Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Ninurta's return to Nibru: a cir-gida to Ninurta -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - an-gin7 dím-ma dumu (d)en-líl-lá
2 - (d)nin-urta (d)en-líl-gin7 dím-ma (d)nin-tur5-e tud-da
3 - á-jál dijir (d)a-nun-na-ke4-ne hur-saj-ta è-a
4 - huc ri-a dumu (d)en-líl-lá nè-ni-ta nir-jál
5 - lugal-ju10 ci-mah-e-en nam-mah-zu me-téc hé-i-i
6 - (d)nin-urta ci-mah-e-en nam-mah-zu me-téc hé-i-i
7 - lugal kur-kur-ra nam á gur-ra-zu-cè
8 - ur-saj (d)en-líl-lá nam á kalag-ga-zu-cè
9 - ur-saj huc-a me an-gin7 mu-e-íl
10 - dumu (d)en-líl-lá me ki-gin7 mu-e-íl
11 - me kur-ra an-gin7 dugud-da-àm mu-e-íl
12 - me eridug(ki)-ga ki-gin7 mah-àm mu-e-íl
13 - dijir-re-e-ne ki-a mu-e-su-ub-bé-ec
14 - (d)a-nun-na-ke4-ne cu jar-jar-ra-àm mu-e-
15 - (d)nin-urta á nam-ur-saj-já cu du7-a-me-en
16 - lugal-la dug4-ga-ni ud-dam
17 - en (d)nin-urta-ke4 inim-ma-ni ud-dam X
18 - kur gú-érím-jál-cè X-àm al-
19 - bàd ki-bal-a-cè X X-àm al-X-
20 - U BU HU men-na JIC hur-saj al-
21 - en su-lim-e huc-àm hé-X
22 - an ki-bi-da huc-àm
23 - TI dug4 X X HI X
24 - íb dug4-ga-ni kur ad6 X
25 - igi huc-a-ni X
26 - am si mú-e DUB A X
27 - ceg9 lu-lim X X X
28 - am gal kur-ra X-bi-ta X
29 - LU BU-ni (X) á éc da-da-ra ba-an-du8
30 - lugal-e á nam-ur-saj-já-ni-cè
31 - (d)nin-urta dumu (d)en-líl-lá-ke4 nam á kalag-ga-cè
32 - ceg9-saj-6 é za-gìn uru16-na-ta nam-ta-an-è
33 - ucum ur-saj bàd gal kur-ra-ta nam-ta-an-è
34 - má-gi4-lum X abzu-ka-ni nam-ta-an-è
35 - gud-alim sahar mè-ka-ni nam-ta-an-è
36 - ku-li-an-na an-cár ki-cár-ta nam-ta-an-è
37 - níj-bábbár-ra sahar hur-saj-já-ta nam-ta-an-è
38 - urud níj kalag-ga hur-saj dar-ra-ta nam-ta-an-è
39 - mucen anzud(mušen) ha-lu-úb-har-ra-an-ta nam-ta-è
40 - muc-saj-7 X X kur-ra-ta nam-ta-an-è
41 - mu-un-na-an-zi-zi
42 - -an-dug4
43 - X cag4 mu-un-hul -da
44 - X-an-dug4
45 - X X tùn mu-un-dab5
46 - -na cu ba-ni-ti
47 - ur-saj kur ad6-e-ec mu-un-ak
48 - en (d)nin-urta X gul kur ad6-ec mu-un-ak
49 - zar-re-ec mu-un-du8-du8
50 - lugal-e á nam-ur-saj-já-ni-cè cu na-mi-ni-in-gi4
51 - ur-saj (d)nin-urta á nam-ur-saj-já-ni-cè cu na-mi-ni-in-gi4
52 - gigir za-gìn-na huc gùr-ru-na
53 - am dab5-dab5-ba-ni gag-a bí-in-lá
54 - áb dab5-ba-ni á cudul bí-in-lá
55 - ceg9-saj-6 sahar-gi4-a bí-in-lá
56 - ucum ur-saj saj dúr-ra-ka bí-in-lá
57 - má-gi4-lum ce-er-du8-na-ka bí-in-lá
58 - gud-alim ad-ús-a bí-in-lá
59 - ku-li-an-na ki-jìrì-a bí-in-lá
60 - níj-bábbár-ra érín-saj-já bí-in-lá
61 - urud níj kalag-ga kic-gag cag4-ga-ka bí-in-lá
62 - mucen anzud(mušen) gaba-jál-la bí-in-lá
63 - muc-saj-7 tum za-gìn-na-ka bí-in-lá
64 - gigir mè-a túm-ma-na
65 - en (d)nin-urta-ke4 jìrì-ni nam-mi-in-gub
66 - ud-an-né dijir
67 - lugal-an-ba9-rá en sun4 igi-cè mu-na-jen
68 - kur-kur-ra (d)lugal-kur-dúb
69 - en (d)nin-urta-ke4 X (X) X ejer-ra-ni nam-mi-in-ús
70 - pirij abzu-ta
71 - me-lem4 an-na
72 - (d)a-nun-na dijir gal-gal-e-ne
73 - lugal a-ma-ru ba-ùr-ta
74 - (d)nin-urta ud ki-bal-a a-ma-ru ba-ùr-ta
75 - ud-dam an-úr-ra dum-dam mu-ni-íb-za
76 - du-ni inim (d)en-líl-lá é-kur-cè já-já-da
77 - ur-saj dijir-re-e-ne kuc7 kalam-ma su-su-da
78 - nibru(ki)-cè an ba9-rá la-ba-da-te-a-da
79 - (d)nuska sukkal-mah (d)en-líl-lá é-kur-ta gaba
80 - en (d)nin-urta-ra silim-ma mu-un-na-ab-bé
81 - lugal-ju10 ur-saj cu du7-a ní-zu-cè jéctúg-zu
82 - (d)nin-urta ur-saj cu du7-a ní-zu-cè jéctúg-zu
83 - me-lem4-zu é (d)en-líl-lá-ka túg-gin7 im-dul
84 - gigir-za dùg mur ca4-bi
85 - jìrì gub-ba-zu an ki tuku4-e-bi
86 - á íl-a-zu jissu
87 - (d)a-nun-na dijir gal-gal-e-ne níj
88 - a-a-zu ki-tuc-a-ni nam-mi-ib-hu-luh-
89 - (d)en-líl-lá ki-tuc-a-ni nam-mi-ib-hu-luh-
90 - a-a-zu á nam-ur-saj-já-zu níj ha-ra-ba-ba-e
