Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Inana and An -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - AN
2 - kug (d)inana
3 - ur-saj cul (d)utu
4 - ji6 ù-na X
5 - é-an-na AN
6 - (d)inana-ke4 X
7 - an gal
1 - X mu-da-an-X-X-e
2 - é-an-na an-da ba-ta-éd-dè
3 - nin an-na-ke4 an gal kar-re-dè jéctúg-ga-ni ba-an-gub
4 - X X (d)inana-ke4 an gal kar-re-dè jéctúg-ga-ni ba-an-gub
5 - an-na-ta an gal kar-re-dè jéctúg-ga-ni ba-an-gub
6 - cul (d)utu an gal kar-re-dè jéctúg-ga-ni ba-an-gub
7 - cec-a-ni ur-saj cul (d)utu kug (d)inana-ke4 mu-un-na-dé-e
8 - X X inim ga-ra-ab-dug4 inim-ju10-cè jéctúg-zu
9 - X X X X-la mac-ju10 inim ga-ra-ab-dug4 inim-ju10-cè jéctúg-zu
10 - cec-a-ni ur-saj cul (d)utu kug (d)inana-ke4 mu-un-na-ni-íb-gi-gi
11 - nin9-ju10 zi an-na nam-érím mu-un-pàd
12 - zi IM.CEC an du-ru-un A X X-ju10 mu-un-pàd
13 - X X zi gu-za-já nam-mah-já mu-un-pàd
14 - inim nin9-ju10 ma-ab-bé-a jé6-e ha-ba-da-ab-ce-ge
15 - inim kug (d)inana-ke4 ma-ab-bé-a jé6-e ha-ba-da-ab-ce-ge
16 - ki-sikil (d)inana-ke4 cec-a-ni ur-saj cul (d)utu mu-un-na-ni-íb-gi-gi
17 - X nitalam-ju10 jic ma-an-dug4
18 - X-a-ra
19 - X X an mah-e é-an-na
20 - an me-en-dè-na ki me-en-dè-na an-da é-an-na ha-ba-da-kar-(X)
21 - ud X X mu-un-dab5-ba-ta i-ra-dé-e jic tuku-ma-ab
22 - X bar tam-ma-ab á áj za-e igi du8-ma-ab
23 - -dug4 ud im-hul u18-lu mu-da-
1 - X X
2 - cú-uc-gal
3 - ku-kur
4 - cu-KU6
5 - kug (d)inana kur9
6 - má-gur8
7 - éc mu-un-
8 - u18-lu u18-lu-bi im-ma-ta-an-zìg
9 - im-hul im-hul-bi im-ma-ta-an-zìg
10 - an sù-rá
11 - (d)HI-en-HI-sag9
12 - cu-KU6-dè AN
13 - gi cú-cú gi-zi gal
14 - (d)inana
15 - cul (d)utu
16 - má-gur8
17 - AN
18 - X
1 - jé6-e
2 - jìrì
3 - AN
4 - KU
5 - (d)a-dag-bi-ir-e kug (d)inana-ke4 mu-un-na-ni-íb-gi-gi
6 - nin-ju10 nu-da-
7 - nam-dijir-zu ba-ab-
8 - cu-KU6-dè u18-lu
9 - nin-ju10 má-gur8-X ha-ba-u5-u5
10 - u18-lu u18-lu-bi ha-ma-ta-an-zìg
11 - im-hul im-hul-bi ha-ma-ta-an-zìg
12 - má-gur8 tur X X gi ambar-a ba-an-su
13 - cú-uc-gal-la-ta X X X hé-en-da-an-te
14 - ku-kur-ta a-ab zìg-X è-ta
15 - a nam-mi-íb-ra X hul ba-ak-e
16 - kug (d)inana-ke4 cu-KU6-dè inim mu-na-ni-ib-gi4-gi4
17 - ud-da é-an-na X za-e mu-ni-in-pàd
