Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Inana's descent to the nether world -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - an gal-ta ki gal-cè jéctúg-ga-ni na-an-gub
2 - dijir an gal-ta ki gal-cè jéctúg-ga-ni na-an-gub
3 - (d)inana an gal-ta ki gal-cè jéctúg-ga-ni na-an-gub
4 - nin-ju10 an mu-un-cub ki mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
5 - (d)inana an mu-un-cub ki mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
6 - nam-en mu-un-cub nam-lagar mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
7 - unug(ki)-ga é-an-na mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
8 - bàd-tibira(ki)-a é-mùc-kalam-ma mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
9 - zabalam(ki)-a gi-gun4(ki)-na mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
10 - adab(ki)-a é-car-ra mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
11 - nibru(ki)-a barag-dúr-jar-ra mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
12 - kic(ki)-a hur-saj-kalam-ma mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13 - a-ga-dè(kì)-a é-ul-mac(ki) mu-un-cub kur-a ba-e-a-èd
13A - umma(ki)-a ib-gal mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13B - úrím(kí)-ma é-dilmun-na mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13C - kisiga(ki)-a amac-é-kug mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13D - jír-su(ki)-a é-éc-dam-kug mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13E - ì-si-in-na(ki) é-cég1-me-cè-du7 mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13F - akcak(ki)-a an-za-gàr mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13G - curuppag(ki)-e nìjìn-jar-kug mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
13H - ka-zal-lu(ki) é-cag4-húl-la mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
14 - me 7-bi zag mu-ni-in-kécé
15 - me mu-un-ur4-ur4 cu-ni-cè mu-un-lá
16 - me dùg jìrì gub-ba i-im-jen
17 - túg-cu-gur-ra men edin-na saj-já-na mu-un-jál
18 - hi-li saj-ki-na cu ba-ni-in-ti
19 - za-gìn di4-di4-lá gú-na ba-an-lá
20 - na4-nunuz tab-ba gaba-na ba-ni-in-si
21 - pàlà túg nam-nin-a bar-ra-na ba-an-dul
22 - cembizid hé-em-du hé-em-du igi-na ba-ni-in-jar
23 - tu-di-da já-nu já-nu gaba-na ba-an-gíd
24 - har kug-sig17 cu-na ba-an-du8
25 - gi-dic-nindan éc-gáná za-gìn cu ba-ni-in-du8
26 - (d)inana kur-cè i-im-jen
27 - sukkal-a-ni ejer-a-na i-im-jen
28 - kug (d)inana-ke4 (d)nin-cubur-ra mu-na-dé-e
29 - já-nu sukkal zid é-an-na-ju10
30 - sukkal sag9-sag9-ga-ju10
31 - ra-gaba ge-en-gen6-na-ju10
30A - na ga-e-de5 na de5-ju10 hé-dab5
31A - inim ga-ra-ab-dug4 jizzal hé-em-ci-ak
32 - ud-da kur-cè èd-dè-en
33 - ud-da kur-cè jen-na-ju10-ne
34 - ér du6-du6-dam
35 - cèm gú-en-na dú1-dú1-a-ma-ni-ib
36 - é dijir-re-e-ne níjín-níjín-na-ma-ni-ib
37 - hur-ma-ab giri17-zu hur-ma-ab
37A - jéctúg ki u6 di-zu hur-ma-ab
38 - ki nu-di hac4-gal-zu hur-ma-ab
39 - nu-tuku-gin7 túg dili-a mur10-ma-ab
40 - é-kur-re é dili gub-mu-un
41 - é-kur-re é ku4-ku4-da-zu-ne
42 - ér céc-a
43 - a-a kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
44 - kug sag9-ga-zu sahar kur-ra-ka nam-ba-da-ab-cár-re
45 - za-gìn sag9-ga-zu za zadim-ma-ka nam-ba-da-an-si-il-si-il
46 - tackarin-zu jic nagar-ra-ka nam-ba-an-dar-dar-e
47 - ki-sikil kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
48 - ud-da nu-ri-gub úrím(kí)-cè jen-na
49 - úrím(kí) é-mud-kur-ra-ka
50 - é-kic-nu-jál (d)nanna-cè ku4-ku4-da-zu-ne
51 - (d)nanna-cè ér céc-a
52 - a-a (d)nanna kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
53 - kug sag9-ga-zu sahar kur-ra-ka nam-ba-da-ab-cár-re
54 - za-gìn sag9-ga-zu za zadim-ma-ka nam-ba-da-an-si-il-si-il
55 - tackarin-zu jic nam-nagar-ra-ka nam-ba-da-an-dar-dar-re
56 - ki-sikil kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
57 - ud-da (d)nanna nu-ri-gub jen-na
58 - é ku4-ku4-da-zu-ne
59 - ér céc-àm
60 - a-a kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
61 - kug sag9-ga-zu sahar kur-ra-ka nam-ba-da-ab-cár-re
62 - za-gìn sag9-ga-zu za zadim-ma-ka nam-ba-da-an-si-il-si-il
63 - tackarin-zu jic nagar-ra-ka nam-ba-da-an-dar-dar-re
64 - ki-sikil kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
65 - a-a
66 - ú nam-tìl-la mu-un-zu a nam-tìl-la mu-un-zu
67 - e-ne hu-mu-un-tìl-le-en
68 - (d)inana kur-cè jen-na-ni-ta
69 - sukkal-a-ni (d)nin-cubur-ra-ke4 ejer-a-ni ì-im-jen
70 - sukkal-a-ni (d)nin-cubur-ra mu-na-dé-e
71 - jen-na saj kécé hé-ak
72 - a-ra-dug4-ga-ju10 gú-zu la-ba-ci-cub
73 - (d)inana é-gal ganzer-cè um-ma-te
74 - ig kur-ra-ka cu hul ba-an-ús
75 - abula kur-ra-ka hul ba-an-dé
76 - é jál-ù ì-du8 é jál-ù
77 - é jál-ù (d)ne-ti é jál-ù dili-ju10-cè ga-kur9
78 - (d)ne-ti ì-du8 gal kur-ra-ke4
79 - kug (d)inana inim mu-na-ni-ib-gi4-gi4
80 - a-ba-me-en za-e
81 - ki (d)utu è-a-ac
82 - tukum-bi za-e (d)inana ki (d)utu è-a-ac
83 - a-na-àm ba-du-un kur nu-gi4-cè
84 - har-ra-an du-bi nu-gi4-gi4-dè cag4-zu a-gin7 túm-mu-un
85 - kug (d)inana-ke4 mu-na-ni-íb-gi4-gi4
86 - nin9 gal-ju10 kug
87 - mu dam-a-ni gud-gal-an-na ba-an-ug5-ga
88 - ki-sig10-ga-na du8-ù-dè
89 - kac ki-sig10-ga-na gu-ul ba-ni-in-dé ur5 hé-na-nam-ma
90 - (d)ne-ti ì-du8 gal kur-ra-ke4
91 - kug (d)inana-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
92 - gub-ba-a (d)inana nin-já ga-an-na-ab-dug4
93 - nin-ju10 (d)erec-ki-gal-la-ra ga-an-na-dug4 inim-zu ga-an-na-ab-dug4
94 - (d)ne-ti ì-du8 gal kur-ra-ke4
95 - nin-a-ni (d)erec-ki-gal-la-ra
96 - é-a-ni-cè ba-ci-in-kur9 mu-na-dé
97 - nin-ju10 ki-sikil 1(DIC)-àm
98 - (d)inana nin9-zu é-gal ganzer-cè um-ma-te
99 - ig kur-ra-ka cu hul ba-an-ús
100 - abula kur-ra-ka hul ba-an-dé
101 - é-an-na mu-un-cub kur-ra ba-e-a-èd
102 - me 7-bi zag mu-ni-in-kécé
103 - me mu-un-ur4-ur4 cu-ni-cè mu-un-lá
104 - me dùg jìrì gub-ba i-im-jen
105 - túg-cu-gur-ra men edin-na saj-já-na mu-un-jál
106 - hi-li saj-ki-na cu ba-ni-in-ti
107 - za-gìn di4-di4-lá gú-na i-im-lá
108 - na4-nunuz tab-ba gaba-na i-im-si
109 - pàlà nam-nin-a bar-ra-na i-im-dul
110 - cembizid hé-em-du igi-ni i-im-jar
111 - tu-di-da já-nu já-nu gaba-na i-im-gíd
112 - har kug-sig17 cu-na i-im-lá
113 - gi-dic-nindan éc-gáná za-gìn cu-na i-im-du8
114 - ud-ba (d)erec-ki-gal-la-ke4 hác bar-bi bí-in-ra
115 - nundum bí-in-gub inim cag4-cè ba-ti
116 - (d)ne-ti ì-du8 gal-ni-ir mu-na-dé-e
117 - já-nu (d)ne-ti ì-du8 gal kur-ra-ju10
118 - inim a-ra-dug4-ga-ju10 gú-zu la-ba-an-cub-bé-en
119 - abula kur-ra 7-bi si-jar-bi hé-eb-ús
120 - é-gal ganzer dili-bi ig-bi cu ha-ba-an-ús
121 - e-ne ku4-ku4-da-ni-ta
122 - gam-gam-ma-ni túg zil-zil-la-ni-ta ba-an-de6
123 - (d)ne-ti ì-du8 gal kur-ra-ke4
124 - inim nin-a-na-cè saj kécé ba-ci-in-ak
125 - abula kur-ra 7-bi si-jar-bi bí-íb-ús
126 - é-gal ganzer dili-bi ig-bi cu ba-an-ús
127 - kug (d)inana-ra mu-na-dé-e
128 - já-nu (d)inana kur9-um-ma-ni
129 - (d)inana ku4-ku4-da-ni-ta
129A - gi-dic-nindan éc-gáná za-gìn cu-na ba-da-an-zé-er
