Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Inana and Ebih -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - in-nin me huc-a gùr-ru me gal-la u5-a
2 - (d)inana á-an-kár kug cu du7 mud-bi è
3 - gal-gal-la húb dar ak gúr1úr3gùr21ùr-bi ki ús-sa
4 - ud mar-uru5-a cu tag dug4-ga
5 - nin gal (d)inana cen-cen-na sig10-sig10-ge5 gal-zu
6 - kur gul-gul ti á-ta i-ni-in-ug7 kur-re á ba-e-cúm
7 - pirij-gin7 an ki-a ceg11 i-ni-in-gi4 ùj-e su ì-ni-in-sàg
8 - am gal-gin7 kur gú-érím-jál-la ù-na ba-gub-bé-en
9 - pirij huc-gin7 uru16-na nu-ce-ga zé-za bí-íb-te-en-te-en
10 - nin-ju10 an-gin7 bùlùj-já-za
11 - ki-sikil (d)inana ki-gin7 mah-a-za
12 - (d)utu lugal-gin7 è-a-za á dajal sud-sud-za
13 - an-na du-a-za huc gùr-ru-za
14 - ki-a ud ce-er-zid gùr-ru-za
15 - hur-saj-já jen-na sa za-gìn è-a-za
16 - kur gi-rin-na a tu5-a-za
17 - kur cúbá kur ki sikil ù-tu-ud-da-za
18 - za-gìn ur5-gin7 ní-ba dúr-dúr-ra-za
19 - en ul en cár-gin7 cítá gur4-gur4-ra-za
20 - mè-ba tukul ùr-ra-gin7 saj gur4-gur4-re-za
21 - saj gíg-ga cìr-re-ec bí-ib-ra
22 - kur-kur-re i-lu-lam-ma-bi dùg-ge-ec im-mi-íb-bé
23 - nin dumu gal (d)suen-na
24 - ki-sikil (d)inana me-téc-e ga-i-i
25 - in-nin-me-en an níjín-na-ju10-ne ki níjín-na-ju10-ne
26 - (d)inana-me-en an níjín-na-ju10-ne ki níjín-na-ju10-ne
27 - elam(ki) su-bir4(ki)-a níjín-na-ju10-ne
28 - kur lu5-lu5-bi-a níjín-na-ju10-ne
29 - kur-cag4-ga du7-du7-da-ju10-ne
30 - in-nin9-me-en kur-re te-a-me-en ní-bi na-ma-ra-ab-ak
31 - (d)inana-me-en kur-re te-a-me-en ní-bi na-ma-ra-ab-ak
32 - hur-saj ebih(ki)-ke4 te-a-me-en ní-bi na-ma-ra-ab-ak
33 - ní-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7
34 - giri17-bi ki-cè na-ma-ra-ab-te-a-gin7
35 - nundum sahar-ra na-ma-ni-ib-ùr-ra-gin7
36 - hur-saj zìg cu-ju10 ga-àm-mi-ib-si ní-ju10 ga-mi-ib-zu
37 - á mah-bi-cè gud mah ga-ba-ci-gub
38 - á tur-bi-cè gud tur ga-ba-ci-gub
39 - húb ga-mu-un-cú ecemen (d)inana kug ga-mu-ni-in-sar
40 - hur-saj-já ga-ba-ab-de6 cen-cen
41 - ti mar-uru5-a
42 - á-sàg ébíh-gin7 ga-ba-ab-sur-sur
43 - jic-gíd-da níj-su-ub ga-ba-ab-ak
44 - ilar gúr1úr3gùr21ùr
45 - tir ús-sa-bi-cè izi ga-àm-sàg
46 - hul-du-bi-cè ha-zi-in ga-ba-ci-gub
47 - a-níjín-ba (d)gibil6 sikil-la kíj ga-ba-an-dù-dù
48 - hur-saj aratta(ki) cu nu-tèj-jé6 ní-bi ga-ba-ni-íb-sud
49 - iri an-né nam ba-an-kud-da-gin7 ki-bi na-an-gi4-gi4
50 - (d)en-líl-le saj-ki gíd-da-gin7 gú-bi na-an-zi-zi
51 - kur-re in-dì-ju10 hé-kur-ku
52 - ebih(ki)-e ka tar-ju10 hé-si-il-le me-téc hu-mu-i-i
53 - (d)inana dumu (d)suen-na-ke4
54 - pàlà-a ba-an-mur10 ul ba-an-è
55 - me-lem4 huc-a saj-ki-na ce-er-ka-an ba-ni-in-dug4
56 - zi-pa-áj kug-ga-na gug gi-rin-na
57 - cita saj 7-e zid-da-na nam-cul ba-ni-in-ak
58 - dur za-gìn-na jìrì-ni bí-in-de6
59 - an-usan-na nir mi-ni-ib-è
60 - kan4 u6 di sila-ba bí-in-gub
61 - an-ra ne-saj mu-un-na-an-gub sizkur mu-na-ab-bé
62 - an (d)inana-da húl-la-e
63 - mu-un-gíd ki-na ba-e-tuc
64 - zag gal an-na-ka ba-e-si
65 - an a-a-ju10 silim ma-ra-ab-bé-en inim-ju10-uc jéctúg-zu
66 - an-né an-ba ní-ju10 mi-ni-in-ri
67 - za-e-me-en inim-ju10 an ki-a gaba-ri la-ba-e-ni-tuku
68 - an-bar-ra silig-ga-àm
69 - an-ti-bal ma-an-si-um
70 - ki-gal sig10-ge5 gu-za suhuc gen6-na
