Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The building of Ningirsu's temple (Gudea, cylinders A and B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - ud an ki-a nam tar-re-da
2 - lagac(ki)-e me gal-la saj an-cè mi-ni-íb-íl
3 - (d)en-líl-e en (d)nin-jír-sú-cè igi zid mu-ci-bar
4 - iri-me-a níj-du7 pa nam-è
5 - cag4 gú-bi nam-gi4
6 - cag4 (d)en-líl-lá gú-bi nam-gi4
7 - cag4 gú-bi nam-gi4
8 - a-ji6 uru16 nam-mul íl-íl
9 - cag4 (d)en-líl-lá-ke4 idigna-àm a dùg-ga nam-de6
10 - é-e lugal-bi ba-dé
11 - é-ninnu me-bi an ki-a pa è mu-ak-ke4
12 - énsí jèctùg dajal-kam jèctùg ì-já-já
13 - níj gal-gal-la cu mi-ni-mú-mú
14 - gud du7 mác du7-re6
15 - cég1 nam tar-ra saj mu-ci-íb-íl
16 - é kug dù-dè gú-bi mu-ci-íb-zìg
17 - lugal-ni-ir ud ne mac-ji6-ka
18 - gù-dé-a en (d)nin-jír-sú-ra igi mu-ni-du8-àm
19 - é-a-ni dù-ba mu-na-dug4
20 - é-ninnu me-bi gal-gal-la-àm
21 - igi mu-na-ni-jar
22 - gù-dé-a cag4-ga-ni sù-rá-àm
23 - inim-e mi-ni-kúc-ù
24 - ga-na ga-na-ab-dug4 ga-na ga-na-ab-dug4
25 - inim-ba ha-mu-da-gub
26 - sipad-me nam-nun-né saj ma-ab-cúm-cúm
27 - níj mac-ji6-ke4 ma-ab-de6-a-já
28 - cag4-bi nu-zu
29 - ama-ju10 ma-mu-ju10 ga-na-de6
30 - ensi kug-zu me-te-na-ju10
31 - (d)nance nin9 dijir sirara6-ta-ju10
32 - cag4-bi ha-ma-pàd-dè
33 - má-gur8-ra-na jìrì nam-mi-gub
34 - iri-ni nijin6(ki)-cè íd-nijin6(ki)-du-a mu-ni-ri
35 - íd-dè húl-la-e kur-ku4 ì-si-il-e
36 - ba-gárá é íd-dè lá-a-e im-ti-a-ta
37 - ninda jic bí-tag a sed6 ì-dé
38 - lugal ba-gárá-ra mu-na-jen cùdù mu-na-ca4
39 - ur-saj pirij zìg-ga gaba-cu-jar nu-tuku
40 - (d)nin-jír-sú abzu-a gal-di
41 - nibru(ki)-a nir-jál
42 - ur-saj ma-a-dug4 cu zid ga-mu-ra-ab-jar
43 - (d)nin-jír-su é-zu ga-mu-ra-dù
44 - me cu ga-mu-ra-ab-du7
45 - nin9-zu dumu eridug(ki)-ge tud-da
46 - nir-jál me-te-na nin ènsì dijir-re-ne-ke4
47 - (d)nance nin9 dijir sirara6-ta-ju10
48 - jìrì-bi ha-ma-já-já
49 - dé-a-ni jic ba-tuku-àm
50 - lugal-a-ni sízkúr rá-zu-ni gù-dé-a-ác
51 - en (d)nin-jír-su-ke4 cu ba-ci-ti
52 - é ba-gárá-ka èc-èc ì-ak
53 - énsí-ke4 (d)já-tùm-dùg-cè ki-nú-a-ni ba-gub
54 - ninda jic bí-tag a sed6 ì-dé
55 - kug (d)já-tùm-dùg-ra mu-na-jen
56 - sízkúr mu-na-bé
57 - nin-ju10 dumu an kug-ge tud-da
58 - nir-jál me-te-na dijir saj zìg
59 - kalam-ma tìl-la
60 - nu-du-zu iri-na
61 - nin ama lagac(ki) ki jar-ra-me
62 - igi ùj-cè ù-ci-bar-ra-zu ní-a hé-jál-la-àm
63 - cul zid igi mu-bar-ra-zu nam-tìl mu-na-sud
64 - ama nu-tuku-me ama-ju10 zé-me
65 - a nu-tuku-me a-ju10 zé-me
66 - a-ju10 cag4-ga cu ba-ni-dug4 unu6-a ì-tud-e
67 - (d)já-tùm-dùg mu kug-zu dùg-ga-àm
68 - ji6-a ma-ni-nú
69 - jírí gal-ju10-me zag-ju10 mu-ús
70 - NE.GI.BAR a gal-la dù-a-me
71 - zi cag4 mu-ci-ni-jál
72 - an-dùl dajal-me jissu-zu-cè
73 - ga-ma-ci-íb-te
74 - cu mah-za sa-ga á zid-da-bi
75 - nin-ju10 (d)já-tùm-dùg já-ra ha-mu-ù-ru
76 - iri-cè ì-du-e jickim-ju10 hé-sag9
77 - kur a-ta íl-la nijin6(ki)-cè
78 - ú-dug4 sag9-ga-zu igi-cè ha-ma-jen
79 - (d)lamma sag9-ga-zu jìrì-a ha-mu-da-jen
80 - ga-na ga-na-ab-dug4
81 - ga-na ga-na-ab-dug4
82 - inim-ba ha-mu-da-gub
83 - ama-ju10 ma-mu-ju10 ga-na-de6
84 - ènsì kug-zu me-te-na-ju10
85 - (d)nance nin9 dijir sirara6-ta-ju10
86 - cag4-bi ha-ma-pàd-dè
87 - dé-a-ni jic ba-tuku-àm
88 - nin-a-ni sízkúr rá-zu-ni
89 - gù-dé-a-ác kug (d)já-tùm-dùg-ge cu ba-ci-ti
90 - má-gur8-ra-na jìrì nam-mi-gub
91 - iri-ni nijin6(ki)-cè mu-ni-ri kar nijin6(ki)-na-ke4 bí-ús
92 - énsí-ke4 kisal dijir sirara6-ta-ka saj an-cè mi-ni-íl
93 - ninda jic bí-tag a sed6 ì-dé
94 - (d)nance mu-na-jen cùdù mu-na-ca4
95 - (d)nance nin uru16 nin me (d)kal-(d)kal-la
96 - nin (d)en-líl-gin7 nam tar-tar-re
97 - (d)nance-ju10 dug4-ga-zu zid-dam
98 - saj-bi-cè è-a-àm
99 - ensi dijir-re-ne-me
100 - nin kur-kur-ra-me ama inim-ju10 ud-da ma-mu-da
101 - cag4 ma-mu-da-ka 1(DIC)-àm an-gin7 ri-ba-ni
102 - ki-gin7 ri-ba-ni
103 - a-ne saj-já-ni-cè dijir-ra-àm
104 - á-ni-cè ánzúd(múšén)-dam
105 - sig-ba-a-ni-cè a-ma-ru-kam
106 - zid-da gábú-na pirij ì-nú-nú
107 - é-a-ni dù-da ma-an-dug4
108 - cag4-ga-ni nu-mu-zu
109 - ud ki-cár-ra ma-ta-è
110 - munus 1(DIC)-àm a-ba me-a nu a-ba me-a-ni
111 - saj-já è ki garadin9 mu-ak
112 - gi-dub-ba kug NE-a cu im-mi-du8
113 - dub mul-an dùg-ga im-mi-jál
114 - ad im-dab6-gi4-gi4
115 - (MAN)-kam ur-saj-já-àm
116 - á mu-gur le-um za-gìn cu im-mi-du8
117 - é-a jic-hur-bi im-já-já
118 - igi-ju10-cè dusu kug ì-gub
119 - ù-cub kug
120 - cég1 nam tar-ra ù-cub-ba ma-an-jál
121 - íldág zid-da igi-ju10 gub-ba
122 - ti-gíd(múšén)-lú a ud mi-ni-íb-zal-zal-e
123 - dùr á zid-da lugal-já-ke4 ki ma-hur-hur-e
124 - énsí-ra ama-ni (d)nance mu-na-ni-íb-gi4-gi4
125 - sipad-ju10 ma-mu-zu jé6 ga-mu-ra-búr-búr
126 - an-gin7 ri-ba ki-gin7 ri-ba-écé
127 - saj-já-ni-cè dijir á-ni-cè
128 - ánzúd(múšén)-écé sig-ba-a-ni-cè a-ma-ru-écé
129 - zid-da gábú-na pirij ì-nú-nú-a
130 - cec-ju10 (d)nin-jír-sú ga-nam me-àm
131 - èc é-ninnu-na dù-ba za-ra ma-ra-an-dug4
132 - ud ki-cár-ra ma-ra-ta-è-a
133 - dijir-zu (d)nin-jic-zid-da ud-gin7 ki-ca-ra ma-ra-da-ra-ta-è
134 - ki-sikil saj-já è ki garadin9 mu-ak
135 - gi-dub-ba kug NE cu bí-du8-a
136 - dub mul dùg-ga bí-jál-la-a
137 - ad im-da-gi4-a
138 - nin9-ju10 (d)nisaba ga-nam me-àm
139 - é-a dù-ba mul kug-ba
140 - ma-ra-a-dé
141 - (MAN)-kam-ma ur-saj-àm á mu-gur8
142 - le-um za-gìn cu bí-du8-a
143 - (d)nin-dub-kam é-a jic-hur-ba im-mi-sig10-sig10-ge
144 - igi-zu-cè dusu kug gub-ba ù-cub kug
145 - cég1 nam tar-ra ù-cub-ba jál-la
146 - cég1 zid é-ninnu ga-nam me-àm
147 - íldág zid-da igi-zu gub-ba
148 - ti-gíd(múšén)-lú a ud mi-ni-íb-zal-a-écé
149 - é dù-dè igi-zu ù dùg-ga nu-ci-ku4-ku4
150 - dur9 á zid-da lugal-zak-ke4 ki ma-ra-hur-hur-a-écé
151 - zé-me é-ninnu-úc ni-is-ku-gin7 ki im-ci-hur-e
152 - na ga-de5 na de5-ju10 hé-dab5
153 - jír-su(ki) é saj ki lagac(ki)-cè jìrì-zu ki ì-bí-ús
154 - é níj-gur11-ra-za kicib ù-mi-kúr jic ù-ma-ta-jar
155 - lugal-zu gigir ù-mu-DI
156 - dùr9ùr ù-ci-lá
157 - gigir-bi kug NE za-gìn-na cu ù-ma-ni-tag
158 - ti mar-uru5-a ud-gin7 ì-è
159 - an-kár á nam-ur-saj-ka ù-ma-ni-dug4
160 - cu-nir ki áj-ni ù-mu-na-dím
161 - mu-zu ù-mi-sar
162 - balaj ki áj-ni ucumgal kalam-ma
163 - jic-gù-di mu tuku níj ad gi4-gi4-ni
164 - ur-saj níj-ba-e ki áj-ra
165 - lugal-zu en (d)nin-jír-sú
166 - é-ninnu ánzúd(múšén) bábbár-ra ù-mu-na-da-kur9-re
167 - tur dug4-ga-zu mah dug4-ga-àm cu ba-a-ci-íb-ti