129B - abula 1-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
130 - túg-cu-gur-ra men edin-na saj-já-na ba-da-an-zé-er
131 - ne-e
132 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
133 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
134 - abula -kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
135 - za-gìn di4-di4-lá gú-na ba-da-an-zé-er
136 - ne-e
137 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
138 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
139 - abula -kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
140 - na4-nunuz tab-ba gaba-na ba-da-an-zé-er
141 - ne-e
142 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
143 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
144 - abula 4-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
145 - tu-di-da já-nu já-nu gaba-na ba-da-an-zé-er
146 - ne-e
147 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
148 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
149 - abula 5-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
150 - har kug-sig17 cu-na ba-da-an-zé-er
151 - ne-e
152 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
153 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
154 - abula 6-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
155 - gi-dic-nindan éc-gáná za-gìn cu-na ba-da-an-zé-er
156 - ne-e
157 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
158 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
159 - abula 7-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta
160 - pàlà túg nam-nin-a bar-ra-na ba-da-an-zé-er
161 - ne-e
162 - si-a (d)inana me kur-ra-ke4 cu al-du7-du7
163 - (d)inana jarza kur-ra-ke4 ka-zu na-an-ba-e
164 - gam-gam-ma-ni túg zil-zil-la-ni-ta ma-an-de6
165 - nin9-a-ni gu-za-ni-ta im-ma-da-an-zìg
166 - e-ne gu-za-ni-ta dúr im-mi-in-jar
167 - (d)a-nun-na di-kud 7-bi igi-ni-cè
168 - igi mu-ci-in-bar úc-a-kam
169 - inim i-ne-ne inim lipic gig-ga-àm
170 - i-ne-dé nam-tag-tag-ga-àm
171 - munus tur5-ra uzu níj sàg-ga-cè ba-an-kur9
172 - uzu níj sàg-ga gag-ta ba-da-an-lá
173 - ud ji6 -àm um-ta-zal-la-ta
174 - sukkal-a-ni (d)nin-cubur-ra-ke4
174A - sukkal inim sag9-sag9-ga-ni
174B - ra-gaba inim ge-en-ge-en-na-ni
175 - inim nin-a-na-cè jéctúg ba-ci-in-gub
175A - na de5-ga-ni cu nu-bar-re
175B - inim dug4-ga-ni gú-ni la-ba-ci-cub
176 - ér du6-du6-dam mu-un-na-já-já
177 - cèm gú-en-na mu-un-dú1-a
178 - é dijir-re-e-ne-ke4 mu-un-na-níjín-níjín
179 - igi-ni mu-un-na-hur giri17-ni mu-un-hur
180 - ki lú-da nu-u6-di hac4-gal-a-ni mu-un-na-hur
181 - nu-tuku-gin7 túg dili-a im-ma-an-mur10
182 - é-kur é (d)en-líl-lá-cè jìrì-ni dili mu-un-gub
183 - é-kur é (d)en-líl-lá-cè ku4-ku4-da-ni-ta
184 - igi (d)en-líl-lá-cè ér im-ma-ce8-ce8
185 - a-a kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
186 - kug sag9-ga-zu sahar kur-ra-ka nam-ba-da-ab-cár-e
187 - za-gìn sag9-ga-zu za zadim-ka nam-ba-da-an-si-il-si-il
188 - tackarin-zu jic nagar-ra-ka nam-ba-dar-dar-re
189 - ki-sikil kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
190 - a-a (d)en-líl lipic bal-a-ni (d)nin-cubur-ra-ke4 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
191 - dumu-ju10 an gal ki gal
192 - (d)inana an gal ki gal
193 - me kur-ra me bí-in-dug4-ga-bi kur-re hé-eb-ús
194 - a-ba-àm ki-bi in-na-an-dug4 èd-dè
195 - a-a (d)en-líl inim-bi nu-mu-na-gub úrím(kí)-cè ba-jen
196 - úrím(kí) é-mud-kur-ra-ka
197 - é-kic-nu-jál é (d)nanna-cè ku4-ku4-da-ni-ta
198 - igi (d)nanna-cè ér im-ma-ce8-ce8
199 - a-a (d)nanna kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
200 - kug sag9-ga-zu sahar kur-ra-ka nam-ba-da-ab-cár-re
201 - za-gìn sag9-ga-zu za zadim-ka nam-ba-da-an-si-il-si-il-i
202 - tackarin-zu jic nagar-ra-ka nam-ba-da-an-dar-dar-re
203 - ki-sikil kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
204 - a-a (d)nanna lipic bal-a-ni (d)nin-cubur-ra-ke4 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
205 - dumu-ju10 an gal ki gal
206 - (d)inana an gal ki gal
207 - me kur-ra me bí-in-dug4-ga-bi kur-re hé-eb-ús
208 - a-ba-àm ki-bi in-na-an-dug4 èd-dè
209 - a-a (d)nanna inim-bi nu-mu-na-gub ba-jen
210 - é (d)en-ki-kà-cè ku4-ku4-da-ni-ta
211 - igi (d)en-ki-kà-cè ér im-ma-ce8-ce8
212 - a-a (d)en-ki kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
213 - kug sag9-ga-zu sahar kur-ra-ka nam-ba-da-ab-cár-re
214 - za-gìn sag9-ga-zu za zadim-ka nam-ba-da-an-si-il-si-il-i
215 - tackarin-zu jic nagar-ra-ka nam-ba-an-dar-dar-re
216 - ki-sikil kur-ra nam-ba-da-an-gam-e
217 - a-a (d)en-ki (d)nin-cubur-ra-ke4 mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
218 - dumu-ju10 a-na bí-in-ak jé6-e mu-un-kúc-u
219 - (d)inana a-na bí-in-ak jé6-e mu-un-kúc-u
220 - nin kur-kur-ra-ke4 a-na bí-in-ak jé6-e mu-un-kúc-u
221 - nu-u8-gig an-na-ke4 a-na bí-in-ak jé6-e mu-un-kúc-u
221A - a-a (d)en-ki inim-bi ba-e-dè-gub
222 - umbin-si-ni mu-dur7 ba-ra-an-de6 kur-jar-ra-ac ba-an-dím
223 - umbin-si -kam-ma mu-dur7 ba-ra-an-de6 gala-tur-ra-ac ba-an-dím
224 - kur-jar-ra ú nam-tìl-la ba-an-cúm
225 - gala-tur-ra a nam-tìl-la ba-an-cúm
226 - a-a (d)en-ki gala-tur-ra kur-jar-ra mu-na-dé-e
226A - 1-àm ú nam-tìl-la 1-àm a nam-tìl-la ugu-ni-a cub-ba-ab-zé-en
227 - jen-na-an-zé-en jìrì kur-cè nú-ba-an-zé-en
228 - ig nim-gin7 dal-dal-e-dè-en-zé-en
229 - za-ra líl-gin7 gur-gur-re-dè-en-zé-en
230 - ama gan-e nam dumu-ne-ne-cè
231 - (d)erec-ki-gal-la-ke4 i-nú-nú-ra-àm
232 - mur kug-ga-na gada nu-um-búr
233 - gaba-ni bur cajan-gin7 nu-um-gíd
234 - cu-si-ni lub-bi-gin7 àm-da-jál
235 - siki-ni ga-rac-gin7 saj-já-na mu-un-ur4-ur4-re
236 - u-u8-a cag4-ju10 dug4-ga-ni
237 - kúc-ù-me-en nin-me a cag4-zu dug4-ga-zu-ne-ne
238 - u-u8-a bar-ju10 dug4-ga-ni
239 - kúc-ù-me-en nin-me a bar-zu dug4-ga-zu-ne-ne
240 - a-ba-àm za-e-me-en-zé-en
241 - cag4-ju10-ta cag4-zu-cè bar-ju10-ta bar-zu-cè dug4-ga-na-ab-zé-en
242 - dijir hé-me-en-zé-en inim ga-mu-ra-an-dug4
243 - lú-ùlù hé-me-en-zé-en nam-zu-ne hé-eb-tar-re
244 - zi an-na zi ki-a pàd-dè-ne-zé-na-àm
245 - èd--ab-zé-en
246 - a íd-bi ma-ra-ba-e-ne cu nam-ba-gíd-i-en-zé-en
247 - a-cag4 ce-ba ma-ra-ba-e-ne cu nam-ba-gíd-i-en-zé-en
248 - uzu níj sàg-ga gag-ta cúm-me-ab dug4-ga-na-ab-zé-en
249 - uzu níj sàg-ga
250 - níj lugal-me hé-a níj nin-me hé-a cúm-ma-zé-en dug4-ga-na-ab-zé-en
251 - uzu níj sàg-ga gag-ta lá-a im-ma-da-ab-cúm-mu-zé-en
252 - 1-àm ú nam-tìl-la 1-àm a nam-tìl-la ugu-na cub-bu-dè-en-zé-en
253 - (d)inana ha-ba-gub
254 - gala-tur kur-jar-ra inim (d)en-ki-kà-cè saj kécé ba-ci-in-ak-ec
255 - ig nim-gin7 mu-un-dal-dal
256 - za-ra líl-gin7 mu-un-gur-gur
257 - ama gan-e nam dumu-ne-ne-cè
258 - (d)erec-ki-gal-la-ke4 i-nú-nú-ra-àm
259 - mur kug-ga-na gada nu-un-búr
260 - gaba-ni bur cajan-na nu-un-gíd
261 - cu-si-ni lub-bi-gin7 an-da-jál
262 - siki-ni ga-rac-gin7 saj-já-na mu-un-ur4-ur4
263 - ù-u8-a cag4-ju10 dug4-ga-ni
264 - kúc-ù-me-en nin-me a cag4-zu in-na-ne-ec
