Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Inana and Cu-kale-tuda -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - in-nin me gal-gal-la barag-ge4 hé-du7
2 - (d)inana me gal-gal-la barag kug-ge si-a
3 - (d)inana-ke4 é-an-na-ka u6 di-dè gub-ba
4 - ud-ba ki-sikil kur-ra ba-e-a-èd
5 - kug (d)inana-ke4 kur-ra ba-e-a-èd
6 - níj-érím níj-si-sá zu-zu-dè
7 - cag4 kalam-ma-ka igi kár-kár-dè
8 - lul zid pàd-dè-dè kur-ra ba-e-a-íl
9 - ì-ne-éc lú-ra a-na na-an-dug4
10 - lú-ra dili a-na na-an-tah
11 - nin-ju10 am-da kur-úr-ra an-da-gub me cu àm-du7-du7
12 - (d)inana tarah-mac kur-bàd-da an-da-gub me cu àm-du7-du7
13 - ì-ne-éc lú-ra a-na na-an-dug4
14 - lú-ùlù lú-ùlù-ra dili a-na na-an-tah
15 - ud-ba X X-e an mu-un-cub ki mu-un-cub kur-ra ba-e-a-íl
16 - (d)inana-ke4 an mu-un-cub ki mu-un-cub kur-ra ba-e-a-íl
17 - unug(ki)-ga é-an-na mu-ni-cub kur-ra ba-e-a-íl
18 - zabalam(ki)-a gi-gun4 mu-ni-cub kur-ra ba-e-a-íl
19 - é-an-na éd-da-ni X ji6-par4-ra
20 - (d)inana túg-bà1 AN-ra kur-ra ba-e-a-íl
21 - ì-ne-éc lú-ra a-na na-an-dug4
22 - lú-ùlù lú-ùlù-ra dili a-na na-an-tah
24 - X
25 - DIM
26 - BA DIM
27 - X BA DIM
28 - BA DIM
29 - X LA
30 - AM
38 - X X X ki kíj-já im-mi-in-kúc-a-ta
39 - dag agrun-na-ju10-uc ní-te-na hu-mu-un-du
40 - ì-ne-éc lú-ra a-na an-na-dug4
41 - lú-ra dili a-na na-an-tah
44 - X KA X
45 - X X ba-ra-an-
46 - KAB GA im-dím-e KA
47 - jìrì-bi X X-e inim im-ma-ab-bé
48 - jéctúg-jéctúg-ga inim mu-ni-ib-tah-e
49 - úgáx(U.NAJA)(múšén) inim ga-ra-ab-dug4 inim-ju10-cè jéctúg-zu
50 - úgáx(U.NAJA)(múšén) èc-a inim ga-ra-ab-dug4 inim-ju10-cè jéctúg-zu
51 - cembi-zid nam-icib eridug(ki)-ga
52 - ì a bur za-gìn-na-ka jál-la-bi
53 - dag agrun-na-ka gub-ba-bi
54 - tùn um-me-DU um-me-gub
55 - umah ga-rac-ke4 sar nisig-ga-ka ki um-me-ni-tag
56 - X-ta hé--búr1-
57 - ì-ne-éc lú-ù lú-ra a-na na-an-dug4
58 - lú-ù lú-ra dili a-na na-an-tah
59 - uga(mušen) inim lugal-a-na-cè saj kécé ba-ci-in-ak
60 - cem-bi-zid nam-icib eridug(ki)-ga
61 - ì a bur za-gìn-na-ka jál-la-bi
62 - dag agrun-na-ka gub-ba-bi
63 - tùn im-ma-DU im-ma-gub
64 - umah ga-rac-ke4 sar nisig-ga-ka ki im-ma-ni-in-tag
65 - -ta im-mi-in-búr1-búr1
66 - nisig ga-rac-gin7 sar-e mú-a
67 - ga-rac-gin7 nu-érím ba-gub-ba a-ba igi im-mi-in-du8-a
68 - igi X ì-ur4-ur4 (X) im-ma-ni-mú-mú mu-jen-na im-jen
69 - mucen uga(mušen)-gin7 á kíj-kíj-e
70 - lag an-cè sàg-ge-da ki-cè tuc-ù-da
71 - lag ki-cè sàg-ge-da an-cè éd-dè-da a-ba-a igi im-mi-in-du8-a
72 - uga(mušen) nu-érím-ta ba-ra-an-zìg
73 - jicnimbar túbáx(TUG)-lá-a-cè an-na ba-e-a-èd
74 - cembi-zid ka-bi ba-du8-du8-a
75 - pa cu gur-gur-ra ka bí-in-su-ub-su-ub
76 - jicnimbar-gin7 TUR UC ki-in-du
77 - jic da-rí mú-a a-ba-a igi im-mi-in-du8-a
78 - eme-EC.UC-eme-EC.UC-bi cag4-jicnimbar-bi na-nam
79 - eme-cu-ru-ug-eme-cu-ru-ug-bi níj-jicnimbar-bi na-nam
80 - pec-tur-ZI-bi éc-gáná-a-kam
81 - gán-né lugal-la-ka me-te-ac im-mi-ib-jál
82 - pa-ni é-gal lugal-la-ka na de5 ba-ab-cúm-mu
83 - zú-lum-bi ce nir-ra zag-ga sig9-ga-àm
84 - é dijir gal-gal-e-ne-ka me-te-ac im-mi-ib-jál
85 - mucen uga(mušen)-gin7 á kíj-kíj-e
86 - lag an-cè sàg-ge-da ki-cè tuc-ù-da
87 - lag ki-cè sàg-ge-da an-cè éd-dè-da a-ba-a igi im-mi-in-du8-a
88 - inim dug4-ga lugal-a-na-ka uga(mušen) abzu-cè al-kur9
89 - ì-ne-éc lú-ù lú-ra a-na na-an-dug4
90 - lú-ù lú-ra dili a-na na-an-tah
91 - X X (X) cu-kal-le-tud-da mu-ni na-nam
92 - dumu (d)igi-sig7-sig7 X X-ke4
93 - mú-sar-e a sig10-sig10-ge5-da-ni
94 - nisig-ga da ak-da-ni
95 - nisig dili-e nu-me-a a-na nu-me-a-bi
96 - úr-ba im-ta-an-bal im-ta-an-gaz
97 - tum9-dal a-na-àm de6-a-bi
98 - igi-ni sahar kur-ra im-mi-ib-ra
99 - ub igi-ni cu sá-sá-da-ni
100 - níj im-ma-ra-an-si-ig zag-bi-a nu-un-zu
101 - sig-cè igi mu-un-íl dijir ùn-na kur ud è-ke4-ne igi bí-in-du8-ru
102 - nim-cè igi mu-un-íl dijir ùn-na kur ud cú-ke4-ne igi bí-in-du8-ru
103 - (d)gidim dili du-ra igi mu-ni-in-du8
104 - dijir dili du-ra jickim mu-ni-in-zu
105 - me cu du7-du7-da igi bí-in-du8
106 - nam tar-ra dijir-re-e-ne-cè igi mu-ni-in-jál
107 - sar-e ki 5 10 nu-te-a-ba
108 - ki-ba jic-an-dùl 1(DIC)-àm ì-gub
109 - jic-an-dùl-bi ásál jissu dajal-la-kam
110 - jissu-bi sig-ga ud zal-e
111 - an-bar7 an-usan-na nu-gi4-gi4
112 - ud-ba nin-ju10 an mu-un-níjín-na-ta ki mu-un-níjín-na-ta
113 - (d)inana an mu-un-níjín-na-ta ki mu-un-níjín-na-ta
114 - elam(ki) su-bir4(ki)-a mu-un-níjín-na-ta
115 - dubur an gil-gi16-il-la mu-un-níjín-na-ta
116 - nu-gig kúc-a-ni-ta im-ma-te dúr-bi-cè ba-nú
117 - cu-kal-le-tud-da zag sar-ra-ka-ni igi im-ma-ni-sig10
118 - (d)inana-ke4 dara4 me 7 gal4-la-na X DU X X
119 - dara4 me 7 gal4-la-na
120 - (d)ama-ucumgal-an-na-da
121 - gal4-la kug-ga-na SU X
122 - cu-kal-le-tud-da mu-un-du8-du8 da-ga-na ba-nú
123 - jìc im-ma-ni-in-dug4
124 - jìc ba-ni-in-dug4-ga
125 - zag sar-ra-ka-ni im-ma-ci-in-gi4
126 - ud im-zal (d)utu im-ta-è-a-ra
127 - munus-e ní-te-a-ni igi im-kár-kár
128 - kug (d)inana-ke4 ní-te-a-ni igi im-kár-kár
129 - ud-ba munus-e nam gal4-la-na-cè a-na im-gu-lu-u8-a-bi
130 - kug (d)inana-ke4 nam gal4-la-na-cè a-na im-ak-a-bi
131 - kalam-ma-ka úc bí-ib-si-si
132 - pú-kiri6 kalam-ma-ka úc-àm ì-tùm-tùm
133 - árád lú-ù ú íl-i-dè jen-na úc-àm ì-na8-na8
134 - gémé lú-ù a si-si-dè jen-na úc-àm im-mi-íb-si-si
