Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Dumuzid's dream -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - cag4-ga-ni ér im-si edin-cè ba-ra-è
2 - juruc cag4-ga-ni ér im-si edin-cè ba-ra-è
3 - (d)dumu-zid cag4-ga-ni ér im-si edin-cè ba-ra-è
4 - jidru nam-sipad-da gú-na mu-un-di-lá i-lu mu-un-du-du
5 - i-lu jar-ù i-lu jar-ù edin i-lu jar-ù
6 - edin i-lu jar-ù ambar inim jar-ù
7 - al-lub íd-da gíríd i-lu jar-ù
8 - bí-za-za íd-da inim jar-ù ama-ju10 inim hé-em-me
9 - ama-ju10 (d)dur7-tur-ju10 inim hé-em-me
10 - ama-ju10 níj 5-àm inim hé-em-me
11 - ama-ju10 níj 10-àm inim hé-em-me
12 - ud-da ud ug5-ge-ju10 nu-un-zu
13 - edin ama ugu-ju10 inim mu-e-dè-zu-un
14 - nin9 bàn-da-ju10-gin7 ér-ju10 hé-ce8-ce8
15 - ud ul-e ba-nú ud ul-e ba-nú sipad ud ul-e ba-nú
16 - sipad ud ul-e ba-nú-gin7 ma-mú-dè ba-nú
17 - i-im-zìg ma-mú-da i-im-bu-lu-úh ù-sá-ga-àm
18 - igi-ni cu bí-in-kíj níj-me-jar sug4-ga-àm
19 - túm-mu-un-zé-en túm-mu-un-zé-en nin9-ju10 túm-mu-un-zé-en
20 - (d)jectin-an-na-ju10 túm-mu-un-zé-en nin9-ju10 túm-mu-un-zé-en
21 - dub-sar im zu-ju10 túm-mu-un-zé-en nin9-ju10 túm-mu-un-zé-en
22 - nar èn-du zu-ju10 túm-mu-un-zé-en nin9-ju10 túm-mu-un-zé-en
23 - lú-bàn-da cag4 inim-ma zu-ju10 túm-mu-un-zé-en nin9-ju10 túm-mu-un-zé-en
24 - um-ma cag4 ma-mú-da zu-ju10 túm-mu-un-zé-en nin9-ju10 túm-mu-un-zé-en
25 - ma-mú ga-mu-un-na-búr
26 - ma-mú-da nin9-ju10 ma-mú-da cag4 ma-mú-da-já
27 - númún ma-ra-zi-zi númún ma-ra-mú-mú
28 - gi dili dù-e saj ma-ra-an-sàg-ge
29 - gi dili-dili dù-e dili ma-ra-an-ba9-re6
30 - tir-ra jic an-gin7 ní-bi ma-ra-an-zìg-ga
31 - ne-mur ki-izi kug-já a mu-da-an-dé
32 - càkìr kug-já TUN-bi ba-ra-an-ba9-re6
33 - an-za-am kug-ju10 gag-ta lá-a gag-ta ba-ra-an-si-ig
34 - ma-nu-ju10
35 - (d)nin-nínná(múšén)-ta-e udu-ka sila4 cu ba-ni-ib-ti
36 - súr-dù(mùšèn)-e gi dub-ba-na-ka buru5(mušen) cu ba-ni-ib-ti
37 - mác-ud5-da-ju10 sun4 za-gìn-bi sahar-ra ma-ra-an-gíd-e
38 - udu-útúá-ju10 á gur-gur-ra-bi ki ma-ra-ab-hur-hur-re
39 - càkìr ì-dúr-dúr ga nu-un-dé
40 - an-za-am ì-dúr-dúr (d)dumu-zid nu-tìl amac líl-lá-àm al-dù
41 - (d)jectin-an-na-ke4 (d)dumu-zid mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
42 - cec-ju10 ma-mú-zu nu-sag9-sag9 nam-ma-an-búr-e
43 - (d)dumu-zid ma-mú-zu nu-sag9-sag9 nam-ma-an-búr-e
44 - númún ma-ra-an-zi-zi númún ma-ra-an-mú-mú
45 - sa-gaz cubtum6-ta ma-ra-an-zìg-ga
46 - gi dili dù-e saj ma-ra-an-sàg-ge
47 - ama ugu-zu saj ma-ra-an-sàg-ge
48 - gi dili-dili dù-e dili ma-ra-an-ba9-re6
49 - jé6-e ù za-e dili ma-ra-an-bad-ba9-re6
50 - tir-ra jic an ní-bi ma-ra-an-zi-zi
51 - hul-jál-e i-zi-a im-mu-e-ni-dab5-bé
52 - ne-mur kug-zu a mu-da-an-dé
53 - amac é sig9-ga ba-e-dè-já-já
54 - càkìr kug-zu TUN-bi ma-ra-an-ba9-re6
55 - hul-jál-e cu-na ba-e-ni-in-ku4-ku4
56 - an-za-am kug gag-ta lá-a gag-ta ba-ra-an-si-ig
57 - du10-ub ama ugu-za-ta ba-ra-cub-bu-dè
58 - ma-nu-zu
59 - gal5-lá-e izi níj bí-ra-ra-àm
60 - (d)nin-nínná(múšén)-ta-e udu-ka sila4 cu ba-ni-ib-ti
61 - hul-jál-e te-zu ma-ra-an-sàg-ge hul-jál-e udu àm-mu-e-re-cub
62 - súr-dù(mùšèn)-e gi dub-ba-an-ka buru5 cu ba-ni-ib-ti
63 - gal5-lá gal-e udu-ta gal5-lá-e amac tùr-ta àm-mu-e-re-èd-èd àm-ma-ra-è
64 - càkìr ì-dúr-dúr ga nu-un-dé an-za-am ì-dúr-dúr (d)dumu-zid nu-un-tìl amac líl-lá àm-dù
65 - cu-zu cu-dù-a ba-e-dab5 á-zu á-lá-e ba-e-lá
66 - mác-ud5-da-zu sun4 za-gìn-bi sahar-ra ma-ra-an-gíd-e
67 - siki-ju10 mar-uru5-gin7 an-na ma-ra-ni10-ni10-e
68 - udu-útúá-zu á gur-gur-ra-bi ki ma-ra-ab-hur-hur-re
69 - cu-si-ju10 bulug tackarin-gin7 te ma-ra-ab-hur-hur-re
70 - inim-bi ka-ga14-na um-ma-da-já-já
71 - nin9 du6-da èd-bí nin9 du6-da èd-bí
72 - nin9 du6-da èd-da-zu-ne
73 - du6-da lú-ùlù-gin7 nam-èd-da-nam
74 - cag4-za siki-zu bar-za ù-mu-ni-hur
75 - túg-za hac4-za ù-mu-ni-hur
76 - nin9 du6-da èd-bí
77 - nin9 du6-da èd-da-zu-ne
78 - du6-da igi íl-la-ab
79 - àm-ma-an-gig lipic bal nam-lú-ùlù-ke4-ne
80 - má-gur8 íd-da AM X
81 - jic cu-ka cu àm-mi-in-du8
82 - jic gú-ka ba-an-pàd búr-búr-bi nu-zu
83 - ama-(d)jectin-an-na-ke4 du6-da ba-an-èd igi ba-an-íl X
84 - (d)jectin-an-na-ke4 um-ma-da-gíd
85 - ma-la-ga-ni (d)jectin-dù-dù-e ad
86 - kécé-da gal-gal mu-un-ci-re7-ec mu-un-ci-re7-ec
87 - ad jar-ra ma-la-ju10 mu-ci-re7re-ec
88 - kécé-da jé6-e mu-ni-in-pàd-dè
89 - cec-ju10 gal5-lá-zu im-ci-re7-ec saj ú-a cub-ù
90 - (d)dumu-zid gal5-lá-zu im-ci-re7-ec saj ú-a cub-ù