168 - en-na cag4 an-gin7 sù-rá-ni
169 - (d)nin-jír-sú dumu (d)en-líl-lá-ka za-ra ma-ra-huj-jé6-e
170 - jic-hur é-a-na ma-ra-pàd-pàd-dè
171 - ur-saj-e me-ni gal-gal-la-àm
172 - cu ma-ra-ni-íb-mú-mú
173 - sipad zid gù-dé-a
174 - gal mu-zu gal ì-ga-túm-mu
175 - inim (d)nance-e mu-na-dug4-ga-ac
176 - saj sig ba-ci-jar
177 - é níj-gur11-ra-na kicib bí-kúr
178 - jic im-ma-ta-jar
179 - gù-dé-a jic-a mu-DU.DU
180 - jic-e im-e
181 - mèc-e saj bí-sag9
182 - ha-lu-úb-ba tùn bí-bar
183 - gigir za-gìn-cè mu-na-a-DI
184 - dùr9ùr-bi pirij-kac4-e-pàd-da
185 - im-ma-ci-lá-lá
186 - cu-nir ki áj-ni mu-na-dím
187 - mu-ni im-mi-sar
188 - balaj ki áj-e ucumgal kalam-ma
189 - jic-gù-di mu tuku níj ad gi4-gi4-ni
190 - ur-saj níj-ba-e ki áj-ra
191 - lugal-ni en (d)nin-jír-su-ra
192 - é-ninnu ánzúd(múšén) bábbár-ra
193 - mu-na-da-ku4-ku4
194 - é-a húl-la ì-na-ni-kur9
195 - gù-dé-a èc é-ninnu-ta zalag-ga nam-ta-è
196 - (MIN)-kam-ma é-cè ud-ù-dè bí-dib
197 - ji6-ji6 ba-an-dib
198 - du6-du6 mu-si-ig inim-jar mu-gi4
199 - ah dug4-ga jírí-ta im-ta-jar
200 - cu-ga-lam ki huc ki
201 - ki (d)nin-jír-su-ke4 kur-kur-ra igi mi-ni-jál-la-cè
202 - udu-ì gukkal mác niga énsí-ke4
203 - ecgar jic nu-zu kuc-ba mi-ni-durunx(KU.KU)
204 - li ú sikil kur-ra-kam izi-a bí-si-si
205 - cim erin ir-sim dijir-ra-kam
206 - ì-bí-bi mu-dù
207 - lugal-ni-ir ùj-já mu-na-zìg cùdù mu-na-ca4
208 - ub-cu-kin-na-ka mu-na-jen giri17 cu mu-na-jál
209 - lugal-ju10 (d)nin-jír-sú en a huc gi4-a
210 - en zid a kur gal-e ri-a
211 - cul ka tar gaba-ri nu-tuku
212 - (d)nin-jír-su é-zu ma-ra-dù-e
213 - jickim-ju10 nu-ju10
214 - ur-saj níj-du7-e ba-a-dé
215 - dumu (d)en-líl-lá en (d)nin-jír-su
216 - cag4-bi nu-mu-ù-da-zu
217 - cag4 ab-gin7 zi-zi-zu
218 - iz-zi8-gin7 já-já-zu
219 - a è-a-gin7 nun di-zu
220 - a-ma-rú1-gin7 gul-gul-zu
221 - ud-gin7 ki-bal-cè du7-du7-zu
222 - lugal-ju10 cag4-zu a è-a ú nu-lá-zu
223 - ur-saj cag4 an-gin7 sù-rá-zu
224 - dumu (d)en-líl-lá en (d)nin-jír-su
225 - jé6 a-na mu-ù-da-zu
226 - (MIN)-kam-ma-cè nú-a-ra nú-a-ra
227 - saj-já mu-na-gub ul4 mu-tag-tag-e
228 - ma-dù-na ma-dù-na
229 - énsí é-ju10 ma-dù-na
230 - gù-dé-a é-ju10 dù-da jickim-bi ga-ra-ab-cúm
231 - jarza-já mul-an kug-ba ga-mu-ra-a-dé
232 - é-ju10 é-ninnu an-né ki jar-ra
233 - me-bi me gal-gal me-me-a dirig-ga
234 - é lugal-bi igi sud íl-íl
235 - ánzúd(múšén)-gin7 cég1 gi4-a-bi-cè
236 - an im-ci-dúb-dúb
237 - me-lem4 huc-bi an-né im-ús
238 - é-já gal-bi kur-kur-ra mu-ri
239 - mu-bi-e an-zag-ta kur-kur-re im-ma-si-si
240 - má-gan me-luh-ha kur-bi-ta im-ma-ta-èd-dè
241 - jé6 (d)nin-jír-su a huc gi4-a
242 - ur-saj gal ki (d)en-líl-lá-ka
243 - en gaba-ri nu-tuku
244 - é-ju10 é-ninnu kur-ra ab-dirig
245 - tukul-ju10 cár-ùr kur cu-cè jar-jar
246 - igi huc-a-ju10 kur-re nu-um-íl
247 - á bad-a-ju10 la-ba-ta-è
248 - a ugu4-ju10 nam gal ki áj-da
249 - lugal a-ma-ru (d)en-líl-lá
250 - igi huc-a-ni kur-da nu-íl
251 - (d)nin-jír-su ur-saj (d)en-líl-lá
252 - mu-cè mu-sa4
253 - me 50-a zag mi-ni-kécé
254 - bancur mu-íl
255 - cu-luh
256 - cu an kug-ge ù-a ba-zìg-ge
257 - níj cu-já dùg-ga-àm
258 - a ugu4-ju10 dùg-ga-bi mu-gu7
259 - an lugal dijir-re-ne-ke4
260 - (d)nin-jír-su lugal icib an-na
261 - mu-cè mu-sa4
262 - ti-ra-ác abzu-gin7
263 - nam-nun-na ki im-ma-ni-jar
264 - cag4-bi-a itid-da ud-sakar-ra
265 - me gal-gal ezen an-na-ju10 cu gal ma-du7-du7
266 - é-huc ki huc-ju10
267 - muc-huc-gin7 ki sumur-ra bí-dù
268 - ki-bal-já nu-mi-íb-dug4-ga
269 - ud cag4-ju10 um-ci-mi-rí-a
270 - muc guru5-a-gin7 uc ma-a-ù-ku-e
271 - é-bábbár ki á áj-já-já
272 - ki (d)utu-gin7 dalla-a-já
273 - ki-ba (d)ictaran-gin7 di iri-já
274 - é-ba-gárá ki bancur-ra-ju10
275 - dijir gal-gal lagac(ki)-a-ke4-ne
276 - ma-si-si-ne
277 - é-ju10 é saj-kal kur-kur-ra
278 - á zid-da lagac(ki)
279 - ánzúd(múšén) an-cár-ra cég1 gi4-gi4
280 - é-ninnu é nam-lugal-ju10
281 - sipad zid gù-dé-a
282 - ud cu zid ma-ci-tùm-da
283 - an-cè tum9 duru5-e ba-dé
284 - an-ta hé-jál ha-mu-ra-ta-du
285 - kalam-e hé-jál-la cu hé-a-da-pec-e
286 - é-já uc ki jar-ra-bi-da
287 - hé-jál hé-da-jen
288 - gáná gal-gal-e cu ma-ra-ab-íl-e
289 - ég pa5 gú-bi ma-ra-ab-zi-zi
290 - du6-du6 ki a nu-èd-da
291 - a ma-ra-èd-dè
292 - ki-en-gi-rá ì dirig mu-da-dé
293 - siki dirig mu-da-lá
294 - ud temen-ju10 ma-sig9-ge4-na
295 - é-ju10 ud cu zid ma-ci-tùm-da
296 - hur-saj ki mir tuc-a-cè
297 - jìrì-ju10 ki ì-bí-ús
298 - nitah á dirig-ke4 mir-e hur-saj ki sikil-ta
299 - tum9
300 - kalam-e zi-cag4-jál ù-ma-cúm
301 - dili (MIN)-da kíj mu-da-ak-ke4
302 - ji6-a-na ì-ti ma-ra-è-è
303 - e-bar7-gáná ud-ma-dam ma-ra-è-è
304 - é ud-dè ma-ra-dù-e
305 - ji6-e ma-ra-ab-mú-mú
306 - sig-ta ha-lu-úb
307 - NE-ha-an mu-ra-ta-èd-dè
308 - igi-nim-ta erin cu-úr-mén za-ba-lum ní-bi-a ma-ra-an-tùm
309 - kur esi-a-ka
310 - esi ma-ra-ni-tùm
311 - kur na-ka na gal hur-saj-já
312 - lagab-ba ma-ra-kud-e
313 - ud-bi-a á-zu izi bí-tag
314 - jickim-ju10 ha-mu-ù-zu
315 - gù-dé-a ì-zìg ù-sa-ga-àm
316 - ì-ha-luh ma-mu-dam
317 - inim dug4-ga (d)nin-jír-su-ka-cè
318 - saj sig ba-ci-jar
319 - mác bábbár-ra cu mu-gíd-dè
320 - mác-a cu ì-gíd mác-a-ni ì-sag9
321 - gù-dé-a cag4 (d)nin-jír-su-ka
322 - ud-dam mu-na-è
323 - gal mu-zu gal ì-ga-túm-mu
324 - énsí-ke4 iri-na dili-gin7
325 - na de5 ba-ni-jar
326 - ki lagac(ki)-e dumu ama dili-a-gin7 cag4 mu-na-AC-e
327 - jic-cu mu-du8 jic-jírí mu-zìg
328 - ú-guru5 mu-jar inim dug4-ga bí-gi4
329 - cer7-da é-ba im-ma-an-gi4
330 - ù-sa-an bar-ús-sa eme ì-du8
331 - siki udu gan-na-kam cu-a mi-ni-jar-jar
332 - ama-a dumu-da nu-ma-da-dé
333 - dumu-ù ama-ni-ra ka dù-a
334 - nu-ma-na-dug4
335 - árád á jic tag tuku-ra
336 - lugal-a-ni saj nu-ma-da-dúb
337 - gémé nam-rá hul mu-na-ak
338 - nin-a-ni igi-na níj nu-mu-na-ni-ra
339 - énsí é-ninnu dù-ra
340 - gù-dé-a-ar inim-jar-bi lú-ù nu-ma-ni-jar
341 - énsí-ke4 iri mu-kug
342 - izi im-ma-ta-lá
343 - ùzùg-ga ní-jál lú-GI.AN
344 - iri-ta ba-ta-è
345 - pisaj ù-cub-ba-cè mác ba-ci-nú
346 - cég1 mác-e bí-pàd
347 - ka-al-bi-cè igi zid ba-ci-bar
348 - sipad mu pàd-da (d)nance-ke4 nam-nun-na ì-jar
349 - pisaj ù-cub-ba-ka jic bí-hur-ra-ni
350 - ka-al nam-nun-na mu-ni-jar-ra-ni
351 - ánzúd(múšén) cu-nir lugal-la-na-kam
352 - urin-cè bí-mul
353 - u5 bùr ècè-cè iri mu-na-kug-ge
354 - u5 mu-na-sikil-e
355 - li ú sikil kur-ra-kam izi-a bí-si-si
356 - cim erin ir-sim dijir-ra-kam ì-bí-bi mu-dù
357 - ud sízkúr-ra mu-na-a-jál