135 - saj gíg úc-àm ì-na8-na8 zag-bi nu-un-zu
136 - jìc dug4-ga-ju10 kur-kur-ra ga-mu-ni-pàd im-me
137 - jìc dug4-ga-ni kur-kur-ra nu-um-ma-ni-in-pàd-dè
138 - ì-ne-éc lú-ù lú-ra a-na na-an-dug4 lú-ù lú-ra dili a-na na-an-tah
139 - lú-tur ad-da-ni-ir é-a ba-ci-in-kur9 mu-na-dé-e
140 - cu-kal-le-tud-da ad-da-ni-ir é-a ba-an-ci-in-kur9 mu-na-dé-e
141 - ad-da-ju10 mú-sar-e a sig10-sig10-ge5-da-ju10
142 - nisig-ga da ak-da-ju10
143 - nisig dili-e nu-me-a a-na nu-me-a-bi
144 - úr-ba im-ta-bal im-ta-gaz
145 - tum9-dal a-na-àm de6-a-bi
146 - igi-ju10 sahar kur-ra im-mi-ib-ra
147 - ub igi-ju10 cu tuku-tuku-da-ju10
148 - níj im-ma-ra-si-ig zag-bi nu-zu
149 - sig-cè igi mu-íl dijir ùn-na kur ud è-ke4-ne igi bí-du8
150 - nim-cè igi mu-íl dijir ùn-na kur ud cú-ke4-ne igi bí-du8
151 - (d)gidim dili du-ra igi mu-ni-du8
152 - dijir dili du-ra jickim mu-ni-zu
153 - me cu du7-du7-da igi bí-du8
154 - nam tar-ra dijir-re-e-ne-cè igi mu-ni-jál
155 - sar-re ki 5 10 00 600 nu-te-a-ba
156 - ki-ba jic-an-dùl 1(DIC)-àm ì-gub
157 - jic-an-dùl-bi ásál jissu dajal-la-ka
158 - jissu-bi sig-ga ud zal-e
159 - an-bar7 an-usan-e nu-gi4-gi4
160 - ud-ba nin-ju10 an mu-un-níjín-na-ta ki mu-un-níjín-na-ta
161 - (d)inana an mu-un-níjín-na-ta ki mu-un-níjín-na-ta
162 - elam(ki) su-bir4(ki)-a mu-un-níjín-na-ta
163 - dubur an gil-gi16-il-la mu-un-níjín-na-ta
164 - nu-gig kúc-a-ni-ta im-ma-te dúr-bi-cè ì-nú
165 - zag sar-ra-já-ka igi im-ma-ni-du8
166 - jìc im-ma-ni-dug4
167 - zag sar-ra-ju10-cè im-ma-ci-gi4
168 - ud-ba munus-e nam gal4-la-na-cè a-na im-gul-lu-u8-a-bi
169 - (d)inana-ke4 nam gal4-la-na-cè a-na im-ak-a-bi
170 - kalam-ma-ke4 úc bí-ib-si-si
171 - pú-kiri6 kalam-ma-ka úc-àm ì-tùm-tùm
172 - árád lú-ù ú íl-i-dè jen-na úc-àm ì-na8-na8
173 - gémé lú-ù a si-si-dè jen-na úc-àm im-mi-íb-si-si
174 - saj gíg úc-àm ì-na8-na8 zag-bi nu-un-zu
175 - jìc dug4-ga-ju10 kur-kur-ra ga-mu-ni-pàd im-me
176 - jìc dug4-ga-ni kur-kur-ra nu-um-ma-ni-in-pàd-dè
177 - lú-tur ad-da-ni mu-na-ni-ib-gi4-gi4
178 - cu-kal-le-tud-da ad-da-ni mu-na-ni-ib-gi4-gi4
179 - dumu-ju10 iri cec-zu-ne cec-zu-um hé-eb-ús-en
180 - saj gíg cec-zu-ne jìrì gub-ba jen-na
181 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka nu-um-ma-ni-in-pàd-dè-en
182 - iri cec-a-ni ní-bi-a im-ús
183 - saj gíg cec-a-ni jìrì gub-ba im-jen
184 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka nu-um-ma-ni-in-pàd
185 - (MAN)-kam-ma-cè munus-e nam gal4-la-na-cè a-na-àm im-gu-ul-u8-a-bi
186 - (d)inana-ke4 nam gal4-la-na-cè a-na-àm im-ak-a-bi
187 - dungu mu-un-u5 dúr im-gub-bé gaba im-sal-e
188 - u18-lu mar-uru5 huc igi-cè mu-un-ci-jen
189 - pi-li-pi-li dal-ha-mun ejer-ra-ni-cè im-ús
190 - ab-ba-cú-cú inim-kúr-dug4-dug4 ad gi4-gi4
191 - 7 a-rá 7 an-edin-na mu-un-da-súg-súg-ge-ec
192 - jìc dug4-ga-ju10 kur-kur-ra ga-mu-ni-pàd im-me
193 - jìc dug4-ga-ni kur-kur-ra nu-um-ma-ni-in-pàd-dè
194 - lú-tur ad-da-ni-ir é-a ba-ci-in-kur9
195 - cu-kal-le-tud-da ad-da-ni-ir mu-na-dé-e
196 - ad-da-ju10 munus a-ra-dug4-ga-ju10
197 - (MAN)-kam-ma-cè munus-e nam gal4-la-na-cè a-na-àm im-gul-lu-u8-a-bi
198 - (d)inana-ke4 nam gal4-la-na-cè a-na bí-in-ak-a-bi
199 - dungu mu-un-u5 dúr im-gub-bé gaba im-sal-e
200 - u18-lu mar-uru5 huc igi-cè mu-un-ci-jen
201 - pi-li-pi-li dal-ha-mun ejer-ra-ni-cè im-ús
202 - ab-ba-cú-cú inim-kúr-dug4-dug4 ad gi4-gi4
203 - 7 a-rá 7 an-edin-na mu-un-da-súg-súg-ge-ec
204 - jìc dug4-ga-ju10 kur-kur-ra ga-mu-ni-pàd im-me
205 - jìc dug4-ga-ni kur-kur-ra nu-um-ma-ni-in-pàd-dè
206 - lú-tur ad-da-ni mu-na-ni-ib-gi4-gi4
207 - cu-kal-le-tud-da ad-da-ni mu-na-ni-ib-gi4-gi4
208 - dumu-ju10 iri cec-zu-ne hé-eb-ús-en
209 - saj gíg cec-zu-ne jìrì gub-ba jen-na
210 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka nu-um-ma-ni-in-pàd-dè-en
211 - iri cec-a-ni ní-bi-a im-ús
212 - saj gíg cec-a-ni jìrì gub-ba im-jen
213 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka nu-um-ma-ni-in-pàd
214 - (EC5)-kam-ma-ac munus-e nam gal4-la-ni-cè a-na im-gu-lu-u8-a-bi
215 - (d)inana-ke4 nam gal4-la-ni-cè a-na bí-in-ak-a-bi
216 - umbin KA su-ug-ga 1(DIC)-àm cu im-ma-an-ti
217 - he-en-du kalam-ma-ka ba-an-gi16-ib
218 - ùj saj gíg umbin KA su-ug-ga mu-na-ta-éd-e
219 - jìc dug4-ga-ju10 kur-kur-ra ga-mu-ni-pàd im-me
220 - jìc dug4-ga-ni kur-kur-ra nu-um-ma-ni-in-pàd-dè
221 - lú-tur ad-da-ni-ir é-a ba-ci-in-kur9
222 - cu-kal-le-tud-da ad-da-ni-ir mu-na-dé-e
223 - ad-da-ju10 munus a-ra-dug4-ga-ju10
224 - (EC5)-kam-ma-ac munus-e nam gal4-la-na-cè a-na-àm im-gul-lu-u8-a-bi
225 - (d)inana-ke4 nam gal4-la-na-cè a-na-àm im-ak-a-bi
226 - umbin KA su-ug-ga 1(DIC)-àm cu im-ma-an-ti
227 - he-en-du kalam-ma-ka ba-an-gi16-ib
228 - ùj saj gíg umbin KA su-ug-ga mu-na-ta-éd-e
229 - jìc dug4-ga-ju10 kur-kur-ra ga-mu-ni-pàd im-me
230 - jìc dug4-ga-ni kur-kur-ra nu-um-ma-ni-in-pàd-dè
231 - lú-tur ad-da-ni mu-na-ni-ib-gi4-gi4
232 - cu-kal-le-tud-da ad-da-ni mu-na-ni-ib-gi4-gi4
233 - dumu-ju10 iri cec-zu hé-eb-ús-en
234 - saj gíg cec-zu-ne jìrì gub-ba jen-na
235 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka nu-um-ma-ni-in-pàd-dè-en
236 - iri cec-a-ni ní-bi-a im-ús
237 - saj gíg cec-a-ni jìrì gub-ba im-jen
238 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka nu-um-ma-ni-in-pàd
239 - ud im-zal (d)utu im-ta-è-a-ra
240 - munus-e ní-te-a-ni igi im-kár-kár