91 - (d)en-líl á nam-ur-saj-já-zu níj ha-ra-ba-ba-e
92 - lugal ràb an-na gú-gal dijir-re-e-ne
93 - kicib-lá (d)en-líl-lá zi-cag4-jál é-kur-ra
94 - ur-saj kur saj um-ma-ab-gi4-a-ac
95 - zag-zu a-a-zu dijir 1 nu-um-ma-ci-in-gi4-gi4
96 - (d)nin-urta kur saj um-ma-ab-gi4-a-ac
97 - zag-zu (d)en-líl-le dijir 1 nu-um-ma-ci-in-gi4-gi4
98 - inim-bi ka-ga14-na um-ma-da-jál-la
99 - ùsàn bar-ús é-su-lum-ma-ka bí-in-sud
100 - mi-tum á zag é-a-ka bí-in-ús
101 - é (d)en-líl-lá-cè àm-ma-da-an-ku4-ku4
102 - am dab5-dab5-ba-ni é-e
103 - ímmál dab5-ba-ni am-gin7 X X
104 - iri lah6-lah6-a-ni al-já-já
105 - (d)a-nun-na-ke4-ne me jar di
106 - kur gal (d)en-líl-le giri17 cu àm-jál
107 - (d)ac-ím-babbar-re ù-gul mu-un-na-já-já
108 - ama gal (d)nin-líl-le cag4 ki-ùr-a-ni-ta
109 - en (d)nin-urta-ra zid na-mu-un-ne
110 - am á huc íl-íl dumu kur-ba mu-e-tu11-tu11
111 - ur-saj (d)nin-urta X-bi-a ba-e-X
112 - ki-bal ba-e-X-X
113 - en (d)nin-urta-ke4 mu-na-ni-íb-gi4-gi4
114 - ama-ju10 dili-ju10 nu-mu-e-da-X X (X) ì-X-X-en
115 - (d)nin-líl dili-ju10 nu-mu-e-da-X-en dili-ju10-cè ma-an-X-X
116 - an-gin7 kécé-àm -ab-sá-e
117 - a-ma-ru-gin7
118 - kur gi-sig-gin7 dúb-bu
119 - mè-ju10 a mah è-a-gin7 kur-re ba-ra-ab-è
120 - su pirij sa pirij-já ki-bal-a zi-zi-i
121 - dijir àm-gig hur-saj-já
122 - buru5(mušen)-gin7 á-ba mu-un-da-dúb-dúb
123 - am ba9-rá ú-a mu-un-súg-ge-ec
124 - me-lem4 an-gin7 dugud-da-a saj nu-mu-un-já-já
125 - hur-saj galam-ma en-me-en ki-cár-ra saj
126 - hur-saj-bi jic-nu11-gal za-gìn cu-ju10-cè
127 - (d)a-nun-na-ke4-e-ne péc-gin7 á-úr-bi im-dab5-bé-ne
128 - kur-re á nam-ur-saj-já-ju10 ki-bi ù-mu--gi4
129 - á zid-da-ju10 cár-ùr-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
130 - á gáb-bu-ju10 cár-gaz-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
131 - ud 50-ju10 mi-tum an-na-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
132 - mèc kur gal èd-dè ud-ba-nu-íl-la-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
133 - tukul ucumgal-gin7 ad6 gu7-a aga-silig-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
134 - níj -na-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
135 - -ju10 mu-da-an-jál-la-àm
136 - al-kad4 ki-bal-a al-kad4-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
137 - kur cu-bi nu-cub-bu cú-uc-gal-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
138 - muc-mah ka 7 saj jic ra-ra DUB.GAG-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
139 - kur gú-guru5 dug4-dug4 jírí gal jírí an-na-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
140 - a-ma-ru mè-a cítá saj 50-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
141 - mir lú-ra te-a pan mar-uru5-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
142 - é ki-bal tum4-tum4 ilar gúr1úr3gùr21ùr-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
143 - á-tah juruc-a jic-gíd-da-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
144 - ud-gin7 zalag mu-un-è kur-ra-cu-ùr-ùr-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
145 - an ki ùj gen6-né érím-á-bi-nu-cub-bu-ju10 mu-da-an-jál-la-àm
146 - me-lem4-ma-ni kalam-ma dul-la
147 - á zid-da-ju10 gal-bi túm-ma
148 - kug-sig17 za-gìn-na cu du7-a u6 di-dè gub jickim-tìl-ju10 mu-da-jál-la-àm
149 - tukul galam-ma mah gal dirig-ga nir-jál gaba-ri nu-tuku
150 - ki cen-cen me-te kicib-lá-ju10 cítá saj 50-ju10 mu-da-jál-la-àm
151 - tukul (d)gírá-gin7 ki-bal-a ma5-ma5 mi-tum saj 50-ju10 mu-da-jál-la-àm
152 - a-a-ju10 mè-ju10 ha-ma-ni-íb-ku4-ku4-dè
153 - (d)en-líl á nam-ur-saj-já-ju10 a hé-em-tu5-tu5-dè
154 - á huc tukul-já a gúb-ba ha-ma-ni-íb-bé-dè
155 - jicgal gi-rin-na gú-en-na
156 - gigir an-na-ju10 ki-gal-la hé-em-mi-in-gub-bu-dè
157 - ur-saj dab5-ba-ju10 am du7-du7-gin7 saman hé-me-cub
