Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Gilgamec and Huwawa (Version A) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - en-e kur tìl-la-cè jéctúg-ga-ni na-an-gub
2 - en (d)gílgáméc-e kur tìl-la-cè jéctúg-ga-ni na-an-gub
3 - arad-da-ni en-ki-du10-ra mu-un-na-dé-e
4 - en-ki-du10 murgu juruc-e tìl-la saj tìl-le-bi-cè la-ba-ra-an-è-a
5 - kur-ra ga-an-kur9 mu-ju10 ga-àm-jar
6 - ki mu gub-bu-ba-àm mu-ju10 ga-bí-ib-gub
7 - ki mu nu-gub-bu-ba-àm mu dijir-re-e-ne ga-bí-ib-gub
8 - arad-da-ni en-ki-du10-e inim mu-un-ni-ib-gi4-gi4
9 - lugal-ju10 tukum-bi ud-da kur-ra i-ni-in-ku4-ku4-dè (d)utu hé-me-da-an-zu
9A - kur-erin-kud-cè i-ni-in-ku4-ku4-dè-en
10 - (d)utu cul (d)utu hé-me-da-an-zu
11 - kur-ra dím-ma-bi (d)utu-kam
12 - kur-erin-kud dím-ma-bi cul (d)utu-kam (d)utu hé-me-da-an-zu
13 - (d)gílgáméc-e mác bábbár-ra cu im-mi-in-tag cu im-ma-an-ti cu-ni im-mi-in-ti
14 - mác su4 mác-da-ri-a gaba-na i-im-tab
A - mác su4-a mác babbar mác cag4 tam MA-an-DIB
15 - cu-ni jidru kug giri17-na ba-da-an-jál
16 - (d)utu an-na-ra mu-un-na-dé-e
17 - (d)utu kur-cè i-in-ku4-ku4-dè-en á-tah-ju10 hé-me-en
18 - kur-erin-kud-cè i-in-ku4-ku4-dè-en á-tah-ju10 hé-me-en
19 - (d)utu an-na-ta inim mu-ni-ib-gi4-gi4
20 - juruc dumu-gir15 ní-zu-a hé-me-en kur-ra a-na-bi-me-en
21 - (d)utu inim ga-ra-ab-dug4 inim-ju10-uc jéctúg-zu
22 - silim ga-ra-ab-dug4 jizzal hé-em-ci-ak
23 - iri(ki)-já ba-úc cag4 ba-sàg
24 - cag4-ju10 cag4 hul ba-an-gig
25 - bàd-da gú-já im-ma-an-lá
26 - ad6 a-a íb-dirig-ge igi im-ma-an-sig10
27 - ù jé6-e ur5-gin7 nam-ba-ak-e ur5-cè hé-me-a
28 - sukux(SUKUD)-rá an-cè nu-mu-un-da-lá
29 - dajal-la kur-ra la-ba-an-cú-cú
30 - murgu juruc-e tìl-la saj tìl-le-bi-cè la-ba-ra-an-è-a
31 - kur-ra ga-an-kur9 mu-ju10 ga-àm-jar
32 - ki mu gub-bu-ba-àm mu-ju10 ga-bí-ib-gub
33 - ki mu nu-gub-bu-ba-àm mu dijir-re-e-ne ga-bí-ib-gub
34 - (d)utu ér-na kadra-gin7 cu ba-an-ci-in-ti
35 - arhuc-a-gin7 arhuc ba-ni-in-ak
36 - ur-saj dumu ama dili-me-ec 7-me-ec
37 - 1-àm cec-gal-bi cu pirij-já umbin hu-rí-in-na
38 - -kam-ma muc-cag4-tùr ka X X KU cu UC
39 - -kam-ma muc ucum-gal muc X RU
40 - 4-kam-ma izi cej6-cej6 X X kur9-ra
41 - 5-kam-ma muc-saj-kal cag4 gi4-a UB KA X
42 - 6-kam-ma ràb ki-bal hur-saj IM a-ji6 du7-du7-gin7 a gul-gul-dam kur-ra gaba ra-ra
43 - 7-kam-ma nim-gin7 ì-jír-jír-re á-bi nu-da-gur-dè
43A - X X
43B - X X X X
43C - 7 dili-dili KI X X MU
43D - X X E ki X X X X X
43a -
43b - X hu-mu-ni-in-X-X
43c - X X X nam-lugal X UD E èd-dè
43d - (d)nisaba-ke4 im-ma-ra-an-tah
43e - -la-me-ec ki-a har-ra-an-na zu-me-ec
43f - har-ra-an-na hu-mu-ni-in-pàd-dè
44 - má-ùr-má-ùr hur-saj-já-ke4 hu-mu-ni-in-túm-túm-mu
45 - 7-bi-e-ne ur-saj cul (d)utu (d)gílgáméc-ra mu-un-na-ra-an-cúm
B - ur-saj cul (d)utu en (d)gílgáméc 7-bé-e-ne mu-na-ra-an-cúm
46 - erin sàg-ge húl-la-gin7 im-ma-na-ni-íb-jar
47 - en (d)gílgáméc-e húl-la-gin7 im-ma-na-ni-íb-jar
48 - iri(ki)-na dili-gin7 si ba-ni-in-ra
49 - tab-ba-gin7 ka téc ba-ni-in-ra
50 - é tuku é-a-ni-cè ama tuku ama-a-ni-cè
51 - jé6-e-gin7 ak 50-àm á-ju10-cè hu-mu-un-ak
52 - é tuku é-a-ni-cè ama tuku ama-a-ni-cè
53 - nitah saj-dili e-ne-gin7 ak 50-àm á-ni-cè ba-an-ak-ec
54 - é simug-cè jìrì-ni
55 - á-ac-jar aga-silig á nam-ur-saj-ni im-ma-ni-dé-dé
56 - kiri6 ji6-edin-na jìrì-ni bí-in-gub
57 - esi ha-lu-úb hachur tackarin-na-ka im-ma-ni-sàg-sàg
58 - dumu iri-na mu-un-dè-re7-ec-àm
58A - ur-saj dumu ama dili
59 - 1-àm cec-gal-bi cu pirij-já umbin hu-rí-in(mušen)-na
60 - má-ùr-má-ùr hur-saj-já-ke4 hu-mu-ni-in-túm-túm-mu
61 - hur-saj 1-kam-ma in-dì-bal-lam erin cag4-ga-ni nu-mu-ni-in-pàd nu-mu-un-na-cub
61A - hur-saj -kam bi-ri-bal erin cag4-ga-a-ni nu-mu-un-na-cub
61B - hur-saj -kam bi-ri-bal erin cag4-ga-a-ni nu-mu-un-na-cub
61C - hur-saj 4-kam bi-ri-bal erin cag4-ga-a-ni nu-mu-un-na-cub
61D - hur-saj 5-kam bi-ri-bal erin cag4-ga-a-ni nu-mu-un-na-cub
61E - hur-saj 6-kam bi-ri-bal erin cag4-ga-a-ni nu-mu-un-na-cub
61a - hur-saj -kam-ma im-te-bal erin cag4-ga-ni nu-mu-ni-in-pàd
61b - hur-saj 4-kam-ma im-te-bal erin cag4-ga-ni nu-mu-ni-in-pàd
61c - hur-saj 5-kam-ma im-te-bal erin cag4-ga-ni nu-mu-ni-in-pàd
61d - hur-saj 6-kam-ma im-te-bal erin cag4-ga-ni nu-mu-ni-in-pàd
62 - hur-saj 7-kam-ma bal-e-da-bi erin cag4-ga-ni mu-ni-in-pàd
63 - ki nu-un-kíj
64 - (d)gílgáméc erin-na al-sàg-ge
65 - en-ki-du10 pa-bi ì-ku5-ru NE () KI TUM X X (d)gílgáméc-cè
65a - en-ki-du10 pa-bi dumu iri-na mu-
65A - -ra en-ki-du10
66 - gu-ru-ma X X-ma im-ma-gub
66A - hu-wa-wa
67 - te- mu-na-ra-an-lá
D - en-ki-du10 jic mu-na-an-kud dumu nu-mu-su-e mu-un-dè-re-éc
E - gú-ru-ma im-ma-já-já-ne
F - KA X KA -bi-a (d)gìlgàmècx(BIL4.MEC:GA) (d)hu-wa-wa ki-nú-a-ni im-ma-hu-luh-ha
G - ta-ni X-mu-ra-è-a
68 - (d)gílgáméc X ù-sá-gin7 ba-an-dab5
69 - kur-ku-gin7 ba-an-jar
70 - dumu iri(ki)-na mu-un-dè-re7-ec-àm
71 - ur-gir15 tur-tur-gin7 jìrì-ni-cè cu ba-an-dúb-dúb-me-ec
72 - en-ki-du10 im-zìg má-mú-da in-bu-luh ù-sá-ga-àm
73 - igi-ni cu bí-in-gur10 níj-me-jar sug4-ga-àm
74 - cu mu-un-tag-ge nu-mu-un-na-an-zi-zi-i
75 - mu-un-na-dé-e inim nu-mu-ni-ib-gi4-gi4
76 - ì-nú-na ì-nú-na
77 - (d)gílgáméc en TUR kul-aba(ki)-a èn-cè ì-nú-dè-en
78 - kur ba-an-sùh-sùh jissu ba-an-lá
79 - an-usan ce-er-ce-er-bi im-ma-DU