71 - á nam-cita4 cu já-já mu-bu-um-gin7 gam
72 - 6 lá-e ki ha-ha-zé
73 - 4 lá-e hác gíd-gíd-i
74 - kaskal gaz-e har-ra-an-na zag-cè DU
75 - lugal-bi-ir IC-IC an-na-ka iti6-gin7 è-a
76 - ti á-ta è-a a-gàr-e kiri6 tir bir5-gin7 zi-zi
77 - gáná-ùr ki-bal sig10-sig10-ge5
78 - abul-a-ba si-jar gíd-dè ig-bi bí-ib-gub-bé
79 - an lugal cu-ju10 hé-em-mu-e-cúm á
80 - lugal-la zid-da-na hé-ni-in-kur9 ki-bal gul-gul-lu-dè
81 - kur-úr-ra súr-dù(mùšèn)-gin7 saj hu-mu-da-dúb-bé
82 - an lugal mu-zu zag kalam-ma gu-gin7 ga-an-ci-BAD
83 - kur-kur-ra muc ki-in-dar-ra-gin7 cu hu-mu-da-dúb-bé-ec
84 - muc-saj-kal kur-bi-ta èd-da-gin7 da-ga hu-mu-da-an-du
85 - kur-ra á hé-bí-in-jar igi hé-ni-in-bar gíd-da-bi ha-ba-zu
86 - har-ra-an kug an-na-ka-cè hé-ni-è bùrù-da-bi ha-ba-zu
87 - dijir-re-e-ne ga-an-ne-dirig-X-(X)
88 - (d)inana-me-en (d)a-nun-na-ke4-ne ù-ba-DU
89 - a-gin7 jé6-e kur-re an ki-a ní-ju10 la-ba-ni-ib-ta-a-ta
90 - (d)inana-me-en kur-re an ki-a ní-ju10 la-ba-ni-ib-ta-a-ta
91 - hur-saj ebih(ki)-a-ke4 kur-re an ki-a ní-ju10 la-ba-ni-ib-ta-a-ta
92 - ní-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7
93 - giri17-bi ki-cè na-ma-ab-te-a-gin7
94 - nundum sahar-ra na-ma-ni-ib-ùr-ra-gin7
95 - hur-saj zìg cu-ju10 ga-àm-mi-ib-si ní-ju10 ga-mi-ib-zu
96 - á mah-bi-cè gud mah ga-ba-ci-gub
97 - á tur-bi-cè gud tur ga-ba-ci-gub
98 - UC ga-mu-un-cub e-cen (d)inana kug ga-mu-ni-in-sar
99 - hur-saj-já ga-ba-lah5 cen-cen ga-ba-ab-sar-sar
100 - ti mar-uru5-àm
101 - á-sàg ébíh-bi ga-ba-ab-sur-sur
102 - jic-gíd-da níj-su-ub ga-ba-ab-ak
103 - ilar gúr1úr3gùr21ùr
104 - tir ús-sa-bi-cè izi ga-àm-sàg
105 - hul-du-bi-cè ha-zi-in ga-ba-ci-gub
106 - a-níjín-ba (d)gibil6 sikil-la kíj ga-ba-an-tuku-tuku
107 - hur-saj aratta(ki) cu nu-tèj-jé6 ní-bi ga-ba-ni-íb-sud
108 - iri an-né nam ba-kud-da-gin7 ki-bi na-an-gi4-gi4
109 - (d)en-líl-le saj-ki gíd-da-gin7 gú-bi na-an-zi-zi
110 - kur-re in-dì-ju10 hé-kur-ku
111 - ebih(ki) ka tar-ju10 hé-si-il-le me-téc hu-mu-i-i
112 - an lugal dijir-re-e-ne-ke4 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
113 - lú-tur-ju10 kur-re cag4-bi a-na ab-ak
114 - (d)inana-me-en kur-re cag4-bi a-na ab-ak
115 - hur-saj ebih(ki) cag4-bi a-na ab-ak
116 - ki-gub dijir-re-e-ne-ke4 huc im-da-ri-ri
117 - ki-tuc kug (d)a-nun-na-ke4-ne su zìg im-du8-du8
118 - ní-bi huc-a kalam-ma mu-un-ri
119 - hur-saj-já me-lem4-bi huc-a kur-kur mu-un-ri
120 - sukud-da-bi an-na cag4-bi nir mi-ni-ib-è
121 - kiri6 nisig-bi gurun im-lá giri17-zal im-du8-du8
122 - jic mah-bi àgà an-na IM DI u6 di-dè ba-gub
123 - ebih(ki)-a jic-an-dùl pa mul-mul-la-ba ug tab-ba mu-un-lu
124 - ceg9 lu-lim-bi ní-ba mu-un-lu
125 - am-bi ú lu-a mu-un-gub
126 - tarah-bi ha-cu-úr hur-saj-já-ka e-ne sù-ud-bi im-me
127 - ní-bi huc-a nu-mu-e-da-ku4-ku4
128 - hur-saj-já me-lem4-bi huc-àm
129 - ki-sikil (d)inana saj nu-mu-e-dè-já-já
130 - ur5-gin7 hu-mu-na-ab-ak
131 - nu-gig íb-ba-ni lipic bal-a-ni
132 - é mè-ka jál ba-an-taka4
133 - ig za-gìn-na cu ba-an-ús
134 - mah ba-ra-an-è ud gal ki bí-in-ús
135 - kug (d)inana-ke4 mar-uru5 bí-in-dug4
136 - mar-uru5 zìg-ga sahar hul bí-ib-zìg
137 - im-hul zìg-ga cika im-bar-re
138 - nin-ju10 hur-saj-já ba-du7-du7
139 - jìrì-ni -a-bi mu-un-súb