158 - lugal dab5-ba-ju10 ud an-na-gin7 giri17 cu ha-ma-an-jál
159 - kalag-ga kur gaba nu-gi4-me-en
160 - (d)nin-urta-me-en mu-ju10-cè giri17 ki su-ub ha-ma-ak-ne
161 - cu mah saj pirij-já (d)en-líl-lá nè-ni-cè tud-da-me-en
162 - ud an-na ràb dijir-re-e-ne
163 - an-né á gal-la-ni-cè pàd-da-me-en
164 - zi-cag4-jál (d)inana-me-en
165 - ur-saj nam tar-ra (d)en-ki-da me huc túm-a-me-en
166 - nam-lugal-ju10 zag an ki-cè pa hé-em-ma-ni-íb-è
167 - á-jál dijir-re-e-ne-me-en gal hé--ab-ri
168 - iri ki áj-ju10 èc nibru(ki) an-gin7 hé-éb-ús
169 - iri-ju10 iri cec-ju10-ne-ka gú-gal-bi hé-a
170 - é-ju10 é cec-ju10-ne-ka a-MIR zi-bi hé-a
171 - ki-sur-ra a dùg-ga ki-en-gi-ra hé-a
172 - (d)a-nun-na dijir cec-ju10-ne hé-em-ci-gam-e-dè-ec
173 - mucen dal-a-bi gùd hé-em-ma-an-ús
174 - lú-kar-ra-bi jissu-ju10-cè hé-em-ci-ib-te-en-te-en
175 - é (d)en-líl-lá-ta è-a-ni
176 - saj-ki zalag-ga ur-saj-e-ne
177 - inim sag9-ga (d)nin-urta-ka-ke4
178 - (d)nin-kar-nun-na-ke4 jic ba-an-tuku-ta
179 - en (d)nin-urta-ra mu-na-gub sízkúr mu-na-ab-bé
180 - lugal-ju10 iri ki áj-já-zu cag4-zu hé-em-ma-huj
181 - en (d)nin-urta iri ki áj-já-zu cag4-zu hé-em-ma-huj
182 - èc nibru(ki) iri ki áj-já-zu cag4-zu hé-em-ma-huj
183 - é-cu-me-ca4 é ki áj-zu dili ku4-ku4-da-zu-ne
184 - nitalam-zu-úr ki-sikil (d)nin-nibru(ki)
185 - cag4-ga dug4-mu-un-na-ab bar-ra dug4-mu-un-na-ab
186 - inim dùg lugal-la sù-rá-cè dug4-mu-un-na-ab
187 - a nun-e ri-a (d)nin-kar-nun-na-ke4
188 - ud-ba KA sízkúr ba-ni
189 - cag4 kadra a sed sù-a-ni
190 - níj nam-hé-a bí-in-dug4-ga-ni
191 - me níj ud ul-e pa è ak-e
192 - é-cu-me-ca4 pa è dib-dib-bé-da-ni
193 - cag4 (d)nin-urta-ke4 ba-sag9
194 - en (d)nin-urta-ke4 igi zid mu-un--bar
195 - é-cu-me-ca4 é ki áj-já-ni dili-ni ku4-ku4-da-ni
196 - nitalam-ni-ir ki-sikil (d)nin-nibru(ki)
197 - cag4-ga mu-un-na-ab-bé bar-ra mu-un-na-ab-bé
198 - inim dùg lugal-la sù-rá-cè mu-un-na-ab-bé
199 - ur-saj nam-ur-saj-já-ni pa è bí-in-ak-a
200 - (d)nin-urta dumu (d)en-líl-lá-ke4
201 - nam-mah-a-ni é (d)en-líl-lá-ke4 ki ba-ni-ib-ús
202 - en kur gul-gul gaba-ri nu-tuku-a
203 - mah-bi sumur-bi du7-du7
204 - ur-saj gal á X è-a
205 - kalag-ga a-ma-ru (d)en-líl-lá
206 - (d)nin-urta dumu mah é-kur-ra
207 - nir-jál a-a ugu-na zà-mí-zu dùg-ga-àm
1-6 - Created like An, O son of Enlil, Ninurta, created like Enlil, born by Nintur, mightiest of the Anuna gods, who came forth from the mountain range, imbued with terrible awesomeness, son of Enlil, confident in his strength, my sovereign, you are magnificent -- let your magnificence therefore be praised. Ninurta, you are magnificent -- let your magnificence therefore be praised.
7-12 - Sovereign of all the lands, in your massive might, warrior of Enlil, in your great might, fierce warrior, you have taken up the divine powers which are like heaven, son of Enlil, you have taken up the divine powers which are like the earth, you have taken up the divine powers of the mountains, which are heavy as heaven, you have taken up the divine powers of Eridug, which are huge as the earth.
13-15 - You have made the gods prostrate (?) themselves before you. You have made the Anuna salute (?) you. Ninurta, you are made complete by heroic strength.
16-17 - The utterance of the sovereign is a storm . The word of Lord Ninurta is a storm .
18-23 - To the hostile mountains . To the fortress of the rebellious land . ... Lord, frighteningly fierce, . Fierce in heaven and earth, . ...
24-25 - His angry utterance made a corpse of the mountains. His fierce countenance .
26-29 - Horned wild bull . Wild ram and stag . The great wild bull of the mountains from its . He put his , the strength in battle, in his belt.