80 - (d)utu úr ama-ni (d)nin-gal-cè saj íl-la mu-un-jen
81 - (d)gílgáméc en-cè ì-nú-dè-en
82 - dumu iri(ki)-za mu-un-dè-re7-ec-àm
83 - úr hur-saj-já-ka nam-ba-e-dè-gub-bu-ne
84 - ama ugu-bi tíllá iri(ki)-za-ka éc nam-bí-ib-sar-re
85 - jéctúg zid-da-na ba-e-sig10
86 - inim nam-ur-saj-já-ka-ni túg-gin7 mu-ni-in-dul ga-da-gin7 im-in-jar
87 - túg 0 gij4 ì-a cu mu-un-níjín-níjín mu-ni-íl gaba-na im-ma-da-dul ba-an-bur
88 - gud-gin7 ki gal-la ba-e-gub
89 - ki-cè bí-in-jar KA ba-an-da-sig10
90 - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
91 - du10-ub ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka ù-sá dug4-ga-gin7 ha-ma-dím-ma
92 - -kam-ma-cè in-ga-nam-mu-na-ab-bé
93 - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
94 - en-na lú-bi lú-u18-lu hé-a im-ma-zu-a-a-ac dijir hé-a im-ma-zu-a-ac
95 - jìrì kur-cè gub-ba-ju10 iri(ki)-cè ba-ra-gub-bé-en
96 - arad zi ba-an-dùg nam-tìl ba-an-ku7-ku7
97 - lugal-a-ni-ir inim mu-ni-ib-gi4-gi4
98 - lugal-ju10 za-e lú-ba igi nu-mu-ni-in-du8-a cag4 nu-mu-ni-dab5-bé-en
99 - jé6-e lú-ba igi mu-ni-du8-a cag4 mu-ni-dab5-bé-en
100 - ur-saj ka-ga14-ni ka ucumgal-la-kam
101 - igi-ni igi pirij-já-kam
102 - JIC.GABA-a-ni a-ji6 du7-du7-dam
103 - saj-ki-ni jic-gi bí-gu7-a nu-mu-da-tèj-jé6-e-dam nu-mu-un-da-kar-re-dè
103A - uc11-da-a ur-mah gu7-a úc nu-ra-gíd-dè
103a - MAC UC-àm
103b - ur-mah ad6 gu7 úc-àm nu-ra-gíd-dè
103c - gu7
103d - lugal KA NA
103e - X X KA
104 - lugal-ju10 za-e kur-cè u5-a jé6-e iri(ki)-cè ga-u5
105 - ama-zu-úr ì-tìl-zu ga-na-ab-dug4
106 - ejer-ra ba-úc-zu ga-na-ab-dug4 ér-zu ér gig hé-ce8-ce8
106A - mu-na-ni-ib-gi4-gi4
107 - jar-ra en-ki-du10 -e nu-úc-e má-da-lá nu-su-su
108 - túg tab-ba nu-kud-dè
109 - bàd-da a nu-cú-cú
110 - é gi-sig-ga izi nu-te-en-te-en
111 - za-e jé6-e tah-ma-ab jé6-e za-e ga-ra-ab-tah a-na-me ba-an-tùm
112 - ba-su-a-ba ba-su-a-ba
113 - ud má-gan(ki) ba-su-a-ba
114 - má-gur8 má-gi4-lum ba-su-a-ba
115 - má-da-lá zi-cag4-jál-la-ka cag4 jál-la ì-in-dab5 la-ba-ni-ib-su
116 - já-nam-ma ga-an-ci-re7-en-dè-en igi hu-mu-ni-ib-du8-ru-en-dè-en
117 - tukum-bi in-ci-re7-en-dè-en
118 - ì-jál ì-jál gi4-a
119 - úmún ì-jál úmún ì-jál gi4-a
120 - níj cag4-zu já-nam-ma ga-an-ci-re7-en-dè-en
121 - nitah 60 nindan la-ba-tèj-jé6-e-da-ac
122 - hu-wa-wa é erin-na-ka-ni in-ga-an-dab5
123 - igi mu-ci-in-bar igi úc-a-kam
124 - saj mu-un-na-an-bul-bul saj nam-tag-ga sug4-ga-àm
124A - mu-un-na-dé-a inim nam-ma-sud-sù-ud
125 - juruc ba-da-me-en-na iri(ki) ama tud-da-zu nu-ub-ci-in-gur-ru-dè
126 - (d)gílgáméc sa-na jìrì-na ba-an-ri te-a-ni ba-an-ri
127 - jìrì-ni ki-a li-bí-in-dè-gi4
128 - jìrì umbin gal-a-ni jìrì (X) ba-an-ús
129 - zag-na NU11-na ba-ni-ri
130 - ì-a lum-lum ù-luh-ha sud-sud
131 - dumu-gir15 giri17-zal dijir-re-e-ne
132 - gud lipic-tuku mè-a gub-ba
133 - ama-zu dumu tud-da mah-bi in-ga-an-zu
134 - emeda(UM.ME)-ga-lá-zu dumu úr-ra ga gu7 mah-bi in-ga-an-zu
135 - na-an-tèj-jé6-e-en cu ki-a sig10-bí-ib
136 - cu ki-a bí-in-sig10 inim mu-na-ab-bé
137 - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
138 - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-a-zu hé-zu-àm
139 - en-me-bárág-ge4-e-si nin9 gal-ju10 nam-dam-cè kur-ra hu-mu-ra-ni-kur9-ra
140 - -kam-ma-cè in-ga-na-mu-na-ab-bé
141 - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
142 - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-a-zu hé-zu-àm
143 - MA-tur nin9 bàn-da-ju10 nam-lukur-cè kur-ra hu-mu-ra-ni-kur9-ra-àm
144 - ní-zu ba-àm-ma-ra su-za ga-an-kur9
145 - te-a-ni 1-àm mu-na-ra-an-ba
146 - dumu iri(ki) mu-un-dè-re7-ec-a
147 - pa-bi ì-ku5-ru-ne ba-an-kécé-re-ne
148 - úr hur-saj-já-ka mu-ni-ib-nú-ù-ne
148A - -kam-ma-cè in-ga-nam-mu-na-ab-bé
148B - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
148C - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-a-zu hé-zu-àm
148D -
148E - kur-ra hu-mu-ra-ni-DU-en
148F - su-zu-a nu-mu-ra-tèj-jé6-dè-en
148G - ní-zu ba-àm-ma-ra su-zu-àm ga-an-kur9
148H - te-a-ni -kam-ma mu-na-ra-an-ba
148I - dumu iri-na mu-un-dè-re7-ec-àm
148J - pa-bi ì-ku5-ru-ne bi-kécé-re-ne úr hur-saj-já-ke4
148K - mu-ni-ib-nú-nú-e
148L - -kam-ma-cè in-ga-nam-mu-na-ab-bé
148M - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
148N - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-e ZA hé-zu-àm
148O - zíd-eca níj-gu7 dijir gal-gal-e-ne ummud a sed4
148P - kur-ra hu-mu-ra-ni-DU-en
148Q - su-zu-a nu-mu-ra-tèj-jé6-dè-en
148R - ní-zu ba-àm-ma-ra su-zu-àm ga-an-kur9
148S - te-a-ni -kam-ma mu-na-ra-an-ba
148T - dumu iri-na mu-un-dè-re7-ec-àm
148U - pa-bi ì-ku5-ru-ne bi-kécé-re-ne
148V - úr hur-saj-já-ke4 mu-ni-ib-nú-nú-e
148W - 4-kam-ma-cè in-ga-nam-mu-na-ab-bé
148X - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
148Y - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-a-zu hé-zu-àm
148Z - jìrì gal-gal-la e-sír gal-gal-la hu-mu-ra-ni-in-DU-en
148AA - su-zu-àm nu-mu-ra-tèj-jé6-dè-en
148BB - ní-zu ba-àm-ma-ra su-zu-àm ga-an-kur9
148CC - te-a-ni 4-kam-ma mu-na-ra-an-ba
148DD - dumu iri-na mu-un-dè-re7-ec-àm
148EE - pa-bi ì-ku5-ru-ne bi-kécé-re-ne
148FF - úr hur-saj-já-ke4 mu-ni-nú-nú-e
148GG - 5-kam-ma in-ga-nam-mu-na-ab-bé
148HH - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
148II - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-a-zu hé-zu-àm