91 - nin9-ju10 saj ú-a ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
92 - saj ú di4-di4-lá ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
93 - saj ú gal-gal-la ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
94 - ég a-ra-li-ka ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
95 - ud ki-zu ab-pàd-dè-en-na-a ur-zu hu-mu-gu7-e
96 - ur gíg ur nam-sipad-da-zu
97 - ur gir15 ur nam-en-na-zu ur-zu hu-mu-gu7-e
98 - jéctúg mu-un-de5-ge X X na-ba gu5-li-zu de5-ga
99 - a cec-ju10 gu5-li dùb-sa
100 - X X-gin7 na-an-tuku-nam
101 - X X X X mi-ni-in-kíj-kíj-a-ta
102 - X-bi-a inim X X ù-mu-ra-ab-dug4
103 - gu5-li-ju10 saj ú-a ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
104 - saj ú di4-di4-lá ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
105 - saj ú gal-gal-la ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
106 - ég a-ra-li ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pàd-dè
107 - ud ki-zu ab-pàd-dè-en-na-a ur-zu hu-mu-gu7-e-en
108 - ur gíg ur nam-sipad-da-zu
109 - ur gir15 ur nam-en-na-zu ur-zu hu-mu-gu7-en
110 - lugal-ra mu-ci-re7-ec-àm hi-hi-a-me-ec
111 - ú nu-zu-me-ec a nu-zu-me-ec
112 - zíd dub-dub-ba nu-gu7-me-ec
113 - a bal-bal-a nu-na8-na8-me-ec
114 - kadra níj dùg-ga cu nu-gíd-i-me-ec
115 - úr dam níj dùg-ge-éc nu-sig9-ge-me-ec
116 - dumu níj ku7-ku7-da
117 - cúm níj sis-àm nu-gub-bu-me-ec
118 - ku6 nu-gu7-me-ec ga-rac nu-gu7-me-ec
119 - lugal-ra dumu adab(ki)-a -àm mu-un-ci-re7re-ec
120 - kici16 a cu-ru-ug-ga dálá a háb-ba
121 - cu-ni bancur-ra eme-ni é-gal-la
122 - lugal-ra dumu akcak(ki) -àm mu-un-ci-re7re-ec
123 - X nim-AH.ME-da gú-ba lá-a
124 - lugal-ra dumu unug(ki)-ga -àm mu-un-ci-re7re-ec
125 - tukul saj kud-a úr-ra lá-a
126 - lugal-ra dumu úrím(kí)-ma -àm mu-un-ci-re7re-ec
127 - túg cen-na dàn-na kar-ra jál-la
128 - lugal-ra dumu nibru(ki) -àm mu-un-ci-re7re-ec
129 - lú-ra ím-ma-ni-ib amac tùr-cè mu-un-ci-re7re-ec
130 - (d)jectin-an-na-ke4 amac tùr-cè mu-ni-in-dab5-bé-ne
131 - íd a-ba mu-un-na-ba-e-ne cu nu-um-ma-gíd-dè
132 - a-cag4 ce-ba mu-un-na-ba-e-ne cu nu-um-ma-gíd-dè
133 - gal5-lá tur-re gal5-lá gu-la-ra mu-un-na-dé-e
134 - gal5-lá kug-zu gal5-lá tìl-la
135 - gal5-lá gal-bi murub4-bi tìl-la
136 - kug-zu X ba-an-da-ha-lam-ma-gin7
137 - X X X-cè ba-an-gib-ba-gin7
138 - nin9 ki cec àm-mu-un-pàd-dè-a
139 - ud ul-lá-ta a-ba-a igi mi-ni-in-du8-a
140 - já-nam-ma-an-zé-en gu5-li-ni-ir ga-an-ci-re7-en-dè-en
141 - ud ne gu5-li-ni-ir
142 - íd a-ba mu-un-na-ba-e-ne cu àm-ma-gíd-dè-en
143 - a-cag4 ce-ba mu-un-na-ba-e-ne cu àm-ma-gíd-dè
144 - gu5-li-ju10 saj ú-a hé-en-cub ki-ni ba-ra-zu
144A - (d)dumu-zid-dè saj ú-a hé-en-cub ki-ni ba-ra-zu
145 - (d)dumu-zid-dè saj ú-a mu-ni-in-kíj-kíj-ne nu-mu-un-pàd-dè
146 - saj ú di4-di4-lá hé-en-cub ki-ni ba-ra-zu
147 - (d)dumu-zid-dè saj ú di4-di4-lá mu-ni-in-kíj-kíj-ne nu-mu-un-pàd-dè
148 - saj ú gal-gal-la hé-en-cub ki-ni ba-ra-zu
149 - (d)dumu-zid-dè saj ú gal-gal-la mu-ni-in-kíj-kíj-ne nu-mu-un-pàd-dè
150 - ég a-ra-li-ka hé-en-cub ki-ni ba-ra-zu
151 - (d)dumu-zid-dè ég a-ra-li-ka mu-ni-in-dab5-bé-ne
152 - (d)dumu-zid-dè ér im-ma-an-pàd cex(SIG7)-cex(SIG7) ì-já-já
153 - iri-a nin9-ju10 mu-un-tìl-le-en gu5-li-ju10 mu-un-ug5-ge-en
154 - dumu nin9-e sila-a hé-en-gub
155 - dumu gu5-li sila-a hé-en-gub
156 - ba-an-níjín-níjín-ne-ec a-níjín ba-ni-in-du8-uc
157 - gu mu-un-na-sur-ru-ne sa mu-un-na-kécé-da-ne
158 - gu zi-ip-pa-tum mu-un-na-sur-ru-ne
159 - ma-nu mu-un-na-hur-ru-ne
160 - igi-na-ke4 níj mu-un-ra-ra
161 - murgu-na-ke4 1 kùc-gin7 mu-un-búr-re
162 - cu-ni cu-dù-a ba-e-dab5-bé
163 - á-ni á-lá-a ba-e-lá-e
164 - juruc-e (d)utu-ra an-cè cu-ni ba-ni-in-zìg
165 - (d)utu murum5-ju10-me-en jé6-e mussa-zu-me-en
166 - é-an-na-cè ú gùr-ru-me-en
167 - unug(ki)-cè níj-mussa ak-a-me-en
168 - nundum kug-ge
169 - dùb kug-ga dùb (d)inana-ka
170 - cu-ju10 cu mac-dà ù-mu-e-ni-sig10
171 - jìrì-ju10 jìrì mac-dà ù-mu-e-ni-sig10
172 - gal5-lá-gal5-lá-ju10 ga-ba-da-an-zé-er
173 - KU-bir5-re-ec-dil-da-re-ec zi-ju10 ga-ba-ci-de6
174 - (d)utu ér-na kadra-gin7 cu ba-ci-in-ti
175 - arhuc-a-gin7 arhuc ba-ni-in-ak
176 - cu-ni cu mac-dà ù-mu-ni-in-sig10
177 - jìrì-ni jìrì mac-dà ù-mu-ni-in-sig10
178 - gal5-lá-gal5-lá-e-ne ba-da-an-zé-er
179 - KU-bir5-re-ec-dil-da-re-ec zi-ni ba-ci-in-de6
180 - gal5-lá-ne-ne mu-ni-in-kíj-kíj-ne nu-mu-un-pàd-dè
181 - já-nam-ma-an-zé-en KU-bir5-re-ec ga-an-ci-re7re-dè-en