30-40 - The sovereign, with his heroic arms, Ninurta, the son of Enlil, in his great might, brought forth the Six-headed wild ram from the shining, lofty house. He brought forth the Warrior dragon from the great fortress of the mountains. He brought forth the Magilum boat from his . He brought forth the Bison from his battle dust. He brought forth the Mermaid from the limits of heaven and earth. He brought forth the Gypsum from the soil of the mountain range. He brought forth the Strong copper from the shattered mountain range. He brought forth the Anzud bird from the tree. He brought forth the Seven-headed serpent from the of the mountains.
41-46 - He mustered them all before him . He spoke . He was unhappy . He spoke . He seized the axe . He took his .
47-51 - The warrior made a corpse of the mountains. Lord Ninurta, who destroys (?) , made a corpse of the mountains. He piled up . The sovereign, with his heroic strength, wreaked his vengeance (?). The warrior Ninurta, with his heroic strength, wreaked his vengeance (?).
52-54 - On his shining chariot, which inspires terrible awe, he hung his captured wild bulls on the axle and hung his captured cows on the cross-piece of the yoke.
55-63 - He hung the Six-headed wild ram on the dust-guard. He hung the Warrior dragon on the seat. He hung the Magilum boat on the . He hung the Bison on the beam. He hung the Mermaid on the foot-board. He hung the Gypsum on the forward part of the yoke. He hung the Strong copper on the inside pole pin (?). He hung the Anzud bird on the front guard. He hung the Seven-headed serpent on the shining cross-beam.
64-69 - Lord Ninurta stepped into his battle-worthy chariot. Ud-ane, the all-seeing god, and Lugal-anbara, the bearded (?) lord, went before him, and the awesome one of the mountains, Lugal-kur-dub, the of Lord Ninurta, followed behind him.
70-72 - The lion who from the , who An's awesomeness and radiance -- the Anuna, the great gods .
73-75 - As the sovereign swept on like the deluge, as Ninurta, storm of the rebellious land, swept on like the deluge, he rumbled like a storm on the horizon.
76-79 - When, at Enlil's command, he was making his way towards E-kur, the warrior of the gods was levelling the Land; and before he had yet approached Nibru from afar, Nuska, the chancellor of Enlil, came forth from the E-kur to meet him.
80-82 - He greeted Lord Ninurta: 'My sovereign, perfect warrior, heed yourself. Ninurta, perfect warrior, heed yourself.'
83-86 - 'Your radiance has covered Enlil's temple like a cloak. When you step into your chariot, whose creaking is a pleasant sound, heaven and earth tremble. When you raise your arm .'
87-91 - 'The Anuna, the great gods . Do not frighten your father in his residence. Do not frighten Enlil in his residence. May your father give you gifts because of your heroic strength. May Enlil give you gifts because of your heroic strength.'
92-97 - 'O sovereign, shackle of An, first among the gods, seal-bearer of Enlil, life-source of E-kur, O warrior, because you have toppled the mountains your father need send out no other god beside you. Ninurta, because you have toppled the mountains Enlil need send out no other god beside you.'
98-101 - While these words were yet in Nuska's mouth, Ninurta put the whip and goad away in the rope-box. He leaned his mace, the strength in battle, against the box and entered into the temple of Enlil.
102-107 - He directed his captive wild bulls into the temple. He directed his captive cows, like the wild bulls, into the temple. He laid out the booty of his plundered cities. The Anuna were amazed . Enlil, the Great Mountain, made obeisance to him, and Acimbabbar prayed to him.
108-112 - The great mother Ninlil, from within her Ki-ur, spoke admiringly to Lord Ninurta: 'O wild bull, with fierce horns raised, son of Enlil, you have struck blows in the mountains. Warrior, Lord Ninurta, you have . You have the rebellious land.'
113-118 - Lord Ninurta answered her: 'My mother, I alone cannot with you . Ninlil, I alone cannot with you, for me alone . Battle arrayed like heaven -- no one can rival me (?). Like the deluge . Smashing the mountains like reed huts .'
119-124 - 'My battle, like an onrushing flood, overflowed in the mountains. With a lion's body and lion's muscles, it rose up in the rebellious land. The gods have become worried and flee (?) to the mountain ranges. They beat their wings like a flock of small birds. They stand hiding in the grass like wild bulls . No one can confront my radiance, heavy as heaven.'
125-127 - 'Because I am the lord of the terraced mountain ranges, in every direction . Because I have subjugated these mountain ranges of alabaster and lapis lazuli, the Anuna hide like mice.'
128-134 - 'Now I have reestablished my heroic strength in the mountains. On my right, I bear my Mows-down-a-myriad. On my left, I bear my Crushes-a-myriad. I bear my Fifty-toothed-storm, my heavenly mace. I bear the hero who comes down from the great mountains, my No-resisting-this-storm. I bear the weapon which devours corpses like a dragon, my axe. I bear my .'
135-139 - 'I bear my . I bear the net of the rebellious land, my net. I bear that from which the mountains cannot escape, my net. I bear the seven-mouthed serpent, the slayer, my spike (?). I bear that which strips away the mountains, the sword, my heavenly dagger.'
140-145 - 'I bear the deluge of battle, my fifty-headed mace. I bear the storm that attacks humans, my bow and quiver. I bear those which carry off the temples of the rebellious land, my throw-stick and shield. I bear the helper of men, my spear. I bear that which brings forth light like the day, my Obliterator-of-the-mountains. I bear the maintainer of the people in heaven and earth, my The-enemy-cannot-escape.'
146-151 - 'I bear that whose awesome radiance covers the Land, which is grandly suited for my right hand, finished in gold and lapis lazuli, whose presence is amazing, my Object-of-trust. I bear the perfect weapon, exceedingly magnificent, trustworthy in battle, having no equal, well-suited for my wrist on the battlefield, my fifty-headed mace, I bear the weapon which consumes the rebellious land like fire, my fifty-headed club.'