148JJ - jìrì tur-tur-zu-uc e-sír tur-tur-e kur-ra hu-mu-ra-ni-in-DU-en
148KK - su-zu-àm nu-mu-ra-tèj-jé6-dè-en
148LL - ní-zu ba-àm-ma-ra su-zu-àm ga-an-kur9
148MM - te-a-ni 5-kam-ma mu-na-ra-an-ba
148NN - dumu iri-na mu-un-dè-re7-ec-a
148OO - pa-bi i-ku5-ru-ne bi-kécé-re-ne
148PP - úr hur-saj-já-ke4 mu-ni-ib-nú-nú-e
148QQ - 6-kam-ma-cè in-ga-nam-mu-na-ab-bé
148RR - zi ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-MU-ka a-a-ju10 kug (d)lugal-bàn-da
148SS - kur-ra tuc-a-zu ba-ra-zu kur-ra tuc-a-zu hé-zu-àm
148TT - du8-ci-a nir7 za-gìn-na
148UU - nam kur-ra-cè hu-mu-ra-ni-in-DU-en
148VV - su-zu-àm nu-mu-ra-tèj-jé6-dè-en
148WW - ní-zu ba-àm-ma-ra su-zu-àm ga-an-kur9
148XX - te-a-ni 6-kam-ma mu-na-ra-an-ba
148YY - dumu iri-na mu-un-dè-re7-ec-a
148ZZ - pa-bi i-ku5-ru-ne bi-kécé-re-ne
148AAA - úr hur-saj-já-ke4 mu-ni-ib-nú-nú-e
149 - te-a-ni 7-kam-ma mu-un-na-til-la-ta da-ga-na ba-te
150 - muc gàr jectin-na-gin7 murgu-na im-ta-du-du cu im-ta-du7-du7
151 - te-na tibir-ra ba-ni-in-ra
152 - hu-wa-wa ba-an-da-zalag saj-ki ba-da-guru5-uc
152A - hu-wa-wa (d)gílgáméc-ra -e
152B - ur-saj lul sig10-sig10-ge
152C - -na-ne-ne-bi mah KA ugu-na
152D - ur-saj da-gán-ni-ta tuc-a mu-na-ab-bé
152E - hu-wa-wa da-gán-ni-ta mu- tuc-a mu-na-ab-bé
152F - ur-saj-e dúr im-ma-jar ér im-ma-an-pàd cex(SIG7)-cex(SIG7) ì-já-já
152G - hu-wa-wa dúr im-ma-jar ér im-ma-an-pàd cex(SIG7)-cex(SIG7) ì-já-já
152H - hu-wa-wa (d)gílgáméc-ra cag4-ne-ca4 KA
152a - am dab5-ba-gin7 saman bí-in-cub
152b - juruc dab5-ba-gin7 á-ni mu-un-lá-lá
152c - (d)hu-wa-wa ér im-ma-pàd X A GUR
153 - (d)gílgáméc cu ba-àm-tuku4 cu ba-àm-mu-u8
154 - (d)utu-ra inim ga-mu-na-ab-dug4
155 - (d)utu ama tud-da-ju10 nu-um-zu a-a bùlùj-já-ju10 nu-um-zu
156 - kur-ra mu-un-tud-dè-en za-e mu-un-bùlùj-e
157 - (d)gílgáméc zi an-na ma-an-pàd zi ki-a ma-an-pàd zi kur-ra ma-an-pàd
158 - (d)hu-wa-wa cu-cè mu-un-dab5 ki za nam-ba-an-tùm
159 - ud-ba (d)gílgáméc dumu-gir15-ra cag4-ga-ni arhuc ba-ni-in-tuku
160 - arad-da-ni (d)gílgáméc en-ki-du10-ra mu-un-na-dé-e
161 - en-ki-du10 mucen dab5-ba ki-bi-cè ha-ba-du
162 - juruc dab5-ba úr ama-na-cè hé-gi4-gi4
163 - en-ki-du10-e (d)gílgáméc-ra arad-da-a-ni en-ki-du10-e inim mu-un-ni-ib-gi4-gi4
164 - ì-a lum-lum ù-luh-ha sud-sud
165 - dumu-gir15 giri17-zal dijir-re-e-ne
166 - gud lipic-tuku mè-a gub-bé
167 - en TUR (d)gílgáméc unug(ki) dug4-ga
168 - ama-zu dumu ù-tud mah-bi in-ga-an-zu
169 - emeda(UM.ME)-ga-lá-zu dumu ga gu7 mah-bi in-ga-an-zu
170 - sukux(SUKUD)-rá dím-ma jalga nu-tuku
171 - nam-tar ì-gu7-e nam-tar nu-ub-zu-zu
172 - mucen dab5-ba ki-bi-cè du-a-bi
173 - juruc dab5-ba úr ama-na-cè gi4-gi4-dam
174 - za-e iri ama tud-da-zu nu-ub-ci-gur-ru-dè-en
174A - ur-saj dab5-ba cu bar-ra en dab5-ba ji6-pàr-ra
174B - gudug dab5-ba hi-li-cè gur-ra ud ul-lé-a-ta
174C - X GAL mu-un-
174D - mu-un-
174E - dug4-ga-ni-cè jéctúg-ga-ni
175 - hu-wa-wa en-ki-du10-ra mu-un-na-dé-e
176 - já-ra en-ki-du10 inim kúr mu-na-ab-hul-hul
177 - huj-já cag4-gal im-ma-huj ejer gaba-ri ús-sa inim mu-na-ab-hul-hul a-na-ac-àm inim mu-na-hul-hul
177A - KA mu-na-
177B - ní-zu ba-ci-
178 - ur5-gin7 hu-mu-na-ab-bé-a-ka
179 - (d)en-ki-du10 íb-ba lipic bal-a-ni gú-ni im-ma-an-kud
H - gú-ni im-ma-an-ku5-re-ec
180 - cag4 a-já-lá-cè mu-un-da-jar im-da-cub im-ma-ni-in-jar-re-ec
181 - igi (d)en-líl-lá-cè i-ni-in-kur9-re-ec
182 - igi (d)en-líl-lá-cè giri17 ki su-ub-ba-ni-ta
183 - a-já-lá bí-in-cub saj-du-ni bí-in-éd-dè
184 - igi (d)en-líl-lá-cè im-ma-ni-in-jar-re-ec
185 - (d)en-líl-le saj-du (d)hu-wa-wa igi ba-ni-in-du8-a
186 - inim (d)gílgáméc cag4 bí-in-dab5
I - igi (d)en-líl ù (d)nin-líl-le im-ma-an-túm-me-ec
J - (d)en-líl ba-te-a-ni a-ab-ta ba-ra-è
K - ù (d)nin-líl DI KA BA ba-ra-è
L - ud (d)en-líl ù (d)nin-líl im-ma-an-gur-ru-da-ni
187 - a-na-ac-àm ur5-gin7 ì-ak-en-zé-en
188 - X X X-àm ì-ak-en-zé-en X (X)
M - ba-dug4-ga-ke4-ec mu-ni ki-ta ha-lam-ke4-ec
189 - igi-zu-ne-ne-a hé-en-tuc
N - X (X) X ha-ba-è hé-en-tuc
O - X X IGI X
190 - ninda gu7-zu-ne-ne-a hé-gu7-e
191 - a naj-zu-ne-ne-a hé-na8-na8
192 - X-zu-e-ne-ka me-te-ac hé-im-mi-jál
P - (d)hu-wa-wa e-ne me-te
p - (d)en-líl ki-tuc-a-ni-ta me-lem4 an-na-ni mu-na-X X-ba
193 - me-lem4-a-ni 1-àm a-cag4-cè ba-an-cúm
194 - me-lem4-a-ni -kam-ma íd-da-cè ba-an-cúm
195 - me-lem4-a-ni -kam-ma jic-gi-cè ba-an-cúm
196 - me-lem4-a-ni 4-kam-ma ur-mah-cè ba-an-cúm
197 - me-lem4-a-ni 5-kam-ma é-gal-cè za-ác-da-cè ba-an-cúm
198 - me-lem4-a-ni 6-kam-ma tir-tir-cè hur-saj-cè ba-an-cúm
199 - me-lem4-a-ni 7-kam-ma (d)nun-gal-cè ba-an-cúm
200 - -ma te-a-ni ba-an-TI
Q - íb-taka4 me-lem4-ma X (d)gílgáméc X X DU AB DA DU X X
201 - kalag-ga (d)gílgáméc dug4-ga zà-mí (d)en-ki-du10 zà-mí
202 - (d)nisaba zà-mí
R - (d)hu-wa-wa
S - dug4-ga en-ki-du10 zà-mí
1-3 - Now the lord once decided to set off for the mountain where the man lives; Lord Gilgamec decided to set off for the mountain where the man lives. He spoke to his slave Enkidu:
4-7 - 'Enkidu, since a man cannot pass beyond the final end of life, I want to set off into the mountains, to establish my renown there. Where renown can be established there, I will establish my renown; and where no renown can be established there, I shall establish the renown of the gods.'