265 - ù-u8-a bar-ju10 dug4-ga-ni
266 - kúc-ù-me-en nin-me a bar-zu in-na-ne-ec
267 - a-ba-àm za-e-me-en-zé-en
268 - cag4-ju10-ta cag4-zu-cè bar-ju10-ta bar-zu-cè ba-e-dè-en-zé-en
269 - dijir hé-me-en-zé-en inim ga-mu-ra-an-dug4
270 - lú-ùlù hé-me-en-zé-en nam-zu-ne ga-mu-ri-ib-tar
271 - zi an-na zi ki-a mu-ni-in-pàd-dè-ec
272 - -èd-dè-dè-ec
273 - íd a-ba mu-ne-ba-e cu nu-um-ma-gíd-dè
274 - a-cag4 ce-ba mu-ne-ba-e cu nu-um-ma-gíd-dè
275 - uzu níj sàg-ga gag-ta cúm-me-eb in-na-an-ne-ec
276 - kug (d)erec-ki-gal-la-ke4 gala-tur kur-jar-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
277 - uzu níj sàg-ga níj
278 - níj lugal-me níj nin-me hé-a cúm-me-eb in-na-an-ne-ec
279 - uzu níj sàg-ga gag-ta im-me-ne-cúm-uc
280 - 1-àm ú nam-tìl-la 1-àm a nam-tìl-la ugu-a bí-in-cub-bu-uc
281 - (d)inana ba-gub
282 - (d)erec-ki-gal-la gala-tur kur-jar-ra mu-na-dé-e
283 - túm-mu-un-zé-en -zu-ne-ne ba-dab5
284 - (d)inana inim (d)en-ki-kà-ta kur-ta èd
285 - (d)inana kur-ta èd-da-ni
286 - (d)a-nun-na-ke4-e-ne ba-ab-ha-za-ac
287 - a-ba-àm kur-ta im-ta-èd-dè kur-ta silim-ma-ni bí-in-èd-dè
288 - ud-da (d)inana kur-ta ba-èd-dè
289 - saj-dili saj-já-na ha-ba-ab-cúm-mu
290 - (d)inana kur-ta ba-èd-dè
291 - igi-na sukkal nu-me-a jidru cu bí-in-du8
292 - bar-ra-na ra-gaba nu-me-a tukul úr-ra bí-in-lá
293 - gal5-lá tur-tur gi-cukur-gin7
294 - gal5-lá gal-gal gi dub-ba-an-na-gin7 zag-ga-na ba-an-dab5-be-ec
295 - e-ne-ra in-ci-re7-ec-àm
296 - (d)inana-ra in-ci-re7-ec-àm
297 - ú nu-zu-me-ec a nu-zu-me-ec
298 - zíd dub-dub-ba nu-gu7-me-ec
299 - a bal-bal-a nu-na8-na8-me-ec
300 - kadra níj dùg-ge cu nu-gíd-me-ec
301 - úr dam níj dùg-ge-ec nu-sig9-ge-me-ec
302 - dumu níj ku7-ku7-da
303 - dam úr lú-ka ba-ra-an-si-il-si-il-le-ec
304 - dumu du10-ub-ta ba-ra-an-zìg-ge-ec
305 - é-gi4-a é ucbar-ra-ka im-ta-an-è-ec-àm
300A - úr lú-ka dam cu ti-a-me-ec
301A - ubur emeda(UM.ME)da lá-ka dumu cu ti-a-me-ec
305A - cúm níj sis-a nu-gum-e-me-ec
305B - ku6 nu-gu7-me-ec ga-rac nu-gu7-me-ec
305C - (d)inana mu-un-ci-re7-ec-àm
306 - (d)inana kur-ta èd-da-ni
307 - (d)nin-cubur-ra-ke4 kan4 ganzer-ra-ka jìrì-ni-cè ba-an-cub
308 - sahar-ra ba-da-an-tuc túg-mu-dur7-ra ba-an-mur10
309 - gal5-lá-e-ne kug (d)inana-ra mu-un-na-dé-e
310 - (d)inana iri-zu-cè jen-ba e-ne ga-ba-ab-túm-mu-dè-en
311 - kug (d)inana-ke4 gal5-lá-e-ne mu-un-ne-ni-gi4-gi4
312 - sukkal sag9-sag9-ga-ju10
313 - ra-gaba ge-en-gen6-na-ju10
314 - na de5-ga-ju10 cu nu-un-bar-re
315 - ma-ra-ab-dug4-ga-ju10-uc gú-ni la-ba-da-an-ci-cub
316 - ér du6-du6-dam ma-an-já-já
317 - cèm gú-en-na ma-an-dú1-àm
318 - é dijir-re-e-ne ma-an-níjín-níjín
319 - ma-an-hur giri17-ni ma-an-hur
319A - jéctúg-ga-ni ki u6 di ma-hur
320 - ki nu-di hac4-gal-a-ni ma-an-hur
321 - nu-tuku-gin7 túg dili-a im-ma-an-mur10
322 - é-kur-re é
323 - úrím(kí)-ma é (d)nanna-cè
324 - é
325 - jìrì-ni dili mu-un-gub
325A - igi ér bí-ce8-ce8
326 - e-ne mu-un-tìl-le-en
327 - e-ne
328 - ga-an-ci-re7-dè-en umma(ki)-a cég1-kur-cag4-ga-cè ga-àm-ci-re7-dè-en
329 - umma(ki)-a cég1-kur-cag4-ga-ta
330 - (d)cara iri-ni-a jìrì-ni-cè ba-an-cub
331 - sahar-ra ba-da-an-tuc túg-mu-dur7-ra ba-an-mur10
332 - gal5-lá-e-ne kug (d)inana-ra mu-na-dé-e
333 - (d)inana iri-zu-cè jen-ba e-ne ga-ba-ab-túm-mu-dè
334 - kug (d)inana-ke4 gal5-lá-e-ne mu-na-ni-ib-gi4-gi4
335 - èn-du du (d)cara-ju10
336 - umbin kud-ku5-ra-ju10 gú-tar lá-ju10
337 - èn
338 - ga-e-re7-en-dè-en bàd-tibira(ki)-a é-mùc-kalam-ma-cè ga-an-ci-re7-en-dè-en
339 - bàd-tibira(ki)-a é-mùc-kalam-ma-ta
340 - (d)lú-làl-e iri-ni-a jìrì-ni-cè ba-an-cub
341 - sahar-a im-da-an-tuc túg-mu-dur7-ra ba-an-mur10
342 - gal5-lá-e-ne kug (d)inana-ra mu-na-dé-e
343 - (d)inana iri-zu-cè jen-ba e-ne ga-ba-ab-túm-mu-un-dè-en
344 - kug (d)inana-ke4 gal5-lá-e-ne mu-na-ni-ib-gi4-gi4
345 - (d)lú-làl zag è-a á zid-da gáb-bu-ju10 ús-sa
346 - e-ne
347 - ga-e-re7-dè-en hachur gul-la edin kul-aba4(ki)-cè ga-an-ci-re7-en-dè-en
348 - hachur gul-la edin kul-aba4(ki)-cè jìrì-ni-cè ba-e-re7re-ec
349 - (d)dumu-zid túg mah-a i-im-mur10 mah-a dúr-a dúr im-ma-jar
350 - gal5-lá-e-ne hac4-a-na i-im-dab5-bé-ec
351 - cakir 7-e ga mu-un-dé-ec-àm
352 - 7-àm X-TU-ra-gin7 saj mu-un-da-sàg-ge-ne
353 - sipad-dè gi-gíd gi-di-da igi-ni cu nu-mu-un-tag-ge-ne
354 - igi mu-un-ci-in-bar igi úc-a-ka
355 - inim i-ne-ne inim lipic gig-ga
356 - i-ne-dé nam-tag-tag-ga
357 - èn-cè tùm-mu-an-zé-en
358 - kug (d)inana-ke4 (d)dumu-zid-da cu-ne-ne-a in-na-cúm
359 - e-ne mu-un-ne-re7-ec-àm
360 - (d)dumu-zid mu-un-ci-re7-ec-àm
361 - ú nu-zu-me-ec a nu-zu-me-ec
362 - zíd dub-dub-ba nu-gu7-me-ec
363 - a bal-bal-a nu-na8-na8-me-ec
364 - úr dam níj dùg-ge-éc nu-sig9-ge-ec
365 - dumu níj ku7-ku7-da
366 - dumu du10-ub-ta ba-ra-an-zìg-ge-ec
367 - é-gi4-a é ucbar-ra-ka um-ta-an-è-ec
368 - (d)dumu-zid-dè ér im-da-pàd cex(SIG7)-cex(SIG7) ì-já-já
369 - juruc-e (d)utu-ra an-cè cu-ni ba-an-na-zìg
370 - (d)utu murum5-ju10-me-en jé6-e mussa-zu-me-en
371 - é ama-zu-cè ì gùr-ru-me-en
372 - é (d)nin-gal-cè ga gùr-ru-me-en
373 - cu-ju10 cu muc-a ù-mu-ni-in-cúm
374 - jìrì-ju10 jìrì muc-a ù-mu-ni-in-cúm
375 - gal5-lá-ju10 ga-ba-da-kar nam-mu-un-ha-za-ne
376 - (d)utu ér-na cu ba-an-ci-in-ti
376A - gal5-lá-e-ne nu-ha-ha-ne
377 - cu-ni cu muc-a mu-e-ni-cúm
378 - jìrì-ni jìrì muc-a mu-e-ni-cúm
379 - gal5-lá-e-ne ba-ni-kar
379A - muc-saj-kal 1-gin7
380 - ba-ni-in-dab5-bé-ec-a
381 - -bé
382 - -ec
383 - kug (d)inana-ke4 -ni cag4-ga-ni nam-DU
384 - kug (d)inana-ke4 ér gig ì-ce8-ce8
385 - kug (d)inana-ke4 (d)dumu-zid-dè (X) cag4-ga-ni nam-DU ()
386 - dam-ni (X X) á-na
387 - NI (X X) X
388 - -gin7 im-mi- im-mi-X-
389 - númún ì-búr1-re númún ì-zé-e
390 - dam úr-zu-ne-ne nú-a me dam kal-la-ju10
391 - dumu úr-zu-ne-ne nú-a me dumu kal-la-ju10
392 - me-àm me-àm mu-un-KAX-e
393 - me-àm me-àm mu-un-TAG-TAG X-e
394 - nim-e kug (d)inana-ra mu-na-dé-e
395 - jé6-e ki lú-zu ga-mu-re-pàd a-na-àm níj-ba-ju10-um
396 - kug (d)inana-ke4 nim-e mu-na-ni-ib-gi4-gi4
397 - za-e ki ba-ab-pàd-dè-en níj-ba a-ra-ba-e
398 - ga-mu-un-dul-dul
399 - nim-e kug (d)inana-ke4 im-ma-an-
400 - ki-sikil (d)inana-ke4 nim-e nam mu-ni-íb-tar-re
401 - é kac-a-ka zabar JIRI naj-a-ke4 hu-mu-ra-X X-a-zé-(X)
402 - kug-zu-ke4-ne-gin7 nam X
403 - ì-ne-éc nam-tar-ra (d)inana-ke4 ur5 hé-en-na-nam-ma-àm
404 - ér im-ce8-ce8
405 - nin9 im-ma-jen cu-cè mu-da-ab-si
406 - ì-ne-éc me-le-e-a (X) X-ju10
407 - za-e mu MAC-àm nin9-zu mu MAC-àm
408 - ud za-e ud-bi hé-tuc-e
409 - ud nin9-zu ud-bi hé-búr-e
410 - kug (d)inana-ke4 (d)dumu-zid saj-bi-cè X X bí-in-cúm-cúm-mu
411 - kug (d)erec-ki-gal-la-ke4
412 - zà-mí-zu dùg-ga-àm
1-5 - From the great heaven she set her mind on the great below. From the great heaven the goddess set her mind on the great below. From the great heaven Inana set her mind on the great below. My mistress abandoned heaven, abandoned earth, and descended to the underworld. Inana abandoned heaven, abandoned earth, and descended to the underworld.