152-158 - 'Let my father therefore bring in my battle trophies and weapons for me. Let Enlil bathe my heroic arms. Let him pour holy water on the fierce arms which bore my weapons. Let him set up a holy dais in the throne room for me. Let him set my heavenly chariot upon a pedestal. Let him tether my captured warriors there like butting bulls. Let him have my captured kings make obeisance to me there, as to the light of heaven.'
159-163 - 'I am the strong one, unopposed in the mountains, I am Ninurta -- let them prostrate themselves at my name. I am the exceedingly mighty lion-headed one of Enlil, whom he engendered in his strength. The storm of heaven, shackle of the gods, I am the one whom An in his great might has chosen.'
164-167 - 'I am the , the life-source of Inana. I am the warrior, destined with Enki to be suited for the fearsome divine powers. Let my kingship be manifest unto the ends of heaven and earth. I am most able among the gods -- let me be imbued with great awesomeness.'
168-174 - 'Let my beloved city, the sanctuary Nibru, raise its head as high as heaven. Let my city be pre-eminent among the cities of my brothers. Let my temple rise (?) the highest among the temples of my brothers. Let the territory of my city be the freshwater well of Sumer. Let the Anuna, my brother gods, bow down there. Let their flying birds establish nests in my city. Let their refugees refresh themselves in my shade.'
175-179 - As Ninurta went out from Enlil's temple, the most bright-faced of warriors, Ninkarnuna, having heard the favourable pronouncement of Ninurta, stepped before Lord Ninurta and prayed to him:
180-186 - 'My sovereign, may you be well-disposed towards your beloved city. Lord Ninurta, may you be well-disposed towards your beloved city. May you be well-disposed towards the sanctuary Nibru, your beloved city. When you enter E-cu-me-ca, your beloved temple, alone, tell your wife, young lady Ninnibru, what is in your heart, tell her what is on your mind. Make an enduring favourable pronouncement to her for the king.'
187-194 - The content of that prayer of the offspring of a prince, Ninkarnuna, his sprinkling Ninurta's heart with an offering of cool water, and the matter of prosperity about which he spoke were pleasing to Ninurta's heart as he went in procession to E-cu-me-ca to manifest the eternal divine powers. Lord Ninurta gazed approvingly at Ninkarnuna.
195-198 - When Ninurta entered E-cu-me-ca, his beloved temple, alone, he told his wife, young lady Ninnibru, what was in his heart, he told her what was on his mind and he made an enduring favourable pronouncement to her for the king.
199-201 - The warrior, whose heroism is manifest, Ninurta, the son of Enlil, has firmly grounded his greatness in Enlil's sanctuary.
202-207 - Lord who has destroyed the mountains, who has no rival, who butts angrily in that magnificent battle, great warrior who goes forth in his might, strong one, deluge of Enlil, Ninurta, magnificent child of E-kur, pride of the father who engendered him, it is sweet to praise you.
an noun An
dím verb to create
dumu noun child
én-líl noun Enlil
nin-urta noun Ninurta
én-líl noun Enlil
dím verb to create
nin-tur5 noun Nintur
tud verb to give birth
á-jál adj strong
dijir noun deity
a-nun-na noun Anuna
hur-saj noun mountain (range)
è verb to go out or in
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
ri verb to direct
dumu noun child
én-líl noun Enlil
noun strength
nír-jál adj authoritative
lugal noun king
mah verb to be majestic
nam-mah noun majesty
mé-téc noun praise
i verb to bring out
nin-urta noun Ninurta
mah verb to be majestic
nam-mah noun majesty
mé-téc noun praise
i verb to bring out
lugal noun king
kur noun (mountain) land
nam noun destiny
á noun arm
gur verb to turn
ur-saj noun hero
én-líl noun Enlil
nam noun destiny
á noun arm
kalag verb to be strong
ur-saj noun hero
huc verb to be reddish
me noun essence
an noun heaven
íl verb to raise
dumu noun child
én-líl noun Enlil
me noun essence
ki noun place
íl verb to raise
me noun essence
kur noun (mountain) land
an noun heaven
dugud verb to be heavy
íl verb to raise
me noun essence
eridug noun Eridug
ki noun place
mah verb to be majestic
íl verb to raise
dijir noun deity
ki noun place
su-ub verb to rub
a-nun-na noun Anuna
cu noun hand
jar verb to place
nin-urta noun Ninurta
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
cu noun hand
du7 verb to be perfect
lugal noun king
dug4 verb to say
ud noun storm
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
inim noun word
ud noun storm
XX
kur noun (mountain) land
gú-érím-jál adj hostile
XX
bàd noun wall
ki-bal noun rebel land
XX
XX
UU
BUBU
HUHU
men noun diadem
JICGIC
hur-saj noun mountain (range)
en noun lord
su-lim noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
XX
an noun heaven
ki noun place
huc verb to be reddish
TITI
dug4 verb to say
XX
XX
HIHI
XX
íb verb to be furious
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
ad6 noun corpse
XX
igi noun eye
huc verb to be reddish
XX
am noun wild bull
si noun horn
verb to grow
DUBDUB
AA
XX
ceg9 noun wild sheep?
lulim noun red deer?