18 - ki-bi jé6-e u6 ba-ni-in-e-a
19 - a-rá sig-ge RU mu-e-ni-dug4
20 - (d)a-dag-bi-ir-e kug (d)inana-ke4 inim mu-na-ni-ib-gi4-gi4
21 - gi cú-cú gi-zi gal hé-en-da-an-RU
22 - é-an-na an-ta éd-da -ra-pàd-dè
23 - (d)a-dag-bi-ir X X (d)en-líl-lá
24 - gi cú-cú gi-zi gal X X X mu-un-da-an-RU
25 - é-an-na an-ta éd-da-bi u6 mu-ni-in-dug4
26 - (d)cul-á-zid-da ùnùd(UNU) an-na-ke4 sámánx(EC.SU3.UD.NUN.EC.TU)sàmànx(EC2.SU.UD.NUN.EC2.TU) cu ba-ni-in-dab5
27 - X X X utah-he-ta a-ba-da-an-è ú-dug4-ba nam-me
28 - SA X AN nam-me ki-cár-ra ba-an-sud-e
29 - ú-la-a a nir a-ba-naj-a-ta
30 - (d)inana-ke4 jírí im-ma-da-an-gu4-ud kun-bi im-ma-da-kud
31 - ur-mah-gin7 mir-a ba-ni-in-ra za-pa-áj mu-da-an-sed4-e
32 - KA BA im-da-an-cub () X im-mi-in-ge-en
33 - za-pa-áj X X-a-ni jic bí-in-tuku-a-ta
34 - X X-ta ba-ni-dé im àgàrìn
35 - cub-bé ba-da-an-nú
38 - nin gal an-na-ke4 inim-bi an-ra cu-a ba-an-gi
39 - an-né inim-bi jic ba-an-tuku-a-ta
40 - X X-a hác-bi-ni bí-in-ra ù-u8 dug4-ge bí-in-si
41 - dumu-ju10 a-na-àm bí-in-ak jé6-e bí-in-dirig-ga
42 - (d)inana a-na-àm bí-in-ak jé6-e bí-in-dirig-ga
43 - ì-ne-éc-ta ud-da cid-bi ba-da-tur ud ji6-bi-a ba-da-búr
44 - ud-da-ta en-nu-ùj-bi -àm ud ji6-bi-a ba-an-da-sá
45 - ì-ne-éc (d)utu è-a hé-en-na-nam
46 - dijir nam-lú-ùlù mu-un-dím-ma dam dam bar gíd-dè nam-mu-da-ab-bé
47 - an-né kug (d)inana-ke4 igi bí-in-du8-àm
48 - búr ne-en-nam búr ne-en-nam KA-bi nu-dù-a-ba
49 - an-né (d)inana-ke4 búr ne-en-nam búr ne-en-nam KA-bi nu-dù-a-ba
50 - dumu-ju10 ba-su nu-mu-e-dug4-ga é-an-na-kam im-da-an-kar-re-en
51 - (d)inana-ke4 ba-su nu-mu-e-dug4-ga é-an-na-kam im-da-an-kar-re-en
52 - é-an-na an-gin7 hé-ge-en zag saga11 nam-ba-an-tuku la-la-bi nam-mi-ni-gi4
53 - gú-kíj kalam-ma mu-bi hé-pàd-dè gaba-ri na-an-tuku-tuku
54 - nam-lú-ùlù ùj cár-ra-ba jìrì-ni-cè hé-en-na-ab-sig10-ge
55 - e-ne-éc (d)utu ud ne-en-a ur5 hé-en-na-nam-ma-àm
56 - é-an-na an-da im-da-an-kar X-ta im-mi-in-ge-en
57 - ud-da (d)inana-ke4 é-an-na é ki nin-àm im-me
58 - in-nin-e ki ù-ma gub-bu-ba cu dug4-ga-àm
59 - (d)inana-ke4 ki ù-ma gub-bu-ba cu dug4-ga-àm
60 - é-an-na an-da im-da-kar-re-en ki dùg-ga im-me
61 - (d)nun-gal-e-ne dirig-ba
62 - ki-sikil (d)inana zà-mí-zu mah-àm