6-13 - She abandoned the office of , abandoned the office of , and descended to the underworld. She abandoned the E-ana in Unug, and descended to the underworld. She abandoned the E-muc-kalama in Bad-tibira, and descended to the underworld. She abandoned the Giguna in Zabalam, and descended to the underworld. She abandoned the E-cara in Adab, and descended to the underworld. She abandoned the Barag-dur-gara in Nibru, and descended to the underworld. She abandoned the Hursag-kalama in Kic, and descended to the underworld. She abandoned the E- in Agade, and descended to the underworld. She abandoned the Ibgal in Umma, and descended to the underworld. She abandoned the E- in Urim, and descended to the underworld. She abandoned the Amac-e-kug in Kisiga, and descended to the underworld. She abandoned the E-ecdam-kug in Girsu, and descended to the underworld. She abandoned the E-ceg-mece-du in Isin, and descended to the underworld. She abandoned the Anzagar in Akcak, and descended to the underworld. She abandoned the Nigin-gar-kug in Curuppag, and descended to the underworld. She abandoned the E-cag-hula in Kazallu, and descended to the underworld.
14-19 - She took the seven divine powers. She collected the divine powers and grasped them in her hand. With the good divine powers, she went on her way. She put a turban, headgear for the open country, on her head. She took a wig for her forehead. She hung small lapis-lazuli beads around her neck.
20-25 - She placed twin egg-shaped beads on her breast. She covered her body with a dress, the garment of ladyship. She placed mascara which is called "Let a man come, let him come" on her eyes. She pulled the pectoral which is called "Come, man, come" over her breast. She placed a golden ring on her hand. She held the lapis-lazuli measuring rod and measuring line in her hand.
26-27 - Inana travelled towards the underworld. Her minister Nincubur travelled behind her.
28-31 - Holy Inana said to Nincubur: 'Come my faithful minister of E-ana, my minister who speaks fair words, my escort who speaks trustworthy words I am going to give you instructions: my instructions must be followed; I am going to say something to you: it must be observed .'
32-36 - 'On this day I will descend to the underworld. When I have arrived in the underworld, make a lament for me on the ruin mounds. Beat the drum for me in the sanctuary. Make the rounds of the houses of the gods for me.'
37-40 - 'Lacerate your eyes for me, lacerate your nose for me. Lacerate your ears for me, in public. In private, lacerate your buttocks for me. Like a pauper, clothe yourself in a single garment and all alone set your foot in the E-kur, the house of Enlil.'
41-47 - 'When you have entered the E-kur, the house of Enlil, lament before Enlil: '
48-56 - 'If Enlil does not help you in this matter, go to Urim. In the E-mud-kura at Urim, when you have entered the E-kic-nu-gal, the house of Nanna, lament before Nanna: '
57-64 - 'And if Nanna does not help you in this matter, go to Eridug. In Eridug, when you have entered the house of Enki, lament before Enki: '
65-67 - 'Father Enki, the lord of great wisdom, knows about the life-giving plant and the life-giving water. He is the one who will restore me to life.'
68-72 - When Inana travelled on towards the underworld, her minister Nincubur travelled on behind her. She said to her minister Nincubur: 'Go now, my Nincubur, and pay attention. Don't neglect the instructions I gave you.'
73-77 - When Inana arrived at the palace Ganzer, she pushed aggressively on the door of the underworld. She shouted aggressively at the gate of the underworld: 'Open up, doorman, open up. Open up, Neti, open up. I am all alone and I want to come in.'
78-84 - Neti, the chief doorman of the underworld, answered holy Inana: 'Who are you?' 'I am Inana going to the east.' 'If you are Inana going to the east, why have you travelled to the land of no return? How did you set your heart on the road whose traveller never returns?'
85-89 - Holy Inana answered him: 'Because Lord Gud-gal-ana, the husband of my elder sister holy Ereckigala, has died; in order to have his funeral rites observed, she offers generous libations at his wake -- that is the reason.'
90-93 - Neti, the chief doorman of the underworld, answered holy Inana: 'Stay here, Inana. I will speak to my mistress. I will speak to my mistress Ereckigala and tell her what you have said.'
94-101 - Neti, the chief doorman of the underworld, entered the house of his mistress Ereckigala and said: 'My mistress, there is a lone girl outside. It is Inana, your sister, and she has arrived at the palace Ganzer. She pushed aggressively on the door of the underworld. She shouted aggressively at the gate of the underworld. She has abandoned E-ana and has descended to the underworld.'
102-107 - 'She has taken the seven divine powers. She has collected the divine powers and grasped them in her hand. She has come on her way with all the good divine powers. She has put a turban, headgear for the open country, on her head. She has taken a wig for her forehead. She has hung small lapis-lazuli beads around her neck.'
108-113 - 'She has placed twin egg-shaped beads on her breast. She has covered her body with the dress of ladyship. She has placed mascara which is called "Let a man come" on her eyes. She has pulled the pectoral which is called "Come, man, come" over her breast. She has placed a golden ring on her hand. She is holding the lapis-lazuli measuring rod and measuring line in her hand.'
114-122 - When she heard this, Ereckigala slapped the side of her thigh. She bit her lip and took the words to heart. She said to Neti, her chief doorman: 'Come Neti, my chief doorman of the underworld, don't neglect the instructions I will give you. Let the seven gates of the underworld be bolted. Then let each door of the palace Ganzer be opened separately. As for her, after she has entered, and crouched down and had her clothes removed, they will be carried away.'
123-128 - Neti, the chief doorman of the underworld, paid attention to the instructions of his mistress. He bolted the seven gates of the underworld. Then he opened each of the doors of the palace Ganzer separately. He said to holy Inana: 'Come on, Inana, and enter.'
129-133 - And when Inana entered, the lapis-lazuli measuring rod and measuring line were removed from her hand, when she entered the first gate, the turban, headgear for the open country, was removed from her head. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
134-138 - When she entered the second gate, the small lapis-lazuli beads were removed from her neck. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
139-143 - When she entered the third gate, the twin egg-shaped beads were removed from her breast. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
144-148 - When she entered the fourth gate, the "Come, man, come" pectoral was removed from her breast. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
149-153 - When she entered the fifth gate, the golden ring was removed from her hand. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
154-158 - When she entered the sixth gate, the lapis-lazuli measuring rod and measuring line were removed from her hand. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
159-163 - When she entered the seventh gate, the dress, the garment of ladyship, was removed from her body. 'What is this?' 'Be silent, Inana, a divine power of the underworld has been fulfilled. Inana, you must not open your mouth against the rites of the underworld.'
164-172 - After she had crouched down and had her clothes removed, they were carried away. Then she made her sister Ereckigala rise from her throne, and instead she sat on her throne. The Anuna, the seven judges, rendered their decision against her. They looked at her -- it was the look of death. They spoke to her -- it was the speech of anger. They shouted at her -- it was the shout of heavy guilt. The afflicted woman was turned into a corpse. And the corpse was hung on a hook.
173-175 - After three days and three nights had passed, her minister Nincubur , her minister who speaks fair words, her escort who speaks trustworthy words, carried out the instructions of her mistress did not forget her orders, she did not neglect her instructions .
176-182 - She made a lament for her in her ruined (houses). She beat the drum for her in the sanctuaries. She made the rounds of the houses of the gods for her. She lacerated her eyes for her, she lacerated her nose. In private she lacerated her buttocks for her. Like a pauper, she clothed herself in a single garment, and all alone she set her foot in the E-kur, the house of Enlil.
183-189 - When she had entered the E-kur, the house of Enlil, she lamented before Enlil: 'Father Enlil, don't let anyone kill your daughter in the underworld. Don't let your precious metal be alloyed there with the dirt of the underworld. Don't let your precious lapis lazuli be split there with the mason's stone. Don't let your boxwood be chopped up there with the carpenter's wood. Don't let young lady Inana be killed in the underworld.'
190-194 - In his rage Father Enlil answered Nincubur: 'My daughter craved the great heaven and she craved the great below as well. Inana craved the great heaven and she craved the great below as well. The divine powers of the underworld are divine powers which should not be craved, for whoever gets them must remain in the underworld. Who, having got to that place, could then expect to come up again?'
195-203 - Thus Father Enlil did not help in this matter, so she went to Urim. In the E-mud-kura at Urim, when she had entered the E-kic-nu-gal, the house of Nanna, she lamented before Nanna: 'Father Nanna, don't let your daughter be killed in the underworld. Don't let your precious metal be alloyed there with the dirt of the underworld. Don't let your precious lapis lazuli be split there with the mason's stone. Don't let your boxwood be chopped up there with the carpenter's wood. Don't let young lady Inana be killed in the underworld.'
204-208 - In his rage Father Nanna answered Nincubur: 'My daughter craved the great heaven and she craved the great below as well. Inana craved the great heaven and she craved the great below as well. The divine powers of the underworld are divine powers which should not be craved, for whoever gets them must remain in the underworld. Who, having got to that place, could then expect to come up again?'
209-216 - Thus Father Nanna did not help her in this matter, so she went to Eridug. In Eridug, when she had entered the house of Enki, she lamented before Enki: 'Father Enki, don't let anyone kill your daughter in the underworld. Don't let your precious metal be alloyed there with the dirt of the underworld. Don't let your precious lapis lazuli be split there with the mason's stone. Don't let your boxwood be chopped up there with the carpenter's wood. Don't let young lady Inana be killed in the underworld.'
217-225 - Father Enki answered Nincubur: 'What has my daughter done? She has me worried. What has Inana done? She has me worried. What has the mistress of all the lands done? She has me worried. What has the mistress of heaven done? She has me worried.' Thus Father Enki helped her in this matter. He removed some dirt from the tip of his fingernail and created the . He removed some dirt from the tip of his other fingernail and created the . To the he gave the life-giving plant. To the he gave the life-giving water.