XX
XX
XX
am noun wild bull
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
XX
XX
LULU
BUBU
XbrXbr
á noun arm
noun battle
éc noun rope
da-da-ra verb to put on
du8 verb to spread
lugal noun king
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
nin-urta noun Ninurta
dumu noun child
én-líl noun Enlil
nam noun destiny
á noun arm
kalag verb to be strong
ceg9-saj-6 noun Six-headed Wild Ram
é noun house(hold)
zà-gìn noun lapis lazuli
uru16 verb to be towering
è verb to go out or in
ucum noun Dragon
ur-saj noun hero
bàd noun wall
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
è verb to go out or in
má-gí4-lúm noun Magilum Boat
XX
abzu noun underground water
è verb to go out or in
gud-alim noun Bison Bull
sahar noun earth
noun battle
è verb to go out or in
ku-li-an-na noun Mermaid
án-cár noun entirety of heaven
kí-cár noun totality
è verb to go out or in
níj-bábbár-rá noun White Substance
sahar noun earth
hur-saj noun mountain (range)
è verb to go out or in
urud noun Copper
níj noun thing
kalag verb to be strong
hur-saj noun mountain (range)
dar verb to split
è verb to go out or in
mucen noun bird
anzud noun Anzud
há-lú-úb-hár-rá-án noun type of tree
è verb to go out or in
muc-saj-7 noun Seven-headed Snake
XX
XX
kur noun (mountain) land
è verb to go out or in
zìg verb to rise
dug4 verb to say
XX
cag4 noun heart
hul verb to be bad
dug4 verb to say
XX
XX
tùn noun type of axe
dab5 verb to seize
cu noun hand
te verb to approach
ur-saj noun hero
kur noun (mountain) land
ad6 noun corpse
ak verb to do
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
XX
gul verb to destroy
kur noun (mountain) land
ad6 noun corpse
ak verb to do
zar noun sheaf
du8 verb to spread
lugal noun king
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
cu noun hand
gi4 verb to return
ur-saj noun hero
nin-urta noun Ninurta
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
cu noun hand
gi4 verb to return
gigir noun chariot
zà-gìn noun lapis lazuli
noun fear(someness)
huc verb to be reddish
gùrù verb to bear
am noun wild bull
dab5 verb to seize
gag noun peg
verb to hang
áb noun cow
dab5 verb to seize
á noun arm
cudul noun yoke
verb to hang
ceg9-saj-6 noun Six-headed Wild Ram
sahar-gi4 noun dust guard
verb to hang
ucum noun Dragon
ur-saj noun hero
saj noun head
dúr noun rump
verb to hang
má-gí4-lúm noun Magilum Boat
ce-er-du8-na noun part of chariot
verb to hang
gud-alim noun Bison Bull
ád-ús noun longside beam
verb to hang
ku-li-an-na noun Mermaid
kì-jìrì noun footboard
verb to hang
níj-bábbár-rá noun White Substance
érín-sáj noun front part of yoke
verb to hang
urud noun Copper
níj noun thing
kalag verb to be strong
kic-gag noun pole pin?
cag4 noun heart
verb to hang
mucen noun bird
anzud noun Anzud
gábá-jál noun part of chariot
verb to hang
muc-saj-7 noun Seven-headed Snake
tum noun crossbeam
zà-gìn noun lapis lazuli
verb to hang
gigir noun chariot
noun battle
de6 verb to carry
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
jìrì noun foot
gub verb to stand
úd-án-né noun Ud-ane
dijir noun deity
lúgál-án-bá9-rá noun Lugal-anbara
en noun lord
sun4 noun beard
igi noun eye
jen verb to go
noun fear(someness)
kur noun (mountain) land
lúgál-kúr-dúb noun Lugal-kur-dub
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
XX
XbrXbr
XX
ejer noun back
ús verb to be adjacent
pirij noun lion
abzu noun underground water
noun fear(someness)
me-lem4 noun (awesome) radiance
an noun An
a-nun-na noun Anuna
dijir noun deity
gal verb to be big
lugal noun king
a-ma-ru noun flood
ùr verb to drag
nin-urta noun Ninurta
ud noun storm
ki-bal noun rebel land
a-ma-ru noun flood
ùr verb to drag
ud noun storm
án-úr noun horizon
dum-dam noun rumbling noise
za verb to make noise
jen verb to go
inim noun word
én-líl noun Enlil
é-kúr noun E-kur
jar verb to place
ur-saj noun hero
dijir noun deity
kuc7 noun devastation
kalam noun the Land
su verb to sink
nibru noun Nibru
an noun heaven
bad verb to open
te verb to approach
nuska noun Nuska
sukkal-mah noun chief minister
én-líl noun Enlil
é-kúr noun E-kur
gaba noun chest
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
lugal noun king
ur-saj noun hero
cu noun hand
du7 verb to be perfect
ní-zú pronoun yourself
jéctúg noun ear
nin-urta noun Ninurta
ur-saj noun hero
cu noun hand
du7 verb to be perfect
ní-zú pronoun yourself
jéctúg noun ear
me-lem4 noun (awesome) radiance
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
túg noun garment
dul verb to cover (together)
gigir noun chariot
noun voice
dùg verb to be good
mur noun growl
ca4 verb verb part of multiword verb
jìrì noun foot
gub verb to stand
an noun heaven
ki noun place
tuku4 verb to shake
á noun arm
íl verb to raise
jissu noun (protective) shade
a-nun-na noun Anuna
dijir noun deity
gal verb to be big
níj noun thing