140 - jírí á -a-bi ù-sar ba-an-ak
141 - ebih(ki)-a gú-bi númún-bur-gin7 cu ba-an-ci-in-ti
142 - cag4-bi jírí-a ba-ni-in-ra
143 - ka gal gù-an-né-si-gin7 mu-un-si-il-le
144 - ebih(ki)-e na4 su ní-ba-ke4
145 - bar-bi-a dub-dab5 hé-em-mi-ib-za
146 - á-ta ri-a-ta muc-cag4-tùr gal-gal-la uc11 mu-un-gú-guru5-gú
147 - tir-bi ác bí-in-dug4 jic-bi nam ba-an-kud
148 - al-la-nu-um-bi enmen-ba mi-ni-in-ug7
149 - bar-bi-a izi mi-ni-in-ri i-bí-bi bí-in-mú
150 - in-nin-e kur-re me bí-in-tál
151 - kug (d)inana-ke4 a-la-ni-gin7 bí-in-dím
152 - hur-saj ebih(ki)-ke4 im-ma-jen im-ma-dé-e
153 - hur-saj íl-la-zu-cè sukud-da-zu-cè
154 - sag9-ga-zu-cè sig7-ga-zu-cè
155 - túg-bà1 kug-ga mur10-ra-zu-cè
156 - an-né cu
157 - giri17 ki-cè nu-te-a-zu-cè
158 - nundum sahar-ra nu-ùr-ra-zu-cè
159 - mu-ug5-ge-en cag4 sig9-ga mu-un-sig10-ge-en
160 - am-si-gin7 si-za mi-ni-íb-dab5-bé-en
161 - am gal-gin7 á gur4-gur4-ra-za ki mu-e-ci-ib-ús
162 - gud-gin7 á mah-zu ki ba-e-te-en hul-bi mu-ri-íb-ús
163 - igi-za ér-ra
164 - cag4-za a-nir-ra ba-ni-in-jar
165 - bar-bi-a mucen cag4 sàg-ga-ke4 gùd im-ma-ni-ús
166 - -kam-ma-cè huc na-kur-ku silim zid-dè-ec na-e
167 - a-a-ju10 cag4 kur-kur-ra-ka gal-ju10 mi-ni-in-ri
168 - á zid-da-ju10 tukul mi-ni-in-ri
169 - á gáb-bu-ju10 KU7-e ri-ri-me-en
170 - mir-ju10 gáná-ùr gal-gal-la in-si-il-si-il-e
171 - é-gal mu-dù níj dirig bí-ak
172 - gu-za mi-ni-gub suhuc-bi mi-ni-ge-en
173 - kur-jar-ra jírí ba-da-ra mu-na-cúm
174 - gala-ra ub li-li-ìs mu-na-cúm
175 - pi-li-pi-li saj cu bal mu-ni-ak
176 - kur-re ù-ma-já saj ba-cúm
177 - hur-saj ebih(ki) ù-ma-ju10 saj ba-ra-cúm
178 - a mah è-a-gin7 ù-ba-jen
179 - a zìg-ga-gin7 jic-kécé-rá ba-sur
180 - kur-ra ù-ma-ju10 im-ma-gub
181 - ebih(ki)-e ù-ma-ju10 im-ma-gub
182 - ebih(ki) hul-a dumu gal (d)suen-na
183 - ki-sikil (d)inana zà-mí
184 - (d)nisaba zà-mí
1-6 - Goddess of the fearsome divine powers, clad in terror, riding on the great divine powers, Inana, made perfect by the holy weapon, drenched in blood, rushing around in great battles, with shield resting on the ground (?), covered in storm and flood, great lady Inana, knowing well how to plan conflicts, you destroy mighty lands with arrow and strength and overpower lands.
7-9 - In heaven and on earth you roar like a lion and devastate the people. Like a huge wild bull you triumph over lands which are hostile. Like a fearsome lion you pacify the insubordinate and unsubmissive with your gall.
10-22 - My lady, on your acquiring the stature of heaven, maiden Inana, on your becoming as magnificent as the earth, on your coming forth like Utu the king and stretching your arms wide, on your walking in heaven and wearing fearsome terror, on your wearing daylight and brilliance on earth, on your walking in the mountain ranges and bringing forth beaming rays, on your bathing the plants of the mountains (in light), on your giving birth to the bright mountain, the mountain, the holy place, on your , on your being strong with the mace like a joyful lord, like an enthusiastic (?) lord, on your exulting in such battle like a destructive weapon -- the black-headed people ring out in song and all the lands sing their song sweetly.