241 - kug (d)inana-ke4 ní-te-a-ni igi im-kár-kár
242 - e já-a a-ba-a ma-ab-sig10-ge
243 - e já-a a-ba-a ma-ab-áj-e
244 - a-a ugu-ju10 nam-me-a
245 - abzu eridug(ki)-ga (d)en-ki-kà-cè kug (d)inana-ke4 jìrì im-ma-an-gub
246 - nam-bi-cè úr im-ma-an-dun-dun cu ba-an-na-lá-lá
247 - a-a (d)en-ki hé-en-ga-mu-e-sig10 hé-en-ga-mu-e-áj hé-en-ga-mu-e-tah
248 - lú-bi abzu-ta cu-já
249 - èc é-an-na-ju10-cè
250 - (d)en-ki-ke4 ì-sag9 mu-na-ab-bé hé-àm mu-na-ab-bé
251 - kug (d)inana abzu eridug(ki)-ta im-ma-da-ra-ta-è
252 - ní-te-a-ni (d)tir-an-na-gin7 an-na ba-an-gi16-ib ki ba-da-an-ús
253 - ùlù ì-dib-bé me-er ì-dib-bé
254 - cu-kal-le-tud-da dili-ni ní-ta ba-ab-tur-tur-re
255 - munus-e cag4 kur-kur-ra-ka im-ma-na-ni-in-pàd
256 - kug (d)inana-ke4 cu-kal-le-tud-da-ar mu-na-dé-e
257 - a-gin7-nam X X NI jál
258 - UR PI BA
259 - ance PI ba-X
260 - cáh PI BA
262 - cu-kal-le-tud-da kug (d)inana-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
263 - nin-ju10 mú-sar-e a sig10-sig10-ge5-da-ju10
264 - nisig-ga da ak-da-ju10
265 - nisig dili-e nu-me-a a-na nu-me-a-bi
266 - úr-ba im-ta-bal im-ta-gaz
267 - tum9-dal a-na-àm de6-a-bi
268 - igi-ju10 sahar kur-ra im-mi-ib-ra
269 - ub igi-ju10 cu tuku-tuku-da-ju10
270 - níj im-ma-ra-si-ig zag-bi nu-zu
271 - sig-cè igi mu-íl dijir ùn-na kur ud è-ke4-ne igi bí-du8
272 - nim-cè igi mu-íl dijir ùn-na kur ud cú-ke4-ne igi bí-du8
273 - (d)gidim dili du-ra igi mu-ni-in-du8
274 - dijir dili du-ra igi mu-un-já-já
275 - me cu du7-du7-da igi bí-in-du8
276 - nam tar-ra dijir-re-e-ne-cè igi-ni mu-ni-jál
277 - sar-e ki 00 600 nu-te-a-ba
278 - ki-ba jic-an-dùl 1(DIC)-àm ì-gub
279 - jic-an-dùl-bi ásál dùg jissu dajal-la-kam
280 - jissu-bi sig-ga ud zal-la
281 - an-bar7 an-usan-na nu-gi4-gi4
282 - ud-ba nin-ju10 an mu-níjín-na-ta ki mu-níjín-na-ta
283 - (d)inana an mu-níjín-na-ta ki mu-níjín-na-ta
284 - elam(ki) su-bir4(ki)-a mu-níjín-na-ta
285 - dubur an gil-gi16-il-la mu-un-níjín-na-ta
286 - nu-gig kúc-a-ni-ta im-ma-te dúr-bi-cè ì-nú
287 - zag sar-ra-já igi im-ma-ni-sig10
288 - jìc im-ma-ni-dug4
289 - zag sar-ra-ju10-cè im-ma-ci-in-gi4
290 - ur5-gin7 hu-mu-na-ab-bé-a-ka
291 - bí-in-ra
292 - ba-an-tah
293 - ba-an-gi4
294 - X nam mu-ni-ib-tar-re
295 - kug (d)inana-ke4 cu-kal-e-tud-da-ar mu-na-dé-e
296 - jen-na ba-ug5-ge-en nam-ju10 mu-zu nam-ba-da-ha-lam-e
297 - mu-zu èn-du-a hé-jál èn-du hé-dùg-ge
298 - nar tur-e é-gal lugal-la-ka hu-mu-ni-in-ku7-ku7-dè
299 - sipad-dè dun5-dun5 càkìr-ra-ka-na dùg-ge-ec hé-em-mi-ib-bé
300 - sipad-tur-re ki udu lu-a-na mu-zu hé-em-túm-túm-mu
301 - é-gal edin-na é-zu hé-a
302 - X X DU-a-ni re-a X ha-an-ci-já-já
303 - MIR X X X NE ga-e-ci-dúb
304 - túg X NE ga-e-ci-si-ig
305 - a X X u5-a-ju10-ne
306 - A X KA -ci-já-já
307 - cu-kal-e-tud-da X
309 - nam tar-ra
310 - (d)inana zà-mí
1-10 - The mistress who, having all the great divine powers, deserves the throne-dais; Inana who, having all the great divine powers, occupies a holy throne-dais; Inana who stands in E-ana as a source of wonder -- once, the young woman went up into the mountains, holy Inana went up into the mountains. To detect falsehood and justice, to inspect the Land closely, to identify the criminal against the just, she went up into the mountains. -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
11-14 - My lady stands among wild bulls at the foot of the mountains, she possesses fully the divine powers. Inana stands among stags in the mountain tops, she possesses fully the divine powers. -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
15-22 - Then the left heaven, left the earth and climbed up into the mountains. Inana left heaven, left the earth and climbed up into the mountains. She left E-ana in Unug and climbed up into the mountains. She left the in Zabalam and climbed up into the mountains. As she had gone up from E-ana, . Inana her cloak and climbed up into the mountains. -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
23-41 - ... ... ... After had tired with questions and searching, may come alone (?) to the back-room of my shrine. -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
42-58 - ... ... 'He will its feet', he says. Full of wisdom he adds the following words: 'Raven, I shall give you instructions. Pay attention to my instructions. Raven, in the shrine I shall give you instructions. Pay attention to my instructions. First, chop up (?) and chew (?) the kohl for the incantation priests of Eridug with the oil and water which are to be found in a lapis-lazuli bowl and are placed in the back-room of the shrine. Then plant them in a trench for leeks in a vegetable plot; then you should pull out (?) .' -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
59-71 - The raven paid exact attention to the instructions of his master. It chopped up (?) and chewed (?) the kohl for the incantation priests of Eridug with the oil and water which were to be found in a lapis-lazuli bowl and were placed in the back-room of the shrine. It planted them in a trench for leeks in a vegetable plot; then it pulled out (?) . A plant growing in a plot like leeks, an oddity standing up sticking up like a leek stalk -- who had ever seen such a thing before? ... That a bird like the raven, performing the work of man, should make the counterweight blocks of the shadouf bump up and settle down; that it should make the counterweight blocks of the shadouf bump down and rise up -- who had ever seen such a thing before?