358 - ji6 cùdù-dè mu-na-zal-e
359 - (d)a-nun-na ki lagac(ki)
360 - é (d)nin-jír-su-ka dù-dè
361 - gù-dé-a sízkúr rá-zu-(X)
362 - mu-da-an-cu4-cu4-ge-éc
363 - sipad zid gù-dé-a húl-la-gin7
364 - im-ma-na-ni-íb-jar
365 - ud-ba énsí-ke4 kalam-ma-na zìg-ga ba-ni-jar
366 - ma-da gú-saj cár-cár-ra-na
367 - gú-edin-na (d)nin-jír-su-ka-ka
368 - zìg-ga ba-ni-jar
369 - iri dù-a á-dam jar-ra-na
370 - gú-jic-bar-ra (d)nance-ka
371 - zìg-ga ba-ni-jar
372 - gud huc zìg-ga gaba gi4 nu-tuku
373 - erin bábbár-ra lugal-bi-ir dab6-ba
374 - im-ru-a (d)nin-jír-su-ka-ka
375 - zìg-ga mu-na-jál
376 - cu-nir mah-bi lugal-kur-dúb saj-bi-a mu-gub
377 - pec10-jál gaba-jál a-ta è-a
378 - íd mah a dirig hé-jál-bi bárág-bárág
379 - im-ru-a (d)nance-ka
380 - zìg-ga mu-na-jál
381 - u5 kug cu-nir (d)nance-kam saj-bi-a mu-gub
382 - gu mác-ance edin-na lá-a
383 - ni-is-ku érín mu tuku érín (d)utu ki áj
384 - im-ru-a (d)inana-ka zìg-ga mu-na-jál
385 - ac-me cu-nir (d)inana-kam saj-bi-a mu-gub
386 - é (d)nin-jír-su-ka dù-dè
390 - TE
391 - cu NI UC jar
392 - elam elam-ta mu-na-jen
393 - cucin ki cucin-ta mu-na-jen
394 - má-gan me-luh-ha kur-bi-ta jic mu-na-ab-jál
395 - é (d)nin-jír-su-ka dù-dè
396 - gù-dé-a iri-ni jír-su(ki)-cè mu-na-si-si
397 - (d)nin-zag-ga-da á mu-da-áj
398 - urud-da-ni ce mah de6-a-gin7
399 - gù-dé-a é dù-a-ra
400 - mu-na-ab-ús-e
401 - (d)nin-sikil-a-da á mu-da-áj
402 - ha-lu-úb gal-gal esi jic-ab-ba-bi
403 - énsí é-ninnu dù-ra
404 - mu-na-ab-ús-e
405 - kur erin-na nu-ku4-ku4-da
406 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
407 - jírí mu-na-ni-jar
408 - erin-bi tùn gal-e im-mi-kud
409 - cár-ùr á zid-da lagac(ki)-a
410 - tukul a-ma-ru lugal-la-na-cè
411 - tùn im-ma-bar
412 - muc-mah-àm a-e im-dirig-ga-àm
413 - hur-saj erin-na-ta ad erin-na
414 - hur-saj cu-úr-mén-ta
415 - ad cu-úr-mén
416 - hur-saj za-ba-lum-ma-ta
417 - ad za-ba-lum
418 - ù-suh5 gal-gal tu-lu-bu-um
419 - e-ra-núm
420 - ad gal-gal-bi dirig-dirig-ga-bi
421 - kar mah kan4-sur-ra-ke4
422 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ra
423 - im-ma-na-ús
424 - kur na nu-ku4-ku4-da
425 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
426 - jírí mu-na-ni-jar
427 - na gal-gal-bi lagab-ba mi-ni-de6
428 - ha-ù-na na-lu-a
429 - ésír a-ba-al ésír igi-ésír im-bábbár-ra
430 - hur-saj má-ad-ga-ta
431 - níj-gur11 ce gáná de6-a-gin7
432 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ra
433 - im-ma-na-ús
434 - énsí é-ninnu dù-ra
435 - níj gal-gal-e cu mu-na-ab-íl
436 - hur-saj urud-ke4 ki-mac-ta
437 - ní-bi mu-na-ab-pàd
438 - urud-bi gi-dirig-ba mu-ni-ba-al
439 - é lugal-na dù-dam
440 - énsí-ra kug-sig17 kur-bi-ta
441 - sahar-ba mu-na-tùm
442 - gù-dé-a kug NE-a kur-bi-ta mu-na-ta-èd-dè
443 - gug gi-rin-e me-luh-ha-ta
444 - cu mu-na-pec-e
445 - kur nu11-ta nu11 mu-na-ta-èd-dè
446 - sipad-dè é kug-ga mu-dù-e
447 - kug-dím im-da-tuc
448 - é-ninnu za mu-dù-e zadim im-da-tuc
449 - urud nagga-a mu-dù-e
450 - sajja-simug (d)nin-tur5 kalam-ma-ke4
451 - igi-ni-cè
452 - cu-min-e ud-da-àm cég1 mu-na-ab-gi4
453 - esi na4 cu-ke4
454 - (MIN) pec
455 - X TI X X NAM X a mah X DU-a-gin7
456 - MU X
458 - UD MU
459 - jí5-jí5 mu-na-gíd
460 - nam é dù-da lugal-la-na-cè
461 - ù ji6 an-na nu-um-ku4-ku4
462 - ù an-ba-ra saj nu-mi-íb-dù-e
463 - igi zid bar-ra (d)nance-kam
464 - (d)en-líl-lá cag4-ga-na-kam
465 - énsí X X X (X) (d)nin-jír-su-ka-kam
466 - gù-dé-a unu6 mah-a tud-da
467 - (d)já-tùm-dùg-ga-kam
468 - (d)nisaba-ke4 é jéctúg-ke4
469 - jál mu-na-taka4
470 - é-a (d)en-ki-ke4 jic-hur-bi
471 - é me-lem4-bi an-né ús-sa
472 - me-bi an ki-da lá-a
473 - lugal-bi en igi huc íl-íl
474 - ur-saj (d)nin-jír-su gal-zu-bi
475 - é-ninnu ánzúd(múšén) bábbár-cè
476 - gù-dé-a sig-ta ba-ci-jen
477 - nim-cè u5 bí-dug4
478 - nim-ta ba-ci-jen sig-cè u5 bí-dug4
479 - iku zid-dam éc ì-jar-jar
480 - á-ba jic bí-jar ní-te-ni mu-zu
481 - húl-la-gin7 im-ma-na-ni-íb-jar
482 - ù-te-àm é libir-ra-ác rá-zu-a ba-jen
483 - gù-dé-a barag jír-nun-na-ta
484 - cag4 mu-na-huj-jé6-e
485 - ud im-zal a mu-tu17
486 - me-te-ni mu-gi
487 - (d)utu hé-jál mu-na-ta-è
488 - gù-dé-a (MIN)-kam-ác iri-kug-ta im-ma-ta-è
489 - gud du7 mác du7-re6 jic bí-tag
490 - é-e im-ma-jen
491 - giri17 cu im-ma-jál
492 - dusu kug ù-cub zid nam tar-ra
493 - é-ninnu mu-
494 - X mu-lá saj íl mu-jen
495 - (d)lugal-kur-dúb igi-cè mu-na-jen
496 - (d)ig-alim-ke4 jírí mu-na-já-já
497 - (d)nin-jic-zid-da dijir-ra-ni
498 - cu mu-da-jál-jál
499 - pisaj ù-cub-ka a sa-ga ì-ak
500 - énsí-ra a-dab6 si-im á-lá mu-na-dú1-àm
501 - ka-al cég1-bi saj im-mi-du8
502 - làl ì-nun ì-he-nun-na al im-ma-ni-tag
503 - cèmbùlùgx(CIMUH) CIMPI jic hi-a
504 - ah-cè im-mi-ak
505 - dusu kug mu-íl ù-cub-e im-ma-gub
506 - gù-dé-a im ù-cub-ba ì-jar
507 - níj-du7 pa bí-è
508 - é-a cég1-bi pa è mu-ni-já-já
509 - kur-kur-re ì mu-da-sud-e
510 - erin mu-da-sud-e
511 - iri-ni ki lagac(ki)-e si11-lé-a
512 - ud mu-dì-ni-íb-zal-e
513 - ù-cub mu-dúb cég1 hád-dè ba-cub
514 - ka-al im àgà-rí-na-ba-cè
515 - igi zid ba-ci-bar
516 - CIMPI ha-cu-úr cèmbùlùgx(CIMUH)-a
517 - saj im-ma-ni-du8
518 - cég1 ù-cub-ba mi-ni-jar-ra-ni
519 - (d)utu im-da-húl
520 - àgà-rí íd mah-gin7 zìg-ga-na
521 - lugal (d)en-ki nam mu-X-tar
522 - X mu-jar ù-cub-ba é-a ì-kur9
523 - pisaj ù-cub-ba-ta cég1 ba-ta-íl
524 - men kug an-né íl-la
525 - cég1 mu-íl ùj-já-na mu-jen
526 - érín kug (d)utu saj bal-e-dam
527 - cég1-e é-cè saj íl-la-bi
528 - áb (d)nanna tùr-ba érín-érín-dam
529 - cég1 mu-jar é-a mu-kux(DU)-kux(DU)
530 - é-a jic-hur-bi im-já-já
531 - (d)nisaba cag4 cid zu-àm
532 - lú-tur gibil-bi é dù-gin7
533 - igi-ni ù dùg-ga nu-ci-ku4-ku4
534 - áb amar-bi-cè igi jál-la-gin7
535 - é-cè te-te-ma im-ci-jen
536 - ninda tur ka-a gub-ba-gin7
537 - du-du-e nu-ci-kúc-ù
538 - cag4 lugal-na ud-dam mu-na-è
539 - gù-dé-a-ar inim (d)nin-jír-su-ka urin-àm mu-dù
540 - cag4 di é dù-da-ka-na
541 - inim-jar sag9-ga-a ma-a-jar
542 - húl-la-gin7 im-ma-na-ni-íb-jar
543 - mac-a cu ì-gíd mac-a-ni ì-sag9
544 - a-MIR-e ce ba-cúm igi-bi
545 - gù-dé-a saj-cè
546 - mu-nú inim mu-na-ta-è
547 - é lugal-na-ka dù-bi
548 - é-ninnu an ki-ta bad-bi
549 - igi-a mu-na-a-jál
550 - húl-la-gin7 im-ma-na-ni-íb-jar
551 - gu mu-ba-ra me cu im-du7-du7
552 - uz-ga kug-ge èc mu-já-já
553 - é-a (d)en-ki-ke4 temen mu-sig9-ge
554 - (d)nance dumu eridug(ki)-ke4 ec-bar kíj-jé6 ba-ni-dug4