23-24 - I shall praise the lady of battle, the great child of Suen, maiden Inana.
25-32 - (Inana announced:) 'When I, the goddess, was walking around in heaven, walking around on earth, when I, Inana, was walking around in heaven, walking around on earth, when I was walking around in Elam and Subir, when I was walking around in the Lulubi mountains, when I turned towards the centre of the mountains, as I, the goddess, approached the mountain it showed me no respect, as I, Inana, approached the mountain it showed me no respect, as I approached the mountain range of Ebih it showed me no respect.'
33-36 - 'Since they did not act appropriately on their own initiative, since they did not put their noses to the ground for me, since they did not rub their lips in the dust for me, I shall fill my hand with the soaring mountain range and let it learn fear of me.'
37-40 - 'Against its magnificent sides I shall place magnificent battering-rams, against its small sides I shall place small battering-rams. I shall storm it and start the 'game' of holy Inana. In the mountain range I shall start battles and prepare conflicts.'
41-44 - 'I shall prepare arrows in the quiver. I shall slingstones with the rope. I shall begin the polishing of my lance. I shall prepare the throw-stick and the shield.'
45-48 - 'I shall set fire to its thick forests. I shall take an axe to its evil-doing. I shall make Gibil, the purifier, do his work at its watercourses. I shall spread this terror through the inaccessible mountain range Aratta.'
49-52 - 'Like a city which An has cursed, may it never be restored. Like a city at which Enlil has frowned, may it never again lift its neck up. May the mountain observe (?) my conduct. May Ebih give me honour and praise me.'
53-58 - Inana, the child of Suen, put on the garment of royalty and girded herself in joy. She bedecked her forehead with terror and fearsome radiance. She arranged cornelian rosettes around her holy throat. She brandished the seven-headed weapon vigorously to her right and placed straps of lapis lazuli on her feet.
59-61 - At dusk she came forth regally and stood in the street at the Gate of Wonder. She made an offering to An and addressed a prayer to him.
62-64 - An, in delight at Inana, stepped forward and took his place. He filled the seat of honour of heaven.
65-69 - (Inana announced:) 'An, my father, I greet you! Lend your ear to my words. An has made me terrifying throughout heaven. Owing to you my word has no rival in heaven or on earth. At the limits of heaven are the weapon, the and emblems.'
70-79 - 'To set the socle in position and make the throne and foundation firm, to carry the might of the weapon which bends like a tree, to hold the ground with the sixfold yoke, to extend the thighs with the fourfold yoke, to pursue murderous raids and widespread miltary campaigns, to appear to those kings in the of heaven like moonlight, to shoot the arrow from the arm and fall on fields, orchards and forests like the tooth of the locust, to take the harrow to rebel lands, to remove the locks from their city gates so the doors stand open -- King An, you have indeed given me all this, and .'
80-82 - 'You have placed me at the right hand of the king in order to destroy rebel lands: may he, with my aid, smash heads like a falcon in the foothills of the mountain, King An, and may I your name throughout the land like a thread.'
83-88 - 'May he destroy the lands as a snake in a crevice. May he make them slither around like a snake coming down from a mountain. May he establish control over the mountain, examine it and know its length. May he go out on the holy campaign of An and know its depth. I want to surpass the other deities, since the Anuna deities have .'
89-95 - 'How can it be that the mountain did not fear me in heaven and on earth, that the mountain did not fear me, Inana, in heaven and on earth, that the mountain range of Ebih, the mountain, did not fear me in heaven and on earth? Because it did not act appropriately on its own initiative, because it did not put its nose to the ground, because it did not rub its lips in the dust, may I fill my hand with the soaring mountain range and make it learn fear of me.'
96-99 - 'Against its magnificent sides let me place magnificent battering rams, against its small sides let me place small battering rams. Let me storm it and start the 'game' of holy Inana. In the mountain range let me set up battle and prepare conflicts.'
100-103 - 'Let me prepare arrows in the quiver. Let me slingstones with the rope. Let me begin the polishing of my lance. Let me prepare the throw-stick and the shield.'
104-107 - 'Let me set fire to its thick forests. Let me take an axe to its evil-doing. Let me make Gibil, the purifier, do his work at its watercourses. Let me spread this terror through the inaccessible mountain range Aratta.'
108-111 - 'Like a city which An has cursed, may it never be restored. Like a city at which Enlil has frowned, may it never again lift its neck up. May the mountain observe (?) my conduct. May Ebih give me honour and praise me.'
112-115 - An, the king of the deities, answered her: 'My little one demands the destruction of this mountain -- what is she taking on? Inana demands the destruction of this mountain -- what is she taking on? She demands the destruction of this mountain -- what is she taking on?'
116-120 - 'It has poured fearsome terror on the abodes of the gods. It has spread fear among the holy dwellings of the Anuna deities. Its fearsomeness is terrible and weighs upon the Land. The mountain range's radiance is terrible and weighs upon all the lands. Its arrogance extends grandly to the centre of heaven.'