8-12 - His slave Enkidu answered him: 'My lord, if today you are going to set off into the mountains, Utu should know about it from us. If you are going to to set off into the Mountains of Cedar-felling, Utu should know about it from us. Utu, youthful Utu, should know about it from us. A decision that concerns the mountains is Utu's business. A decision that concerns the Mountains of Cedar-felling is the business of youthful Utu. Utu should know about it from us.'
13-16 - Gilgamec prepared took hold of a white kid. He clasped a brown kid, a sacrificial animal, close to his breast. He a brown kid. In his hand he held a holy staff before his nose, as he addressed Utu of heaven:
17-18 - 'Utu, I am going to set off into the mountains! May you be my helper! I am going to set off into the Mountains of Cedar-felling! May you be my helper!'
19-20 - From heaven Utu replied to him: 'Young man, you are noble already in your own right -- but what would you want with the mountains?'
21-33 - 'Utu, I have something to say to you -- a word in your ear! I greet you -- please pay attention! In my city people are dying, and hearts are full of distress. People are lost -- that fills me with wretched dismay. I craned my neck over the city wall: corpses in the water make the river almost overflow. That is what I see. That will happen to me too -- that is the way things go. No one is tall enough to reach heaven; no one can reach wide enough to stretch over the mountains. Since a man cannot pass beyond the final end of life, I want to set off into the mountains, to establish my renown there. Where renown can be established there, I will establish my renown; and where no renown can be established there, I shall establish the renown of the gods.'
34-47 - Utu accepted his tears as a fitting gift. As befits a compassionate person, he turned to him full of compassion: 'Now there are seven warriors, sons of a single mother. The first, their eldest brother, has lion's paws and eagle's talons. The second is a snake, . The third is a dragon snake, . The fourth blazes with fire . The fifth is a snake, . The sixth , a shackle that the rebel lands in the hills, beats at the flanks of the mountains like a battering flood , floodwater that destroys all . The seventh flashes like lightning, and no one can deflect it its power . kingship . Nisaba has bestowed on you in addition. They , and know the routes on earth. They will help you find the of the way. They should guide you to the place in the mountains where the boats have to be pulled from the water! The warrior, youthful Utu, gave these seven to Gilgamec. These seven the warrior, youthful Utu, gave to Lord Gilgamec. The feller of cedars was filled with joy; Lord Gilgamec was filled with joy.'
48-51 - In his city he had the horn sounded for single men; similarly for two together he made them call out. 'Let him who has a household go to his household! Let him who has a mother go to his mother! Let bachelor males, types like me, -- fifty of them -- join me at my side!'
52-60 - Whoever had a household went to his household. Whoever had a mother went to his mother. Bachelor males, types like him -- there were fifty -- joined him at his side. He made his way to the blacksmith's, and had them cast weapons and axes, the strength of warriors. Then he made his way to the deeply shaded plantations, where he had ebony trees felled, and trees, apricot trees, and box trees. He to his fellow-citizens who were going with him. Warriors, sons of a single mother . The first, their eldest brother, has lion's paws and eagle's claws. They will guide him to the place in the mountains where the boats have to be pulled from the water.
61 - He crossed the first mountain range, but his intuition did not lead him to find the cedars there the cedars did not catch his attention . He crossed the second mountain range, but the cedars did not catch his attention. He crossed the third mountain range, but the cedars did not catch his attention. He crossed the fourth mountain range, but the cedars did not catch his attention. He crossed the fifth mountain range, but the cedars did not catch his attention. He crossed the sixth mountain range, but the cedars did not catch his attention. ... He crossed the third mountain range, but his intuition did not lead him to find the cedars there. He crossed the fourth mountain range, but his intuition did not lead him to find the cedars there. He crossed the fifth mountain range, but his intuition did not lead him to find the cedars there. He crossed the sixth mountain range, but his intuition did not lead him to find the cedars there.
62-67 - When he had crossed the seventh mountain range, there his intuition led him to find the cedars. He did not need to ask, nor did he have to search any further. Lord Gilgamec began to chop at the cedars, while Enkidu lopped off their branches, to Gilgamec. while Enkidu their branches, and his fellow-citizens . to , Enkidu . stacked them in piles. Huwawa . He loosed his terrrors against . while Enkidu cut up the timbers, and the widows' sons who had come with him heaped them up in piles. Since, because of the , Huwawa had been scared in his lair by Gilgamec, he began to radiate his terrors .
68-75 - Gilgamec was overcome by sleep, and it affected Enkidu as a powerful longing. His fellow-citizens who had come with him flailed around at his feet like puppies. Enkidu awoke from his dream, shuddering from his sleep. He rubbed his eyes; there was eery silence everywhere. He touched Gilgamec, but could not rouse him. He spoke to him, but he did not reply.
76-84 - 'You who have gone to sleep, you who have gone to sleep! Gilgamec, young lord of Kulaba, how long will you sleep for? The mountains are becoming indistinct as the shadows fall across them; the evening twilight lies over them. Proud Utu has already gone to the bosom of his mother Ningal. Gilgamec, how long will you sleep for? The sons of your city who came with you should not have to wait at the foot of the hills. Their own mothers should not have to twine string in the square of your city.'
85-89 - He thrust that into his right ear; he covered him with his aggressive words as if with a cloth , laid them out like linen . He gathered picked up in his hand a cloth with thirty shekels of oil on it and smothered rubbed it over Gilgamec's chest. Then Gilgamec stood up like a bull on the great earth. Bending his neck downwards, he yelled at him:
90-91 - 'By the life of my own mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! Am I to become again as if I were slumbering still on the lap of my own mother Ninsumun?'
92-95 - A second time he spoke to him: 'By the life of my own mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! Until I discover whether that person was a human or a god, I shall not direct back to the city my steps which I have directed to the mountains.'
96-97 - The slave, trying to ameliorate the situation, trying to make life appear more attractive, answered his master:
98-106 - 'My master, you have not yet really seen that person, he should not vex you. -- But he vexes me -- me, who have seen him before. His pugnacious mouth is a dragon's maw; his face is a lion's grimace. His chest is like a raging flood; no one dare approach can escape from his brow, which devours the reedbeds. A man-eating lion, he never wipes away the blood from his slaver. a lion eating a corpse, he never wipes away the blood Travel on, my master, up into the mountains! -- but I shall travel back to the city. If I say to your mother about you , she will laugh. But afterwards I shall say to her about you , and she will certainly weep over you bitterly .' replied to :
107-116 - 'Look, Enkidu, two people together will not perish! A grappling-pole does not sink! No one can cut through a three-ply cloth! Water cannot wash someone away from a wall! Fire in a reed house cannot be extinguished! You help me, and I will help you -- what can anyone do against us then? When it sank, when it sank, when the Magan boat sank, when the barge sank, then at least the life-saving grappling-pole of the boat was rescued was not allowed to sink ! Come on, let's get after him and get a sight of him!'
117-119 - 'If we go after him, there will be terror! There will be terror. Turn back! There will be blood! There wil be blood! Turn back!'
120 - 'Whatever you may think -- come on, let's get after him!'
121-125 - Before a man can approach within even sixty times six yards, Huwawa has already reached his house among the cedars. When he looks at someone, it is the look of death. When he shakes his head at someone, it is a gesture full of reproach. When he speaks to someone, he should not prolong his words: 'You may still be a young man, but you will never again return to the city of your mother who bore you!'
126-129 - Fear and terror spread through his Gilgamec's sinews and his feet. He could not move (?) his feet on the ground; the big toenails of his feet stuck to the path (?). At his side .
130-135 - (Huwawa addressed Gilgamec:) 'So come on now, you heroic bearer of a sceptre of wide-ranging power! Noble glory of the gods, angry bull standing ready for a fight! Your mother knew well how to bear sons, and your nurse knew well how to nourish children on the breast! Don't be afraid, rest your hand on the ground!'