226-235 - Then Father Enki spoke out to the and the : ' One of you sprinkle the life-giving plant over her, and the other the life-giving water. Go and direct your steps to the underworld. Flit past the door like flies. Slip through the door pivots like phantoms. The mother who gave birth, Ereckigala, on account of her children, is lying there. Her holy shoulders are not covered by a linen cloth. Her breasts are not full like a vessel. Her nails are like a pickaxe (?) upon her. The hair on her head is bunched up as if it were leeks.'
236-245 - 'When she says , you are to say . When she says , you are to say . (She will then ask:) Make her swear this by heaven and earth. '
246-253 - 'They will offer you a riverful of water -- don't accept it. They will offer you a field with its grain -- don't accept it. But say to her: (She will answer:) Say to her: She will give you the corpse hanging on the hook. One of you sprinkle on it the life-giving plant and the other the life-giving water. Thus let Inana arise.'
254-262 - The and the paid attention to the instructions of Enki. They flitted through the door like flies. They slipped through the door pivots like phantoms. The mother who gave birth, Ereckigala, because of her children, was lying there. Her holy shoulders were not covered by a linen cloth. Her breasts were not full like a vessel. Her nails were like a pickaxe (?) upon her. The hair on her head was bunched up as if it were leeks.
263-272 - When she said 'Oh my heart', they said to her 'You are troubled, our mistress, oh your heart'. When she said 'Oh my body', they said to her 'You are troubled, our mistress, oh your body'. (Then she asked:) 'Who are you? I tell you from my heart to your heart, from my body to your body -- if you are gods, I will talk with you; if you are mortals, may a destiny be decreed for you.' They made her swear this by heaven and earth. They .
273-281 - They were offered a river with its water -- they did not accept it. They were offered a field with its grain -- they did not accept it. They said to her: 'Give us the corpse hanging on the hook.' Holy Ereckigala answered the and the : 'The corpse is that of your queen.' They said to her: 'Whether it is that of our king or that of our queen, give it to us.' They were given the corpse hanging on the hook. One of them sprinkled on it the life-giving plant and the other the life-giving water. And thus Inana arose.
282-289 - Ereckigala said to the and the : 'Bring your queen , your has been seized.' Inana, because of Enki's instructions, was about to ascend from the underworld. But as Inana was about to ascend from the underworld, the Anuna seized her: 'Who has ever ascended from the underworld, has ascended unscathed from the underworld? If Inana is to ascend from the underworld, let her provide a substitute for herself.'
290-294 - So when Inana left the underworld, the one in front of her, though not a minister, held a sceptre in his hand; the one behind her, though not an escort, carried a mace at his hip, while the small demons, like a reed enclosure, and the big demons, like the reeds of a fence, restrained her on all sides.
295-305 - Those who accompanied her, those who accompanied Inana, know no food, know no drink, eat no flour offering and drink no libation. They accept no pleasant gifts. They never enjoy the pleasures of the marital embrace, never have any sweet children to kiss. They tear away the wife from a man's embrace. They snatch the son from a man's knee. They make the bride leave the house of her father-in-law They take the wife away from a man's embrace. They take away the child hanging on a wet-nurse's breasts . They crush no bitter garlic. They eat no fish, they eat no leeks. They, it was, who accompanied Inana.
306-310 - After Inana had ascended from the underworld, Nincubur threw herself at her feet at the door of the Ganzer. She had sat in the dust and clothed herself in a filthy garment. The demons said to holy Inana: 'Inana, proceed to your city, we will take her back.'
311-321 - Holy Inana answered the demons: 'This is my minister of fair words, my escort of trustworthy words. She did not forget my instructions. She did not neglect the orders I gave her. She made a lament for me on the ruin mounds. She beat the drum for me in the sanctuaries. She made the rounds of the gods' houses for me. She lacerated her eyes for me, lacerated her nose for me. She lacerated her ears for me in public. In private, she lacerated her buttocks for me. Like a pauper, she clothed herself in a single garment.'
322-328 - 'All alone she directed her steps to the E-kur, to the house of Enlil, and to Urim, to the house of Nanna, and to Eridug, to the house of Enki. She wept before Enki. She brought me back to life. How could I turn her over to you? Let us go on. Let us go on to the Ceg-kurcaga in Umma.'
329-333 - At the Ceg-kurcaga in Umma, Cara, in his own city, threw himself at her feet. He had sat in the dust and dressed himself in a filthy garment. The demons said to holy Inana: 'Inana, proceed to your city, we will take him back.'
334-338 - Holy Inana answered the demons: 'Cara is my singer, my manicurist and my hairdresser. How could I turn him over to you? Let us go on. Let us go on to the E-muc-kalama in Bad-tibira.'
339-343 - At the E-muc-kalama in Bad-tibira, Lulal, in his own city, threw himself at her feet. He had sat in the dust and clothed himself in a filthy garment. The demons said to holy Inana: 'Inana, proceed to your city, we will take him back.'
344-347 - Holy Inana answered the demons: 'Outstanding Lulal follows me at my right and my left. How could I turn him over to you? Let us go on. Let us go on to the great apple tree in the plain of Kulaba.'
348-353 - They followed her to the great apple tree in the plain of Kulaba. There was Dumuzid clothed in a magnificent garment and seated magnificently on a throne. The demons seized him there by his thighs. The seven of them poured the milk from his churns. The seven of them shook their heads like . They would not let the shepherd play the pipe and flute before her (?).
354-358 - She looked at him, it was the look of death. She spoke to him (?), it was the speech of anger. She shouted at him (?), it was the shout of heavy guilt: 'How much longer? Take him away.' Holy Inana gave Dumuzid the shepherd into their hands.
359-367 - Those who had accompanied her, who had come for Dumuzid, know no food, know no drink, eat no flour offering, drink no libation. They never enjoy the pleasures of the marital embrace, never have any sweet children to kiss. They snatch the son from a man's knee. They make the bride leave the house of her father-in-law.
368-375 - Dumuzid let out a wail and wept. The lad raised his hands to heaven, to Utu: 'Utu, you are my brother-in-law. I am your relation by marriage. I brought butter to your mother's house. I brought milk to Ningal's house. Turn my hands into snake's hands and turn my feet into snake's feet, so I can escape my demons, let them not keep hold of me.'
376-383 - Utu accepted his tears. Dumuzid's demons could not keep hold of him. Utu turned Dumuzid's hands into snake's hands. He turned his feet into snake's feet. Dumuzid escaped his demons. Like a snake he . They seized . ... Holy Inana her heart.
384-393 - Holy Inana wept bitterly for her husband. ... She tore at her hair like esparto grass, she ripped it out like esparto grass. 'You wives who lie in your men's embrace, where is my precious husband? You children who lie in your men's embrace, where is my precious child? Where is my man? Where ? Where is my man? Where ?'
394-398 - A fly spoke to holy Inana: 'If I show you where your man is, what will be my reward?' Holy Inana answered the fly: 'If you show me where my man is, I will give you this gift: I will cover .'
399-403 - The fly helped (?) holy Inana. Young lady Inana decreed the destiny of the fly: 'In the beer-house, may bronze vessels for you. You will live (?) like the sons of the wise.' Now Inana decreed this fate and thus it came to be.
404-410 - was weeping. She came up to the sister (?) and by the hand: 'Now, alas, my . You for half the year and your sister for half the year: when you are demanded, on that day you will stay, when your sister is demanded, on that day you will be released.' Thus holy Inana gave Dumuzid as a substitute .
411-412 - Holy Ereckigala -- sweet is your praise.