72-90 - Then the raven rose up from this oddity, and climbed up it -- a date palm! -- with a harness. It rubbed off the kohl (?) which it had stuffed into its beak onto the pistils (?). just as with a date palm, which the ground, a tree growing forever -- who had ever seen such a thing before? Its scaly leaves surround its palmheart. Its dried palm-fronds serve as weaving material. Its shoots are like surveyor's gleaming line; they are fit for the king's fields. Its (?) branches are used in the king's palace for cleaning. Its dates, which are piled up near purified barley, are fit for the temples of the great gods. That a bird like the raven, performing the work of man, makes the counterweight blocks of the shadouf bump up and settle down; that it makes the counterweight blocks of the shadouf bump down and rise up -- who had ever seen such a thing before? At his master's command, the raven stepped into the . -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
91-111 - Cu-kale-tuda was his name. , a son (?) of Igi-sigsig, the , was to water garden plots and build the installation for a well among the plants, but not a single plant remained there, not even one: he had pulled them out by their roots and destroyed them. Then what did the stormwind bring? It blew the dust of the mountains into his eyes. When he tried to wipe the corner of his eyes with his hand, he got some of it out, but was not able to get all of it out. He raised his eyes to the lower land and saw the exalted gods of the land where the sun rises. He raised his eyes to the highlands and saw the exalted gods of the land where the sun sets. He saw a solitary ghost. He recognised a solitary god by her appearance. He saw someone who fully possesses the divine powers. He was looking at someone whose destiny was decided by the gods. In that plot -- had he not approached it five or 10 times before? -- there stood a single shady tree at that place. The shady tree was a Euphrates poplar with broad shade. Its shade was not diminished in the morning, and it did not change either at midday or in the evening.
112-128 - Once, after my lady had gone around the heavens, after she had gone around the earth, after Inana had gone around the heavens, after she had gone around the earth, after she had gone around Elam and Subir, after she had gone around the intertwined horizon of heaven, the mistress became so tired that when she arrived there she lay down by its roots. Cu-kale-tuda noticed her from beside his plot. Inana the loincloth (?) of the seven divine powers over her genitals. the girdle of the seven divine powers over her genitals . with the shepherd Ama-ucumgal-ana . over her holy genitals . Cu-kale-tuda undid the loincloth (?) of seven divine powers and got her to lie down in her resting place. He had intercourse with her and kissed her there. After he had had intercourse with her and kissed her, he went back to beside his plot. When day had broken and Utu had risen, the woman inspected herself closely, holy Inana inspected herself closely.
129-138 - Then the woman was considering what should be destroyed because of her genitals; Inana was considering what should be done because of her genitals. She filled the wells of the Land with blood, so it was blood that the irrigated orchards of the Land yielded, it was blood that the slave who went to collect firewood drank, it was blood that the slavegirl who went out to draw water drew, and it was blood that the black-headed people drank. No one knew when this would end. She said: 'I will search everywhere for the man who had intercourse with me.' But nowhere in all the lands could she find the man who had had intercourse with her. -- Now, what did one say to another? What further did one add to the other in detail?
139-159 - The boy went home to his father and spoke to him; Cu-kale-tuda went home to his father and spoke to him: 'My father, I was to water garden plots and build the installation for a well among the plants, but not a single plant remained there, not even one: I had pulled them out by their roots and destroyed them. Then what did the stormwind bring? It blew the dust of the mountains into my eyes. When I tried to wipe the corner of my eyes with my hand, I got some of it out, but was not able to get all of it out. I raised my eyes to the lower land, and saw the high gods of the land where the sun rises. I raised my eyes to the highlands, and saw the exalted gods of the land where the sun sets. I saw a solitary ghost. I recognised a solitary god by her appearance. I saw someone who possesses fully the divine powers. I was looking at someone whose destiny was decided by the gods. In that plot -- had I not approached it five or ten three or six hundred times before? -- there stood a single shady tree at that place. The shady tree was a Euphrates poplar with broad shade. Its shade was not diminished in the morning, and it did not change either at midday or in the evening.'