181A - X X sa-pàr-gin7
182 - (d)dumu-zid KU-bir5-re-ec mu-ni-in-dab5-bé-ne
183 - ba-an-níjín-níjín-ne-ec a-níjín ba-ni-in-du8-uc
184 - gu mu-un-na-sur-ru-ne sa mu-un-na-kécé-da-ne mu-un-na-kécé-re-ne
185 - gu zi-ip-pa-tum mu-un-na-sur-ru-ne
186 - ma-nu mu-un-na-hur-ru-ne
187 - igi-na-ke4 níj mu-un-ra-ra
188 - murgu-na-ke4 1 kùc-gin7 mu-un-búr-re
189 - cu-ni cu-dù-a ba-e-dab5-bé
190 - á-ni á-lá-a ba-e-lá-e
191 - juruc-e (d)utu-ra an-cè cu-ni ba-ni-in-zìg
192 - (d)utu murum5-ju10-me-en jé6-e mussa-zu-me-en
193 - é-an-na-cè ú gùr-ru-me-en
194 - unug(ki)-cè níj-mussa ak-a-me-en
195 - nundum kug-ge
196 - dùb kug-ge dùb (d)inana-ke4
197 - cu-ju10 cu mac-dà muc-a ù-mu-e-ni-sig10
198 - jìrì-ju10 jìrì mac-dà muc-a ù-mu-e-ni-sig10
199 - é um-ma (d)be-li-li zi-ju10 ga-ba-ci-in-de6
200 - (d)utu ér-na cu ba-ci-in-ti
201 - cu-ni cu mac-dà muc-a ù-mu-ni-in-sig10
202 - jìrì-ni jìrì mac-dà muc-a ù-mu-ni-in-sig10
203 - gal5-lá-gal5-lá-e-ne im-ma-da-an-zé-er
204 - é um-ma (d)be-li-li zi-ni ba-ci-in-de6
205 - é um-ma (d)be-li-li-cè ba-an-na-te
206 - um-ma nu-me-en dam dijir-ra-me-en
207 - a ub-ta-an-bal-bal a tukum-bi ga-naj
208 - zíd ub-ta-an-dub-dub zíd tukum-bi ga-gu7
209 - a ub-ta-an-bal zíd ub-ta-an-dub cag4-bi-a ba-an-tuc
210 - um-ma é-ta ba-ra-è
211 - um-ma é-ta éd-da-ni
212 - gal5-lá-e-ne igi ba-ni-in-du8-uc-àm
213 - tukum-bi ud-da um-ma ki (d)dumu-zid tìl-la nu-ub-zu
214 - igi te-a na-bar-bar-re
215 - te-a na-dé-dé-e
216 - já-nam-ma-an-zé-en é um-ma (d)be-li-li-cè ga-an-ci-re7-dè-en
217 - (d)dumu-zid-dè é um-ma (d)be-li-li-cè mu-un-dab5-bé-ne
218 - ba-an-níjín-níjín-ne-ec a-níjín ba-ni-in-du8-uc
219 - gu mu-na-ab-sur-ru-ne sa mu-un-na-kécé-da-ne
220 - gu zi-ip-pa-tum mu-un-na-sur-ru-ne
221 - ma-nu mu-na-an-hur-ru-ne
222 - igi-na-ke4 níj mu-un-ra-ra
223 - murgu-na-ke4 1 kùc-gin7 mu-un-búr-re
224 - cu-ni cu-dù-a ba-e-dab5-bé
225 - á-ni á-lá-a ba-e-lá-e
226 - juruc-e (d)utu-ra an-cè cu-ni ba-ni-in-zìg
227 - (d)utu murum5-ju10-me-en jé6-e mussa-zu-me-en
228 - é-an-na-cè ú gùr-ru-me-en
229 - unug(ki)-cè níj-mússá(mí-ús-sá) ak-me-en
230 - nundum kug-ge
231 - dùb kug-ge dùb (d)inana-ke4
232 - cu-ni cu mac-dà ù-mu-ni-in-sig10
233 - jìrì-ni jìrì mac-dà ù-mu-ni-in-sig10
234 - amac kug amac nin9-já-cè zi-ju10 ga-ba-ci-in-de6
235 - (d)utu ér-na cu ba-ci-ni-in-ti
236 - cu-ni cu mac-dà muc-a ù-mu-ni-in-sig10
237 - jìrì-ni jìrì mac-dà muc-a ù-mu-ni-in-sig10
238 - amac kug amac nin9-na-cè zi-ni ba-ci-in-tùm
239 - amac kug amac nin9-na-cè ba-an-na-te
240 - (d)jectin-an-na-ke4 an-cè ba-te ki-cè ba-te
241 - cu níjín-bi an-úr-ra túg-gin7 i-im-dul gada-gin7 i-im-búr
242 - igi mu-un-na-hur giri17 mu-un-na-hur
243 - jéctúg ki u6 di mu-un-na-hur
244 - ki lú-da nu-di hac4-gal mu-un-na-hur
245 - cec-ju10 sila-a ga--níjín-níjín jé6-e
246 - tukum-bi (d)jectin-an-na-ke4 ki (d)dumu-zid tìl-la nu-ub-zu
247 - igi te-a na-bar-bar-re-en
248 - te-a na-dé-dé-e
249 - já-nam-ma-an-zé-en amac tùr-cè ga-ba-ci-jen
250 - gal5-lá 1 amac tùr-cè kur9-ra-ni
251 - gag-ga-ra izi ba-ni-in-ra
251A - JIC NI X ba-ni-ra
252 - -kam-ma amac tùr-cè kur9-ra-ni
253 - ma-nu izi ba-ni-ra
254 - -kam-ma amac tùr-cè kur9-ra-ni
255 - càkìr kug-ga-a TUN-bi ba-ra-ba9-re6
256 - 4-kam-ma amac tùr-cè kur9-ra-ni
257 - an-za-am gag-ta lá-a gag-ta ba-ra-ab-si-ig
258 - 5-kam-ma amac tùr kur9-ra-ni
259 - càkìr ì-dúr-dúr ga nu-un-dé
A - ki-izi kug-já a mu-da-an-dé
B - 5-kam-ma amac tùr-cè kur9-ra-ni
C - an-za-am kug gag-ta lá-ju10 gag-ta ba-ra-ab-si-ig
D - 6-kam-ma amac tùr-cè kur9-ra-ni
E - càkìr ì-dúr-dúr ga nu-un-dé
F - 7-kam-ma amac tùr-cè kur9-ra-ni
260 - an-za-am ì-dúr-dúr (d)dumu-zid nu-un-tìl amac líl-lá al-dù
1-4 - His heart was full of tears as he went out into the countryside. The lad's heart was full of tears as he went out into the countryside. Dumuzid's heart was full of tears as he went out into the countryside. He carried with him his shepherd's stick on his shoulder, sobbing all the time:
5-14 - 'Grieve, grieve, O countryside, grieve! O countryside, grieve! O marshes, cry out! O crabs of the river, grieve! O frogs of the river, cry out! My mother will call to me, my mother, my Durtur, will call to me, my mother will call to me for five things, my mother will call to me for 10 things: if she does not know the day when I am dead, you, O countryside, can inform my mother who bore me. Like my little sister may you weep for me.'