136-139 - Gilgamec rested his hand on the ground, and addressed Huwawa: 'By the life of my own mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought you En-me-barage-si, my big sister, to be your wife in the mountains.'
140-144 - And again he addressed him: 'By the life of my mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought you Ma-tur, my little sister, to be your concubine in the mountains. Just hand over your terrors to me! I want to become your kinsman!'
145-148 - Then Huwawa handed over to him his first terror. Gilgamec's fellow-citizens who had come with him began to lop off the branches and bundle them together, so as to lay them down at the foot of the hills.
148A-148K - And again he addressed him: 'By the life of my mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought to the mountains for you . Couldn't I get close to you and your family? Just hand over your terrors to me! I want to become your kinsman!' Then Huwawa handed over to him his second terror. Gilgamec's fellow-citizens who had come with him began to lop off the branches and bundle them together, so as to lay them down at the foot of the hills.
148L-148V - And a third time he addressed him: 'By the life of my mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought to the mountains for you some flour -- the food of the gods! -- and a waterskin of cool water. Couldn't I get close to you and your family? Just hand over your terrors to me! I want to become your kinsman!' Then Huwawa handed over to him his third terror. Gilgamec's fellow-citizens who had come with him began to lop off the branches and bundle them together, so as to lay them down at the foot of the hills.
148W-148FF - And a fourth time he addressed him: 'By the life of my mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought to for you some big shoes for big feet. Couldn't I get close to you and your family? Just hand over your terrors to me! I want to become your kinsman!' Then Huwawa handed over to him his fourth terror. Gilgamec's fellow-citizens who had come with him began to lop off the branches and bundle them together, so as to lay them down at the foot of the hills.
148GG-148PP - And a fifth time he addressed him: 'By the life of my mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought to the mountains for you some tiny shoes for your tiny feet. Couldn't I get close to you and your family? Just hand over your terrors to me! I want to become your kinsman!' Then Huwawa handed over to him his fifth terror. Gilgamec's fellow-citizens who had come with him began to lop off the branches and bundle them together, so as to lay them down at the foot of the hills.
148QQ-148AAA - And a sixth time he addressed him: 'By the life of my mother Ninsumun and of my father, holy Lugalbanda! No one really knows where in the mountains you live; they would like to know where in the mountains you live. Here, I have brought you rock-crystal, stone and lapis lazuli -- from the mountains. Couldn't I get close to you and your family? Just hand over your terrors to me! I want to become your kinsman!' Then Huwawa handed over to him his sixth terror. Gilgamec's fellow-citizens who had come with him began to lop off the branches and bundle them together, so as to lay them down at the foot of the hills.
149-151 - When Huwawa had finally handed over to him his seventh terror, Gilgamec found himself beside Huwawa. He went up to him gradually from behind, as one does with a snake. He made as if to kiss him, but then punched him on the cheek with his fist.
152 - Huwawa bared his teeth at him , furrowing his brows at him . Huwawa addressed Gilgamec: 'Hero, to act falsely!' The two of them on him . the warrior from his dwelling. said to him, 'Sit down!' Huwawa from his dwelling. said to him, 'Sit down!' The warrior sat down and began to weep, shedding tears. Huwawa sat down and began to weep, shedding tears. Huwawa plea to Gilgamec. He threw a halter over him as over a captured wild bull. He tied up his arms like a captured man. Huwawa wept, .
153-157 - He tugged at Gilgamec's hand. 'Gilgamec, let me go!' 'I want to talk to Utu!' 'Utu, I never knew a mother who bore me, nor a father who brought me up! I was born in the mountains -- you brought me up! Yet Gilgamec swore to me by heaven, by earth, and by the mountains.'
158-160 - Huwawa clutched at Gilgamec's hand, and prostrated himself before him. Then Gilgamec's noble heart took pity on him. Gilgamec addressed Enkidu He addressed his slave Enkidu :
161-162 - 'Enkidu, let the captured bird run away home! Let the captured man return to his mother's embrace!'
163-174 - Enkidu replied to Gilgamec His slave Enkidu replied : 'Come on now, you heroic bearer of a sceptre of wide-ranging power! Noble glory of the gods, angry bull standing ready for a fight! Young Lord Gilgamec, cherished in Unug, your mother knew well how to bear sons, and your nurse knew well how to nourish children! -- One so exalted and yet so lacking in understanding judgment will be devoured by fate without him ever understanding that fate. The very idea that a captured bird should run away home, or a captured man should return to his mother's embrace! -- Then you yourself would never get back to the mother-city that bore you! A captured warrior set free! A captured high priestess to the ! A captured priest restored to his wig of hair! ever, ever ? his attention to his words . '
175-177 - Huwawa addressed Enkidu: 'Enkidu, you speak such hateful hostile words against me to him! You hireling, who are hired for your keep! You who follow along after him -- you speak such hateful words to him. why do you speak such hateful words to him? ' ...
178-180 - As Huwawa spoke thus to him, Enkidu, full of rage and anger, cut his throat they cut his throat . He put He chucked They put his head in a leather bag.
181-186 - They entered before Enlil. After they had kissed the ground before Enlil, they threw the leather bag down, tipped out his head, and placed it before Enlil. When Enlil saw the head of Huwawa, he spoke angrily to Gilgamec: They brought it before Enlil and Ninlil. When Enlil approached (?), went out the window (?), and Ninlil went out . When Enlil with Ninlil had returned (?),
187-192 - 'Why did you act in this way? did you act ? Was it commanded that his name should be wiped from the earth? He should have sat before you! He should have sat , . He should have eaten the bread that you eat, and should have drunk the water that you drink! He should have been honoured you! Huwawa -- he honoured! ' From his seat, Enlil assigned Huwawa's heavenly auras to .
193-199 - He gave Huwawa's first aura to the fields. He gave his second aura to the rivers. He gave his third aura to the reedbeds. He gave his fourth aura to the lions. He gave his fifth aura to the palace debt slaves . He gave his sixth aura to the forests the hills . He gave his seventh aura to Nungal.
200 - his terror the rest of the auras Gilgamec .
201-202 - Mighty one, Gilgamec, who is cherished! be praised! Enkidu, be praised ! Nisaba, be praised! Huwawa, ! cherished, ! Enkidu, be praised !