555 - ama lagac(ki) kug (d)já-tùm-dùg-ke4
556 - cég1-bi kur-ku4-a mu-ni-tud
557 - (d)ba-ú nin dumu-saj an-na-ke4
558 - ì cim erin-na ba-ni-sud
559 - é-e en ba-gub la-gal ba-gub
560 - me-e cu
561 - (d)a-nun-na ù di-dè im-ma-cu4-cu4-ge-éc
562 - gù-dé-a é dù-a-ke4
563 - é-a dusu-bi men kug saj-já mu-ni-jál
564 - uc mu-jar á-jar ki im-mi-tag
565 - mu-sig10 cég1-ga gu bí-dúb
566 - é-a -nam nam-mi-sig10
567 - gu ba saj jál-la-àm
568 - é-a -àm nam-mi-sig10
569 - ánzúd(múšén) amar-a á pag-àm
570 - é-a 4 nam-mi-sig10
571 - nemurx(PIRIJ.TUR) pirij huc-a gú-da lá-àm
572 - é-a 5-àm nam-mi-sig10
573 - an nisig su-lim íl-la-àm
574 - é-a 6-àm nam-mi-sig10
575 - ud sá-dug4-ga hi-li gùrù-àm
576 - é-a 7 nam-mi-sig10
577 - é-ninnu ì-ti ud zal-la kalam si-àm
578 - jic-kan4-na im-já-já-ne
579 - an nisig-ga men íl-la-àm
580 - jic-kan4-na-ta ba-ta-tuc
581 - é mah an-da lá-àm
582 - é mu-dù jic-e im-ma-cub
583 - ambar (d)nanna saj kécé (d)en-ki-ka-kam
584 - é hur-saj-gin7 im-mú-mú-ne
585 - dugud-gin7 an-cag4-ge im-mi-ni-íb-dirig-dirig-ne
586 - gud-gin7 si im-mi-íb-íl-íl-ne
587 - jic-gáná abzu-gin7 kur-kur-ra saj ba-ni-íb-íl-ne
588 - é-e hur-saj-gin7 an ki-a saj an-cè mi-ni-íb-íl
589 - erin duru5 ki ú rib mú-a-àm
590 - é-ninnu cég1 ki-en-gi-rá-ka hi-li mu-ni-íb-du8-du8
591 - é-a jic im-já-já-ne
592 - ucum abzu téc-ba éd-dè-dam
593 - KA an-na im-mi-íb-ù-ù-dam
594 - muc-mah hur-saj-já nam ak-àm
595 - é gi guru5-bi muc kur-ra téc-ba nú-àm
596 - sa-tu-bi erin duru5 ha-cu-úr-ra cu hé-tag-ga-àm
597 - àgà erin igi u6 di-bi-a erin bábbár im-já-já-ne
598 - cim zid ì-he-nun-ka ba-ni-íb-e-ne
599 - é im-du8-a-bi he-nun abzu cu tag-ga-àm
600 - A.JAR.KA-bi im-ci-íb-suru5-ne
601 - èc é-ninnu cu EBAD an-na-ka jar-jar-a-àm
602 - énsí-ke4 é mu-dù mu-mú
603 - kur gal-gin7 mu-mú
604 - temen abzu-bi dim gal-gal ki-a mi-ni-sig9-sig9
605 - (d)en-ki-da é-an-gur4-ra-ka
606 - cag4 mu-dì-ni-íb-kúc-ù
607 - temen an-na ur-saj-àm é-e im-mi-dab6
608 - ki-a-naj dijir-re-ne-ka a im-na8-na8-a
609 - é-ninnu dim gal mu-gen6
610 - ábgál-bi mu-dù
611 - iri-na ásál dùg-bi mu-dù
612 - jissu-bi mu-lá
613 - cár-ùr-bi urin gal-gin7 lagac(ki)-da im-da-sig9
614 - cu-ga-lam ki huc-ba im-mi-ni-jar
615 - su zìg bí-du8-du8 barag jír-nun-na ki
616 - ú-a lagac(ki) gud gal-gin7 á ba-íl-íl
617 - na gal-gal lagab-ba mi-ni-de6-a
618 - mu 1-a mu-de6 mu 1-a mu-ak
619 - ud ud nu-ma-da-ab-zal
620 - á ud-da 1-ta mu-dù
621 - ud 7-kam-ma-ka é-e im-mi-dab6
622 - na da-bi kun-cè mu-nú
623 - cim-cè mu-dím-dím
624 - é-a mi-ni-cu4-cu4
625 - na kisal mah-a im-mi-dù-a-na
626 - na-dù-a lugal kisal si
627 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
628 - jír-nun-ta mu-zu
629 - na-ba mu-cè im-ma-sa4
630 - na kan4-sur-ra bí-dù-a
631 - lugal a-ma-ru (d)en-líl-lá
632 - gaba-cu-jar nu-tuku
633 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
634 - igi zid mu-ci-bar
635 - na-ba mu-cè im-ma-sa4
636 - na igi ud è-a-ka bí-dù-a
637 - lugal ud di (d)en-líl-lá
638 - en gaba-ri nu-tuku
639 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
640 - cag4 kug-ge bí-pàd
641 - na-ba mu-cè im-ma-sa4
642 - na igi cu-ga-lam-ma-ka bí-dù-a
643 - lugal mu-ni-cè kur túkú-túkú-e
644 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
645 - gu-za-ni mu-gen6
646 - na-ba mu-cè im-ma-sa4
647 - na igi é-uru18-ga-ka bí-dù-a
648 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ke4
649 - nam dùg mu-ni-tar
650 - na-ba mu-cè im-ma-sa4
651 - na a-ga (d)ba-ú-ka bí-dù-a
652 - é-ninnu igi an-na-ke4 zu
653 - (d)ba-ú zi-cag4-jál gù-dé-a
654 - na-ba mu-cè im-ma-sa4
655 - é lugal-na zid-dè-éc mu-dù
656 - sipad zid gù-dé-a an ki im-da-mú
657 - ud-sakar gibil-gin7 men bí-íl
658 - mu-bi kur-cag4-cè
659 - pa bí-è
660 - gù-dé-a é (d)nin-jír-su-ka
661 - (d)utu-gin7 dugud-ta ba-ta-è
662 - hur-saj za-gìn-na-gin7 mu-mú
663 - hur-saj nu11 bábbár-ra-gin7
664 - u6 di-dè ba-gub
665 - dub-lá-bi am-gin7 mu-cu4-cu4
666 - ucum-bi ur-mah-gin7 cu-ba bí-nú-nú
667 - gi-gun4-bi ab-zu-gin7 ki sikil-e bí-mú
668 - urin-bi tarah kug abzu-gin7
669 - si ba-mul-mul
670 - ud-sakar gibil an-na gub-ba-gin7
671 - gù-dé-a é (d)nin-jír-su-ka
672 - u6 di-dè ba-gub
673 - é-a dub-lá-bi cu4-cu4-ga-bi
674 - la-ha-ma abzu-da cu4-ga-àm
675 - é jic jar-ra-bi a-ji6 ambar mah muc a sig-ga-àm
676 - é KA gíd-da-bi
677 - an bar-bar-ra ní-jál-la-àm
678 - é é-dul4-la-bi nu11 an-cag4-ge dirig-ga-àm
679 - kan4 ki lugal kur9-bi-ta
680 - hu-rí-in am-cè igi íl-íl-dam
681 - ti kan4-e ús-sa-bi
682 - tirx(NIR)-an-na an-né ús-sa-àm
683 - jic-kan4 an-na-bi é-ninnu ud gù-ba di téc-ba gub-ba-àm
684 - sig7-igi-bi íl-íl-a-bi
685 - igi u6 di dijir-re-ne-kam
686 - é-a barag bábbár mu-ru-gú-ni
687 - hur-saj za-gìn-na an ki-a ki hé-ús-sa-àm
688 - kíj-sig17 unu6 gal mu-já-já-ne
689 - bur kug-sig17 làl jectin dé-a
690 - an-né cu4-ga-àm
691 - é-nú-da mu-dù-ne
692 - kur cár-da mèc kug abzu-a
693 - gurun7 íl-la-àm
694 - mu-dù cu im-ta-jar-ra-ta
695 - cag4 dijir-re-ne gú-bi gi4-a-àm
696 - sipad zid gù-dé-a gal mu-zu
697 - gal ì-ga-túm-mu
698 - a-ga tukul kan4 mè-ba
699 - ur-saj ceg9-saj-6 saj-ar-bi
700 - im-ma-ab-dab5-bé
701 - igi iri(ki)-cè ki gùrù-ba
702 - muc-saj-7-àm im-ma-ab-dab5-e
703 - cu-ga-lam kan4 me-lem4-ba
704 - ucum jicnimbar-bi im-ma-ab-dab5-bé
705 - igi ud è ki nam tar-re-ba
706 - cu-nir (d)utu saj-alim-ma
707 - im-ma-da-sig9-ge
708 - kan4-sur-ra igi u6 di-ba
709 - ur-mah dijir-re-ne-kam
710 - im-ma-ab-dab5-e
711 - tar-sír-sír ki á áj-ba
712 - ku-li-an-na urud-bi
713 - im-ma-ab-dab5-e
714 - a-ga (d)ba-ú ki cag4 kúc-ba
715 - má-gi4-lum gud-alim-bi-da
716 - im-ma-ab-dab5-e
717 - ur-saj ug5-ga ì-me-ca-ke4-éc
718 - ka-bi ki a naj-cè mu-jar
719 - mu-bi mu-ru dijir-re-ne-ka
720 - gù-dé-a énsí lagac(ki)-ke4
721 - pa è ba-ni-a
722 - ig erin-na é-a cu4-ga-bi
723 - (d)ickur an-ta nun di-da-àm
724 - é-ninnu saj-kul-bi idim
725 - nu-kucu4-bi ur-mah
726 - si-jar-bi-ta muc-cag4-tùr muc-huc
727 - am-cè eme éd-dè
728 - ga-du ig-e u5 ús-sa-bi
729 - ug nemurx(PIRIJ.TUR) tur-tur cu-ba dú-ru-na-àm
730 - é-a gag jic-ùr kug mu-sig9-ge4-ne
731 - ucum lú-cè cu íb-jar-ra-àm
732 - ig-ba éc kug im-suru5-ne
733 - (d)nirah kug abzu dar-a-àm
734 - é-sa-lá-a-bi kèc(kì) aratta(ki) na de5-ga-àm
735 - é-sa-du8-a-bi pirij huc-àm
736 - kalam-ma igi mi-ni-íb-jál
737 - dili du igi-bi nu-ma-dib-bé
738 - é-ninnu ní-bi kur-kur-ra
739 - túg-gin7 im-dul4
740 - é kug NE-a an-né ki jar-ra