15-18 - In ancient times he lay down, in ancient times he lay down, in ancient times the shepherd lay down. When in ancient times the shepherd lay down, he lay down to dream. He woke up -- it was a dream! He shivered -- it was sleep! He rubbed his eyes, he was terrified.
19-24 - 'Bring, bring, bring my sister! Bring my Gectin-ana, bring my sister! Bring my scribe proficient in tablets, bring my sister! Bring my singer expert in songs, bring my singer! Bring my perspicacious girl, bring my sister! Bring my wise woman who knows the meanings of dreams, bring my sister! I will relate the dream to her.'
25-39 - 'A dream, my sister! A dream! In my dream, rushes were rising up for me, rushes kept growing for me; a single reed was shaking its head at me; twin reeds -- one was being separated from me. Tall trees in the forest were rising up together over me. Water was poured over my holy coals brazier for me, the cover of my holy churn was removed, my holy drinking cup was torn down from the peg where it hung, my shepherd's stick disappeared from me. An owl (?) took a lamb from the sheep house, a falcon caught a sparrow on the reed fence, my male goats were dragging their dark beards in the dust for me, my rams were scratching the earth with their thick legs for me. The churns were lying on their sides, no milk was being poured, the drinking cups were lying on their sides, Dumuzid was dead, the sheepfold was haunted.'
41-55 - Gectin-ana answered Dumuzid: 'My brother, your dream is not favourable, don't tell me any more of it! Dumuzid, your dream is not favourable, don't tell me any more of it! The rushes rising up for you, which kept growing for you, are bandits rising against you from their ambush. The single reed shaking its head at you is your mother who bore you, shaking her head for you. The twin reeds of which one was being separated from you is you and I -- one will be separated from you. The tall trees in the forest rising up together over you are the evil men catching you within the walls. That water was poured over your holy coals means the sheepfold will become a house of silence. That the cover of your holy churn was removed for you means the evil man will bring it inside in his hands.'
56-69 - 'Your holy drinking cup torn down from the peg where it hung is you falling off the lap of the mother who bore you. That your shepherd's stick disappeared from you means the demons will set fire to it will smash it . The owl (?) taking a lamb from the sheep house is the evil man who will hit you on the cheek is the evil man who will destroy the sheep house . The falcon catching a sparrow on the reed fence is the big demon coming down out from the sheep house. That the churns were lying on their sides, no milk was being poured, the drinking cups were lying on their sides, that Dumuzid was dead, and the sheepfold haunted, means your hands will be bound in handcuffs, your arms will be bound in fetters. That your male goats were dragging their dark beards in the dust for you means that my hair will whirl around in the air like a hurricane for you. That your rams were scratching the earth with their thick legs for you means that I shall lacerate my cheeks with my fingernails for you as if with a boxwood needle.'
70-82 - Hardly had she spoken these words when he said, 'Sister, go up onto the mound, sister, go up onto the mound! Sister, when you go up onto the mound, do not go up onto the mound like an ordinary person, but lacerate your heart your hair and your liver, lacerate your clothes and your crotch, sister, and then go up onto the mound! Sister, when you go up onto the mound, look out from the mound! The evil , hated by men, a river barge! They hold in their hands the wood to bind the hands, they are identified (?) from the wood to bind the neck -- no man knows how to undo it!'
83-86 - Ama-gectin-ana went up onto the mound and looked around, Gectin-ana craned her neck. Her girl friend Gectin-dudu advised her: 'The big men who bind the neck are already coming for him, they are coming for him!'
87-90 - 'My adviser and girl friend! Are they coming?' 'Yes, I will point out to you those who bind the neck!' 'My brother, your demons are coming for you! Duck down your head in the grass! Dumuzid, your demons are coming for you! Duck down your head in the grass!'
91-94 - 'My sister, I will duck down my head in the grass! Don't reveal my whereabouts to them! I will duck down my head in the short grass! Don't reveal my whereabouts to them! I will duck down my head in the tall grass! Don't reveal my whereabouts to them! I will drop down into the ditches of Arali! Don't reveal my whereabouts to them!'
95-97 - 'If I reveal your whereabouts to them, may your dog devour me! The black dog, your shepherd dog, the noble dog, your lordly dog, may your dog devour me!'
98-102 - She remembered (?): ' give your friend instructions about it! O my brother, may you never have a friend or comrade like ! After the demons (?) have searched for you, , if he tells you .'
103-106 - 'My friend, I will duck down my head in the grass! Don't reveal my whereabouts to them! I will duck down my head in the short grass! Don't reveal my whereabouts to them! I will duck down my head in the tall grass! Don't reveal my whereabouts to them! I will drop down into the ditches of Arali! Don't reveal my whereabouts to them!'
107-109 - 'If I reveal your whereabouts to them, may your dog devour me! The black dog, your shepherd dog, the noble dog, your lordly dog, may your dog devour me!'
110-138 - Those who come for the king are a motley crew, who know not food, who know not drink, who eat no sprinkled flour, who drink no poured water, who accept no pleasant gifts, who do not enjoy a wife's embraces, who never kiss dear little children, who never chew sharp-tasting garlic, who eat no fish, who eat no leeks. There were two men of Adab who came for the king. They were thistles in dried-up waters, they were thorns in stinking waters -- . Then there were two men of Akcak who came for the king, with carried on their shoulders. Then there were two men of Unug who came for the king. With head-smashing clubs tied to their waists, there were two men of Urim who came for the king. With shining clean clothes on the quayside, there were two men of Nibru who came for the king. Crying 'Man run after man!', they came to the sheepfold and cow-pen. They caught Gectin-ana at the sheepfold and cow-pen. They offered a river of water, but she wouldn't accept it. They offered her a field of grain, but she wouldn't accept it. The little demon spoke to the big demon, the wise demon, the lively demon, and the big demon who was between them, wise like destroying a , like barring a , they spoke:
139-150 - 'Who since the most ancient times has ever known a sister reveal a brother's whereabouts? Come! Let us go to his friend!' Then they offered his friend a river of water, and he accepted it. They offered him a field of grain, and he accepted it. 'My friend ducked down his head in the grass, but I don't know his whereabouts Dumuzid ducked down his head in the grass, but I don't know his whereabouts .' They looked for Dumuzid's head in the grass, but they couldn't find him. 'He ducked down his head in the short grass, but I don't know his whereabouts.' They looked for Dumuzid's head in the short grass, but they couldn't find him. 'He ducked down his head in the tall grass, but I don't know his whereabouts.' They looked for Dumuzid's head in the tall grass, but they couldn't find him. 'He has dropped down into the ditches of Arali, but I don't know his whereabouts.'
151-155 - They caught Dumuzid in the ditches of Arali. Dumuzid began to weep and was tear-stricken: 'In the city my sister saved my life, my friend caused my death. If a sister leaves (?) a child in the street, someone should kiss it. But if a friend leaves (?) a child in the street, no one should kiss it.'