160-167 - 'Once, after my lady had gone around the heavens, after she had gone around the earth, after Inana had gone around the heavens, after she had gone around the earth, after she had gone around Elam and Subir, after she had gone around the intertwined horizon of heaven, the mistress became so tired that when she arrived there she lay down by its roots. I noticed her from beside my plot. I had intercourse with her and kissed her there. Then I went back to beside my plot.'
168-176 - 'Then the woman was considering what should be destroyed because of her genitals; Inana was considering what should be done because of her genitals. She filled the wells of the Land with blood, so it was blood that the irrigated orchards of the Land yielded, it was blood that the slave who went to collect firewood drank, it was blood that the slavegirl who went out to draw water drew, and it was blood that the black-headed people drank. No one knew when this would end. She said: But nowhere could she find the man who had had intercourse with her.'
177-184 - His father replied to the boy; his father replied to Cu-kale-tuda: 'My son, you should join the city-dwellers, your brothers who are your brothers . Go at once to the black-headed people, your brothers! Then this woman will not find you among the mountains.' He joined the city-dwellers, his brothers all together. He went at once to the black-headed people, his brothers, and the woman did not find him among the mountains.
185-193 - Then the woman was considering a second time what should be destroyed because of her genitals; Inana was considering what should be done because of her genitals. She mounted on a cloud, took (?) her seat there and . The south wind and a fearsome storm flood went before her. The and a dust storm followed her. Abba-cucu, Inim-kur-dugdug, adviser . Seven times seven helpers (?) stood beside her in the high desert. She said: 'I will search everywhere for the man who had intercourse with me.' But nowhere could she find the man who had intercourse with her.
194-205 - The boy went home to his father and spoke to him; Cu-kale-tuda went home to his father and spoke to him: 'My father, the woman of whom I spoke to you, this woman was considering a second time what should be destroyed because of her genitals; Inana was considering what should be done because of her genitals. She mounted on a cloud, took (?) her seat there and . The south wind and a fearsome storm flood went before her. The and a dust storm followed her. Abba-cucu, Inim-kur-dugdug, adviser . Seven times seven helpers (?) stood beside her in the high desert. She said: But nowhere could she find the man who had intercourse with her.'
206-213 - His father replied to the boy; his father replied to Cu-kale-tuda: 'My son, you should join the city-dwellers, your brothers. Go at once to the black-headed people, your brothers! Then this woman will not find you among the mountains.' He joined the city-dwellers, his brothers all together. He went at once to the black-headed people, his brothers, and the woman did not find him among the mountains.
214-220 - Then the woman was considering a third time what should be destroyed because of her genitals; Inana was considering what should be done because of her genitals. She took a single in her hand. She blocked the highways of the Land with it. Because of her, the black-headed people . She said: 'I will search everywhere for the man who had intercourse with me.' But nowhere could she find the man who had intercourse with her.
221-230 - The boy went home to his father and spoke to him; Cu-kale-tuda went home to his father and spoke to him: 'My father, the woman of whom I spoke to you, this woman was considering a third time what should be destroyed because of her genitals; Inana was considering what should be done because of her genitals. She took a single in her hand. She blocked the highways of the Land with it. Because of her, the black-headed people . She said: But nowhere could she find the man who had intercourse with her.'
231-238 - His father replied to the boy; his father replied to Cu-kale-tuda: 'My son, you should join the city-dwellers, your brothers. Go at once to the black-headed people, your brothers! Then this woman will not find you among the mountains.' He joined the city-dwellers, his brothers all together. He went at once to the black-headed people, his brothers, and the woman did not find him among the mountains.
239-255 - When day had broken and Utu had risen, the women inspected herself closely, holy Inana inspected herself closely. 'Ah, who will compensate me? Ah, who will pay (?) for what happened to me? Should it not be the concern of my own father, Enki?' Holy Inana directed her steps to the of Eridug and, because of this, prostrated herself on the ground before him and stretched out her hands to him: 'Father Enki, I should be compensated! What's more, someone should pay (?) make up for what happened to me! I shall only re-enter my shrine E-ana satisfied after you have handed over that man to me from the .' Enki said 'All right!' to her. He said 'So be it!' to her. With that holy Inana went out from the of Eridug. She stretched herself like a rainbow across the sky and reached thereby as far as the earth. She let the south wind pass across, she let the north wind pass across. From fear, solitary Cu-kale-tuda tried to make himself as tiny as possible, but the woman had found him among the mountains.
256-261 - Holy Inana now spoke to Cu-kale-tuda: 'How ? dog ! ass ! pig ! '
262-281 - Cu-kale-tuda replied to holy Inana: 'My lady (?), I was to water garden plots and build the installation for a well among the plants, but not a single plant remained there, not even one: I had pulled them out by their roots and destroyed them. Then what did the stormwind bring? It blew the dust of the mountains into my eyes. When I tried to wipe the corner of my eyes with my hand, I got some of it out, but was not able to get all of it out. I raised my eyes to the lower land, and saw the exalted gods of the land where the sun rises. I raised my eyes to the highlands, and saw the exalted gods of the land where the sun sets. I saw a solitary ghost. I recognised a solitary god by her appearance. I saw someone who possesses fully the divine powers. I was looking at someone whose destiny was decided by the gods. In that plot -- had I not approached it three or six hundred times before? -- there stood a single shady tree at that place. The shady tree was a Euphrates poplar with broad shade. Its shade was not diminished in the morning, and it did not change either at midday or in the evening.'
282-289 - 'Once, after my lady had gone around the heavens, after she had gone around the earth, after Inana had gone around the heavens, after she had gone around the earth, after she had gone around Elam and Subir, after she had gone around the intertwined horizon of heaven, the mistress became so tired that when she arrived there she lay down by its roots. I noticed her from beside my plot. I had intercourse with her and kissed her there. Then I went back to beside my plot.'
290-310 - When he had spoken thus to her, hit . added (?) . changed (?) him . She (?) determined his destiny , holy Inana spoke to Cu-kale-tuda: 'So! You shall die! What is that to me? Your name, however, shall not be forgotten. Your name shall exist in songs and make the songs sweet. A young singer shall perform them most pleasingly in the king's palace. A shepherd shall sing them sweetly as he tumbles his butter churn. A young shepherd shall carry your name to where he grazes the sheep. The palace of the desert shall be your home.' ... Cu-kale-tuda ... Because destiny was determined, praise be to Inana!