en noun lord
kur noun (mountain) land
noun person
tìl verb to live
jéctúg noun ear
gub verb to stand
en noun lord
gílgáméc noun Gilgamec
kur noun (mountain) land
noun person
tìl verb to live
jéctúg noun ear
gub verb to stand
arad noun slave
en-ki-du10 noun Enkidu
noun voice
verb to pour
en-ki-du10 noun Enkidu
murgu noun back
juruc noun young man
tìl verb to live
saj noun head
til verb to complete
è verb to go out or in
kur noun (mountain) land
kur9 verb to enter
mu noun name
jar verb to place
ki noun place
mu noun name
gub verb to stand
mu noun name
gub verb to stand
ki noun place
mu noun name
gub verb to stand
mu noun name
dijir noun deity
gub verb to stand
arad noun slave
en-ki-du10 noun Enkidu
inim noun word
gi4 verb to return
lugal noun king
tukum-bi conj if
ud noun day(light)
kur noun (mountain) land
kur9 verb to enter
utu noun Utu
zu verb to know
kur-erin-kud noun Mountain-of-cedar-felling
kur9 verb to enter
utu noun Utu
cul noun young man
utu noun Utu
zu verb to know
kur noun (mountain) land
dím-má noun reasoning
utu noun Utu
kur-erin-kud noun Mountain-of-cedar-felling
dím-má noun reasoning
cul noun young man
utu noun Utu
utu noun Utu
zu verb to know
gílgáméc noun Gilgamec
mác noun (kid) goat
babbar adj white
cu noun hand
tag verb to touch
cu noun hand
te verb to approach
cu noun hand
te verb to approach
mác noun (kid) goat
su4 verb to be red
mác-dá-rí-á noun goat-offering
gaba noun chest
tab verb to be parallel
mác noun (kid) goat
su4 verb to be red
mác noun (kid) goat
babbar adj white
mác noun (kid) goat
cag4 noun heart
tam verb to be clean
DIB verb DIB
cu noun hand
jidru noun sceptre
kug adj shining
giri17 noun nose
jál verb to be (located)
utu noun Utu
an noun heaven
noun voice
verb to pour
utu noun Utu
kur noun (mountain) land
kur9 verb to enter
á-táh noun helper
me verb to be
kur-erin-kud noun Mountain-of-cedar-felling
kur9 verb to enter
á-táh noun helper
me verb to be
utu noun Utu
an noun heaven
inim noun word
gi4 verb to return
juruc noun young man
dumu-gir15 noun citizen
ní-zú pronoun yourself
me verb to be
kur noun (mountain) land
a-na pronoun what
utu noun Utu
inim noun word
dug4 verb to say
inim noun word
jéctúg noun ear
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
jizzal noun hearing
ak verb to do
iri noun town
noun person
úc verb to die
cag4 noun heart
sàg verb to beat
noun person
cag4 noun heart
cag4 noun heart
hul verb to be bad
gig verb to be ill
bàd noun wall
noun neck
verb to hang
ad6 noun corpse
a noun water
dirig verb to be superior
igi noun eye
sig10 verb to place
ù conj and
jé6 pronoun I
ur5 pronoun that
ak verb to do
ur5 pronoun that
me verb to be
noun person
sukud verb to be high
an noun heaven
verb to hang
noun person
dajal verb to be wide
kur noun (mountain) land
verb to cover
murgu noun back
juruc noun young man
tìl verb to live
saj noun head
til verb to complete
è verb to go out or in
kur noun (mountain) land
kur9 verb to enter
mu noun name
jar verb to place
ki noun place
mu noun name
gub verb to stand
mu noun name
gub verb to stand
ki noun place
mu noun name
gub verb to stand
mu noun name
dijir noun deity
gub verb to stand
utu noun Utu
ér noun tear
kadra noun greeting gift
cu noun hand
te verb to approach
noun person
arhuc noun compassion
arhuc noun compassion
ak verb to do
ur-saj noun hero
dumu noun child
ama noun mother
dili adj single
7 numeral 7
1 numeral 1
cec-gal noun elder brother
cu noun hand
pirij noun lion
umbin noun horny outgrowth
hú-rí-ín noun eagle
-kám-má numeral 2nd
mùc-càg4-tùr noun horned viper
ka noun mouth
XX
XX
KUKU
cu noun hand
UCUC
-kàm-mà numeral 3rd
muc noun snake
ucumgal noun type of serpent
muc noun snake
XX
RURU
4-kam-ma numeral 4th
izi noun fire
cej6 verb to be hot
XX
XX
kur9 verb to enter
5-kam-ma numeral 5th
muc-saj-kal noun type of snake
cag4 noun heart
gi4 verb to return
UBUB
KAKA
XX
6-kam-ma numeral 6th
ràb noun shackle
ki-bal noun rebel land
hur-saj noun mountain (range)
IMIM
a-ji6 noun flooding
du7 verb to push
a noun water
gul verb to destroy
kur noun (mountain) land
gaba noun chest
ra verb to beat
7-kam-ma numeral 7th
nim noun lightning
jír verb to flash
á noun arm
noun person
gur verb to turn
XX
XX
XX
XX
XX
XX
7 numeral 7
dili adj single
KIKI
XX
XX
MUMU
XX
XX
EE
ki noun place
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
nam-lugal noun kingship
XX
UDUD
EE
èd verb to go down or up
nisaba noun Nisaba
tah verb to add
ki noun place
har-ra-an noun route
zu verb to know
har-ra-an noun route
pàd verb to find
má-úr3mà2-ùr noun portage-place
hur-saj noun mountain (range)
de6 verb to carry
7 numeral 7
ur-saj noun hero
cul noun young man
utu noun Utu
gílgáméc noun Gilgamec
cúm verb to give
ur-saj noun hero
cul noun young man
utu noun Utu
en noun lord
gílgáméc noun Gilgamec
7 numeral 7
cúm verb to give
erin noun cedar
sàg verb to beat
húl verb to be happy
jar verb to place
en noun lord
gílgáméc noun Gilgamec
húl verb to be happy
jar verb to place
iri noun town
noun person
dili adj single
si noun horn
noun voice
ra verb to beat
noun person
numeral 2
tab verb to be parallel
ka noun mouth
téc noun unity
ra verb to beat
é noun house(hold)
tuku verb to have
é noun house(hold)
ama noun mother
tuku verb to have
ama noun mother
jé6 pronoun I
ak verb to do
50 numeral 50
á noun arm
ak verb to do
é noun house(hold)
tuku verb to have
é noun house(hold)
ama noun mother
tuku verb to have
ama noun mother
nitah noun male
saj-dili noun single
e-ne pronoun he, she
ak verb to do
50 numeral 50
á noun arm
ak verb to do
é noun house(hold)
simug noun smith
jìrì noun foot
á-ác-jár noun type of weapon
aga-silig noun type of axe
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
verb to pour
kiri6 noun orchard
ji6-edin noun deep shade
jìrì noun foot
gub verb to stand
esi noun ebony?
há-lú-úb noun oak?
hachur noun apple (tree)
tackarin noun box tree
sàg verb to beat
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
ur-saj noun hero
dumu noun child
ama noun mother
dili adj single
1 numeral 1
cec-gal noun elder brother
cu noun hand
pirij noun lion
umbin noun horny outgrowth
hú-rí-ín noun eagle
má-úr3mà2-ùr noun portage-place
hur-saj noun mountain (range)
de6 verb to carry
hur-saj noun mountain (range)
1-kam-ma numeral 1st
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
pàd verb to find
cub verb to fall
hur-saj noun mountain (range)
-kám-má numeral 2nd
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
cub verb to fall
hur-saj noun mountain (range)
-kàm-mà numeral 3rd
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
cub verb to fall
hur-saj noun mountain (range)
4-kam-ma numeral 4th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
cub verb to fall
hur-saj noun mountain (range)
5-kam-ma numeral 5th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
cub verb to fall
hur-saj noun mountain (range)
6-kam-ma numeral 6th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
cub verb to fall
hur-saj noun mountain (range)
-kàm-mà numeral 3rd
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
pàd verb to find
hur-saj noun mountain (range)
4-kam-ma numeral 4th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
pàd verb to find
hur-saj noun mountain (range)
5-kam-ma numeral 5th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
pàd verb to find
hur-saj noun mountain (range)
6-kam-ma numeral 6th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
pàd verb to find
hur-saj noun mountain (range)
7-kam-ma numeral 7th
bal verb to turn over
erin noun cedar
cag4 noun heart
pàd verb to find
ki noun place
kíj verb to seek
gílgáméc noun Gilgamec
erin noun cedar
sàg verb to beat
en-ki-du10 noun Enkidu
pa noun branch
kud verb to cut
NENE
brbr
KIKI
TUMTUM
XX
XX
gílgáméc noun Gilgamec
en-ki-du10 noun Enkidu
pa noun branch
dumu noun child
iri noun town
en-ki-du10 noun Enkidu
gu-ru-um noun pile
XX
XX
gub verb to stand
hu-wa-wa noun Huwawa
noun fear(someness)
te verb to approach
verb to hang
en-ki-du10 noun Enkidu
jic noun tree
kud verb to cut
dumu noun child
nu-mu-un-su noun widow
jen verb to go
gu-ru-um noun pile
jar verb to place
KAKA
XX
KAKA
gílgáméc noun Gilgamec
hu-wa-wa noun Huwawa
kí-nú noun sleeping quarter
huluh verb to be frightened
noun fear(someness)
te verb to approach
è verb to go out or in
gílgáméc noun Gilgamec
XX
ú3-sáù-sà2 noun sleep
dab5 verb to seize
kúrkú noun desire
jar verb to place
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
ur-gir15 noun domestic dog
tur verb to be small
jìrì noun foot
cu noun hand
dúb verb to tremble
en-ki-du10 noun Enkidu
zìg verb to rise
má-mú noun dream
bu-luh verb to shudder
ú3-sáù-sà2 noun sleep
igi noun eye
cu noun hand
gur verb to turn
níj-mé-jár noun silence
sug4 verb to be full
cu noun hand
tag verb to touch
zìg verb to rise
noun voice
verb to pour
inim noun word
gi4 verb to return
verb to lie down
verb to lie down
gílgáméc noun Gilgamec
en noun lord
TURTUR
kul-aba noun Kulaba
èn-cè adv how long
verb to lie down
kur noun (mountain) land
sùh verb to blur
jissu noun (protective) shade
verb to hang
an-usan noun evening
ce-er verb to be bright
DU verb DU
utu noun Utu
úr noun root
ama noun mother
nin-gal noun Ningal
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
gílgáméc noun Gilgamec
èn-cè adv how long
verb to lie down
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
gub verb to stand
ama noun mother
ugu verb to give birth
tíllá noun town square
iri noun town
éc noun rope
sar verb to run
jéctúg noun ear
zid adj right
sig10 verb to place
inim noun word
nam-ur-saj noun heroism
túg noun garment
dul verb to cover (together)
gada noun linen (fibre)
jar verb to place
túg noun garment
0 numeral 30
gij4 noun weight measure
ì noun fatty substance
cu noun hand
níjín verb to go around
íl verb to raise
gaba noun chest
dul verb to cover (together)
búr verb to release
gud noun bull
ki noun place
gal verb to be big
gub verb to stand
noun neck
ki noun place
jar verb to place
KAKA
sig10 verb to place
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
dùb noun knee
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
ú3-sáù-sà2 noun sleep
dug4 verb to say
dím verb to create
-kám-má numeral 2nd
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
en-na noun extent
noun person
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
me verb to be
zu verb to know
dijir noun deity
me verb to be
zu verb to know
jìrì noun foot
kur noun (mountain) land
gub verb to stand
iri noun town
gub verb to stand
arad noun slave
zi noun life (breath)
dùg verb to be good
nàm-tìl noun life
ku7-ku7 verb to be sweet
lugal noun king
inim noun word
gi4 verb to return
lugal noun king
za pronoun you (sg.)