156-164 - The men surrounded him and drained the standing waters. They twisted a cord for him, they knotted a net for him. They wove a reed hawser for him, they cut sticks for him. The one in front of him threw missiles at him, the one behind him one cubit. His hands were bound in handcuffs, his arms were bound in fetters. The lad raised his hands heavenward to Utu:
165-173 - 'Utu, you are my brother-in-law, I am your sister's husband! I am he who carries food to E-ana, I am he who brought the wedding gifts to Unug, I am he who kisses the holy lips, I am he who dances on the holy knees, the knees of Inana. Please change my hands into gazelle hands, change my feet into gazelle feet, so I can evade my demons. Let me escape with my life to Ku-birec-dildarec.'
174-180 - Utu accepted his tears as a gift . Like a merciful man he showed him mercy. He changed his hands into gazelle hands, he changed his feet into gazelle feet, and so he evaded the demons, and escaped with his life to Ku-birec-dildarec. The demons searched for him, but didn't find him.
181-191 - 'Come, let us go to Ku-birec.' like a net . They caught Dumuzid at Ku-birec. The men surrounded him and drained the standing waters. They twisted a cord for him, they knotted a net for him. They wove a reed hawser for him, they cut sticks for him, the one in front of him threw missiles at him, the one behind him . His hands were bound in handcuffs, his arms were bound in fetters. The lad raised his hands heavenward to Utu:
192-199 - 'Utu, you are my brother-in-law, I am your sister's husband! I am he who carries food to E-ana, I am he who brought the wedding gifts to Unug, I am he who kisses the holy lips, I am he who dances on the holy knees, the knees of Inana. Please change my hands into gazelle snake hands, change my feet into gazelle snake feet, so I can escape to the house of Old Woman Belili.'
200-205 - Utu accepted his tears. He changed his hands into gazelle snake hands, he changed his feet into gazelle snake feet, so he evaded the demons and escaped with his life to the house of Old Woman Belili. He approached the house of Old Woman Belili.
206-208 - 'Old woman! I am not just a man, I am the husband of a goddess! Would you pour water -- please -- so I can drink water. Would you sprinkle flour -- please -- so I can eat flour.'
209-212 - She poured water, and she sprinkled flour, and he sat down inside the house. The old woman left the house. When the old woman left the house, the demons saw her.
213-226 - 'Unless the old woman is aware of Dumuzid's whereabouts, she is indeed looking frightened! She is indeed screaming in a frightened way! Come, let us go to the house of Old Woman Belili!' They caught Dumuzid at the house of Old Woman Belili. The men surrounded him and drained the standing waters. They twisted a cord for him, they knotted a net for him. They wove a reed hawser for him, they cut sticks for him, the one in front of him threw missiles at him, the one behind him . His hands were bound in handcuffs, his arms were bound in fetters. The lad raised his hands heavenward to Utu:
227-234 - 'Utu, you are my brother-in-law, I am your sister's husband! I am he who carries food to E-ana, I am he who brought the wedding gifts to Unug, I am he who kisses the holy lips, I am he who dances on the holy knees, the knees of Inana. Please change my hands into gazelle hands, change my feet into gazelle feet, so I can escape to the holy sheepfold, my sister's sheepfold.'
235-244 - Utu accepted his tears. He changed his hands into gazelle snake hands, he changed his feet into gazelle snake feet, so he evaded the demons, and escaped with his life to the holy sheepfold, his sister's sheepfold. He approached the holy sheepfold, his sister's sheepfold. Gectin-ana cried toward heaven, cried toward earth. Her cries covered the horizon completely like a cloth, they were spread out like linen. She lacerated her eyes, she lacerated her face, she lacerated her ears in public; in private she lacerated her buttocks.
245-255 - 'My brother, I will go round in the streets .' (The demons said:) 'Unless Gectin-ana is aware of Dumuzid's whereabouts, she is indeed looking frightened! She is indeed screaming in a frightened way! Come, let us go to the sheepfold and cow-pen!' When the first demon entered the sheepfold and cow-pen, he set fire to the bolt he shouted . When the second entered the sheepfold and cow-pen, he set fire to the shepherd's stick. When the third entered the sheepfold and cow-pen, he removed the cover of the holy churn.
256-260 - When the fourth entered the sheepfold and cow-pen, he tore down the drinking cup from the peg where it hung. When the fifth entered the sheepfold and cow-pen, the churns lay on their sides, no milk was poured, the drinking cups lay on their sides, Dumuzid was dead, the sheepfold was haunted. When the fourth entered the sheepfold and cow-pen, he poured water on my holy brazier. When the fifth demon entered the sheepfold and cow-pen, he tore down my holy drinking cup from the peg where it hung. When the sixth demon entered the sheepfold and cow-pen, the churns lay on their sides, and no milk was poured. When the seventh demon entered the sheepfold and cow-pen, the drinking cups lay on their sides, Dumuzid was dead, the sheepfold was haunted.
cag4 noun heart
ér noun tear
si verb to fill
edin noun open country
è verb to go out or in
juruc noun young man
cag4 noun heart
ér noun tear
si verb to fill
edin noun open country
è verb to go out or in
dumu-zid noun Dumuzid
cag4 noun heart
ér noun tear
si verb to fill
edin noun open country
è verb to go out or in
jidru noun sceptre
nam-sipad noun shepherd's craft
noun neck
verb to hang
i-lu noun (sad) song
jen verb to go
i-lu noun (sad) song
jar verb to place
i-lu noun (sad) song
jar verb to place
edin noun open country
i-lu noun (sad) song
jar verb to place
edin noun open country
i-lu noun (sad) song
jar verb to place
ambar noun marsh
inim noun word
jar verb to place
al-lub noun crab
íd noun watercourse
gíríd noun meaning unknown
i-lu noun (sad) song
jar verb to place
bí-zá-zá noun frog
íd noun watercourse
inim noun word
jar verb to place
ama noun mother
inim noun word
dug4 verb to say
ama noun mother
dur7-tur noun Durtur
inim noun word
dug4 verb to say
ama noun mother
níj noun thing
5 numeral 5
inim noun word
dug4 verb to say
ama noun mother
níj noun thing
10 numeral 10
inim noun word
dug4 verb to say
ud noun day(light)
ud noun day(light)
úc verb to die
zu verb to know
edin noun open country
ama noun mother
ugu verb to give birth
inim noun word
zu verb to know
nin9 noun sister
bàn-dà adj junior
ér noun tear
céc verb to weep
ud noun day(light)
ul noun distant time
verb to lie down
ud noun day(light)
ul noun distant time
verb to lie down
sipad noun shepherd
ud noun day(light)
ul noun distant time
verb to lie down
sipad noun shepherd
ud noun day(light)
ul noun distant time
verb to lie down
má-mú noun dream
verb to lie down
zìg verb to rise
má-mú noun dream
bu-luh verb to shudder
ú3-sáù-sà2 noun sleep
igi noun eye
cu noun hand
kíj verb to seek
níj-mé-jár noun silence
sug4 verb to be full
de6 verb to carry
de6 verb to carry
nin9 noun sister
de6 verb to carry
jectin-an-na noun Gectin-ana
de6 verb to carry
nin9 noun sister
de6 verb to carry
dub-sar noun scribe
im noun clay
zu verb to know
de6 verb to carry
nin9 noun sister
de6 verb to carry
nar noun musician
èn-dù noun song
zu verb to know
de6 verb to carry
nin9 noun sister
de6 verb to carry
lú-bán3-dálù2-bàn-dà noun child
cag4 noun heart
inim noun word
zu verb to know
de6 verb to carry
nin9 noun sister
de6 verb to carry
um-ma noun experienced woman
cag4 noun heart
má-mú noun dream
zu verb to know
de6 verb to carry
nin9 noun sister
de6 verb to carry
má-mú noun dream
búr verb to release
má-mú noun dream
nin9 noun sister
má-mú noun dream
cag4 noun heart
verb to grow
númún noun alfalfa
zìg verb to rise
númún noun alfalfa
verb to grow
gi noun reed
dili adj single
verb to erect
saj noun head
sàg verb to beat
gi noun reed
dili adj single
verb to erect
dili adj single
bad verb to open
tir noun forest
jic noun tree
an noun heaven
ní-bí pronoun itself, themselves
zìg verb to rise
ne-mur noun (glowing) charcoal
ki-izi noun brazier
kug adj shining
a noun water
verb to pour
càkìr noun churn
kug adj shining
TUN noun cover?