741 - cémbí-zid-da cu tag dug4-ga
742 - ce-er-zid an-na-ka ì-ti-gin7 è-a
743 - é igi-bi kur gal ki ús-sa
744 - cag4-bi nam-cub cìr ha-mun
745 - bar-bi an é mah hé-jál-la zìg-ga
746 - gú-en bar-ra-bi
747 - ki (d)a-nun-ke4-ne
748 - a-làl-bi-ta inim cùdù-da
749 - cúkúr-bi-da hé-jál dijir-re-ne-kam
750 - urin é-da sig9-sig9-ga-bi
751 - ánzúd(múšén) kur cubax(MUC)-a á hé-ba9-rá-àm
752 - é-ninnu im-bi im ha-mun
753 - edin-ta èd-da
754 - lugal-bi en (d)nin-jír-su-ke4
755 - cag4 kug-ge bí-pàd
756 - cémbí-zid-gin7 saj-já mi-ni-íb-dé
757 - gù-dé-a ce-er-zid an-na-ka
758 - cu tag ba-ni-dug4
759 - é gud-bi-ta
760 - ì kur9 ga kur9
761 - udun-mah-bi-ta
762 - gúg gal si gal
763 - jírí-PA-na-bi
764 - gud gu7 udu gu7
765 - é ki cúkúr-bi uz-ga èc já-já
766 - ne-saj-bi
767 - kur jectin biz-biz-zé
768 - é-lùngà-bi-ta
769 - idigna a-ù-ba jál-la-àm
770 - é níj-gur11-ra-bi-a za kug nagga
771 - é gigir-ra-bi
772 - kur ki-a gub-ba
773 - a-ga balaj-a-bi gud nun di
774 - kisal-bi cùdù kug si-im á-lá
775 - kun na4 é-a nú-a-bi
776 - hur-saj ul nun-né-éc nú-àm
777 - kun an-na ùr-cè da-a-bi
778 - nu11 kur-cè igi sud íl-dam
779 - kiri6 gíg edin é-cè sig9-ga-bi
780 - kur jectin biz-biz-zé ki me-lem4-e mú-àm
781 - na 7 é-e dab6-ba-bi
782 - níj lugal-bi-da cag4 kúc-kúc-dam
783 - é-ninda-ki-sig10-bi
784 - níj sikil abzu na de5-ga-àm
785 - cim na4 é-a cu4-ga-bi
786 - é gudug kug a nu-silig5-ge-dam
787 - bàd-si an-na
788 - túm1(múšén) dú-ru-na-bi
789 - eridug(ki) nam HI A dù-X-àm
790 - é-ninnu túm1(múšén)-e bí-ne
791 - an-dùl pa gal-gal jissu dùg-ga-kam
792 - sim(mušen) mucen-e cég1 mu-gi4-gi4
793 - é-kur (d)en-líl-lá ezen jál-la-àm
794 - é-a gal-bi
795 - kalam-ma mu-ri
796 - ka tar-ra-bi
797 - kur-re ba-ti
798 - é-ninnu ní-bi kur-kur-ra túg-gin7 im-dul4
799 - é lugal-bi hi-li-a ì-dù
800 - (d)nin-jic-zid-da-ke4
801 - ki gal-la bí-dù
802 - gù-dé-a énsí lagac(ki)-ke4
803 - temen-bi mu-sig9
804 - é (d)utu-gin7 kalam-ma è-a
805 - gud gal-gin7 sahar bar-ra gub-ba
806 - ì-ti giri17-zal-gin7
807 - unken-né si-a
808 - hur-saj sig7-ga-gin7
809 - hi-li gùrù-a
810 - u6 di-dè gub-ba
811 - é-ninnu ki-bi gi4-a-ba
812 - (d)nin-jír-su zà-mí
813 - é (d)nin-jír-su-ka dù-a
814 - zà-mí mu-ru-bi-im
815 - é dim gal kalam-ma
816 - an ki-da mú-a
817 - é-ninnu cég1 zid (d)en-líl-e nam dùg-ga tar-ra
818 - hur-saj nisig-ga u6-e gub-ba
819 - kur-kur-ta è-a
820 - é kur gal-àm an-né im-ús
821 - (d)utu-àm an-cag4-ge im-si
822 - é-ninnu ánzúd(múšén) bábbár-ra-àm
823 - kur-ra dùb mi-ni-íb-bad
824 - ùj ba-jar-jar kalam ba-gub-gub
825 - (d)a-nun-na u6 di-dè im-ma-cu4-cu4-ge-éc
826 - énsí kug-zu-àm inim zu-àm
827 - nam-dijir-re giri17 ki im-mi-sú-sú
828 - sízkúr ra-zu-a níj-dun-a ki im-mi-ús-ús
829 - énsí-ke4 dijir iri-na-ke4 rá-zu im-ma-bé
830 - é ninda gu7-bi ninda ba-an-tah
831 - kíj-sigx(SAR) udu dab5-bi udu im-ma-a-tah
832 - bur hé-jál an-cag4 NE-ca-gin7
833 - gaba-ba
834 - (d)a-nun-na-ke4-ne-er mu-ne-gub
835 - cùdù mu-ne-ca4 (d)a-nun-na-(d)a-nun-na u6 di-dè ki lagac(ki)
836 - (d)lamma kur-kur-ra dug4-ga-ne-ne a mah è-a
837 - ú ba-ab-lá-e
838 - cul zid igi mu-ci-bar-ra-ne
839 - nam-tìl mu-na-sud
840 - sipad-me é mu-dù lugal-ju10 é-a-na mi-ni-ku4-ku4
841 - (d)a-nun-na bar-ju10-a cùdù hé-mi-sa4-za
842 - sipad zid gù-dé-a
843 - gal mu-zu gal ì-ga-túm-mu
844 - ú-dug4 sag9-ga-ni igi-cè mu-na-jen
845 - (d)lamma sag9-ga-ni ejer-ni im-ús
846 - lugal-ni é ul é libir ki-tuc-na-cè
847 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ra
848 - níj-ba na-gu-ul-gu-ul
849 - en-ra é-ninnu-a mu-na-kurx(DU)
850 - cùdù mu-na-ca4
851 - lugal-ju10 (d)nin-jír-su
852 - en a huc gi4-a
853 - en dug4-ga-ni saj-bic è-a
854 - dumu-nítáh (d)en-líl-lá ur-saj ma-a-dug4
855 - cu zid ma-ra-a-jar
856 - (d)nin-jír-su é-zu mu-ra-dù
857 - húl-la ha-ni-ku4-ku4
858 - (d)ba-ú-ju10 á-mi-zu ma-ra-jar
859 - ki-tuc dùg-ga-ma-ni-íb
860 - dé-a-ni jic ba-tuku-àm
861 - ur-saj-e sízkúr rá-zu-ni
862 - gù-dé-a-ác en (d)nin-jír-su-ke4 cu ba-ci-ti
863 - mu jen-na-àm itid til-la-àm
864 - mu gibil an-na im-ma-gub
865 - itid é-ba ba-a-kur9
866 - itid-bi ud -àm im-ta-zal
867 - (d)nin-jír-su eridug(ki)-ta jen-àm
868 - ì-ti sa-sa im-è
869 - kalam-ma ud mu-jál é-ninnu (d)suen ù-tud-da
870 - saj im-ma-da-ab-sá
871 - gù-dé-a gug za-gìn mi-ni-uh
872 - ub-da im-mi-dug4
873 - ì-he-nun-na ki ba-ni-sud
874 - MUC DA MA kíj ak-àm
875 - é-ta ba-ta-è
876 - làl ì-nun jectin ga ce-a
877 - jic-ji6-par4 pèc níj-jen-na
878 - ga saj-ba dím-ma
879 - zú-lum an jectin tur-tur
880 - níj izi nu-tag-ga
881 - níj-gu7 dijir-re-ne-kam
882 - làl ì-nun-na kíj ba-ni-ak
883 - ud dijir zid-da du-da
884 - gù-dé-a ud ten-ta
885 - kíj-sigx(SAR)-ge bí-dib
886 - é-e (d)asar-ri cu
887 - (d)nin-ma-da-ke4 na de5 mi-ni-jar
888 - lugal (d)en-ki-ke4 ec-bar kíj ba-an-cúm
889 - (d)nin-dub icib mah eridug(ki)-ga14-ke4
890 - na-izi ba-ni-sig9
891 - nin jarza kal-la-ke4 (d)nance cìr kug dug4 zu é-e ba-an-dug4
892 - u8 gíg-ge umbin mi-ni-íb-kíj
893 - an-na-ke4
894 - ubur
895 - cinig CEG9.AN ù-tud-da-ta
896 - é-ninnu im-ta-sikil-e-ne
897 - im-ta-dadag-ge-éc
898 - énsí-ke4 iri-a dùb bí-jar
899 - kalam-ma sig bí-jar
900 - du6-du6 mu-si-ig inim-jar mu-gi4
901 - a-ah dug4-ga jírí-ta jar-àm
902 - iri-a ama tur5-ra-ke4
903 - a silim jar-ra-àm mac-ance níj-zi-jál edin-na
904 - téc-bi-cè gam-ma-àm
905 - ur-mah pirij ucumgal edin-na-ka
906 - ù dùb jar-ra-àm
907 - ud sízkúr-re ji6 cùdù-dè
908 - ì-ti níj ud-zal-la-ke4
909 - lugal-bi mu-um-jé6-e
910 - ur-saj (d)nin-jír-su é-a mi-NI-ku4-ku4
911 - é-a lugal-bi im-ma-jen
912 - hu-rí-in am-cè igi íl-íl-dam
913 - ur-saj é-a-na ku4-ku4-da-ni
914 - ud mè-cè jájár-àm
915 - (d)nin-jír-su é-na mu-kux(DU)-kux(DU)
916 - èc abzu ezen jál-la-àm
917 - lugal é-ni-ta nam-ta-jen
918 - (d)utu ki lagac(ki)-e è-àm
919 - (d)ba-ú á-mi-ni-cè du-a-ni
920 - munus zid é-a-ni-cè cu já-já-dam
921 - á-nú-da-ka-na kur9-ra-ni
922 - idigna a-ù-ba jájár-àm
923 - da PI-na-ka tuc-a-ni
924 - nin dumu an kug-ga kiri6 nisig-ga gurun íl-la-àm
925 - ud è-àm nam tar-ra-àm
926 - (d)ba-ú á-mi-na kur9-ra-àm
927 - ki lagac(ki) hé-jál-la-àm
928 - ud im-zal (d)utu lagac(ki)-ke4 kalam-ma saj mi-ni-íl
929 - gud-ì udu-ì é-e bí-dab5
930 - bur an-na mu-gub tin mu-ni-dé-dé
931 - (d)a-nun-na ki lagac(ki) en (d)nin-jír-su-da ki-bi mu-da-rín-né-éc-àm
932 - é-a nam-icib-ba cu mi-ni-du7
933 - ec-bar kíj mi-ni-dug4
934 - tin bur gal-la im-ma-dé