noun person
igi noun eye
du8 verb to spread
cag4 noun heart
dab5 verb to seize
jé6 pronoun I
noun person
igi noun eye
du8 verb to spread
cag4 noun heart
dab5 verb to seize
ur-saj noun hero
ka noun mouth
ka noun mouth
ucumgal noun type of serpent
igi noun eye
igi noun eye
pirij noun lion
JIC.GABA noun breastbone
a-ji6 noun flooding
du7 verb to push
saj-ki noun forehead
jic-gi noun reedbed
gu7 verb to eat
noun person
te verb to approach
kar verb to flee
uc11 noun (venomous) spittle
ur-mah noun lion
noun person
gu7 verb to eat
úc noun gore
gíd verb to be long
MACMAC
UCUC
ur-mah noun lion
ad6 noun corpse
gu7 verb to eat
úc noun gore
gíd verb to be long
gu7 verb to eat
lugal noun king
KAKA
NANA
XX
XX
KAKA
lugal noun king
za pronoun you (sg.)
kur noun (mountain) land
u5 verb to ride
jé6 pronoun I
iri noun town
u5 verb to ride
ama noun mother
tìl verb to live
dug4 verb to say
ejer noun back
úc verb to die
dug4 verb to say
ér noun tear
ér noun tear
gig verb to be ill
céc verb to weep
gi4 verb to return
jar verb to place
en-ki-du10 noun Enkidu
noun person
numeral 2
úc verb to die
má-dá-lá noun grappling hook?
su verb to sink
túg noun garment
numeral 3
tab verb to be parallel
noun person
kud verb to cut
bàd noun wall
a noun water
noun person
verb to cover
é noun house(hold)
gi-sig noun type of fence
izi noun fire
ten verb to extinguish
za pronoun you (sg.)
jé6 pronoun I
tah verb to add
jé6 pronoun I
za pronoun you (sg.)
tah verb to add
a-na pronoun what
noun person
de6 verb to carry
su verb to sink
su verb to sink
ud noun day(light)
noun boat
má-gán noun Magan
su verb to sink
má-gúr8 noun processional boat
má-gí4-lúm noun type of boat
su verb to sink
má-dá-lá noun grappling hook?
noun boat
zí-cág4-jál adj life-giving
cag4 noun heart
jál verb to be (located)
dab5 verb to seize
su verb to sink
jen verb to go
jen verb to go
igi noun eye
du8 verb to spread
tukum-bi conj if
jen verb to go
noun fear(someness)
jál verb to be (located)
noun fear(someness)
jál verb to be (located)
gi4 verb to return
ù-mùn noun blood
jál verb to be (located)
ù-mùn noun blood
jál verb to be (located)
gi4 verb to return
níj noun thing
cag4 noun heart
jen verb to go
jen verb to go
nitah noun male
60 numeral 60
nindan noun length measure
te verb to approach
hu-wa-wa noun Huwawa
é noun house(hold)
erin noun cedar
dab5 verb to seize
igi noun eye
bar verb to set aside
igi noun eye
úc verb to die
saj noun head
bul verb to shake
saj noun head
nam-tag noun sin
sug4 verb to be full
noun voice
verb to pour
inim noun word
sud verb to be distant
juruc noun young man
dug4 verb to say
iri noun town
ama noun mother
tud verb to give birth
gur verb to turn
gílgáméc noun Gilgamec
sa noun sinew
jìrì noun foot
noun fear(someness)
ri verb to direct
noun fear(someness)
te verb to approach
ri verb to direct
jìrì noun foot
ki noun place
gi4 verb to return
jìrì noun foot
umbin noun horny outgrowth
gal verb to be big
jìrì noun foot
XbrXbr
ús verb to be adjacent
zag noun side
NU11NU
ri verb to direct
ì-à interj type of exclamation
lum verb to thrive
ù-lùh noun sceptre
sud verb to be distant
dumu-gir15 noun citizen
giri17-zal noun joy
dijir noun deity
gud noun bull
lipic-tuku adj furious
noun battle
gub verb to stand
ama noun mother
dumu noun child
tud verb to give birth
mah verb to be majestic
zu verb to know
émédá-gá-lá noun wet nurse
dumu noun child
úr noun root
ga noun milk
gu7 verb to eat
mah verb to be majestic
zu verb to know
noun fear(someness)
te verb to approach
cu noun hand
ki noun place
sig10 verb to place
cu noun hand
ki noun place
sig10 verb to place
inim noun word
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
en-me-barag-ge4-e-si noun En-me-barage-si
nin9 noun sister
gal verb to be big
nam-dam noun matrimony
kur noun (mountain) land
kur9 verb to enter
-kám-má numeral 2nd
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
MA-tur noun MA-tur
nin9 noun sister
bàn-dà adj junior
nam-lukur noun type of priestcraft
kur noun (mountain) land
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
ba verb to allot
su noun flesh
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
te verb to approach
1 numeral 1
ba verb to allot
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
pa noun branch
kud verb to cut
noun tooth
kécé verb to bind
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
verb to lie down
-kám-má numeral 2nd
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
DU verb DU
su noun flesh
te verb to approach
noun fear(someness)
ba verb to allot
su noun flesh
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
te verb to approach
-kám-má numeral 2nd
ba verb to allot
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
pa noun branch
kud verb to cut
noun tooth
kécé verb to bind
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
verb to lie down
-kàm-mà numeral 3rd
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
ZAZA
zu verb to know
zíd-écá noun type of flour
níj-gú7 noun food
dijir noun deity
gal verb to be big
ummud noun waterskin
a noun water
sed4 verb to be cold
kur noun (mountain) land
DU verb DU
su noun flesh
te verb to approach
noun fear(someness)
ba verb to allot
su noun flesh
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
te verb to approach
-kàm-mà numeral 3rd
ba verb to allot
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
pa noun branch
kud verb to cut
noun tooth
kécé verb to bind
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
verb to lie down
4-kam-ma numeral 4th
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
jìrì noun foot
gal verb to be big
é-sír noun sandal
gal verb to be big
DU verb DU
su noun flesh
te verb to approach
noun fear(someness)
ba verb to allot
su noun flesh
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
te verb to approach
4-kam-ma numeral 4th
ba verb to allot
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
pa noun branch
kud verb to cut
noun tooth
kécé verb to bind
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
verb to lie down
5-kam-ma numeral 5th
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
jìrì noun foot
tur verb to be small
é-sír noun sandal
tur verb to be small
kur noun (mountain) land
DU verb DU
su noun flesh
te verb to approach
noun fear(someness)
ba verb to allot
su noun flesh
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
te verb to approach
5-kam-ma numeral 5th
ba verb to allot
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
pa noun branch
kud verb to cut
noun tooth
kécé verb to bind
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
verb to lie down
6-kam-ma numeral 6th
dug4 verb to say
zi noun life (breath)
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
a-a noun father
kug adj shining
lùgàl-bàn-dà noun Lugalbanda
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tuc verb to sit
zu verb to know
du8-ci-a noun quartz?
