an-gin7 EN
2 - bur-cúm-ma gal
3 - zi-jál
4 - lugal-me cag4-ta ur-saj-me-en
5 - lugal me dug4-ga
6 - me-ta-àm A
7 - me-ta-àm im-du
8 - nin me cár-ra
9 - en-e kur tìl-la-cè
10 - ì-a lú-ùlù
11 - cul mè-kam
12 - lú-kíj-gi4-a
13 - in-nin me huc-a
14 - é ud huc an ki
15 - hur-saj an ki-bi-da-ke4
16 - (d)en-líl sù-rá-cè
17 - saj-ki gíd-da
18 - al-e al-e
19 - ud ul-e re-da
20 - ki-ùr gal-e
21 - é-u4-nir
22 - an-né nam-nir-ra
23 - nam nun-e
24 - nam nun-e saj na-íl X
25 - nam-lugal
26 - cag4-ga-a-ni
27 - an gal-ta ki gal-cè
28 - ud re-a nam ba-tar-ra
29 - ud re-a ud sud4-ta re-a
30 - ud re-a níj-ul-e
31 - UD MA DAM-DAM NA-NA
32 - di4-di4-lá ud-da
33 - dumu é-dub-ba
34 - X X X NI IL
35 - ud-ul-la-ur11
36 - in-nin me gal-gal
37 - ud ul an ki-ta
38 - LUM mah ki-ta
39 - (d)lugal-bàn-da
40 - iri(ki) gud huc
41 - lugal ud me-lem4-bi nir-jál
42 - an-gin7 dím-ma
43 - 11 lugal
44 - tùr-ra-na
45 - ud cu bal ki-ta
46 - ud huc ki-en-gi-ra
47 - ur-saj-e
48 - ud-bi-ta
49 - ud an-né
50 -
51 - (d)en-líl dirig-cè
52 - ku6-ju10 é
53 - ur-saj kur-ra
54 - iri-àm ér a-nir-ra
55 - i-lu di
56 - cu-nijin 67
nin noun lady
mul-an noun heavenly star
ENEN
bur-cu-um noun old woman
gal verb to be big
zí-jál noun living creature
lugal noun king
cag4 noun heart
ur-saj noun hero
lugal noun king
noun (loving) care
dug4 verb to say
me-ta adv type of time and place adverbial
AA
me-ta adv type of time and place adverbial
jen verb to go
nin noun lady
me noun essence
cár verb to be numerous
en noun lord
kur noun (mountain) land
noun person
tìl verb to live
ì-à interj type of exclamation
lum verb to thrive
cul noun young man
noun battle
lú-kíj-gí4-á noun messenger
in-nin noun mistress
me noun essence
huc verb to be reddish
é noun house(hold)
ud noun storm
huc verb to be reddish
an noun heaven
ki noun place
hur-saj noun mountain (range)
an noun heaven
ki noun place
én-líl noun Enlil
sud verb to be distant
saj-ki noun forehead
gíd verb to be long
al noun hoe
al noun hoe
ud noun day(light)
ul noun distant time
re pronoun that
kì-ùr noun foundation
gal verb to be big
é-ú6-nír noun E-unir
an noun An
nam-nir noun authority
nám noun lord
nun noun prince
nám noun lord
nun noun prince
saj noun head
íl verb to raise
XX
nam-lugal noun kingship
cag4 noun heart
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
ud noun day(light)
re pronoun that
nam noun destiny
tar verb to cut
ud noun day(light)
re pronoun that
ud noun day(light)
sud verb to be distant
re pronoun that
ud noun day(light)
re pronoun that
níj-úl noun distant time
UDUD
MAMA
DAMDAM
NANA
di4-di4 verb to be small
ud noun day(light)
numeral 3
dumu noun child
é-dúb-bá-á noun scribal school
XX
XX
XX
NINI
ILIL
ud-ul-ur11-ru noun Ud-ul-uru
in-nin noun mistress
me noun essence
gal verb to be big
ud noun day(light)
ul noun distant time
an noun heaven
ki noun place
LUMLUM
mah verb to be majestic
ki noun place
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
iri noun town
gud noun bull
huc verb to be reddish
lugal noun king
ud noun storm
me-lem4 noun (awesome) radiance
nír-jál adj authoritative
an noun An
dím verb to create
11 numeral 11
lugal noun king
tùr noun animal stall
ud noun day(light)
cu noun hand
bal verb to turn over
ak verb to do
ud noun storm
huc verb to be reddish
ki-en-gi noun Sumer
ur-saj noun hero
ud noun day(light)
ud noun day(light)
an noun An
én-líl noun Enlil
dirig verb to be superior
ku6 noun fish
é noun house(hold)
verb to erect
ur-saj noun hero
kur noun (mountain) land
iri noun town
ér noun tear
a-nir noun lament
noun person
i-lu noun (sad) song
dug4 verb to say
cú-níjín noun total
67 numeral 67