935 - é-ninnu UL GAL UL DU im-ma-gur-re
936 - èc (d)nin-dub-ke4 cég1 mu-gi4-gi4
937 - ninda ud-da ga mác-lulim-ma
938 - ud ji6-e de6-a
939 - nir-jál dumu ki áj (d)en-líl-lá ur-saj (d)nin-jír-su
940 - ù-a mi-ni-zi-zi
941 - me gal-gal-la saj mi-ni-íl-e
942 - AN KA é-a SA-ni
943 - èc é-ninnu ki-ús mu-já-já
944 - zid-du-e cu
945 - érím-du-e jic já-já-da
946 - é gen6-né-da é dùg-ge-da
947 - iri-ni èc jír-su(ki) na de6 cúm-mu-da
948 - gu-za nam tar-ra gub-da
949 - jidru ud sù-rá cu-a já-já-da
950 - sipad (d)nin-jír-su-ke4 dé-a-ar
951 - men nisig-ga-gin7 saj an-cè íl-da
952 - kuc gada saj-a mur10-a
953 - kisal é-ninnu-ka ki-gub pàd-dè-da
954 - ig gal dim jír-nun-na gal5-lá gal jír-su(ki)
955 - (d)ig-alim dumu ki áj-já-ni
956 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
957 - é sikil-e-da cu4-luh já-já-da
958 - cu kug a en-ra cúm-mu-da
959 - kac bur-ra dé-da tin dug-a dé-da
960 - é-lùngà é á sikil-ba
961 - ú-lu5-ci-e a pap-sír-gin7
962 - kun-kà-an za-a-da
963 - gud du7 mác du7 udu niga
964 - ninda ud-da ga mác-lulim-ma
965 - ud ji6-e de6-a nir-jál dumu ki áj
966 - (d)en-líl-lá ur-saj (d)nin-jír-su
967 - gu7-a naj-a X-bi ù-a zi-zi-da
968 - en cu4-luh dadag-ga dumu-saj é-ninnu
969 - (d)cul-cag4-ga (d)nin-jír-su-ra
970 - me-ni-da mu-na-da-dib-e
971 - cítá saj 7 cu du8-a-da
972 - é-en-kár kan4 mè-ka ig-bi jál dà1-dà1-da
973 - eme jírí mi-tum jic-a-ma-ru
974 - mar6-ra-tum jic-hur mè-bi
975 -
976 - kur gú-érím-jál (d)en-líl-lá-ka
977 - a-gin7 já-já-da
978 - ur-saj cár-ùr mè-a kur cu-cè jar-jar
979 - cagina gú-tuku é-ninnu
980 - (múšén)súr-dù ki-bal-a
981 - (d)lugal-kur-dúb cagina-ni
982 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
983 - mi-tum an-na-ke4 ud huc-gin7
984 - kur-cè jar-ra-a
985 - cár-ùr a-ma-ru
986 - jic-gaz ki-bal-a
987 - en-né ki-bal kur saj-ki-ni ù-ma-da-gíd-da
988 - mi-rí-a-ni ù-ma-ra
989 - lipic-bi ù-mu-rá
990 - en-na cagina -kam-ni
991 - kur-cu-na-buru5(mušen)-àm
992 - dumu (d)en-líl-lá-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
993 - nam-cita ki lagac(ki)
994 - cu du8-a-da
995 - sízkúr rá-zu-bi dùg-ga já-já-da
996 - ur-saj eridug(ki)-cè du-a-ni
997 - silim-ma dùg di-da
998 - (d)nin-jír-su eridug(ki)-ta du-ni
999 - iri dù-a gu-za-bi gen6-na-da
1000 - nam-tìl sipad zid
1001 - gù-dé-a-da
1002 - giri17 cu jál-la-da
1003 - ad gi4-gi4-ni
1004 - (d)lugal-si-sá en (d)nin-jír-su-ra
1005 - me-ni-da mu-na-da-dib-e
1006 - tur dug4-ga-da
1007 - mah dug4-ga-da
1008 - inim kécé ak-da
1009 - érím dug4-ga X -da
1010 - ur-saj barag kug-ga tuc-a-ra
1011 - (d)nin-jír-su-ra é-ninnu-a inim-bi ku4-ku4-da
1012 - (d)cákkán ceg9-bar sukkal é-dùg-ga saj-an-ni
1013 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da
1014 - mu-na-da-dib-e
1015 - a kug-ge-da naja sikil-e-da
1016 - ì bur bábbár-ra naja E.NUN-na-da
1017 - jic-nú ú za-gìn ba-ra-ga-na
1018 - ù dùg ku4-ku4-da
1019 - é-nú é-dùg-ga-ni-a
1020 - bar-ra ku4-ku4-da
1021 - cag4-ga nu-è-è-da
1022 - (d)kinda-zid é-dùg-ga-kam
1023 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
1024 - gigir kug an mul-a érín-na-da
1025 - dùr9ùr-bi pirij-kac4-e-pàd-da
1026 - ance-ba sig10-ga-da
1027 - ance sig-a ance eridug(ki)-ga14
1028 - dur9-da E KA kur-kur kur9 di-da
1029 - lugal-bi (d)nin-jír-su húl-la túm-mu-da
1030 - ug-gin7 cég1 gi4-a
1031 - mar-uru5-gin7 zìg-ga
1032 - mackim da-ga (d)nin-jír-su-ka
1033 - (d)en-cég1-nun sipad ance-ka-ni
1034 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
1035 - ì hi-a-da gárá hi-a-da
1036 - ud5 kug ud5 ga naj mác-lulim
1037 - ama (d)nin-jír-su-ka
1038 - ì ga-bi èc é-ninnu-a
1039 - en-lulim sipad mác-lulim en (d)nin-jír-su-ra
1040 - me-ni-da mu-na-da-dib-e
1041 - ti-gi4 níj dùg-ge
1042 - kisal é-ninnu húl-a si-a-da
1043 - al-jar mi-rí-tum níj é-dùg-ga
1044 - ur-saj jéctúgtúg-a-ra
1045 - (d)nin-jír-su-ra é-ninnu dùg-bi já-já-da
1046 - nar ki áj-a-ni ucumgal kalam-ma
1047 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
1048 - cag4 huj-já-da bar huj-já-da
1049 - igi ér pàd-da ér cex(SIG)-da
1050 - cag4 a-nir-ta a-nir be4-da
1051 - en-na cag4 ab-gin7 zìg-ga-ni
1052 - buranuna(ki)-gin7 luh-ha-ni
1053 - a-ma-ru-gin7 sa-ga dug4-ga-ni
1054 - kur gú-érím-jál (d)en-líl-lá-ka
1055 - a-gin7 ù-mi-jar cag4 gú-bi gi4-a-ni a sed6 sù-da
1056 - balaj-já-ni lugal-igi-huc-àm
1057 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
1058 - lukur ki ig-ni hé-jál cár
1059 - (d)za-za-ru
1060 - (d)ickur-pa-è
1061 - (d)úr-agrun-ta-è-a
1062 - (d)hé-jír-nun-na
1063 - (d)hé-cag4-ga
1064 - (d)zú-úr-ju10
1065 - (d)za-ar-ju10
1066 - dumu mac 7 (d)ba-ú-me
1067 - bàn-da en (d)nin-jír-su-ka-me
1068 - nam-cita sag9-ga gù-dé-a-a-da
1069 - en (d)nin-jír-su-ra mu-na-da-cu4-ge-éc
1070 - gáná gal-gal-e cu íl-la-da
1071 - ég pa4 lagac(ki)-ke4
1072 - gú-bi zìg-ga-da
1073 - edin lugal-bi-ir túm
1074 - gú-edin-na-ka (d)ézíná-kù-sù pa sikil-e
1075 - àbsìn-na saj an-cè íl-cè
1076 - gáná zid-bi gig zíz gú-gú um-de6
1077 - guru7-guru7 mac ki lagac(ki)-ke4
1078 - gur-gur-ra-da
1079 - saj-tùn (d)en-líl-lá engar gú-edin-na
1080 - (d)jic-bar-è en (d)nin-jír-su-ra
1081 - me-ni-da mu-na-da-an-dib-bé
1082 - ambar-bi HI.SUHUR suhur ù-de6
1083 - jic-gi nisig-ga-bi gi ha-bù-úr ù-de6
1084 - imin-catam ra-gaba gú-edin-na-ke4
1085 - (d)nin-jír-su-ra é-ninnu-a inim-bi ku4-ku4-da
1086 - (d)lamma enkud-e gú-edin-na
1087 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
1088 - edin ki dùg-ge na de5-ga-da
1089 - gú-edin-na edin dùg-ge
1090 - na de5 cúm-ma-da
1091 - mucen-bi rín-rín-na-da
1092 - nunuz-bi é-DI-a jál-la-da
1093 - ama-bi bùlùj-e-da
1094 - du8-du8 mac-ance lu-a-ba
1095 - edin ki áj (d)nin-jír-su-ka-ke4
1096 - níj-kud nu-ak-da
1097 - (d)dim-gal-abzu nijir gú-edin-na
1098 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da
1099 - mu-na-da-dib-bé
1100 - iri dù-a-da ki-tuc jar-ra-da
1101 - bàd iri-kug-ga en-nu dù-a-da
1102 - (d)aga-ús dag-ga-na-bi
1103 - cítá saj mah erin bábbár-ra
1104 - é-e dab6-ba-da
1105 - (d)lugal-en-nu-iri-kug-ga-kam
1106 - en (d)nin-jír-su-ra me-ni-da mu-na-da-dib-e
1107 - an kug-ge zid-dè-éc mu-jar
1108 - (d)en-líl-e saj-ba gur bí-dar
1109 - (d)nin-hur-saj-ke4 igi zid ba-ci-bar
1110 - (d)en-ki lugal eridug(ki)-ke4 temen-bi mu-sig9
1111 - en zid cag4 zalag-zalag-ga-ke4
1112 - (d)suen-e me-bi an ki-a im-mi-dirig-ga-àm
1113 - (d)nin-jír-su-ke4 èc numun i-a cag4-ge ba-ni-pàd