nír noun type of stone
zà-gìn noun lapis lazuli
nam noun destiny
kur noun (mountain) land
DU verb DU
su noun flesh
te verb to approach
noun fear(someness)
ba verb to allot
su noun flesh
kur9 verb to enter
noun fear(someness)
te verb to approach
6-kam-ma numeral 6th
ba verb to allot
dumu noun child
iri noun town
jen verb to go
pa noun branch
kud verb to cut
noun tooth
kécé verb to bind
úr noun root
hur-saj noun mountain (range)
verb to lie down
noun fear(someness)
te verb to approach
7-kam-ma numeral 7th
til verb to complete
da noun side
te verb to approach
muc noun snake
gàr noun pommel
jectin noun grape (wine)
murgu noun back
jen verb to go
cu noun hand
du7 verb to be perfect
te noun cheek
tibir noun fist
ra verb to beat
hu-wa-wa noun Huwawa
noun tooth
zalag verb to be shining
saj-ki noun forehead
guru5 verb to cut down
hu-wa-wa noun Huwawa
gílgáméc noun Gilgamec
noun voice
ur-saj noun hero
lul verb to be false
sig10 verb to place
numeral 2
mah verb to be majestic
KAKA
ugu noun skull
ur-saj noun hero
dagan noun (sleeping) chamber
tuc verb to sit
dug4 verb to say
hu-wa-wa noun Huwawa
dagan noun (sleeping) chamber
tuc verb to sit
dug4 verb to say
ur-saj noun hero
dúr noun rump
jar verb to place
ér noun tear
pàd verb to find
cex noun weeping
jar verb to place
hu-wa-wa noun Huwawa
dúr noun rump
jar verb to place
ér noun tear
pàd verb to find
cex noun weeping
jar verb to place
hu-wa-wa noun Huwawa
gílgáméc noun Gilgamec
cag4-ne-ca4 noun intercession
KAKA
am noun wild bull
dab5 verb to seize
saman noun tethering rope
cub verb to fall
juruc noun young man
dab5 verb to seize
á noun arm
verb to hang
hu-wa-wa noun Huwawa
ér noun tear
pàd verb to find
XX
AA
GURGUR
gílgáméc noun Gilgamec
cu noun hand
tuku4 verb to shake
cu noun hand
ba verb to allot
utu noun Utu
inim noun word
dug4 verb to say
utu noun Utu
ama noun mother
tud verb to give birth
zu verb to know
a-a noun father
bùlùj verb to flourish
zu verb to know
kur noun (mountain) land
tud verb to give birth
za pronoun you (sg.)
bùlùj verb to flourish
gílgáméc noun Gilgamec
zi noun life (breath)
an noun heaven
pàd verb to find
zi noun life (breath)
ki noun place
pàd verb to find
zi noun life (breath)
kur noun (mountain) land
pàd verb to find
hu-wa-wa noun Huwawa
cu noun hand
dab5 verb to seize
ki noun place
za verb to bow down
de6 verb to carry
ud noun day(light)
gílgáméc noun Gilgamec
dumu-gir15 noun citizen
cag4 noun heart
arhuc noun compassion
tuku verb to have
arad noun slave
gílgáméc noun Gilgamec
en-ki-du10 noun Enkidu
noun voice
verb to pour
en-ki-du10 noun Enkidu
mucen noun bird
dab5 verb to seize
ki noun place
jen verb to go
juruc noun young man
dab5 verb to seize
úr noun root
ama noun mother
gi4 verb to return
en-ki-du10 noun Enkidu
gílgáméc noun Gilgamec
arad noun slave
en-ki-du10 noun Enkidu
inim noun word
gi4 verb to return
ì-à interj type of exclamation
lum verb to thrive
ù-lùh noun sceptre
sud verb to be distant
dumu-gir15 noun citizen
giri17-zal noun joy
dijir noun deity
gud noun bull
lipic-tuku adj furious
noun battle
gub verb to stand
en noun lord
TURTUR
gílgáméc noun Gilgamec
unug noun Unug
noun (loving) care
dug4 verb to say
ama noun mother
dumu noun child
tud verb to give birth
mah verb to be majestic
zu verb to know
émédá-gá-lá noun wet nurse
dumu noun child
ga noun milk
gu7 verb to eat
mah verb to be majestic
zu verb to know
sukud verb to be high
dím-má noun reasoning
jalga noun reason
tuku verb to have
nam-tar noun destiny
gu7 verb to eat
nam-tar noun destiny
zu verb to know
mucen noun bird
dab5 verb to seize
ki noun place
jen verb to go
juruc noun young man
dab5 verb to seize
úr noun root
ama noun mother
gi4 verb to return
za pronoun you (sg.)
iri noun town
ama noun mother
tud verb to give birth
gur verb to turn
ur-saj noun hero
dab5 verb to seize
cu noun hand
bar verb to set aside
en noun high priest(ess)
dab5 verb to seize
ji6-par4 noun cloister
gudug noun type of priest
dab5 verb to seize
hi-li noun attractiveness
gur verb to turn
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
XX
GALGAL
dug4 verb to say
jéctúg noun ear
hu-wa-wa noun Huwawa
en-ki-du10 noun Enkidu
noun voice
verb to pour
jé6 pronoun I
en-ki-du10 noun Enkidu
inim noun word
kúr verb to be different
hul verb to be bad
noun person
huj verb to hire
cag4-gal noun sustenance
huj verb to hire
ejer noun back
gaba-ri noun equal
ús verb to be adjacent
inim noun word
hul verb to be bad
a-na-ac adv why
inim noun word
hul verb to be bad
KAKA
noun fear(someness)
ur5 pronoun that
dug4 verb to say
en-ki-du10 noun Enkidu
íb verb to be furious
lipic noun inner body
bal verb to turn over
noun neck
kud verb to cut
noun neck
kud verb to cut
cag4 noun heart
á-já-lá noun sack
jar verb to place
cub verb to fall
jar verb to place
igi noun eye
én-líl noun Enlil
kur9 verb to enter
igi noun eye
én-líl noun Enlil
giri17 noun nose
ki noun place
su-ub verb to rub
á-já-lá noun sack
cub verb to fall
saj-du noun head
è verb to go out or in
igi noun eye
én-líl noun Enlil
jar verb to place
én-líl noun Enlil
saj-du noun head
hu-wa-wa noun Huwawa
igi noun eye
du8 verb to spread
inim noun word
gílgáméc noun Gilgamec
cag4 noun heart
dab5 verb to seize
igi noun eye
én-líl noun Enlil
ù conj and
nín-líl noun Ninlil
de6 verb to carry
én-líl noun Enlil
te verb to approach
ab noun (window) opening
è verb to go out or in
ù conj and
nín-líl noun Ninlil
DIDI
KAKA
BABA
è verb to go out or in
ud noun day(light)
én-líl noun Enlil
ù conj and
nín-líl noun Ninlil
gur verb to turn
a-na-ac adv why
ur5 pronoun that
ak verb to do
XX
XX
XX
ak verb to do
XX
XbrXbr
dug4 verb to say
mu noun name
ki noun place
ha-lam verb to be lost
igi noun eye
tuc verb to sit
XX
XbrXbr
XX
è verb to go out or in
tuc verb to sit
XX
XX
IGIIGI
XX
ninda noun bread
gu7 verb to eat
gu7 verb to eat
a noun water
naj verb to drink
naj verb to drink
XX
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
hu-wa-wa noun Huwawa
e-ne pronoun he, she
me-te noun (fitting) attribute
én-líl noun Enlil
ki-tuc noun dwelling place
me-lem4 noun (awesome) radiance
an noun heaven
XX
XX
me-lem4 noun (awesome) radiance
1 numeral 1
a-cag4 noun field
cúm verb to give
me-lem4 noun (awesome) radiance
-kám-má numeral 2nd
íd noun watercourse
cúm verb to give
me-lem4 noun (awesome) radiance
-kàm-mà numeral 3rd
jic-gi noun reedbed
cúm verb to give
me-lem4 noun (awesome) radiance
4-kam-ma numeral 4th
ur-mah noun lion
cúm verb to give
me-lem4 noun (awesome) radiance
5-kam-ma numeral 5th
é-gál noun palace
zá-ác-dá noun crime?
cúm verb to give
me-lem4 noun (awesome) radiance
6-kam-ma numeral 6th
tir noun forest
hur-saj noun mountain (range)
cúm verb to give
me-lem4 noun (awesome) radiance
7-kam-ma numeral 7th
nun-gal noun Nungal
cúm verb to give
noun fear(someness)
te verb to approach
TI verb TI
íb-táká4 noun remainder
me-lem4 noun (awesome) radiance
XX
gílgáméc noun Gilgamec
XX
XX
DUDU
ABAB
DADA
DUDU
XX
XX
kalag verb to be strong
gílgáméc noun Gilgamec
noun (loving) care
dug4 verb to say
zá3-mízà-mì2 noun praise
en-ki-du10 noun Enkidu
zá3-mízà-mì2 noun praise
nisaba noun Nisaba
zá3-mízà-mì2 noun praise
hu-wa-wa noun Huwawa
noun (loving) care
dug4 verb to say
en-ki-du10 noun Enkidu
zá3-mízà-mì2 noun praise