bad verb to open
an-za-am noun type of vessel
kug adj shining
gag noun peg
verb to hang
gag noun peg
sig9 verb to put
ma-nu noun ash?
nín-nínná-tá noun type of harrier
noun house(hold)
udu noun sheep
sila4 noun lamb
cu noun hand
te verb to approach
súr-dú3sùr2-dù noun falcon
gi noun reed
dub-ba-an noun fence
buru5 noun sparrow?
cu noun hand
te verb to approach
mác-úd5-dá noun breeding goat
sun4 noun beard
zà-gìn noun lapis lazuli
sahar noun earth
gíd verb to be long
údú-útúá noun breeding ram
á noun arm
gur4 verb to be thick
ki noun place
hur verb to scratch
càkìr noun churn
tuc verb to sit
ga noun milk
verb to pour
an noun heaven
tuc verb to sit
dumu-zid noun Dumuzid
tìl verb to live
amac noun sheepfold
líl noun ghost
verb to erect
jectin-an-na noun Gectin-ana
dumu-zid noun Dumuzid
gi4 verb to return
cec noun brother
má-mú noun dream
sag9 verb to be good
búr verb to release
dumu-zid noun Dumuzid
má-mú noun dream
sag9 verb to be good
búr verb to release
númún noun alfalfa
zìg verb to rise
númún noun alfalfa
verb to grow
sa-gaz noun brigand
cubtum6 noun dwelling
zìg verb to rise
gi noun reed
dili adj single
verb to erect
saj noun head
sàg verb to beat
ama noun mother
ugu verb to give birth
saj noun head
sàg verb to beat
gi noun reed
dili adj single
verb to erect
dili adj single
bad verb to open
jé6 pronoun I
ù conj and
za pronoun you (sg.)
dili adj single
bad verb to open
tir noun forest
jic noun tree
an noun heaven
ní-bí pronoun itself, themselves
zìg verb to rise
noun person
húl-jál adj evil
iz-zi noun wall
dab5 verb to seize
ne-mur noun (glowing) charcoal
kug adj shining
a noun water
verb to pour
amac noun sheepfold
é noun house(hold)
sig9 verb to be silent
jar verb to place
càkìr noun churn
kug adj shining
TUN noun cover?
bad verb to open
noun person
húl-jál adj evil
cu noun hand
kur9 verb to enter
an noun heaven
kug adj shining
gag noun peg
verb to hang
gag noun peg
sig9 verb to put
dùb noun knee
ama noun mother
ugu verb to give birth
cub verb to fall
ma-nu noun ash?
gál5-lá noun type of demon
izi noun fire
níj noun thing
ra verb to beat
nín-nínná-tá noun type of harrier
noun house(hold)
udu noun sheep
sila4 noun lamb
cu noun hand
te verb to approach
noun person
húl-jál adj evil
te noun cheek
sàg verb to beat
noun person
húl-jál adj evil
noun house(hold)
udu noun sheep
cub verb to fall
súr-dú3sùr2-dù noun falcon
gi noun reed
dub-ba-an noun fence
buru5 noun sparrow?
cu noun hand
te verb to approach
gál5-lá noun type of demon
gal verb to be big
noun house(hold)
udu noun sheep
gál5-lá noun type of demon
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
èd verb to go down or up
è verb to go out or in
càkìr noun churn
tuc verb to sit
ga noun milk
verb to pour
an noun heaven
tuc verb to sit
dumu-zid noun Dumuzid
tìl verb to live
amac noun sheepfold
líl noun ghost
verb to erect
cu noun hand
cù-dù noun handcuff
dab5 verb to seize
á noun arm
á-lá noun fetter
verb to hang
mác-úd5-dá noun breeding goat
sun4 noun beard
zà-gìn noun lapis lazuli
sahar noun earth
gíd verb to be long
siki noun hair
mar-uru5 noun tempest
an noun heaven
níjín verb to go around
údú-útúá noun breeding ram
á noun arm
gur4 verb to be thick
ki noun place
hur verb to scratch
cu-si noun finger
bulug noun sharp object
tackarin noun box tree
te noun cheek
hur verb to scratch
inim noun word
ka noun mouth
jar verb to place
nin9 noun sister
du6 noun (ruin) mound
èd verb to go down or up
nin9 noun sister
du6 noun (ruin) mound
èd verb to go down or up
nin9 noun sister
du6 noun (ruin) mound
èd verb to go down or up
du6 noun (ruin) mound
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
èd verb to go down or up
cag4 noun heart
siki noun hair
bar noun outside
hur verb to scratch
túg noun garment
hác noun thigh
hur verb to scratch
nin9 noun sister
du6 noun (ruin) mound
èd verb to go down or up
nin9 noun sister
du6 noun (ruin) mound
èd verb to go down or up
du6 noun (ruin) mound
igi noun eye
íl verb to raise
gig verb to be ill
lipic noun inner body
bal verb to turn over
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
má-gúr8 noun processional boat
íd noun watercourse
AMAM
XX
jic noun tree
cu noun hand
cu noun hand
du8 verb to spread
jic noun tree
noun neck
pàd verb to find
búr verb to release
noun person
zu verb to know
ama-jectin-an-na noun Ama-gectin-ana
du6 noun (ruin) mound
èd verb to go down or up
igi noun eye
íl verb to raise
XX
jectin-an-na noun Gectin-ana
noun neck
gíd verb to be long
ma-la noun girlfriend
jèctìn-dù-dù noun Gectin-dudu
ad noun voice
noun neck
kécé verb to bind
gal verb to be big
jen verb to go
jen verb to go
ad noun voice
jar verb to place
ma-la noun girlfriend
jen verb to go
noun neck
kécé verb to bind
jé6 pronoun I
pàd verb to find
cec noun brother
gál5-lá noun type of demon
jen verb to go
saj noun head
ú noun plant
cub verb to fall
dumu-zid noun Dumuzid
gál5-lá noun type of demon
jen verb to go
saj noun head
ú noun plant
cub verb to fall
nin9 noun sister
saj noun head
ú noun plant
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
saj noun head
ú noun plant
di4-di4 verb to be small
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
saj noun head
ú noun plant
gal verb to be big
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
ég noun embankment
a-ra-li noun Arali
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
ud noun day(light)
ki noun place
pàd verb to find
ur noun dog
gu7 verb to eat
ur noun dog
gíg verb to be black
ur noun dog
nam-sipad noun shepherd's craft
ur noun dog
gir15 adj noble
ur noun dog
nam-en noun high (priestly) office
ur noun dog
gu7 verb to eat
jéctúg noun ear
de5 verb to collect
XX
XX
na noun advice
gu5-li noun friend
de5 verb to collect
a interj soothing expression
cec noun brother
gu5-li noun friend
dúb3-ús-sádùb-ùs2-sà noun companion
XX
XX
tuku verb to have
XX
XX
XX
XX
kíj verb to seek
XX
inim noun word
XX
XX
dug4 verb to say
gu5-li noun friend
saj noun head
ú noun plant
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
saj noun head
ú noun plant
di4-di4 verb to be small
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
saj noun head
ú noun plant
gal verb to be big
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
ég noun embankment