1114 - ama (d)nance cég1 ki lagac(ki)-ka
1115 - zid ba-ni-in-dug4
1116 - dijir numun zid-zid-da-ke4
1117 - é mu-dù mu-bi pa bí-è
1118 - ajrig kalag-ga (d)nance-ke4
1119 - sipad gú-tuku (d)nin-jír-su-ka-ke4
1120 - gal mu-zu gal ì-ga-túm-mu
1121 - é-e é dù-a-ke4
1122 - gù-dé-a énsí
1123 - lagac(ki)-ke4
1124 - saj im-rig7-ge
1125 - gigir kur mu-gam su zìg gùrù gal u5-a
1126 - dùr9ùr-bi ud-gù-dùg-dùg-ga
1127 - ance-ba sig10-ga-da
1128 - cítá saj 7 tukul huc
1129 - tukul ub -e nu-íl jic-gaz
1130 - mi-tum tukul nìr saj pirij
1131 - kur-da gaba nu-gi4
1132 - eme jírí cu-nir 10 lal 1
1133 - á nam-ur-saj-já
1134 - pan tir mèc-gin7 jar-ra-ni
1135 - ti sumur mè-a nim-gin7 jír-da-ni
1136 - é-mar-uru5 ug pirij muc-huc-cè
1137 - eme éd-dè-da-ni
1138 - á me nam-lugal si-si-a-da
1139 - énsí é dù-a-ke4
1140 - gù-dé-a énsí
1141 - lagac(ki)-ke4
1142 - saj im-mi-íb-rig7-ge
1143 - urud nagga lagab za-gìn-na kug NE gug gi-rin me-luh-ha-da
1144 - cen mah uri mah
1145 - éc-da kug bur kug an-né túm
1146 - X IM X HU GA-ke4
1147 - bancur kug an-na íl-la-da
1148 - ki sá-dug4-ga bí-gub
1149 - (d)nin-jír-su-ke4 iri-ni
1150 - lagac(ki)-e ú X ki dùg ba-cúm
1151 - é ki-nú-a ki te é-a-ba
1152 - mu-ni-gub
1153 - kur-kur-re mucen-gin7 sila-ba dumu (d)en-líl-lá-da
1154 - mu-da-ab-ten-ten
1155 - íd-dè a zal-le si-a-da
1156 - ambar-ra HI.SUHUR suhur jál-la-da
1157 - enkud kù-jál-bi zag-ba gub-ba-da
1158 - a gal-gal-e ce si-si-a-da
1159 - guru7-du6 guru7-mac ki lagac(ki)-ke4
1160 - gur-gur-ra-da
1161 - tùr dù-a-da a-mac dù-a-da
1162 - u8 zid-da sila4 dù-dù-a-da
1163 - udu-nítáh u8 zid-bi cu ba-ba-ra-da
1164 - áb zid-da amar gub-gub-ba-da
1165 - cag4-ba níndá nun-bi di-da
1166 - gud-e cúdúl-la
1167 - engar gud-ra-bi zag-ba gub-ba-da
1168 - ance níj-túg-bi íl-a-da
1169 - á-dab5 ce si-bi ejer-bi ús-sa-da
1170 - dur9-e ha-X mah lá-a-da
1171 - é-kín-kín mah íl-la-da
1172 - JA DA JA GADA+KID.DU8 é gémé tur (d)nin-jír-su-ka-ke4
1173 - A-gin7 a-a-da
1174 - GI EN jar-e
1175 - kisal é-ninnu-ke4 húl-la si-a-da
1176 - si-im-da á-lá balaj nam-nar cu du7-a
1177 - balaj ki áj-ni ucumgal kalam-ma
1178 - saj-ba jen-na-da
1179 - énsí é-ninnu mu-dù-a
1180 - gù-dé-a en (d)nin-jír-su-ra
1181 - mu-na-da-ku4-ku4
1182 - é-e me gal-la saj mi-ni-íb-íl
1183 - me-lem4-ma cu mi-ni-íb-du7
1184 - má-gur8-gin7 sùmùr im-X
1185 - dím-sa-bi im-ak
1186 - lugal-bi barag jír-nun-na-ka
1187 - ur-saj (d)nin-jír-su ud-dè-éc im-è
1188 - PU níj íl-la dú-ru-na-bi
1189 - an sig7-ga sú-lim íl-la-àm
1190 - cu-nir-bi saj-cu4-ga-bi
1191 - (d)nin-jír-su su zìg mu-gùrù-àm
1192 - kuc igi-bi-cè
1193 - muc-gù sig7-ga a tu17-a-àm
1194 - gigir za-gìn ul íl-a-na
1195 - lugal-bi ur-saj (d)nin-jír-su (d)utu-àm mu-gub
1196 - gu-za gú-en-na gub-ba-bi
1197 - é kug an-na ul-la dú-ru-na-àm
1198 - nú-bi ki-nú-a gub-ba-bi
1199 - cìlàmx(TUR) ki-nú-ba dùb jar-ra-àm
1200 - bar kug ú za-gìn ba-ra-ga-ba
1201 - ama (d)ba-ú en (d)nin-jír-su-da
1202 - ki-nú mu-da-ab-dùg-ge
1203 - zabar gal-gal-e téc mu-gu7-e
1204 - é zid-da zag-da zabar kug-ge ne-saj
1205 - mi-ni-íb-cej6-cej6
1206 - bur kug unu6 gal-la cu4-ga-bi
1207 - bunij(SUG) mah bàn-da a nu-silig5-ge-dam
1208 - éc-da-bi da-ba gub-ba-bi
1209 - idigna buranuna(ki)-bi-da
1210 - hé-jál túm-túm-àm
1211 - níj-du7 iri-na-ke4 pa bí-è
1212 - gù-dé-a é-ninnu mu-dù
1213 - me-bi cu bí-du7
1214 - é-ì-gárá-ba ì gárá ì-kur9
1215 - é kug AN.KA-ba ninda mu-ni-jar-jar
1216 - ur5 mu-du8 cu-cu mu-luh
1217 - ud lugal-ni é-a kur9-ra
1218 - ud 7(IMIN)-ne-éc
1219 - gémé nin-a-ni mu-da-sá-àm
1220 - árád-dè lugal-e zag mu-da-gub-àm
1221 - iri-na ú-si19-ni zag-bi-a mu-da-a-nú-àm
1222 - eme níj-hul-da inim ba-da-kúr
1223 - níj-érím é-ba im-ma-an-gi4
1224 - níj-gen6-na (d)nance (d)nin-jír-su-ka-cè
1225 -
1226 - nu-siki níj-tuku nu-mu-na-jar
1227 - nu-mu-su á-tuku nu-na-jar
1228 - é ibila nu-tuku
1229 - dumu-munus-bi ì-bi-lu-ba mi-ni-kur9
1230 - ud níj-si-sá mu-na-ta-è
1231 - níj-érím ì-(d)utu gú-bi jìrì bí-ús
1232 - iri-e (d)utu-gin7
1233 - ki-ca-ra im-ma-ta-a-è
1234 - saj-já-ni-a gur im-mi-dar
1235 - igi an kug-ga-ke4
1236 - ne-te-ni bí-zu
1237 - gud-gin7 saj íl-la mu-ku4-ku4
1238 - èc é-ninnu-a
1239 - gud du7 mác du7-e jic bí-tag
1240 - bur an-na mu-gub
1241 - ten mu-ni-dé-dé
1242 - ucumgal kalam-ma ti-gi4-a mu-gub
1243 - á-lá ud-dam cég1 mu-na-ab-gi4
1244 - énsí zag-è-a
1245 - nam-mi-gub
1246 - iri-ni u6 mu-e
1247 - gù-dé-a
1254 - hé-jál mu-na-ta-è
1255 - ki ce gu-nu mu-na-mú-mú
1256 - énsí-da lagac(ki)-e hé-jál-la
1257 - cu mu-da-pec-e
1258 - ur-saj é gibil-na kur9-ra-àm
1259 - en (d)nin-jír-su-ra jicbun dùg mu-na-ni-íb-jál
1260 - an zag gal-la mu-na-tuc
1261 - an-ra (d)en-líl im-ma-ni-ús
1262 - (d)en-líl-ra
1263 - (d)nin-mah mu-ni-ús
1276 - SUD
1277 - é-da lugal im-da-húl
1278 - cég1 ninnu-ka nam im-mi-íb-tar-re
1279 - cég1 é-ninnu
1280 - nam dùg hé-tar
1281 - cég1 é-ninnu nam hé-tar
1282 - nam dùg hé-tar
1283 - é kur an-né ki jar-ra
1284 - me gal-la dù-a
1301 - cég1 é-ninnu-ka nam ì-mi-íb-tar-re
1302 - cég1 nam hé-tar
1303 - cég1 é-ninnu nam dùg hé-tar
1304 - é IM ne-mur cub ki ús-sa an lá-a
1305 - kug E
1320 - -a
1321 - mu-zu-cè tùr hé-em-ci-dù-dù
1322 - a-mac hé-em-ci-gibil4-gibil4
1323 - ùj ú-sal-la hé-jál-la ha-mu-da-nú
1324 - ki-en-gi-re6 kur-kur-re igi-bi ha-mu-ci-jál
1325 - é ánzúd(múšén)-zu an-né ha-ra-ab-íl
1337 - X GA me
1338 - NINA X dù-a
1339 - PA
1340 - (d)gílgáméc-da mú-a
1341 - gu-za gub-ba-bi nu-kúr-e
1342 - dijir-zu en (d)nin-jic-zid-da dumu-KA an-na-kam
1343 - dijir-ama-zu (d)nin-súmún-na ama gan numun zid-da
1344 - numun-e ki áj-já-àm
1345 - áb zid-dè dumu ba-tud-da-me
1346 - mèc zid ki lagac(ki)-a è-a
1347 - (d)nin-jír-su-ka-me
1348 - sig-ta nim-cè mu-zu hé-jál
1349 - gù-dé-a dug4-ga-za
1350 - X BI TUG na-DU
1351 - X KA juruc X an-né zu-me
1352 - énsí zid é-e nam dùg tar-ra-me
1353 - gù-dé-a dumu (d)nin-jic-zid-da-ka
1354 - nam-tìl ha-mu-ra-sud
1355 - é kur gal-gin7 an-né ús-sa
1356 - me-lem4-bi kalam-ma ru-a
1357 - an-né (d)en-líl-e nam lagac(ki) tar-ra
1358 - (d)nin-jír-su-ka nam-nir-jál-ni
1359 - kur-kur-re zu-a
1360 - é-ninnu an ki-da mú-a
1361 - (d)nin-jír-su zà-mí
1362 - é (d)nin-jír-su-ka dù-a
1363 - zà-mí ejer-bi
1-4 - On the day when in heaven and earth the fates had been decided, Lagac raised its head high in full grandeur, and Enlil looked at Lord Ningirsu with approval. In our city there was perfection.