121-126 - 'Fruit hangs in its flourishing gardens and luxuriance spreads forth. Its magnificent trees, a crown in the heavens, stand as a wonder to behold. In Ebih lions are abundant under the canopy of trees and bright branches. It makes wild rams and stags freely abundant. It stands wild bulls in flourishing grass. Deer couple among the cypress trees of the mountain range.'
127-130 - 'Its fearsomenness is terrible -- you cannot pass through. The mountain range's radiance is terrible -- maiden Inana, you cannot oppose it.' Thus he spoke.
131-137 - The mistress, in her rage and anger, opened the arsenal and pushed on the lapis lazuli gate. She brought out magnificent battle and called up a great storm. Holy Inana reached for the quiver. She raised a towering flood with evil silt. She stirred up an evil raging wind with potsherds.
138-143 - My lady confronted the mountain range. She advanced step by step. She sharpened both edges of her dagger. She grabbed Ebih's neck as if ripping up esparto grass. She pressed the dagger's teeth into its interior. She roared like thunder.
144-151 - The rocks forming the body of Ebih clattered down its flanks. From its sides and crevices great serpents spat venom. She damned its forests and cursed its trees. She killed its oak trees with drought. She poured fire on its flanks and made its smoke dense.The goddess established authority over the mountain. Holy Inana did as she wished.
152-159 - She went to the mountain range of Ebih and addressed it: 'Mountain range, because of your elevation, because of your height, because of your attractiveness, because of your beauty, because of your wearing a holy garment, because of your reaching up to heaven, because you did not put your nose to the ground, because you did not rub your lips in the dust, I have killed you and brought you low.'
160-165 - 'As with an elephant I have seized your tusks. As with a great wild bull I have brought you to the ground by your thick horns. As with a bull I have forced your great strength to the ground and pursued you savagely. I have made tears the norm in your eyes. I have placed laments in your heart. Birds of sorrow are building nests on these flanks.'
166-170 - For a second time, rejoicing in fearsome terror, she spoke out righteously: 'My father Enlil has poured my great terror over the centre of the mountains. On my right side he has placed a weapon. On my left side a is placed. My anger, a harrow with great teeth, has torn the mountain apart.'
171-175 - 'I have built a palace and done much more. I have put a throne in place and made its foundation firm. I have given the cult performers a dagger and prod. I have given the cult performers and drums. I have transformed the cult performers.'
176-181 - 'In my victory I rushed towards the mountain. In my victory I rushed towards Ebih, the mountain range. I went forward like a surging flood, and like rising water I overflowed the dam. I imposed my victory on the mountain. I imposed my victory on Ebih.'
182-183 - For destroying Ebih, great child of Suen, maiden Inana, be praised.
184 - Nisaba be praised.
in-nin noun mistress
me noun essence
huc verb to be reddish
noun fear(someness)
gùrù verb to bear
me noun essence
gal verb to be big
u5 verb to ride
inana noun Inana
á-án-kár noun type of weapon
kug adj shining
cu noun hand
du7 verb to be perfect
mud noun blood
noun neck
è verb to go out or in
noun battle
gal verb to be big
húb noun foot
dar verb to split
ak verb to do
gúr1 noun shield
ki noun place
ús verb to be adjacent
ud noun storm
mar-uru5 noun tempest
cu noun hand
tag verb to touch
dug4 verb to say
nin noun lady
gal verb to be big
inana noun Inana
cen noun combat
noun advice
sig10 verb to place
gal-zu adj skilful
kur noun (mountain) land
gul verb to destroy
ti noun arrow
á noun arm
úc verb to die
kur noun (mountain) land
á noun arm
cúm verb to give
pirij noun lion
an noun heaven
ki noun place
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
ùj noun people
su noun flesh
sàg verb to beat
am noun wild bull
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
gú-érím-jál adj hostile
ù-nà noun aggression
gub verb to stand
pirij noun lion
huc verb to be reddish
uru16 verb to be towering
ce verb to agree
noun bile
ten verb to extinguish
nin noun lady
an noun heaven
bùlùj verb to flourish
ki-sikil noun young woman
inana noun Inana
ki noun place
mah verb to be majestic
utu noun Utu
lugal noun king
è verb to go out or in
á noun arm
dajal verb to be wide