in-nin noun mistress
me noun essence
gal verb to be big
barag noun dais
hé-dú7 noun (fitting) ornament
inana noun Inana
me noun essence
gal verb to be big
barag noun dais
kug adj shining
si verb to fill
inana noun Inana
é-án-ná noun E-ana
u6 noun wonder
dug4 verb to say
gub verb to stand
ud noun day(light)
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
kug adj shining
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
níj-érím noun fraudulent action
níj-sí-sá noun justice
zu verb to know
cag4 noun heart
kalam noun the Land
igi noun eye
kár verb to blow
lul verb to be false
zid adj right
pàd verb to find
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
noun person
noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
nin noun lady
am noun wild bull
kúr-úr noun foot(hill) of mountain
gub verb to stand
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
tarah-mac noun stag
kùr-bàd noun mountain peak
gub verb to stand
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
ud noun day(light)
XX
XX
an noun heaven
cub verb to fall
ki noun place
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
inana noun Inana
an noun heaven
cub verb to fall
ki noun place
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
unug noun Unug
é-án-ná noun E-ana
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
zabalam noun Zabalam
gi-gun4-na noun Giguna
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
é-án-ná noun E-ana
è verb to go out or in
XX
ji6-par4 noun cloister
verb to hang
inana noun Inana
túg-bá13tùg2-bà1 noun type of garment
verb to hang
ANAN
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
XX
DIMDIM
BABA
DIMDIM
XX
BABA
DIMDIM
BABA
DIMDIM
XX
LALA
AMAM
XX
XX
XX
ki noun place
kíj verb to seek
kúc verb to be tired
dag noun residence
agrun noun cella
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
jen verb to go
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
noun person
noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
XX
KAKA
XX
XX
XX
KABKAB
GAGA
dím verb to create
KAKA
jìrì noun foot
XX
XX
inim noun word
dug4 verb to say
jéctúg noun ear
inim noun word
tah verb to add
uga noun raven
inim noun word
dug4 verb to say
inim noun word
jéctúg noun ear
uga noun raven
èc noun shrine
inim noun word
dug4 verb to say
inim noun word
jéctúg noun ear
cémbí-zíd noun kohl
nam-icib noun type of priestcraft
eridug noun Eridug
ì noun fatty substance
a noun water
bur noun type of bowl
zà-gìn noun lapis lazuli
jál verb to be (located)
dag noun residence
agrun noun cella
gub verb to stand
tùn noun type of axe
DU verb DU
noun tooth
gub verb to stand
umah noun waterlogged ground
ga-rac noun leek
sar noun garden plot
nisig noun greenery
ki noun place
tag verb to touch
XX
búr1 verb to tear out
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
noun person
noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
uga noun raven
inim noun word
lugal noun king
saj noun head
kécé verb to bind
ak verb to do
cémbí-zíd noun kohl
nam-icib noun type of priestcraft
eridug noun Eridug
ì noun fatty substance
a noun water
bur noun type of bowl
zà-gìn noun lapis lazuli
jál verb to be (located)
dag noun residence
agrun noun cella
gub verb to stand
tùn noun type of axe
DU verb DU
noun tooth
gub verb to stand
umah noun waterlogged ground
ga-rac noun leek
sar noun garden plot
nisig noun greenery
ki noun place
tag verb to touch
búr1 verb to tear out
nisig noun greenery
ga-rac noun leek
sar noun garden plot
verb to grow
ga-rac noun leek
nú-érím noun enemy
gub verb to stand
a-ba pronoun who
igi noun eye
du8 verb to spread
igi noun eye
XX
ur4 verb to collect
XbrXbr
verb to grow
jen verb to go
jen verb to go
mucen noun bird
uga noun raven
á noun arm
noun person
kíj verb to seek
lag noun lump
an noun heaven
sàg verb to beat
ki noun place
tuc verb to sit
lag noun lump
ki noun place
sàg verb to beat
an noun heaven
è verb to go out or in
a-ba pronoun who
igi noun eye
du8 verb to spread
uga noun raven
nú-érím noun enemy
zìg verb to rise
jicnimbar noun date palm
túbáx-lá-á noun harness (for climbing)
an noun heaven
èd verb to go down or up
cémbí-zíd noun kohl
ka noun mouth
du8 verb to spread
pa noun branch
cu noun hand
gur verb to turn
ka noun mouth
su-ub verb to rub
jicnimbar noun date palm
TURTUR
UCUC
ki-in-du noun (stretch of) earth
jic noun tree
dá-rí adj eternal
verb to grow
a-ba pronoun who
igi noun eye
du8 verb to spread
émé-EC.UC-émé-EC.UC noun scaly leaves
cag4-jicnimbar noun palmheart
me verb to be
eme-cu-ru-ug-eme-cu-ru-ug noun dried palm fronds
níj-jícnímbár noun weaving material
me verb to be
pec-tur-ZI noun (off)shoot
éc-gáná noun measuring line
gáná noun field
lugal noun king
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
pa noun branch
é-gál noun palace
lugal noun king
na noun smoke?
de5 verb to collect
cúm verb to give
zú-lúm noun date
ce noun barley
nir verb to winnow
zag noun side
sig9 verb to put
é noun house(hold)
dijir noun deity
gal verb to be big
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
mucen noun bird
uga noun raven
á noun arm
noun person
kíj verb to seek
lag noun lump
an noun heaven
sàg verb to beat
ki noun place
tuc verb to sit
lag noun lump
ki noun place
sàg verb to beat
an noun heaven
è verb to go out or in
a-ba pronoun who
igi noun eye
du8 verb to spread
inim noun word
dug4 verb to say
lugal noun king
uga noun raven
abzu noun underground water
kur9 verb to enter
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
noun person
noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
XX
XX
XbrXbr
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
mu noun name
me verb to be
dumu noun child
igi-sig7-sig7 noun Igi-sigsig
noun person
XX
XX
mú-sár noun garden
a noun water
sig10 verb to place
nisig noun greenery
da noun side
noun (water) hole
ak verb to do
nisig noun greenery
dili adj single
me verb to be
a-na pronoun what(ever)
me verb to be
úr noun root
bal verb to turn over
noun tooth
gaz verb to strike (dead)
tum9-dal noun storm-wind
a-na pronoun what
de6 verb to carry
igi noun eye
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
ra verb to beat
ub noun corner
igi noun eye
cu noun hand
verb to equal
níj noun thing
sig9 verb to put
zag noun side
zu verb to know
sig verb to be low
igi noun eye
íl verb to raise
dijir noun deity
ùn verb to be high
kur noun (mountain) land
ud noun day(light)
è verb to go out or in
igi noun eye
du8 verb to spread
nim noun upper (land)
igi noun eye
íl verb to raise
dijir noun deity
ùn verb to be high
kur noun (mountain) land
ud noun day(light)
verb to cover
igi noun eye
du8 verb to spread
gidim noun ghost
dili adj single
jen verb to go
igi noun eye
du8 verb to spread
dijir noun deity
dili adj single
jen verb to go
jickim noun sign
zu verb to know
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
igi noun eye
du8 verb to spread
nam noun destiny
tar verb to cut
dijir noun deity
igi noun eye
jál verb to be (located)
sar noun garden plot
ki noun place
5 numeral 5
10 numeral 10
te verb to approach
ki noun place
jìc-àn-dùl noun shady tree
1 numeral 1
gub verb to stand
jìc-àn-dùl noun shady tree
ásál noun poplar
jissu noun (protective) shade
dajal verb to be wide
jissu noun (protective) shade
sig verb to be low
ud noun day(light)
zal verb to pass
an-bar7 noun midday
an-usan noun evening
gi4 verb to return
ud noun day(light)
nin noun lady
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
inana noun Inana
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
elam noun Elam
su-bir4 noun Subir
níjín verb to go around
dubur noun horizon
an noun heaven
gilim verb to be intertwined
níjín verb to go around
nu-u8-gig noun high-status woman
kúc verb to be tired
te verb to approach
dúr noun rump
verb to lie down
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
zag noun side
sar noun garden plot
igi noun eye
sig10 verb to place
inana noun Inana
dara4 noun loincloth?