a-a noun father
ki-tuc noun dwelling place
huluh verb to be frightened
én-líl noun Enlil
ki-tuc noun dwelling place
huluh verb to be frightened
a-a noun father
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
níj noun thing
ba verb to allot
én-líl noun Enlil
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
níj noun thing
ba verb to allot
lugal noun king
ràb noun shackle
an noun An
gú-gál adj foremost
dijir noun deity
kícíb-lá noun seal bearer
én-líl noun Enlil
zí-cág4-jál adj life-giving
é-kúr noun E-kur
ur-saj noun hero
kur noun (mountain) land
saj noun head
gi4 verb to return
zag noun side
a-a noun father
dijir noun deity
1 numeral 1
gi4 verb to return
nin-urta noun Ninurta
kur noun (mountain) land
saj noun head
gi4 verb to return
zag noun side
én-líl noun Enlil
dijir noun deity
1 numeral 1
gi4 verb to return
inim noun word
ka noun mouth
jál verb to be (located)
ùsàn noun whip
bár-ús noun goad
é-sú-lúm-má noun rope box
sud verb to be distant
mitum noun type of weapon
á noun arm
noun battle
zag noun side
é noun house(hold)
ús verb to be adjacent
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
kur9 verb to enter
am noun wild bull
dab5 verb to seize
é noun house(hold)
ímmál noun wild cow
dab5 verb to seize
am noun wild bull
XX
XX
iri noun town
de6 verb to carry
jar verb to place
a-nun-na noun Anuna
me noun essence
jar verb to place
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
én-líl noun Enlil
giri17 noun nose
cu noun hand
jál verb to be (located)
ác-ím-bábbár noun Acimbabbar
ù-gùl noun prayer
jar verb to place
ama noun mother
gal verb to be big
nín-líl noun Ninlil
cag4 noun heart
kì-ùr noun Ki-ur
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
noun (loving) care
zid adj right
dug4 verb to say
am noun wild bull
á noun arm
huc verb to be reddish
íl verb to raise
dumu noun child
kur noun (mountain) land
tu11 verb to strike down
ur-saj noun hero
nin-urta noun Ninurta
XX
XX
ki-bal noun rebel land
XX
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
gi4 verb to return
ama noun mother
dili adj single
XX
XX
XbrXbr
XX
nín-líl noun Ninlil
dili adj single
XX
dili adj single
XX
noun battle
an noun heaven
kécé verb to bind
verb to equal
a-ma-ru noun flood
kur noun (mountain) land
gi-sig noun type of fence
dúb verb to tremble
noun battle
a noun water
mah verb to be majestic
è verb to go out or in
kur noun (mountain) land
è verb to go out or in
su noun flesh
pirij noun lion
sa noun sinew
pirij noun lion
ki-bal noun rebel land
zìg verb to rise
dijir noun deity
gig verb to be ill
hur-saj noun mountain (range)
buru5 noun sparrow?
á noun arm
dúb verb to tremble
am noun wild bull
bad verb to open
ú noun plant
gub verb to stand
me-lem4 noun (awesome) radiance
an noun heaven
dugud verb to be heavy
saj noun head
jar verb to place
hur-saj noun mountain (range)
galam verb to be skilful
en noun lord
kí-cár noun totality
saj noun head
hur-saj noun mountain (range)
jic-nu11-gal noun alabaster
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
a-nun-na noun Anuna
péc noun mouse
á-úr noun recess
dab5 verb to seize
kur noun (mountain) land
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
ki noun place
gi4 verb to return
á noun arm
zid adj right
cár-úr3càr2-ùr noun Mows-down-a-myriad
jál verb to be (located)
á noun arm
gábú noun left (side)
cár-gáz noun Crushes-a-myriad
jál verb to be (located)
ud noun storm
noun tooth
50 numeral 50
mitum noun type of weapon
an noun heaven
jál verb to be (located)
mèc noun hero
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
èd verb to go down or up
úd-bá-nú-íl-lá noun No-resisting-this-storm
jál verb to be (located)
tukul noun weapon
ucumgal noun type of serpent
ad6 noun corpse
gu7 verb to eat
aga-silig noun type of axe
jál verb to be (located)
níj noun thing
jál verb to be (located)
jál verb to be (located)
al-kad4 noun (carrying) net
ki-bal noun rebel land
al-kad4 noun (carrying) net
jál verb to be (located)
kur noun (mountain) land
cu noun hand
cub verb to fall
cú-úc-gál noun type of net
jál verb to be (located)
muc-mah noun type of serpent
ka noun mouth
7 numeral 7
saj noun head
jic noun tree
ra verb to beat
DUB.GAG noun spike?
jál verb to be (located)
kur noun (mountain) land
guru5 verb to cut down
dug4 verb to say
jírí noun blade
gal verb to be big
jírí noun blade
an noun heaven
jál verb to be (located)
a-ma-ru noun flood
noun battle
cítá noun type of weapon
saj noun head
50 numeral 50
jál verb to be (located)
mir noun north wind
noun person
te verb to approach
pan noun bow
mar-uru5 noun quiver
jál verb to be (located)
é noun house(hold)
ki-bal noun rebel land
de6 verb to carry
ilar noun throwing stick
gúr1 noun shield
jál verb to be (located)
á-táh noun helper
juruc noun young man
jíc-gíd-dá noun type of spear?
