Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Pabilsag's journey to Nibru -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - am úr-ra-àm gùn-a é-a-ni giri17-zal
2 - lugal-ju10 am úr-ra-àm gùn-a é-a-ni giri17-zal
3 - (d)pa-bíl-saj am úr-ra-àm gùn-a é-a-ni giri17-zal
4 - é-a-ni é la-ra-ag giri17-zal-àm é-a-ni giri17-zal
5 - iri-ni iri á mah hé-jál-la é-a-ni giri17-zal
6 - ur-saj-e é-a-ni é la-ra-ag(ki) X
7 - en (d)pa-bíl-saj-jé6 iri-ni iri á mah X (X)
8 - ki ù-tud-da-ni èc nibru(ki)
9 - ki ga zid gu7-a-ni é
10 - ki ki sikil-ta MA X X (X)
11 - ì-si-in(ki)-na é saj-dili X (X)
12 - ki gud-e gú-da lá-a-ni gud cu úr jic X
13 - mir-gin7 kici17-kici17-ta zìg-ga-ni mir ní-jál-la-àm
14 - ur-bar-ra-gin7 cubtum6-ta zìg-ga-ni dum-dam-e ak-da
15 - pirij-gin7 eme sig-ta zìg-ga-ni a-a dúb-bé-dam
16 - ud-ba cag4-túm-ma nam-dun mu-un-ak-e
17 - en-e cag4-túm-ma nam-dun mu-un-ak-e
18 - en (d)pa-bíl-saj-jé6 cag4-túm-ma nam-dun mu-un-ak-e
19 - cag4-túm-cag4-túm ì-si-in(ki)-na-ke4
20 - lugal-ju10 nam-dun mu-un-ak-e
21 - ud-ba lugal-ju10 nibru(ki)-cè na-jen
22 - ur-saj (d)pa-bíl-saj ki (d)en-líl-lá-cè du-a-ni
23 - du-a-ni é-bi ì-si-in(ki)-na an-ta nam-mi-íb-gi4
24 - ud-ba nin-ju10 ì-si-in(ki)-na saj a ba-ni-in-è
25 - é dajal-la é ì-si-in(ki)-na-ka siki-ni mi-ni-íb-X
26 - siki lum-ma-bi nam-ma-an-
27 - suh-bi àm-bu-re-bu-re
28 - (d)pa-bíl-saj-ra cag4 húl-le mu-na-dé-e
29 - sag9-ge X é ì-si-in(ki)-na
30 - ur-saj (d)pa-bíl-saj X GI X X (d)nin-tur5-re tud-da
31 - la-ra-ag(ki)-da é-bi ì-si-in(ki)-na mu-un-ci-du-dè-en-na
32 - a-a-zu-úr dug4-ga-na-ab
33 - tah-a-na-ab X X X
34 - igi dù-dù igi dù-dù za-e
35 - é ì-si-in(ki)-na igi 1(AC) X (X)
36 - (d)pa-bíl-saj za-e
1 - -bi gu-bi gu hé-em
2 - -bi ce-bi ce hé-em
3 - X-bi níj dùg gu7 hé-em
4 - ì-ne-éc (d)utu ud ne-e-a ur5 hé-en-na-nam-ma-àm
5 - íd-dè kir11-sig-e kun-bi ì-sud-e
6 - an-cè ì-sud-e
7 - zid-da é im-ci-já-já
8 - X zid-zid-da X
9 - amar zid-da-ke4 énsí X
10 - X saj é im-ci-já-já
11 - X-bi gu-bi gu
12 - X-bi ce-bi ce
13 - -bi níj dùg gu7-bi
1 - (d)nin-ísínsí-na
2 - íd-dè kir11-sig-e
3 - kun-bi ì-si-in(ki)
4 - dumu-ni húl-la-da dam in-tuku
5 - en (d)pa-bíl-saj-jé6 húl-la-da (d)nin-ísínsí-na in-tuku
6 - íd-dè kir11-sig-e al mu-na-X
7 - kun-bi ì-si-in(ki)-na e-ne-er mu-na-X
8 - (d)en-líl-le íd-dè im-ma-gub mu-na-dé-e
9 - íd-dè kir11-sig-e im-ma-gub nam-mi-X
10 - íd kun-zu BIR an-cè a hé-na-
11 - X é hé-em-ci-já-já
12 - zid-zid-da
13 - am gal UN
1 - (X) X lul-la ka-na cu mu-un-na-tùm-tùm
2 - (X) X lul-la ka-na a mu-un-na-lu-lu
3 - X lul-la ka-na a im-mi-ib-ri
4 - (d)pa-bíl-saj gud ka-a-ni ba-ra-mu-da-gu7
5 - (d)pa-bíl-saj ka-a-ni ba-ra-mu-da-gu7
6 - -ra útúl MUD-a-ke4 cu nu-mu-da-sub
7 - X X-na-cè ba-ra-da-du-dè-en
8 - X ù-li-li mu-un-íl-e-ne mu-ni-in-já-já-ne
9 - (d)pa-bíl-saj mu-un-íl-e-ne mu-ni-in-já-já-ne
10 - nin9-a-na-ka àm-mi-in-gub-bu-ne
11 - e-ne-ra nin9-a-ni é-ta mu-na-ra-è
12 - X HUB lul-la mu-un-si-ig
13 - lul-la mu-un-si-ig
14 - lul-la ka-na cu mu-un-na-tùm-tùm
15 - NE lul-la ka-na a im-mi-ib-ri
16 - X lul-la ka-na a im-mi-ib-ri
17 - (d)pa-bíl-saj gud ka-a-ni ba-ra-mu-da-gu7
18 - (d)pa-bíl-saj ka-a-ni ba-ra-mu-da-gu7
19 - -ra útúl MUD-a-ke4 cu ba-ra-mu-da-sub(KAX)
20 - ba-ra-da-du-dè-en