a-ra-li noun Arali
cub verb to fall
ki noun place
pàd verb to find
ud noun day(light)
ki noun place
pàd verb to find
ur noun dog
gu7 verb to eat
ur noun dog
gíg verb to be black
ur noun dog
nam-sipad noun shepherd's craft
ur noun dog
gir15 adj noble
ur noun dog
nam-en noun high (priestly) office
ur noun dog
gu7 verb to eat
lugal noun king
noun person
jen verb to go
noun person
hi verb to mix up
ú noun plant
zu verb to know
a noun water
zu verb to know
zíd noun flour
dub verb to heap up
gu7 verb to eat
a noun water
bal verb to turn over
naj verb to drink
kadra noun greeting gift
níj noun thing
dùg verb to be good
cu noun hand
gíd verb to be long
úr noun root
dam noun spouse
níj noun thing
dùg verb to be good
sig9 verb to put
dumu noun child
níj noun thing
ku7-ku7 verb to be sweet
cúm noun garlic
níj noun thing
sis verb to be bitter
noun tooth
gub verb to stand
noun person
ku6 noun fish
gu7 verb to eat
noun person
ga-rac noun leek
gu7 verb to eat
lugal noun king
dumu noun child
adab noun Adab
numeral 2
jen verb to go
kici16 noun acacia
a noun water
carag verb to dry out
dálá noun type of pointed object
a noun water
háb verb to stink
cu noun hand
bancur noun (offering) table
eme noun tongue
é-gál noun palace
lugal noun king
dumu noun child
akcak noun Akcak
numeral 2
jen verb to go
XX
nim-AH.ME noun meaning unknown
noun neck
verb to hang
lugal noun king
dumu noun child
unug noun Unug
numeral 2
jen verb to go
tukul noun weapon
saj noun head
kud verb to cut
úr noun root
verb to hang
lugal noun king
dumu noun child
úrím noun Urim
numeral 2
jen verb to go
túg noun garment
cen verb to be pure
dàn verb to be clean
kar noun quay
jál verb to be (located)
lugal noun king
dumu noun child
nibru noun Nibru
numeral 2
jen verb to go
noun person
noun person
ím verb to run
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
jen verb to go
jectin-an-na noun Gectin-ana
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
dab5 verb to seize
íd noun watercourse
a noun water
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
a-cag4 noun field
ce noun barley
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
gál5-lá noun type of demon
tur verb to be small
gál5-lá noun type of demon
gal verb to be big
noun voice
verb to pour
gál5-lá noun type of demon
kug-zu adj wise
gál5-lá noun type of demon
tìl verb to live
gál5-lá noun type of demon
gal verb to be big
murub4 noun middle
tìl verb to live
kug-zu adj wise
XX
ha-lam verb to be lost
XX
XX
XX
gib verb to lie across (obstructively)
nin9 noun sister
ki noun place
cec noun brother
pàd verb to find
ud noun day(light)
ul noun distant time
a-ba pronoun who
igi noun eye
du8 verb to spread
jen verb to go
gu5-li noun friend
jen verb to go
ud noun day(light)
ne-en pronoun this
gu5-li noun friend
íd noun watercourse
a noun water
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
a-cag4 noun field
ce noun barley
ba verb to allot
cu noun hand
gíd verb to be long
gu5-li noun friend
saj noun head
ú noun plant
cub verb to fall
ki noun place
zu verb to know
dumu-zid noun Dumuzid
saj noun head
ú noun plant
cub verb to fall
ki noun place
zu verb to know
dumu-zid noun Dumuzid
saj noun head
ú noun plant
kíj verb to seek
pàd verb to find
saj noun head
ú noun plant
di4-di4 verb to be small
cub verb to fall
ki noun place
zu verb to know
dumu-zid noun Dumuzid
saj noun head
ú noun plant
di4-di4 verb to be small
kíj verb to seek
pàd verb to find
saj noun head
ú noun plant
gal verb to be big
cub verb to fall
ki noun place
zu verb to know
dumu-zid noun Dumuzid
saj noun head
ú noun plant
gal verb to be big
kíj verb to seek
pàd verb to find
ég noun embankment
a-ra-li noun Arali
cub verb to fall
ki noun place
zu verb to know
dumu-zid noun Dumuzid
ég noun embankment
a-ra-li noun Arali
dab5 verb to seize
dumu-zid noun Dumuzid
ér noun tear
pàd verb to find
cex noun weeping
jar verb to place
iri noun town
nin9 noun sister
tìl verb to live
gu5-li noun friend
úc verb to die
dumu noun child
nin9 noun sister
sila noun street
gub verb to stand
noun person
dumu noun child
gu5-li noun friend
sila noun street
gub verb to stand
noun person
noun person
níjín verb to go around
á-níjín noun water reservoir
du8 verb to spread
gu noun (flax) thread
sur verb to drip
sa noun net
kécé verb to bind
gu noun (flax) thread
zi-ip-pa-tum noun meaning unknown
sur verb to drip
ma-nu noun ash?
hur verb to scratch
noun person
igi noun eye
níj noun thing
ra verb to beat
noun person
murgu noun back
1 numeral 1
kùc noun length measure
búr verb to release
cu noun hand
cù-dù noun handcuff
dab5 verb to seize
á noun arm
á-lá noun fetter
verb to hang
juruc noun young man
utu noun Utu
an noun heaven
cu noun hand
zìg verb to rise
utu noun Utu
murum5 noun brother-in-law
jé6 pronoun I
mussa noun male relative-by-marriage
é-án-ná noun E-ana
ú noun plant
gùrù verb to bear
unug noun Unug
níj-mússá noun betrothal gift
ak verb to do
nundum noun lip
kug adj shining
dùb noun knee
kug adj shining
dùb noun knee
inana noun Inana
cu noun hand
cu noun hand
màc-dà noun gazelle
sig10 verb to place
jìrì noun foot
jìrì noun foot
màc-dà noun gazelle
sig10 verb to place
gál5-lá noun type of demon
zé-ér verb to tear out
KU-bir5-re-ec-dil-da-re-ec noun KU-birec-dildarec
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
utu noun Utu
ér noun tear
kadra noun greeting gift
cu noun hand
te verb to approach
noun person
arhuc noun compassion
arhuc noun compassion
ak verb to do
cu noun hand
cu noun hand
màc-dà noun gazelle
sig10 verb to place
jìrì noun foot
jìrì noun foot
màc-dà noun gazelle
sig10 verb to place
gál5-lá noun type of demon
zé-ér verb to tear out
KU-bir5-re-ec-dil-da-re-ec noun KU-birec-dildarec
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
gál5-lá noun type of demon
kíj verb to seek
pàd verb to find
jen verb to go
KU-bir5-re-ec noun KU-birec
jen verb to go
XX
XX
sa-par4 noun type of net
dumu-zid noun Dumuzid
KU-bir5-re-ec noun KU-birec
dab5 verb to seize
noun person
níjín verb to go around
á-níjín noun water reservoir
du8 verb to spread
gu noun (flax) thread
sur verb to drip
sa noun net
kécé verb to bind
kécé verb to bind
gu noun (flax) thread
zi-ip-pa-tum noun meaning unknown
sur verb to drip
ma-nu noun ash?