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
jéctúg noun ear
gub verb to stand
dijir noun deity
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
jéctúg noun ear
gub verb to stand
inana noun Inana
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
jéctúg noun ear
gub verb to stand
nin noun lady
an noun heaven
cub verb to fall
ki noun place
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
inana noun Inana
an noun heaven
cub verb to fall
ki noun place
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
nam-en noun high (priestly) office
cub verb to fall
nam-lagar noun type of priestcraft
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
unug noun Unug
é-án-ná noun E-ana
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
bàd-tìbìrà noun Bad-tibira
é-múc3-kálám-máè2-mùc-kàlàm-mà noun E-muc-kalama
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
zabalam noun Zabalam
gi-gun4-na noun Giguna
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
adab noun Adab
é-cár-rá noun E-cara
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
nibru noun Nibru
bárág-dúr-jár-rá noun Barag-dur-gara
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
kic noun Kic
hur-saj-kalam-ma noun Hursag-kalama
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
à-gà-dè noun Agade
é-úl-mác noun E-Ulmac
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
umma noun Umma
ib-gal noun Ibgal
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
úrím noun Urim
é-dílmún-ná noun E-Dilmuna
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
kisiga noun Kisiga
ámác-é-kúg noun Amac-e-kug
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
jír-sú noun Girsu
é-éc-dám-kúg noun E-ecdam-kug
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
ísín noun Isin
é-cég1-mé-cé3-dú7è2-cèg12-mè-cè-dù7 noun E-ceg-mece-du
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
akcak noun Akcak
àn-zà-gàr noun Anzagar
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
curuppag noun Curuppag
nìjìn-jàr-kùg noun Nigin-gar-kug
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
ka-zal-lu noun Kazallu
é-cág4-húl-lá noun E-cag-hula
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
me noun essence
7 numeral 7
zag noun side
kécé verb to bind
me noun essence
ur4 verb to collect
cu noun hand
verb to hang
me noun essence
dùg verb to be good
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
túg-cú-gúr-rá noun turban
men noun diadem
edin noun open country
saj noun head
jál verb to be (located)
hi-li noun attractiveness
saj-ki noun forehead
cu noun hand
te verb to approach
zà-gìn noun lapis lazuli
di4-di4 verb to be small
noun neck
verb to hang
na4-nunuz noun egg-shaped bead
tab verb to be parallel
gaba noun chest
si verb to fill
pàlà noun type of garment
túg noun garment
nam-nin noun ladyship
bar noun outside
dul verb to cover (together)
cémbí-zíd noun kohl
noun person
jen verb to go
jen verb to go
igi noun eye
jar verb to place
tu-di-da noun breast-pin
noun person
jen verb to go
jen verb to go
gaba noun chest
gíd verb to be long
har noun ring
kug-sig17 noun gold
cu noun hand
du8 verb to spread
gi-dic-nindan noun measuring rod
éc-gáná noun measuring line
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
du8 verb to spread
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
jen verb to go
sukkal noun minister
ejer noun back
jen verb to go
kug adj shining
inana noun Inana
nin-cubur noun Nincubur
noun voice
verb to pour
jen verb to go
sukkal noun minister
zid adj right
é-án-ná noun E-ana
sukkal noun minister
sag9 verb to be good
ra-gaba noun rider
gen6 verb to be firm
na noun advice
de5 verb to collect
na noun advice
de5 verb to collect
dab5 verb to seize
inim noun word
dug4 verb to say
jizzal noun hearing
ak verb to do
ud noun day(light)
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
ud noun day(light)
kur noun (mountain) land
jen verb to go
ér noun tear
du6 noun (ruin) mound
cèm noun type of drum
gú-én noun assembly chamber
dú1 verb to perform (music)
é noun house(hold)
dijir noun deity
níjín verb to go around
hur verb to scratch
giri17 noun nose
hur verb to scratch
jéctúg noun ear
ki noun place
u6 noun wonder
dug4 verb to say
hur verb to scratch
ki noun place
dug4 verb to say
hác-gál noun upper thigh
hur verb to scratch
tuku verb to have
túg noun garment
dili adj single
mur10 verb to dress
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
dili adj single
gub verb to stand
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
ér noun tear
céc verb to weep
a-a noun father
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
cár verb to mix
zà-gìn noun lapis lazuli
sag9 verb to be good
za noun stone
zadim noun stone cutter
si-il verb to split apart
tackarin noun box tree
jic noun tree
nagar noun carpenter
dar verb to split
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
ud noun day(light)
gub verb to stand
úrím noun Urim
jen verb to go
úrím noun Urim
é-múd-kúr-rá noun E-mud-kura
é-kíc-nú-jál noun E-kic-nu-gal
nanna noun Nanna
kur9 verb to enter
nanna noun Nanna
ér noun tear
céc verb to weep
a-a noun father
nanna noun Nanna
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
cár verb to mix
zà-gìn noun lapis lazuli
sag9 verb to be good
za noun stone
zadim noun stone cutter
si-il verb to split apart
tackarin noun box tree
jic noun tree
nam-nagar noun carpenter's craft
dar verb to split
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
ud noun day(light)
nanna noun Nanna
gub verb to stand
jen verb to go
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
ér noun tear
céc verb to weep
a-a noun father
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
cár verb to mix
zà-gìn noun lapis lazuli
sag9 verb to be good
za noun stone
zadim noun stone cutter
si-il verb to split apart
tackarin noun box tree
jic noun tree
nagar noun carpenter
dar verb to split
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
a-a noun father
ú noun plant
nàm-tìl noun life
zu verb to know
a noun water
nàm-tìl noun life
zu verb to know
e-ne pronoun he, she
tìl verb to live
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
jen verb to go
sukkal noun minister
nin-cubur noun Nincubur
ejer noun back
jen verb to go
sukkal noun minister
nin-cubur noun Nincubur
noun voice
verb to pour
jen verb to go
saj noun head
kécé verb to bind
ak verb to do
dug4 verb to say
noun neck
cub verb to fall
inana noun Inana
é-gál noun palace
ganzer noun Ganzer
te verb to approach
ig noun door
kur noun (mountain) land
cu noun hand
hul verb to be bad
ús verb to be adjacent
abula noun (city) gate
kur noun (mountain) land
noun voice
hul verb to be bad
verb to pour
é noun house(hold)
jál verb to open
ì-dù8 noun doorkeeper
é noun house(hold)
jál verb to open
é noun house(hold)
jál verb to open
ne-et-ti noun Neti
é noun house(hold)
jál verb to open
dili adj single
kur9 verb to enter
ne-et-ti noun Neti
ì-dù8 noun doorkeeper
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
kug adj shining
inana noun Inana
inim noun word
gi4 verb to return
a-ba pronoun who
za pronoun you (sg.)
ki noun place
utu noun Utu
è verb to go out or in
tukum-bi conj if
za pronoun you (sg.)
inana noun Inana
ki noun place
utu noun Utu
è verb to go out or in
a-na pronoun what
jen verb to go
kur noun (mountain) land
gi4 verb to return
har-ra-an noun route
noun person
jen verb to go
gi4 verb to return
cag4 noun heart
a-gin7 adv type of manner adverbial
de6 verb to carry
kug adj shining
inana noun Inana
gi4 verb to return
nin9 noun sister
gal verb to be big
kug adj shining
mu noun name
dam noun spouse
gud-gal-an-na noun Gud-gal-ana
úc verb to die
ki-sig10-ga noun funerary offering
du8 verb to spread
kac noun beer
ki-sig10-ga noun funerary offering
gal verb to be big
verb to pour
ur5 pronoun that
me verb to be
ne-et-ti noun Neti
ì-dù8 noun doorkeeper
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
kug adj shining
inana noun Inana
gi4 verb to return
gub verb to stand
inana noun Inana
nin noun lady
dug4 verb to say
nin noun lady
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
dug4 verb to say
inim noun word
dug4 verb to say
ne-et-ti noun Neti
ì-dù8 noun doorkeeper
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
nin noun lady
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
noun voice
verb to pour
nin noun lady
ki-sikil noun young woman
1 numeral 1
inana noun Inana
nin9 noun sister
é-gál noun palace
ganzer noun Ganzer
te verb to approach
ig noun door
kur noun (mountain) land
cu noun hand
hul verb to be bad
ús verb to be adjacent
abula noun (city) gate
kur noun (mountain) land
noun voice
hul verb to be bad
verb to pour
é-án-ná noun E-ana
cub verb to fall
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
me noun essence
7 numeral 7
zag noun side
kécé verb to bind
me noun essence
ur4 verb to collect
cu noun hand
verb to hang
me noun essence
dùg verb to be good
jìrì noun foot
gub verb to stand
jen verb to go
túg-cú-gúr-rá noun turban
men noun diadem
edin noun open country
saj noun head
jál verb to be (located)
hi-li noun attractiveness
saj-ki noun forehead
cu noun hand
te verb to approach
zà-gìn noun lapis lazuli
di4-di4 verb to be small
noun neck
verb to hang
na4-nunuz noun egg-shaped bead
tab verb to be parallel
gaba noun chest
si verb to fill
pàlà noun type of garment
nam-nin noun ladyship
bar noun outside
dul verb to cover (together)
cémbí-zíd noun kohl
noun person
jen verb to go
igi noun eye
jar verb to place
tu-di-da noun breast-pin
noun person
jen verb to go
jen verb to go
gaba noun chest
gíd verb to be long
har noun ring
kug-sig17 noun gold
cu noun hand
verb to hang
gi-dic-nindan noun measuring rod
éc-gáná noun measuring line
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
du8 verb to spread
ud noun day(light)
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
hác noun thigh
bar noun outside
ra verb to beat
nundum noun lip
noun tooth
gub verb to stand
inim noun word
cag4 noun heart
te verb to approach
ne-et-ti noun Neti
ì-dù8 noun doorkeeper
gal verb to be big
noun voice
verb to pour
jen verb to go
ne-et-ti noun Neti
ì-dù8 noun doorkeeper
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
inim noun word
dug4 verb to say
noun neck
cub verb to fall
abula noun (city) gate
kur noun (mountain) land
7 numeral 7
si-jar noun clamp
ús verb to be adjacent
é-gál noun palace
ganzer noun Ganzer
dili adj single
ig noun door
cu noun hand
ús verb to be adjacent
e-ne pronoun he, she
kur9 verb to enter
gam verb to bow down
túg noun garment
zil verb to strip
noun person
de6 verb to carry
ne-et-ti noun Neti
ì-dù8 noun doorkeeper
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
inim noun word
nin noun lady