jál verb to be (located)
ud noun day(light)
zalag verb to be shining
è verb to go out or in
kùr-rà-cù-ùr noun Obliterator-of-the-mountains
jál verb to be (located)
an noun heaven
ki noun place
ùj noun people
gen6 verb to be firm
érím-á-bí-nú-cúb noun The-enemy-cannot-escape
jál verb to be (located)
noun fear(someness)
me-lem4 noun (awesome) radiance
kalam noun the Land
dul verb to cover (together)
á noun arm
zid adj right
gal verb to be big
túm verb to be suitable
kug-sig17 noun gold
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
du7 verb to be perfect
u6 noun wonder
dug4 verb to say
gub verb to stand
jìckìm-tìl noun (source of) trust
jál verb to be (located)
tukul noun weapon
galam verb to be skilful
mah verb to be majestic
gal verb to be big
dirig verb to be superior
noun battle
nír-jál adj authoritative
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
ki noun place
cen noun combat
me-te noun (fitting) attribute
kícíb-lá noun grip
cítá noun type of weapon
saj noun head
50 numeral 50
jál verb to be (located)
tukul noun weapon
gírá noun Gira
ki-bal noun rebel land
ma5-ma5 verb to burn
mitum noun type of weapon
saj noun head
50 numeral 50
jál verb to be (located)
a-a noun father
noun battle
kur9 verb to enter
én-líl noun Enlil
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
a noun water
tu5 verb to wash
á noun arm
huc verb to be reddish
tukul noun weapon
a noun water
gúb verb to bathe
dug4 verb to say
jicgal noun location
gi-rin noun blossom
gú-én noun assembly chamber
gigir noun chariot
an noun heaven
ki-gal noun pedestal
gub verb to stand
ur-saj noun hero
dab5 verb to seize
am noun wild bull
du7 verb to push
saman noun tethering rope
cub verb to fall
lugal noun king
dab5 verb to seize
ud noun day(light)
an noun heaven
giri17 noun nose
cu noun hand
jál verb to be (located)
kalag verb to be strong
kur noun (mountain) land
gaba noun chest
gi4 verb to return
nin-urta noun Ninurta
mu noun name
giri17 noun nose
ki noun place
su-ub verb to rub
ak verb to do
cu noun hand
mah verb to be majestic
saj noun head
pirij noun lion
én-líl noun Enlil
noun strength
tud verb to give birth
ud noun storm
an noun heaven
ràb noun shackle
dijir noun deity
an noun An
á noun arm
gal verb to be big
pàd verb to find
zí-cág4-jál adj life-giving
inana noun Inana
ur-saj noun hero
nam noun destiny
tar verb to cut
en-ki noun Enki
me noun essence
huc verb to be reddish
túm verb to be suitable
nam-lugal noun kingship
zag noun side
an noun heaven
ki noun place
pa noun branch
è verb to go out or in
á-jál adj strong
dijir noun deity
noun fear(someness)
gal verb to be big
ri verb to direct
iri noun town
ki noun place
áj verb to measure
èc noun shrine
nibru noun Nibru
an noun heaven
noun neck
ús verb to be adjacent
iri noun town
iri noun town
cec noun brother
gú-gál adj foremost
me verb to be
é noun house(hold)
é noun house(hold)
cec noun brother
a-MIRa-MIR
zi noun life (breath)
me verb to be
ki-sur-ra noun territory
noun (water) hole
a noun water
dùg verb to be good
ki-en-gi noun Sumer
me verb to be
a-nun-na noun Anuna
dijir noun deity
cec noun brother
gam verb to bow down
mucen noun bird
dal verb to fly
gùd noun nest
ús verb to be adjacent
lú-kár-rá noun fugitive
jissu noun (protective) shade
noun self
ten verb to extinguish
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
è verb to go out or in
saj-ki noun forehead
zalag verb to be shining
ur-saj noun hero
inim noun word
sag9 verb to be good
nin-urta noun Ninurta
nin-kar-nun-na noun Ninkarnuna
jic noun tree
tuku verb to have
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
gub verb to stand
sízkúr noun prayer
dug4 verb to say
lugal noun king
iri noun town
ki noun place
áj verb to measure
cag4 noun heart
huj verb to hire
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
iri noun town
ki noun place
áj verb to measure
cag4 noun heart
huj verb to hire
èc noun shrine
nibru noun Nibru
iri noun town
ki noun place
áj verb to measure
cag4 noun heart
huj verb to hire
é-cú-mé-cá4 noun E-cu-me-ca
é noun house(hold)
ki noun place
áj verb to measure
dili adj single
kur9 verb to enter
nitalam noun spouse
ki-sikil noun young woman
nin-nibru noun Ninnibru
cag4 noun heart
dug4 verb to say
bar noun outside
dug4 verb to say
inim noun word
dùg verb to be good
lugal noun king
sud verb to be distant
dug4 verb to say
a noun water
nun noun prince
ri verb to direct
nin-kar-nun-na noun Ninkarnuna
ud noun storm
KAKA
sízkúr noun prayer
ba verb to allot
cag4 noun heart
kadra noun greeting gift
a noun water
sed4 verb to be cold
verb to sprinkle
níj noun thing
nám-hé noun abundance
dug4 verb to say
me noun essence
níj noun thing
ud noun day(light)
ul noun distant time
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
é-cú-mé-cá4 noun E-cu-me-ca
pa noun branch
è verb to go out or in
dib verb to pass
cag4 noun heart
nin-urta noun Ninurta
sag9 verb to be good
en noun lord
nin-urta noun Ninurta
igi noun eye
zid adj right
bar verb to set aside
é-cú-mé-cá4 noun E-cu-me-ca
é noun house(hold)
ki noun place
áj verb to measure
dili adj single
kur9 verb to enter
nitalam noun spouse
ki-sikil noun young woman
nin-nibru noun Ninnibru
cag4 noun heart
dug4 verb to say
bar noun outside
dug4 verb to say
inim noun word
dùg verb to be good
lugal noun king
sud verb to be distant
dug4 verb to say
ur-saj noun hero
nam-ur-saj noun heroism
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
nin-urta noun Ninurta
dumu noun child
én-líl noun Enlil
nam-mah noun majesty
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
ki noun place
ús verb to be adjacent
en noun lord
kur noun (mountain) land
gul verb to destroy
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
noun battle
mah verb to be majestic
sumur verb to be angry
du7 verb to push
ur-saj noun hero
gal verb to be big
á noun arm
XX
è verb to go out or in
kalag verb to be strong
a-ma-ru noun flood
én-líl noun Enlil
nin-urta noun Ninurta
dumu noun child
mah verb to be majestic
é-kúr noun E-kur
nír-jál adj authoritative
a-a noun father
ugu verb to give birth
zá3-mízà-mì2 noun praise
dùg verb to be good