me noun essence
7 numeral 7
gal4-la noun female genitals
XX
DUDU
XX
XX
dara4 noun loincloth?
me noun essence
7 numeral 7
gal4-la noun female genitals
ama-ucumgal-an-na noun Ama-ucumgal-ana
gal4-la noun female genitals
kug adj shining
noun person
SUSU
XX
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
du8 verb to spread
dagan noun (sleeping) chamber
verb to lie down
jìc noun penis
dug4 verb to say
jìc noun penis
dug4 verb to say
zag noun side
sar noun garden plot
gi4 verb to return
ud noun day(light)
zal verb to pass
utu noun Utu
è verb to go out or in
munus noun woman
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
igi noun eye
kár verb to blow
kug adj shining
inana noun Inana
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
igi noun eye
kár verb to blow
ud noun day(light)
munus noun woman
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
gul verb to destroy
kug adj shining
inana noun Inana
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
noun (water) hole
kalam noun the Land
úc noun gore
si verb to fill
pú-kírí6 noun orchard
kalam noun the Land
úc noun gore
de6 verb to carry
arad noun slave
noun person
ú noun plant
íl verb to raise
jen verb to go
úc noun gore
naj verb to drink
gémé noun female slave
noun person
a noun water
si verb to fill
jen verb to go
úc noun gore
si verb to fill
saj noun head
gíg verb to be black
úc noun gore
naj verb to drink
zag noun side
zu verb to know
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
dug4 verb to say
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
noun person
noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
lú-túr noun child
ad-da noun father
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
noun voice
verb to pour
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
ad-da noun father
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
noun voice
verb to pour
ad-da noun father
mú-sár noun garden
a noun water
sig10 verb to place
nisig noun greenery
da noun side
noun (water) hole
ak verb to do
nisig noun greenery
dili adj single
me verb to be
a-na pronoun what(ever)
me verb to be
úr noun root
bal verb to turn over
noun tooth
gaz verb to strike (dead)
tum9-dal noun storm-wind
a-na pronoun what
de6 verb to carry
igi noun eye
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
ra verb to beat
ub noun corner
igi noun eye
cu noun hand
tuku verb to have
níj noun thing
sig9 verb to put
zag noun side
zu verb to know
sig verb to be low
igi noun eye
íl verb to raise
dijir noun deity
ùn verb to be high
kur noun (mountain) land
ud noun day(light)
è verb to go out or in
igi noun eye
du8 verb to spread
nim noun upper (land)
igi noun eye
íl verb to raise
dijir noun deity
ùn verb to be high
kur noun (mountain) land
ud noun day(light)
verb to cover
igi noun eye
du8 verb to spread
gidim noun ghost
dili adj single
jen verb to go
igi noun eye
du8 verb to spread
dijir noun deity
dili adj single
jen verb to go
jickim noun sign
zu verb to know
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
igi noun eye
du8 verb to spread
nam noun destiny
tar verb to cut
dijir noun deity
igi noun eye
jál verb to be (located)
sar noun garden plot
ki noun place
5 numeral 5
10 numeral 10
00 numeral 300
600 numeral 600
te verb to approach
ki noun place
jìc-àn-dùl noun shady tree
1 numeral 1
gub verb to stand
jìc-àn-dùl noun shady tree
ásál noun poplar
jissu noun (protective) shade
dajal verb to be wide
jissu noun (protective) shade
sig verb to be low
ud noun day(light)
zal verb to pass
an-bar7 noun midday
an-usan noun evening
gi4 verb to return
ud noun day(light)
nin noun lady
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
inana noun Inana
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
elam noun Elam
su-bir4 noun Subir
níjín verb to go around
dubur noun horizon
an noun heaven
gilim verb to be intertwined
níjín verb to go around
nu-u8-gig noun high-status woman
kúc verb to be tired
te verb to approach
dúr noun rump
verb to lie down
zag noun side
sar noun garden plot
igi noun eye
du8 verb to spread
jìc noun penis
dug4 verb to say
zag noun side
sar noun garden plot
gi4 verb to return
ud noun day(light)
munus noun woman
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
gul verb to destroy
inana noun Inana
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
noun (water) hole
kalam noun the Land
úc noun gore
si verb to fill
pú-kírí6 noun orchard
kalam noun the Land
úc noun gore
de6 verb to carry
arad noun slave
noun person
ú noun plant
íl verb to raise
jen verb to go
úc noun gore
naj verb to drink
gémé noun female slave
noun person
a noun water
si verb to fill
jen verb to go
úc noun gore
si verb to fill
saj noun head
gíg verb to be black
úc noun gore
naj verb to drink
zag noun side
zu verb to know
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
dug4 verb to say
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
lú-túr noun child
ad-da noun father
gi4 verb to return
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
ad-da noun father
gi4 verb to return
dumu noun child
iri noun town
cec noun brother
cec noun brother
ús verb to be adjacent
saj noun head
gíg verb to be black
cec noun brother
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
iri noun town
cec noun brother
ní-bí pronoun itself, themselves
ús verb to be adjacent
saj noun head
gíg verb to be black
cec noun brother
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
-kám-má numeral 2nd
munus noun woman
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
gul verb to destroy
inana noun Inana
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
dungu noun cloud
u5 verb to ride
dúr noun rump
gub verb to stand
gaba noun chest
sal verb to be thin
ùlù noun south wind (storm)
mar-uru5 noun tempest
huc verb to be reddish
igi noun eye
jen verb to go
pi-li-pi-li noun type of cult performer
dal-ha-mun noun dust storm
ejer noun back
ús verb to be adjacent
áb-bá-cú-cú noun Abba-cucu
íním-kúr-dúg4-dúg4 noun Inim-kur-dugdug
ad noun voice
gi4 verb to return
7 numeral 7
á-rá noun times
7 numeral 7
an-edin noun high plain
gub verb to stand
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
dug4 verb to say
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
lú-túr noun child
ad-da noun father
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
ad-da noun father
noun voice
verb to pour
ad-da noun father
munus noun woman
dug4 verb to say
-kám-má numeral 2nd
munus noun woman
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
gul verb to destroy
inana noun Inana
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
dungu noun cloud
u5 verb to ride
dúr noun rump
gub verb to stand
gaba noun chest
sal verb to be thin
ùlù noun south wind (storm)
mar-uru5 noun tempest
huc verb to be reddish
igi noun eye
jen verb to go
pi-li-pi-li noun type of cult performer
dal-ha-mun noun dust storm
ejer noun back
ús verb to be adjacent
áb-bá-cú-cú noun Abba-cucu
íním-kúr-dúg4-dúg4 noun Inim-kur-dugdug
ad noun voice
gi4 verb to return
7 numeral 7
á-rá noun times
7 numeral 7
an-edin noun high plain
gub verb to stand
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
dug4 verb to say
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
lú-túr noun child
ad-da noun father
gi4 verb to return
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
ad-da noun father
gi4 verb to return
dumu noun child
iri noun town
cec noun brother
ús verb to be adjacent
saj noun head
gíg verb to be black
cec noun brother