saj noun head
kécé verb to bind
ak verb to do
abula noun (city) gate
kur noun (mountain) land
7 numeral 7
si-jar noun clamp
ús verb to be adjacent
é-gál noun palace
ganzer noun Ganzer
dili adj single
ig noun door
cu noun hand
ús verb to be adjacent
kug adj shining
inana noun Inana
noun voice
verb to pour
jen verb to go
inana noun Inana
kur9 verb to enter
inana noun Inana
kur9 verb to enter
gi-dic-nindan noun measuring rod
éc-gáná noun measuring line
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
noun person
zé-ér verb to tear out
abula noun (city) gate
1-kam-ma numeral 1st
kur9 verb to enter
túg-cú-gúr-rá noun turban
men noun diadem
edin noun open country
saj noun head
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
abula noun (city) gate
-kám-má numeral 2nd
kur9 verb to enter
zà-gìn noun lapis lazuli
di4-di4 verb to be small
noun neck
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
abula noun (city) gate
-kàm-mà numeral 3rd
kur9 verb to enter
na4-nunuz noun egg-shaped bead
tab verb to be parallel
gaba noun chest
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
abula noun (city) gate
4-kam-ma numeral 4th
kur9 verb to enter
tu-di-da noun breast-pin
noun person
jen verb to go
jen verb to go
gaba noun chest
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
abula noun (city) gate
5-kam-ma numeral 5th
kur9 verb to enter
har noun ring
kug-sig17 noun gold
cu noun hand
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
abula noun (city) gate
6-kam-ma numeral 6th
kur9 verb to enter
gi-dic-nindan noun measuring rod
éc-gáná noun measuring line
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
abula noun (city) gate
7-kam-ma numeral 7th
kur9 verb to enter
pàlà noun type of garment
túg noun garment
nam-nin noun ladyship
bar noun outside
noun person
zé-ér verb to tear out
ne-en pronoun this
sig9 verb to be silent
inana noun Inana
me noun essence
kur noun (mountain) land
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inana noun Inana
jarza noun rite
kur noun (mountain) land
ka noun mouth
ba verb to allot
gam verb to bow down
túg noun garment
zil verb to strip
noun person
de6 verb to carry
nin9 noun sister
gu-za noun chair
zìg verb to rise
e-ne pronoun he, she
gu-za noun chair
dúr noun rump
jar verb to place
a-nun-na noun Anuna
di-kud noun judge
7 numeral 7
igi noun eye
igi noun eye
bar verb to set aside
úc verb to die
inim noun word
dug4 verb to say
inim noun word
lipic noun inner body
gig verb to be ill
noun voice
verb to pour
noun voice
nam-tag noun sin
munus noun woman
tur5 verb to be ill
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
kur9 verb to enter
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
gag noun peg
noun person
verb to hang
ud noun day(light)
numeral 3
ji6 noun night
numeral 3
zal verb to pass
sukkal noun minister
nin-cubur noun Nincubur
sukkal noun minister
inim noun word
sag9 verb to be good
ra-gaba noun rider
inim noun word
gen6 verb to be firm
inim noun word
nin noun lady
jéctúg noun ear
gub verb to stand
na noun advice
de5 verb to collect
cu noun hand
bar verb to set aside
inim noun word
dug4 verb to say
noun neck
cub verb to fall
ér noun tear
du6 noun (ruin) mound
jar verb to place
cèm noun type of drum
gú-én noun assembly chamber
dú1 verb to perform (music)
é noun house(hold)
dijir noun deity
níjín verb to go around
igi noun eye
hur verb to scratch
giri17 noun nose
hur verb to scratch
ki noun place
noun person
dug4 verb to say
hác-gál noun upper thigh
hur verb to scratch
tuku verb to have
túg noun garment
dili adj single
mur10 verb to dress
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
jìrì noun foot
dili adj single
gub verb to stand
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
kur9 verb to enter
igi noun eye
én-líl noun Enlil
ér noun tear
céc verb to weep
a-a noun father
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
cár verb to mix
zà-gìn noun lapis lazuli
sag9 verb to be good
za noun stone
zadim noun stone cutter
si-il verb to split apart
tackarin noun box tree
jic noun tree
nagar noun carpenter
dar verb to split
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
a-a noun father
én-líl noun Enlil
lipic noun inner body
bal verb to turn over
nin-cubur noun Nincubur
gi4 verb to return
dumu noun child
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
inana noun Inana
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
me noun essence
kur noun (mountain) land
me noun essence
verb to equal
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
ús verb to be adjacent
a-ba pronoun who
ki noun place
verb to equal
dug4 verb to say
èd verb to go down or up
a-a noun father
én-líl noun Enlil
inim noun word
gub verb to stand
úrím noun Urim
jen verb to go
úrím noun Urim
é-múd-kúr-rá noun E-mud-kura
é-kíc-nú-jál noun E-kic-nu-gal
é noun house(hold)
nanna noun Nanna
kur9 verb to enter
igi noun eye
nanna noun Nanna
ér noun tear
céc verb to weep
a-a noun father
nanna noun Nanna
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
cár verb to mix
zà-gìn noun lapis lazuli
sag9 verb to be good
za noun stone
zadim noun stone cutter
si-il verb to split apart
tackarin noun box tree
jic noun tree
nagar noun carpenter
dar verb to split
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
a-a noun father
nanna noun Nanna
lipic noun inner body
bal verb to turn over
nin-cubur noun Nincubur
gi4 verb to return
dumu noun child
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
inana noun Inana
an noun heaven
gal verb to be big
ki noun place
gal verb to be big
me noun essence
kur noun (mountain) land
me noun essence
verb to equal
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
ús verb to be adjacent
a-ba pronoun who
ki noun place
verb to equal
dug4 verb to say
èd verb to go down or up
a-a noun father
nanna noun Nanna
inim noun word
gub verb to stand
jen verb to go
é noun house(hold)
en-ki noun Enki
kur9 verb to enter
igi noun eye
en-ki noun Enki
ér noun tear
céc verb to weep
a-a noun father
en-ki noun Enki
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
sahar noun earth
kur noun (mountain) land
cár verb to mix
zà-gìn noun lapis lazuli
sag9 verb to be good
za noun stone
zadim noun stone cutter
si-il verb to split apart
tackarin noun box tree
jic noun tree
nagar noun carpenter
dar verb to split
ki-sikil noun young woman
kur noun (mountain) land
gam verb to bow down
a-a noun father
en-ki noun Enki
nin-cubur noun Nincubur
gi4 verb to return
dumu noun child
a-na pronoun what
ak verb to do
jé6 pronoun I
kúc verb to be tired
inana noun Inana
a-na pronoun what
ak verb to do
jé6 pronoun I
kúc verb to be tired
nin noun lady
kur noun (mountain) land
a-na pronoun what
ak verb to do
jé6 pronoun I
kúc verb to be tired
nu-u8-gig noun high-status woman
an noun heaven
a-na pronoun what
ak verb to do
jé6 pronoun I
kúc verb to be tired
a-a noun father
en-ki noun Enki
inim noun word
gub verb to stand
umbin-si noun finger nail
mu-dur7 noun dirt
de6 verb to carry
kur-jar-ra noun type of cult performer
dím verb to create
umbin-si noun finger nail
-kám-má numeral 2nd
mu-dur7 noun dirt
de6 verb to carry
gala-tur-ra noun type of cult performer
dím verb to create
kur-jar-ra noun type of cult performer
ú noun plant
nàm-tìl noun life
cúm verb to give
gala-tur-ra noun type of cult performer
a noun water
nàm-tìl noun life
cúm verb to give
a-a noun father
en-ki noun Enki
gala-tur-ra noun type of cult performer
kur-jar-ra noun type of cult performer
noun voice
verb to pour
1 numeral 1
ú noun plant
nàm-tìl noun life
1 numeral 1
a noun water
nàm-tìl noun life
ugu noun skull
cub verb to fall
jen verb to go
jìrì noun foot
kur noun (mountain) land
verb to lie down
ig noun door
nim noun flying insect
dal verb to fly
za-ra noun (door) pivot
líl noun ghost
gur verb to turn
ama noun mother
gan adj (child)bearing
nam noun destiny
dumu noun child
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
verb to lie down
murgu noun back
kug adj shining
gada noun linen (fibre)
búr verb to release
gaba noun chest
bur noun type of bowl
cajan noun flask
gíd verb to be long
cu-si noun finger
lub-bi noun type of axe
jál verb to be (located)
siki noun hair
ga-rac noun leek
saj noun head
ur4 verb to collect
u5-a interj soothing expression
cag4 noun heart
dug4 verb to say
kúc verb to be tired
nin noun lady
a interj soothing expression
cag4 noun heart
dug4 verb to say
u5-a interj soothing expression
bar noun outside
dug4 verb to say
kúc verb to be tired
nin noun lady
a interj soothing expression
bar noun outside
dug4 verb to say
a-ba pronoun who
zá-é-mé-én-zé-én pronoun you (pl.)
cag4 noun heart
cag4 noun heart
bar noun outside
bar noun outside
dug4 verb to say
dijir noun deity
me verb to be
inim noun word
dug4 verb to say
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
me verb to be
nam noun destiny
tar verb to cut
zi noun life (breath)
an noun heaven
zi noun life (breath)
ki noun place
pàd verb to find
èd verb to go down or up
a noun water
íd noun watercourse
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
a-cag4 noun field
ce noun barley
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
gag noun peg
verb to hang
cúm verb to give
dug4 verb to say
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
níj noun thing
lugal noun king
me verb to be
níj noun thing
nin noun lady
me verb to be
cúm verb to give
dug4 verb to say
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
gag noun peg
verb to hang
cúm verb to give
1 numeral 1
ú noun plant
nàm-tìl noun life
1 numeral 1
a noun water
nàm-tìl noun life
ugu noun skull
cub verb to fall
inana noun Inana
gub verb to stand
gala-tur-ra noun type of cult performer
kur-jar-ra noun type of cult performer
inim noun word
en-ki noun Enki
saj noun head
kécé verb to bind
ak verb to do
ig noun door
nim noun flying insect
dal verb to fly
za-ra noun (door) pivot
líl noun ghost
gur verb to turn
ama noun mother
gan adj (child)bearing
nam noun destiny
dumu noun child
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
verb to lie down
murgu noun back
kug adj shining
gada noun linen (fibre)
búr verb to release
gaba noun chest
bur noun type of bowl
cajan noun flask
gíd verb to be long
cu-si noun finger
lub-bi noun type of axe
jál verb to be (located)
siki noun hair
ga-rac noun leek
saj noun head
ur4 verb to collect
u5-a interj soothing expression
cag4 noun heart
dug4 verb to say
kúc verb to be tired
nin noun lady
a interj soothing expression
cag4 noun heart
dug4 verb to say
u5-a interj soothing expression
bar noun outside
dug4 verb to say
kúc verb to be tired
nin noun lady
a interj soothing expression
bar noun outside
dug4 verb to say
a-ba pronoun who
zá-é-mé-én-zé-én pronoun you (pl.)