sud verb to be distant
an noun heaven
jen verb to go
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
gùrù verb to bear
ki noun place
ud noun day(light)
ce-er-zid noun radiance
gùrù verb to bear
hur-saj noun mountain (range)
jen verb to go
sa noun sinew
zà-gìn noun lapis lazuli
è verb to go out or in
kur noun (mountain) land
gi-rin noun blossom
a noun water
tu5 verb to wash
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
kur noun (mountain) land
ki noun place
sikil verb to be pure
tud verb to give birth
zà-gìn noun lapis lazuli
ur5 pronoun that
ní-bí pronoun itself, themselves
tuc verb to sit
en noun lord
ul verb to swell (with joy)
en noun lord
cár verb to be numerous
cítá noun type of weapon
gur4 verb to be thick
noun battle
tukul noun weapon
ùr verb to drag
saj noun head
gur4 verb to be thick
saj noun head
gíg verb to be black
cìr noun song
ra verb to beat
kur noun (mountain) land
i-lu-lam-ma noun type of song
dùg verb to be good
dug4 verb to say
nin noun lady
noun battle
dumu noun child
gal verb to be big
suen noun Suen
ki-sikil noun young woman
inana noun Inana
mé-téc noun praise
i verb to bring out
in-nin noun mistress
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
inana noun Inana
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
elam noun Elam
su-bir4 noun Subir
níjín verb to go around
kur noun (mountain) land
lu5-lu5-bi noun Lulubi
níjín verb to go around
kur-cag4 noun centre of mountain
du7 verb to push
in-nin noun mistress
kur noun (mountain) land
te verb to approach
noun fear(someness)
ak verb to do
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
te verb to approach
noun fear(someness)
ak verb to do
hur-saj noun mountain (range)
ebih noun Ebih
te verb to approach
noun fear(someness)
ak verb to do
ní-bí pronoun itself, themselves
ak verb to do
giri17 noun nose
ki noun place
te verb to approach
nundum noun lip
sahar noun earth
ùr verb to drag
hur-saj noun mountain (range)
zìg verb to rise
cu noun hand
si verb to fill
noun fear(someness)
zu verb to know
á noun arm
mah verb to be majestic
gud noun bull
mah verb to be majestic
gub verb to stand
á noun arm
tur verb to be small
gud noun bull
tur verb to be small
gub verb to stand
húb noun foot
verb to cover
ecemen noun skip-rope (game)
inana noun Inana
kug adj shining
sar verb to run
hur-saj noun mountain (range)
noun battle
de6 verb to carry
cen noun combat
ti noun arrow
mar-uru5 noun quiver
á-ság3à2-sàg noun slingstone
ébíh noun heavy rope
sur verb to drip
jíc-gíd-dá noun type of spear?
níj-sú-úb noun polishing
ak verb to do
ilar noun throwing stick
gúr1 noun shield
tir noun forest
ús verb to be adjacent
izi noun fire
sàg verb to beat
hul-du adj wicked
ha-zi-in noun type of axe
gub verb to stand
á-níjín noun water reservoir
gibil6 noun Gibil
noun person
sikil verb to be pure
kíj noun work
verb to erect
hur-saj noun mountain (range)
aratta noun Aratta
cu noun hand
te verb to approach
noun fear(someness)
sud verb to be distant
iri noun town
an noun An
nam noun destiny
kud verb to cut
ki noun place
gi4 verb to return
én-líl noun Enlil
saj-ki noun forehead
gíd verb to be long
noun neck
zìg verb to rise
kur noun (mountain) land
ìn-dì noun way
kur-ku verb to set in motion?
ebih noun Ebih
ka noun mouth
tar verb to cut
si-il verb to split apart
mé-téc noun praise
i verb to bring out
inana noun Inana
dumu noun child
suen noun Suen
pàlà noun type of garment
mur10 verb to dress
ul verb to swell (with joy)
noun neck
è verb to go out or in
noun fear(someness)
me-lem4 noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
saj-ki noun forehead
ce-er-ka-an noun adornment
dug4 verb to say
zí-pá-áj noun throat
kug adj shining
gug noun cornelian
gi-rin verb to be clear
cítá noun type of weapon
saj noun head
7 numeral 7
zid adj right
nam-cul noun manliness
ak verb to do
dur noun bond
zà-gìn noun lapis lazuli
jìrì noun foot
de6 verb to carry
an-usan noun evening
nir noun authority
è verb to go out or in
kan4 noun gate
u6 noun wonder
dug4 verb to say
sila noun street
gub verb to stand
an noun An
nesaj noun (first-fruit) offering
gub verb to stand
sízkúr noun prayer
dug4 verb to say
an noun An
inana noun Inana
húl verb to be happy
gíd verb to be long
ki noun place
tuc verb to sit
zag noun side
gal verb to be big
an noun heaven
si verb to fill
an noun An
a-a noun father
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
inim noun word
jéctúg noun ear
an noun An
an noun heaven
noun fear(someness)
ri verb to direct
za pronoun you (sg.)