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
iri noun town
cec noun brother
ní-bí pronoun itself, themselves
ús verb to be adjacent
saj noun head
gíg verb to be black
cec noun brother
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
-kàm-mà numeral 3rd
munus noun woman
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
gul verb to destroy
inana noun Inana
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
umbin noun horny outgrowth
KAKA
su-ug verb meaning unknown
1 numeral 1
cu noun hand
te verb to approach
he-en-du noun path
kalam noun the Land
gib verb to lie across (obstructively)
ùj noun people
saj noun head
gíg verb to be black
umbin noun horny outgrowth
KAKA
su-ug verb meaning unknown
è verb to go out or in
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
dug4 verb to say
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
lú-túr noun child
ad-da noun father
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
ad-da noun father
noun voice
verb to pour
ad-da noun father
munus noun woman
dug4 verb to say
-kàm-mà numeral 3rd
munus noun woman
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
gul verb to destroy
inana noun Inana
nam noun destiny
gal4-la noun female genitals
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
umbin noun horny outgrowth
KAKA
su-ug verb meaning unknown
1 numeral 1
cu noun hand
te verb to approach
he-en-du noun path
kalam noun the Land
gib verb to lie across (obstructively)
ùj noun people
saj noun head
gíg verb to be black
umbin noun horny outgrowth
KAKA
su-ug verb meaning unknown
è verb to go out or in
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
dug4 verb to say
noun person
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
lú-túr noun child
ad-da noun father
gi4 verb to return
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
ad-da noun father
gi4 verb to return
dumu noun child
iri noun town
cec noun brother
ús verb to be adjacent
saj noun head
gíg verb to be black
cec noun brother
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
iri noun town
cec noun brother
ní-bí pronoun itself, themselves
ús verb to be adjacent
saj noun head
gíg verb to be black
cec noun brother
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
ud noun day(light)
zal verb to pass
utu noun Utu
è verb to go out or in
munus noun woman
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
igi noun eye
kár verb to blow
kug adj shining
inana noun Inana
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
igi noun eye
kár verb to blow
e interj vocative expression
jé6 pronoun I
a-ba pronoun who
sig10 verb to place
e interj vocative expression
jé6 pronoun I
a-ba pronoun who
áj verb to measure
a-a noun father
ugu verb to give birth
me verb to be
abzu noun underground water
eridug noun Eridug
en-ki noun Enki
kug adj shining
inana noun Inana
jìrì noun foot
gub verb to stand
nam noun destiny
úr noun root
dun verb to dig
cu noun hand
verb to hang
a-a noun father
en-ki noun Enki
sig10 verb to place
áj verb to measure
tah verb to add
noun person
abzu noun underground water
cu noun hand
èc noun shrine
é-án-ná noun E-ana
en-ki noun Enki
sag9 verb to be good
dug4 verb to say
hé-ám3hè2-àm interj (so) be it
dug4 verb to say
kug adj shining
inana noun Inana
abzu noun underground water
eridug noun Eridug
è verb to go out or in
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
tir-an-na noun rainbow
an noun heaven
gib verb to lie across (obstructively)
ki noun place
ús verb to be adjacent
ùlù noun south wind (storm)
dib verb to pass
mir noun north wind
dib verb to pass
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
dili adj single
noun fear(someness)
tur verb to be small
munus noun woman
cag4 noun heart
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
kug adj shining
inana noun Inana
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
noun voice
verb to pour
a-gin7 adv type of manner adverbial
XX
XX
NINI
jál verb to be (located)
URUR
PIPI
BABA
ance noun donkey
PIPI
XX
cáh noun pig
PIPI
BABA
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
kug adj shining
inana noun Inana
gi4 verb to return
nin noun lady
mú-sár noun garden
a noun water
sig10 verb to place
nisig noun greenery
da noun side
noun (water) hole
ak verb to do
nisig noun greenery
dili adj single
me verb to be
a-na pronoun what(ever)
me verb to be
úr noun root
bal verb to turn over
noun tooth
gaz verb to strike (dead)
tum9-dal noun storm-wind
a-na pronoun what
de6 verb to carry
igi noun eye
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
ra verb to beat
ub noun corner
igi noun eye
cu noun hand
tuku verb to have
níj noun thing
sig9 verb to put
zag noun side
zu verb to know
sig verb to be low
igi noun eye
íl verb to raise
dijir noun deity
ùn verb to be high
kur noun (mountain) land
ud noun day(light)
è verb to go out or in
igi noun eye
du8 verb to spread
nim noun upper (land)
igi noun eye
íl verb to raise
dijir noun deity
ùn verb to be high
kur noun (mountain) land
ud noun day(light)
verb to cover
igi noun eye
du8 verb to spread
gidim noun ghost
dili adj single
jen verb to go
igi noun eye
du8 verb to spread
dijir noun deity
dili adj single
jen verb to go
igi noun eye
jar verb to place
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
igi noun eye
du8 verb to spread
nam noun destiny
tar verb to cut
dijir noun deity
igi noun eye
jál verb to be (located)
sar noun garden plot
ki noun place
00 numeral 300
600 numeral 600
te verb to approach
ki noun place
jìc-àn-dùl noun shady tree
1 numeral 1
gub verb to stand
jìc-àn-dùl noun shady tree
ásál noun poplar
dùg verb to be good
jissu noun (protective) shade
dajal verb to be wide
jissu noun (protective) shade
sig verb to be low
ud noun day(light)
zal verb to pass
an-bar7 noun midday
an-usan noun evening
gi4 verb to return
ud noun day(light)
nin noun lady
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
inana noun Inana
an noun heaven
níjín verb to go around
ki noun place
níjín verb to go around
elam noun Elam
su-bir4 noun Subir
níjín verb to go around
dubur noun horizon
an noun heaven
gilim verb to be intertwined
níjín verb to go around
nu-u8-gig noun high-status woman
kúc verb to be tired
te verb to approach
dúr noun rump
verb to lie down
zag noun side
sar noun garden plot
igi noun eye
sig10 verb to place
jìc noun penis
dug4 verb to say
zag noun side
sar noun garden plot
gi4 verb to return
ur5 pronoun that
dug4 verb to say
ra verb to beat
tah verb to add
gi4 verb to return
XX
nam noun destiny
tar verb to cut
kug adj shining
inana noun Inana
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
noun voice
verb to pour
jen verb to go
úc verb to die
nam-ju10 pronoun what is it to me
mu noun name
ha-lam verb to be lost
mu noun name
èn-dù noun song
hé-jál noun plenty
èn-dù noun song
dùg verb to be good
nar noun musician
tur verb to be small
é-gál noun palace
lugal noun king
ku7-ku7 verb to be sweet
sipad noun shepherd
dun5 verb to rock
càkìr noun churn
dùg verb to be good
dug4 verb to say
sipad-tur noun junior shepherd
ki noun place
udu noun sheep
lu verb to be abundant
mu noun name
de6 verb to carry
é-gál noun palace
edin noun open country
é noun house(hold)
me verb to be
XX
XX
DU verb DU
noun voice
re pronoun that
XX
jar verb to place
MIRMIR
XX
XX
XX
NENE
dúb verb to tremble
túg noun garment
XX
NENE
sig9 verb to put
a noun water
XX
XX
u5 verb to ride
AA
XX
KAKA
jar verb to place
cu-kal-le-tud-da noun Cu-kale-tuda
XX
nam noun destiny
tar verb to cut
inana noun Inana
zá3-mízà-mì2 noun praise