hur verb to scratch
noun person
igi noun eye
níj noun thing
ra verb to beat
noun person
murgu noun back
1 numeral 1
kùc noun length measure
búr verb to release
cu noun hand
cù-dù noun handcuff
dab5 verb to seize
á noun arm
á-lá noun fetter
verb to hang
juruc noun young man
utu noun Utu
an noun heaven
cu noun hand
zìg verb to rise
utu noun Utu
murum5 noun brother-in-law
jé6 pronoun I
mussa noun male relative-by-marriage
é-án-ná noun E-ana
ú noun plant
gùrù verb to bear
unug noun Unug
níj-mússá noun betrothal gift
ak verb to do
nundum noun lip
kug adj shining
dùb noun knee
kug adj shining
dùb noun knee
inana noun Inana
cu noun hand
cu noun hand
màc-dà noun gazelle
muc noun snake
sig10 verb to place
jìrì noun foot
jìrì noun foot
màc-dà noun gazelle
muc noun snake
sig10 verb to place
é noun house(hold)
um-ma noun experienced woman
be-li-li noun Belili
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
utu noun Utu
ér noun tear
cu noun hand
te verb to approach
cu noun hand
cu noun hand
màc-dà noun gazelle
muc noun snake
sig10 verb to place
jìrì noun foot
jìrì noun foot
màc-dà noun gazelle
muc noun snake
sig10 verb to place
gál5-lá noun type of demon
zé-ér verb to tear out
é noun house(hold)
um-ma noun experienced woman
be-li-li noun Belili
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
é noun house(hold)
um-ma noun experienced woman
be-li-li noun Belili
te verb to approach
um-ma noun experienced woman
noun person
me verb to be
dam noun spouse
dijir noun deity
a noun water
bal verb to turn over
a noun water
tukum-bi conj if
naj verb to drink
zíd noun flour
dub verb to heap up
zíd noun flour
tukum-bi conj if
gu7 verb to eat
a noun water
bal verb to turn over
zíd noun flour
dub verb to heap up
cag4 noun heart
tuc verb to sit
um-ma noun experienced woman
é noun house(hold)
è verb to go out or in
um-ma noun experienced woman
é noun house(hold)
è verb to go out or in
gál5-lá noun type of demon
igi noun eye
du8 verb to spread
tukum-bi conj if
ud noun day(light)
um-ma noun experienced woman
ki noun place
dumu-zid noun Dumuzid
tìl verb to live
zu verb to know
igi noun eye
noun fear(someness)
te verb to approach
bar verb to set aside
noun voice
noun fear(someness)
te verb to approach
verb to pour
jen verb to go
é noun house(hold)
um-ma noun experienced woman
be-li-li noun Belili
jen verb to go
dumu-zid noun Dumuzid
é noun house(hold)
um-ma noun experienced woman
be-li-li noun Belili
dab5 verb to seize
noun person
níjín verb to go around
á-níjín noun water reservoir
du8 verb to spread
gu noun (flax) thread
sur verb to drip
sa noun net
kécé verb to bind
gu noun (flax) thread
zi-ip-pa-tum noun meaning unknown
sur verb to drip
ma-nu noun ash?
hur verb to scratch
noun person
igi noun eye
níj noun thing
ra verb to beat
noun person
murgu noun back
1 numeral 1
kùc noun length measure
búr verb to release
cu noun hand
cù-dù noun handcuff
dab5 verb to seize
á noun arm
á-lá noun fetter
verb to hang
juruc noun young man
utu noun Utu
an noun heaven
cu noun hand
zìg verb to rise
utu noun Utu
murum5 noun brother-in-law
jé6 pronoun I
mussa noun male relative-by-marriage
é-án-ná noun E-ana
ú noun plant
gùrù verb to bear
unug noun Unug
níj-mússá noun betrothal gift
ak verb to do
nundum noun lip
kug adj shining
dùb noun knee
kug adj shining
dùb noun knee
inana noun Inana
cu noun hand
cu noun hand
màc-dà noun gazelle
sig10 verb to place
jìrì noun foot
jìrì noun foot
màc-dà noun gazelle
sig10 verb to place
amac noun sheepfold
kug adj shining
amac noun sheepfold
nin9 noun sister
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
utu noun Utu
ér noun tear
cu noun hand
te verb to approach
cu noun hand
cu noun hand
màc-dà noun gazelle
muc noun snake
sig10 verb to place
jìrì noun foot
jìrì noun foot
màc-dà noun gazelle
muc noun snake
sig10 verb to place
amac noun sheepfold
kug adj shining
amac noun sheepfold
nin9 noun sister
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
amac noun sheepfold
kug adj shining
amac noun sheepfold
nin9 noun sister
te verb to approach
jectin-an-na noun Gectin-ana
noun voice
an noun heaven
te verb to approach
noun voice
ki noun place
te verb to approach
noun voice
cu noun hand
níjín verb to go around
án-úr noun horizon
túg noun garment
dul verb to cover (together)
gada noun linen (fibre)
búr verb to release
igi noun eye
hur verb to scratch
giri17 noun nose
hur verb to scratch
jéctúg noun ear
ki noun place
u6 noun wonder
dug4 verb to say
hur verb to scratch
ki noun place
noun person
dug4 verb to say
hác-gál noun upper thigh
hur verb to scratch
cec noun brother
sila noun street
níjín verb to go around
jé6 pronoun I
tukum-bi conj if
jectin-an-na noun Gectin-ana
ki noun place
dumu-zid noun Dumuzid
tìl verb to live
zu verb to know
igi noun eye
noun fear(someness)
te verb to approach
bar verb to set aside
noun voice
noun fear(someness)
te verb to approach
verb to pour
jen verb to go
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
jen verb to go
gál5-lá noun type of demon
1 numeral 1
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
gag noun peg
izi noun fire
ra verb to beat
JICGIC
NINI
XX
noun voice
ra verb to beat
-kám-má numeral 2nd
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
ma-nu noun ash?
izi noun fire
ra verb to beat
-kàm-mà numeral 3rd
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
càkìr noun churn
kug adj shining
TUN noun cover?
bad verb to open
4-kam-ma numeral 4th
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
an noun heaven
gag noun peg
verb to hang
gag noun peg
sig9 verb to put
5-kam-ma numeral 5th
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
càkìr noun churn
tuc verb to sit
ga noun milk
verb to pour
ki-izi noun brazier
kug adj shining
a noun water
verb to pour
5-kam-ma numeral 5th
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
an noun heaven
kug adj shining
gag noun peg
verb to hang
gag noun peg
sig9 verb to put
6-kam-ma numeral 6th
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
càkìr noun churn
tuc verb to sit
ga noun milk
verb to pour
7-kam-ma numeral 7th
amac noun sheepfold
tùr noun animal stall
kur9 verb to enter
an noun heaven
tuc verb to sit
dumu-zid noun Dumuzid
tìl verb to live
amac noun sheepfold
líl noun ghost
verb to erect