inim noun word
an noun heaven
ki noun place
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
an-bar noun limit of heaven
silig noun type of axe
an-ti-bal noun sign
ma-an-si-um noun emblem
ki-gal noun pedestal
sig10 verb to place
gu-za noun chair
suhuc noun foundation
gen6 verb to be firm
á noun arm
nam-cita4 noun weaponry
cu noun hand
jar verb to place
mu-bu-um noun type of tree
gam verb to bow down
6 numeral 6
verb to hang
ki noun place
ha-za verb to hold
4 numeral 4
verb to hang
hác noun thigh
gíd verb to be long
kaskal noun (high)way
gaz verb to strike (dead)
har-ra-an noun route
zag noun side
DUDU
lugal noun king
ICIC
an noun heaven
itid noun moon(light)
è verb to go out or in
ti noun arrow
á noun arm
è verb to go out or in
à-gàr noun meadow
kiri6 noun orchard
tir noun forest
noun tooth
bir5 noun locust
zìg verb to rise
gáná-úr3gànà2-ùr noun harrow
ki-bal noun rebel land
sig10 verb to place
abula noun (city) gate
si-jar noun clamp
gíd verb to be long
ig noun door
gub verb to stand
an noun An
lugal noun king
cu noun hand
cúm verb to give
á noun arm
lugal noun king
zid adj right
kur9 verb to enter
ki-bal noun rebel land
gul verb to destroy
kúr-úr noun foot(hill) of mountain
súr-dú3sùr2-dù noun falcon
saj noun head
dúb verb to tremble
an noun An
lugal noun king
mu noun name
zag noun side
kalam noun the Land
gu noun (flax) thread
BAD verb BAD
kur noun (mountain) land
muc noun snake
ki-in-dar noun crevice
cu noun hand
dúb verb to tremble
muc-saj-kal noun type of snake
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
dag verb to roam around
jen verb to go
kur noun (mountain) land
á noun arm
jar verb to place
igi noun eye
bar verb to set aside
gíd verb to be long
zu verb to know
har-ra-an noun route
kug adj shining
an noun An
è verb to go out or in
bùrù verb to penetrate
zu verb to know
dijir noun deity
dirig verb to be superior
inana noun Inana
a-nun-na noun Anuna
DU verb DU
a-gin7 adv type of manner adverbial
jé6 pronoun I
kur noun (mountain) land
an noun heaven
ki noun place
noun fear(someness)
te verb to approach
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
an noun heaven
ki noun place
noun fear(someness)
te verb to approach
hur-saj noun mountain (range)
ebih noun Ebih
kur noun (mountain) land
an noun heaven
ki noun place
noun fear(someness)
te verb to approach
ní-bí pronoun itself, themselves
ak verb to do
giri17 noun nose
ki noun place
te verb to approach
nundum noun lip
sahar noun earth
ùr verb to drag
hur-saj noun mountain (range)
zìg verb to rise
cu noun hand
si verb to fill
noun fear(someness)
zu verb to know
á noun arm
mah verb to be majestic
gud noun bull
mah verb to be majestic
gub verb to stand
á noun arm
tur verb to be small
gud noun bull
tur verb to be small
gub verb to stand
UCUC
cub verb to fall
ecemen noun skip-rope (game)
inana noun Inana
kug adj shining
sar verb to run
hur-saj noun mountain (range)
noun battle
de6 verb to carry
cen noun combat
sar verb to run
ti noun arrow
mar-uru5 noun quiver
á-ság3à2-sàg noun slingstone
ébíh noun heavy rope
sur verb to drip
jíc-gíd-dá noun type of spear?
níj-sú-úb noun polishing
ak verb to do
ilar noun throwing stick
gúr1 noun shield
tir noun forest
ús verb to be adjacent
izi noun fire
sàg verb to beat
hul-du adj wicked
ha-zi-in noun type of axe
gub verb to stand
á-níjín noun water reservoir
gibil6 noun Gibil
noun person
sikil verb to be pure
kíj noun work
tuku verb to have
hur-saj noun mountain (range)
aratta noun Aratta
cu noun hand
te verb to approach
noun fear(someness)
sud verb to be distant
iri noun town
an noun An
nam noun destiny
kud verb to cut
ki noun place
gi4 verb to return
én-líl noun Enlil
saj-ki noun forehead
gíd verb to be long
noun neck
zìg verb to rise
kur noun (mountain) land
ìn-dì noun way
kur-ku verb to set in motion?
ebih noun Ebih
ka noun mouth
tar verb to cut
si-il verb to split apart
mé-téc noun praise
i verb to bring out
an noun An
lugal noun king
dijir noun deity
gi4 verb to return
lú-túr noun child
kur noun (mountain) land
cag4 noun heart
a-na pronoun what
ak verb to do
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
cag4 noun heart
a-na pronoun what
ak verb to do
hur-saj noun mountain (range)
ebih noun Ebih
cag4 noun heart
a-na pronoun what
ak verb to do
ki-gub noun location
dijir noun deity
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
ri verb to direct
ki-tuc noun dwelling place
kug adj shining
a-nun-na noun Anuna
su noun flesh
zìg verb to rise
du8 verb to spread
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
kalam noun the Land
ri verb to direct
hur-saj noun mountain (range)
me-lem4 noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
kur noun (mountain) land
ri verb to direct
sukud verb to be high
an noun heaven
cag4 noun heart
nir noun authority
è verb to go out or in
kiri6 noun orchard
nisig noun greenery
gurun noun fruit
verb to hang
giri17-zal noun joy
du8 verb to spread
jic noun tree
mah verb to be majestic
aga noun crown
an noun heaven
IMIM
DIDI
u6 noun wonder
dug4 verb to say
gub verb to stand
ebih noun Ebih
jìc-àn-dùl noun shady tree
pa noun branch
mul verb to radiate
ug noun lion
tab verb to be parallel
lu verb to be abundant
ceg9 noun wild sheep?
lulim noun red deer?