cag4 noun heart
cag4 noun heart
bar noun outside
bar noun outside
dug4 verb to say
dijir noun deity
me verb to be
inim noun word
dug4 verb to say
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
me verb to be
nam noun destiny
tar verb to cut
zi noun life (breath)
an noun heaven
zi noun life (breath)
ki noun place
pàd verb to find
èd verb to go down or up
íd noun watercourse
a noun water
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
a-cag4 noun field
ce noun barley
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
gag noun peg
verb to hang
cúm verb to give
dug4 verb to say
kug adj shining
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
gala-tur-ra noun type of cult performer
kur-jar-ra noun type of cult performer
gi4 verb to return
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
níj noun thing
níj noun thing
lugal noun king
níj noun thing
nin noun lady
me verb to be
cúm verb to give
dug4 verb to say
uzu noun flesh
níj noun thing
sàg verb to beat
gag noun peg
verb to hang
cúm verb to give
1 numeral 1
ú noun plant
nàm-tìl noun life
1 numeral 1
a noun water
nàm-tìl noun life
ugu noun skull
cub verb to fall
inana noun Inana
gub verb to stand
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
gala-tur-ra noun type of cult performer
kur-jar-ra noun type of cult performer
noun voice
verb to pour
de6 verb to carry
dab5 verb to seize
inana noun Inana
inim noun word
en-ki noun Enki
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
a-nun-na noun Anuna
ha-za verb to hold
a-ba pronoun who
noun person
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
kur noun (mountain) land
silim verb to be healthy
èd verb to go down or up
ud noun day(light)
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
saj-dili noun single
saj noun head
cúm verb to give
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
noun person
igi noun eye
sukkal noun minister
me verb to be
jidru noun sceptre
cu noun hand
du8 verb to spread
bar noun outside
ra-gaba noun rider
me verb to be
tukul noun weapon
úr noun root
verb to hang
gál5-lá noun type of demon
tur verb to be small
gi-cukur noun type of enclosure
gál5-lá noun type of demon
gal verb to be big
gi noun reed
dub-ba-an noun fence
zag noun side
dab5 verb to seize
noun person
e-ne pronoun he, she
jen verb to go
noun person
inana noun Inana
jen verb to go
ú noun plant
zu verb to know
a noun water
zu verb to know
zíd noun flour
dub verb to heap up
gu7 verb to eat
a noun water
bal verb to turn over
naj verb to drink
kadra noun greeting gift
níj noun thing
dùg verb to be good
cu noun hand
gíd verb to be long
úr noun root
dam noun spouse
níj noun thing
dùg verb to be good
sig9 verb to put
dumu noun child
níj noun thing
ku7-ku7 verb to be sweet
dam noun spouse
úr noun root
noun person
si-il verb to split apart
dumu noun child
noun person
dùb noun knee
zìg verb to rise
é-gí4-á noun daughter-in-law
é noun house(hold)
ucbar noun relative-by-marriage
è verb to go out or in
úr noun root
noun person
dam noun spouse
cu noun hand
te verb to approach
ubur noun breast
emeda noun nursemaid
verb to hang
dumu noun child
cu noun hand
te verb to approach
cúm noun garlic
níj noun thing
sis verb to be bitter
gum verb to crush
noun person
ku6 noun fish
gu7 verb to eat
noun person
ga-rac noun leek
gu7 verb to eat
noun person
inana noun Inana
jen verb to go
inana noun Inana
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
nin-cubur noun Nincubur
kan4 noun gate
ganzer noun Ganzer
jìrì noun foot
cub verb to fall
sahar noun earth
tuc verb to sit
túg-mú-dúr7-rá noun dirty textile
mur10 verb to dress
gál5-lá noun type of demon
kug adj shining
inana noun Inana
noun voice
verb to pour
inana noun Inana
iri noun town
jen verb to go
e-ne pronoun he, she
de6 verb to carry
kug adj shining
inana noun Inana
gál5-lá noun type of demon
gi4 verb to return
sukkal noun minister
sag9 verb to be good
ra-gaba noun rider
gen6 verb to be firm
na noun advice
de5 verb to collect
cu noun hand
bar verb to set aside
dug4 verb to say
noun neck
cub verb to fall
ér noun tear
du6 noun (ruin) mound
jar verb to place
cèm noun type of drum
gú-én noun assembly chamber
dú1 verb to perform (music)
é noun house(hold)
dijir noun deity
níjín verb to go around
hur verb to scratch
giri17 noun nose
hur verb to scratch
jéctúg noun ear
ki noun place
u6 noun wonder
dug4 verb to say
hur verb to scratch
ki noun place
dug4 verb to say
hác-gál noun upper thigh
hur verb to scratch
tuku verb to have
túg noun garment
dili adj single
mur10 verb to dress
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
úrím noun Urim
é noun house(hold)
nanna noun Nanna
é noun house(hold)
jìrì noun foot
dili adj single
gub verb to stand
igi noun eye
ér noun tear
céc verb to weep
e-ne pronoun he, she
tìl verb to live
e-ne pronoun he, she
jen verb to go
umma noun Umma
cég1-kúr-cág4-gá noun Ceg-kurcaga
jen verb to go
umma noun Umma
cég1-kúr-cág4-gá noun Ceg-kurcaga
cárá noun Cara
iri noun town
jìrì noun foot
cub verb to fall
sahar noun earth
tuc verb to sit
túg-mú-dúr7-rá noun dirty textile
mur10 verb to dress
gál5-lá noun type of demon
kug adj shining
inana noun Inana
noun voice
verb to pour
inana noun Inana
iri noun town
jen verb to go
e-ne pronoun he, she
de6 verb to carry
kug adj shining
inana noun Inana
gál5-lá noun type of demon
gi4 verb to return
èn-dù noun song
jen verb to go
cárá noun Cara
umbin noun horny outgrowth
kud verb to cut
gú-tár noun neck (hair)
verb to hang
e-ne pronoun he, she
jen verb to go
bàd-tìbìrà noun Bad-tibira
é-múc3-kálám-máè2-mùc-kàlàm-mà noun E-muc-kalama
jen verb to go
bàd-tìbìrà noun Bad-tibira
é-múc3-kálám-máè2-mùc-kàlàm-mà noun E-muc-kalama
lú-lál3lù2-làl noun Lulal
iri noun town
jìrì noun foot
cub verb to fall
sahar noun earth
tuc verb to sit
túg-mú-dúr7-rá noun dirty textile
mur10 verb to dress
gál5-lá noun type of demon
kug adj shining
inana noun Inana
noun voice
verb to pour
inana noun Inana
iri noun town
jen verb to go
e-ne pronoun he, she
de6 verb to carry
kug adj shining
inana noun Inana
gál5-lá noun type of demon
gi4 verb to return
lú-lál3lù2-làl noun Lulal
zag noun side
è verb to go out or in
á noun arm
zid adj right
gábú noun left (side)
ús verb to be adjacent
e-ne pronoun he, she
jen verb to go
hachur noun apple (tree)
gul verb to destroy
edin noun open country
kul-aba noun Kulaba
jen verb to go
hachur noun apple (tree)
gul verb to destroy
edin noun open country
kul-aba noun Kulaba
jìrì noun foot
jen verb to go
dumu-zid noun Dumuzid
túg noun garment
mah verb to be majestic
mur10 verb to dress
mah verb to be majestic
dúr noun rump
dúr noun rump
jar verb to place
gál5-lá noun type of demon
hác noun thigh
dab5 verb to seize
càkìr noun churn
7 numeral 7
ga noun milk
verb to pour
7 numeral 7
XX
saj noun head
sàg verb to beat
sipad noun shepherd
gí-gíd noun type of wind instrument and composition
gi-di noun type of wind instrument
igi noun eye
cu noun hand
tag verb to touch
igi noun eye
bar verb to set aside
igi noun eye
úc verb to die
inim noun word
dug4 verb to say
inim noun word
lipic noun inner body
gig verb to be ill
noun voice
verb to pour
noun voice
nam-tag noun sin
èn-cè adv how long
de6 verb to carry
kug adj shining
inana noun Inana
dumu-zid noun Dumuzid
cu noun hand
cúm verb to give
noun person
e-ne pronoun he, she
noun person
jen verb to go
noun person
dumu-zid noun Dumuzid
jen verb to go
ú noun plant
zu verb to know
a noun water
zu verb to know
zíd noun flour
dub verb to heap up
gu7 verb to eat
a noun water
bal verb to turn over
naj verb to drink
úr noun root
dam noun spouse
níj noun thing
dùg verb to be good
sig9 verb to put
dumu noun child
níj noun thing
ku7-ku7 verb to be sweet
dumu noun child
noun person
dùb noun knee
zìg verb to rise
é-gí4-á noun daughter-in-law
é noun house(hold)
ucbar noun relative-by-marriage
è verb to go out or in
dumu-zid noun Dumuzid
ér noun tear
pàd verb to find
cex noun weeping
jar verb to place
juruc noun young man
utu noun Utu
an noun heaven
cu noun hand
zìg verb to rise
utu noun Utu
murum5 noun brother-in-law
jé6 pronoun I
mussa noun male relative-by-marriage
é noun house(hold)
ama noun mother
ì noun fatty substance
gùrù verb to bear
é noun house(hold)
nin-gal noun Ningal
ga noun milk
gùrù verb to bear
cu noun hand
cu noun hand
muc noun snake
cúm verb to give
jìrì noun foot
jìrì noun foot
muc noun snake
cúm verb to give
gál5-lá noun type of demon
kar verb to flee
ha-za verb to hold
utu noun Utu
ér noun tear
cu noun hand
te verb to approach
gál5-lá noun type of demon
ha-za verb to hold
cu noun hand
cu noun hand
muc noun snake
cúm verb to give
jìrì noun foot
jìrì noun foot
muc noun snake
cúm verb to give
gál5-lá noun type of demon
kar verb to flee
muc-saj-kal noun type of snake
1 numeral 1
dab5 verb to seize
kug adj shining
inana noun Inana
cag4 noun heart
DU verb DU
kug adj shining
inana noun Inana
ér noun tear
gig verb to be ill
céc verb to weep
kug adj shining
inana noun Inana
dumu-zid noun Dumuzid
XbrXbr
cag4 noun heart
DU verb DU
brbr
dam noun spouse
XbrXbr
XbrXbr
á noun arm
NINI
XbrXbr
XbrXbr
XX
númún noun alfalfa
búr1 verb to tear out
númún noun alfalfa
zé-ér verb to tear out
dam noun spouse
noun person
úr noun root
verb to lie down
me noun essence
dam noun spouse
kal verb to be rare
dumu noun child
noun person
úr noun root
verb to lie down
me noun essence
dumu noun child
kal verb to be rare
me-a adv where
me-a adv where
KAX verb KAX
me-a adv where
me-a adv where
TAG verb TAG
XX
nim noun flying insect
kug adj shining
inana noun Inana
noun voice
verb to pour
jé6 pronoun I
ki noun place
noun person
pàd verb to find
a-na pronoun what
níj-bá noun gift
kug adj shining
inana noun Inana
nim noun flying insect
gi4 verb to return
za pronoun you (sg.)
ki noun place
pàd verb to find
níj-bá noun gift
ba verb to allot
dul verb to cover (together)
nim noun flying insect
kug adj shining
inana noun Inana
ki-sikil noun young woman
inana noun Inana
nim noun flying insect
nam noun destiny
tar verb to cut
é noun house(hold)
kac noun beer
zabar noun bronze
JIRIGIRI
naj verb to drink
XX
zé-ér verb to tear out
noun person
kug-zu adj wise
nam noun destiny
XX
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
nam-tar noun destiny
inana noun Inana
ur5 pronoun that
me verb to be
ér noun tear
céc verb to weep
nin9 noun sister
jen verb to go
cu noun hand
si verb to fill
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
me-li-e-a interj expression of sorrow
XbrXbr
XX
za pronoun you (sg.)
mu noun year
1/ numeral 1/2
nin9 noun sister
mu noun year
1/ numeral 1/2
ud noun day(light)
za pronoun you (sg.)
ud noun day(light)
tuc verb to sit
ud noun day(light)
nin9 noun sister
ud noun day(light)
búr verb to release
kug adj shining
inana noun Inana
dumu-zid noun Dumuzid
saj noun head
XX
XX
cúm verb to give
kug adj shining
erec-ki-gal-la noun Ereckigala
zá3-mízà-mì2 noun praise
dùg verb to be good