ní-bí pronoun itself, themselves
lu verb to be abundant
am noun wild bull
ú noun plant
lu verb to be abundant
gub verb to stand
tarah noun wild goat
há-cú-úr noun type of cypress
hur-saj noun mountain (range)
e-ne noun game
sud verb to be distant
dug4 verb to say
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
kur9 verb to enter
hur-saj noun mountain (range)
me-lem4 noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
ki-sikil noun young woman
inana noun Inana
saj noun head
jar verb to place
ur5 pronoun that
ak verb to do
nu-u8-gig noun high-status woman
íb verb to be furious
lipic noun inner body
bal verb to turn over
é noun house(hold)
noun battle
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
ig noun door
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
ús verb to be adjacent
noun battle
mah verb to be majestic
è verb to go out or in
ud noun storm
gal verb to be big
ki noun place
ús verb to be adjacent
kug adj shining
inana noun Inana
mar-uru5 noun quiver
verb to equal
dug4 verb to say
mar-uru5 noun tempest
zìg verb to rise
sahar noun earth
hul verb to be bad
zìg verb to rise
im-hul noun destructive storm
zìg verb to rise
cika noun (pot)sherd
bar verb to set aside
nin noun lady
hur-saj noun mountain (range)
du7 verb to push
jìrì noun foot
numeral 2
jen verb to go
jírí noun blade
á noun arm
numeral 2
ù-sàr verb to sharpen
ak verb to do
ebih noun Ebih
noun neck
númún-búr noun rush
cu noun hand
te verb to approach
cag4 noun heart
noun tooth
jírí noun blade
ra verb to beat
ka noun mouth
gal verb to be big
gú3-án-né-sígù-àn-nè2-sì noun thunder
si-il verb to split apart
ebih noun Ebih
na4 noun stone
su noun flesh
ní-bí pronoun itself, themselves
bar noun outside
dub-dab5 noun rumbling noise
za verb to make noise
á noun arm
ri verb to direct
mùc-càg4-tùr noun horned viper
gal verb to be big
uc11 noun (venomous) spittle
guru5 verb to cut down
tir noun forest
ác noun curse
dug4 verb to say
jic noun tree
nam noun destiny
kud verb to cut
al-la-nu-um noun acorn (tree)
énmén noun thirst
úc verb to die
bar noun outside
izi noun fire
ri verb to direct
í-bí noun smoke
verb to grow
in-nin noun mistress
kur noun (mountain) land
me noun essence
tál verb to be broad
kug adj shining
inana noun Inana
a-la noun exuberance
dím verb to create
hur-saj noun mountain (range)
ebih noun Ebih
jen verb to go
noun voice
verb to pour
hur-saj noun mountain (range)
íl verb to raise
sukud verb to be high
sag9 verb to be good
sig7 verb to be green
túg-bá13tùg2-bà1 noun type of garment
kug adj shining
mur10 verb to dress
an noun heaven
cu noun hand
giri17 noun nose
ki noun place
te verb to approach
nundum noun lip
sahar noun earth
ùr verb to drag
úc verb to die
cag4 noun heart
sig9 verb to put
sig10 verb to place
am-si noun elephant
si noun horn
dab5 verb to seize
am noun wild bull
gal verb to be big
á noun arm
gur4 verb to be thick
ki noun place
ús verb to be adjacent
gud noun bull
á noun arm
mah verb to be majestic
ki noun place
ten verb to extinguish
hul verb to be bad
ús verb to be adjacent
igi noun eye
ér noun tear
cag4 noun heart
a-nir noun lament
jar verb to place
bar noun outside
mucen noun bird
cag4 noun heart
sàg verb to beat
gùd noun nest
ús verb to be adjacent
-kám-má numeral 2nd
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
kur-ku verb to set in motion?
silim verb to be healthy
zid adj right
dug4 verb to say
a-a noun father
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
noun fear(someness)
gal verb to be big
ri verb to direct
á noun arm
zid adj right
tukul noun weapon
ri verb to direct
á noun arm
gábú noun left (side)
KU7KU
ri verb to direct
mir verb to rage
gáná-úr3gànà2-ùr noun harrow
noun tooth
gal verb to be big
si-il verb to split apart
é-gál noun palace
verb to erect
níj noun thing
dirig verb to be superior
ak verb to do
gu-za noun chair
gub verb to stand
suhuc noun foundation
gen6 verb to be firm
kur-jar-ra noun type of cult performer
jírí noun blade
ba-da-ra noun stilleto blade?
cúm verb to give
gala noun lament singer
ùb noun type of drum
lì-lì-ìs noun type of drum
cúm verb to give
pi-li-pi-li noun type of cult performer
saj noun head
cu noun hand
bal verb to turn over
ak verb to do
kur noun (mountain) land
ù-mà noun triumph
saj noun head
cúm verb to give
hur-saj noun mountain (range)
ebih noun Ebih
ù-mà noun triumph
saj noun head
cúm verb to give
a noun water
mah verb to be majestic
è verb to go out or in
jen verb to go
a noun water
zìg verb to rise
jíc-kécé-dá noun dam
sur verb to drip
kur noun (mountain) land
ù-mà noun triumph
gub verb to stand
ebih noun Ebih
ù-mà noun triumph
gub verb to stand
ebih noun Ebih
hul verb to be bad
dumu noun child
gal verb to be big
suen noun Suen
ki-sikil noun young woman
inana noun Inana
zá3-mízà-mì2 noun praise
nisaba noun Nisaba
zá3-mízà-mì2 noun praise