5-9 - The heart overflowed with joy, Enlil's heart, a river in flood, overflowed with joy. The heart overflowed with joy, and just as the Tigris brings sweet water, so Enlil, whose will is an enormous flood, sparkling and awe-inspiring, came to a sweet decision:
10-16 - 'The lord called for his house and I intend to make the grandeur of E-ninnu known everywhere. Using his wisdom, will achieve great things. He will direct faultless cattle and kids for offering. It is for him the fated brick is waiting. It is by him that the building of the holy house is to be done.'
17-23 - On that day, in a nocturnal vision Gudea saw his master, Lord Ningirsu. Ningirsu spoke to him of his house, of its building. He showed him an E-ninnu with full grandeur. Outstanding though his mind was, the message remained to be understood for him.
24-32 - 'Well, I have to tell her about this! Well, I have to tell her about this! I will ask her to stand by me in this matter. Profound things (?) came suddenly to me, the shepherd, but the meaning of what the nocturnal vision brought to me I do not understand. So I will take my dream to my mother and I will ask my dream-interpreter, an expert on her own, my divine sister from Sirara, Nance, to reveal its meaning to me.'
33-38 - He stepped aboard his boat, directed it on the canal Id- towards her city Nigin, and merrily cut through the waves of the river. After he had reached Bagara, the house extending as far as the river, he offered bread, poured cold water and went to the master of Bagara to pray to him.
39-51 - 'Warrior, rampant lion, who has no opponent! Ningirsu, important in the , respected in Nibru! Warrior, I want to carry out faithfully what you have commanded me; Ningirsu, I want to build up your house for you, I want to make it perfect for you, so I will ask your sister, the child born of Eridug, an authority on her own, the lady, the dream-interpreter among the gods, my divine sister from Sirara, Nance, to show me the way.' His call was heard; his master, Lord Ningirsu, accepted from Gudea his prayer and supplication.
52-63 - Gudea celebrated the festival in the house of Bagara. The ruler set up his bed near to Gatumdug. He offered bread and poured cold water and went to holy Gatumdug to pray to her: 'My lady, child begotten by holy An, an authority on her own, proud goddess, living in the Land, of her city! Lady, mother, you who founded Lagac, if you but look upon your people, it brings abundance; the worthy young man on whom you look will enjoy a long life.'
64-67 - 'For me, who has no mother, you are my mother; for me, who has no father, you are my father. You implanted my semen in the womb, gave birth to me in the sanctuary, Gatumdug, sweet is your holy name!'
68-79 - 'Tonight I shall lie down here (?). You are my great dagger (?), being attached to my side; you are a planted in great waters, providing me with life; you are a broad sunshade; let me cool off in your shade. May the favourable, right-hand palm of your lofty hands, my lady Gatumdug, lend me protection! I am going to the city, may my sign be favourable! May your friendly guardian go before me, and may your friendly protecting genius walk with me on the way towards Nigin, the mountain rising from the water.'
80-89 - 'Well, I have to tell her about this! Well, I have to tell her about this! I will ask her to stand by me in this matter. I will take my dream to my mother and I will ask my dream-interpreter, an expert on her own, my divine sister from Sirara, Nance, to reveal its meaning to me.' His call was heard; his lady, holy Gatumdug, accepted from Gudea his prayer and supplication.
90-100 - He stepped aboard his boat, directed it towards her city Nigin, mooring it at the quay of Nigin. The ruler raised his head high in the courtyard of the goddess from Sirara. He offered bread, poured cold water and went to Nance to pray to her: 'Nance, mighty lady, lady of most precious (?) powers, lady who like Enlil determine fates, my Nance, what you say is trustworthy and takes precedence. You are the interpreter of dreams among the gods, you are the lady of all the lands. Mother, my matter today is a dream:'
101-109 - 'In the dream there was someone who was as enormous as the heavens, who was as enormous as the earth. His head was like that of a god, his wings were like those of the Anzud bird, his lower body was like a flood storm. Lions were lying at his right and his left. He spoke to me about building his house, but I could not understand what he exactly meant, then daylight rose for me on the horizon.'
110-114 - 'Then there was a woman -- whoever she was. She sheaves. She held a stylus of refined silver in her hand, and placed it on a tablet with propitious stars, and was consulting it.'
115-123 - 'There was, furthermore, a warrior. His arm was bent, holding a lapis lazuli tablet in his hand, and he was setting down the plan of the house. The holy basket stood in front of me, the holy brick mould was ready and the fated brick was placed in the mould for me. In a fine tree standing before me birds were spending the day twittering. My master's right-side donkey stallion was pawing the ground for me.'
124-131 - His mother Nance answered the ruler: 'My shepherd, I will explain your dream for you in every detail. The person who, as you said, was as enormous as the heavens, who was as enormous as the earth, whose head was like that of a god, whose wings, as you said, were like those of the Anzud bird, and whose lower body was, as you said, like a flood storm, at whose right and left lions were lying, was in fact my brother Ningirsu. He spoke to you about the building of his shrine, the E-ninnu.'
132-133 - 'The daylight that had risen for you on the horizon is your personal god Ningiczida, who will rise for you as the daylight on the horizon.'
134-140 - 'The young woman sheaves, who held a stylus of refined silver in her hand, who had placed it on a tablet with propitious stars and was consulting it, was in fact my sister Nisaba. She announced to you the holy stars auguring the building of the house.'
141-143 - 'The second one, who was a warrior and whose arm was bent, holding a lapis lazuli tablet in his hand, was Nindub, putting the plan of the house on the tablet.'
144-146 - 'As regards the holy basket standing in front of you, the holy brick mould which was ready and the fated brick placed in the mould, this part of the dream concerns the good brick of the E-ninnu.'
147-149 - 'As regards the fine tree standing before you, in which, as you said, birds were spending the day twittering, this means that the building of the house will not let sweet sleep come into your eyes.'
150-151 - 'As regards that part when the right-side donkey stallion of your master, as you said, pawed the ground for you; this refers to you, who will paw the ground for the E-ninnu like a choice steed.'
152-172 - 'Let me advise you and may my advice be taken. Direct your steps to Girsu, the foremost house of the land of Lagac, open your storehouse up and take out wood from it; build (?) a chariot for your master and harness a donkey stallion to it; decorate this chariot with refined silver and lapis lazuli and equip it with arrows that will fly out from the quiver like sunbeams, and with the weapon, the strength of heroism; fashion for him his beloved standard and write your name on it, and then enter before the warrior who loves gifts, before your master Lord Ningirsu in E-ninnu-the-white-Anzud-bird, together with his beloved drum Ucumgal-kalama, his famous instrument to which he keeps listening. Your requests will then be taken as if they were commands; and the drum will make the inclination of the lord -- which is as inconceivable as the heavens -- will make the inclination of Ningirsu, the son of Enlil, favourable for you so that he will reveal the design of his house to you in every detail. With his powers, which are the greatest, the warrior will make the house thrive (?) for you.'
173-195 - The true shepherd Gudea is wise, and able too to realise things. Accepting what Nance had told him, he opened his storehouse up and took out wood from it. Gudea checked (?) the wood piece by piece, taking great care of the wood. He smoothed wood, split wood with an axe and built (?) a blue chariot from them for him. He harnessed to it the stallion Pirig-kace-pada. He fashioned for him his beloved standard, wrote his name on it, and then entered before the warrior who loves gifts, before his master Lord Ningirsu in E-ninnu-the-white-Anzud-bird, together with his beloved drum Ucumgal-kalama, his famous instrument to which he keeps listening. He joyfully brought the drum to him in the temple. Gudea came out of the shrine E-ninnu with a radiant face.
196-206 - Thereafter the house was the concern of all the days and all the nights that he made pass by. He levelled what was high, rejected chance utterances (?), he removed the sorcerers' spittle (?) from the roads. Facing Cu-galam, the fearful place, the place of making judgments, from where Ningirsu keeps an eye on all lands, the ruler had a fattened sheep, a fat-tail sheep, and a grain-fed kid rest on hides of a virgin kid. He put juniper, the mountains' pure plant, onto the fire, and raised smoke with cedar resin, the scent of gods.
207-216 - He rose to his master in public and prayed to him; he went to him in the Ubcu-unkena and saluted him: 'My master Ningirsu, lord who has turned back the fierce waters, true lord, semen ejaculated by the Great Mountain, noble young hero who has no opponent! Ningirsu, I am going to build up your house for you, but I lack an ominous sign. Warrior, you asked for perfection, but, son of Enlil, Lord Ningirsu, you did not let me know your will as to how to achieve it.'
217-225 - 'Your will, ever-rising as the sea, crashing down as a destructive flood, roaring like gushing waters, destroying cities (?) like a flood-wave, battering against the rebel lands like a storm; my master, your will, gushing water that no one can stem; warrior, your will inconceivable as the heavens -- can I learn anything about it from you, son of Enlil, Lord Ningirsu?'
226-231 - Afterwards, Ningirsu stepped up to the head of the sleeper, briefly touching him: 'You who are going to build it for me, you who are going to build it for me, ruler, you who are going to build my house for me, Gudea, let me tell you the ominous sign for building my house, let me tell you the pure stars of heaven indicating my regulations (?).'
232-240 - 'As if at the roaring of the Anzud bird, the heavens tremble at my house, the E-ninnu founded by An, the powers of which are the greatest, surpassing all other powers, at the house whose owner looks out over a great distance. Its fierce halo reaches up to heaven, the great fearsomeness of my house settles upon all the lands. In response to its fame all lands will gather from as far as heaven's borders, even Magan and Meluha will come down from their mountains.'
241-247 - 'I am Ningirsu who has turned back the fierce waters, the great warrior of Enlil's realm, a lord without opponent. My house the E-ninnu, a crown, is bigger than the mountains; my weapon the Car-ur subdues all the lands. No country can bear my fierce stare, nobody escapes my outstretched arms.'
248-253 - 'Because of his great love, my father who begot me called me "King, Enlil's flood, whose fierce stare is never lifted from the mountains, Ningirsu, warrior of Enlil", and endowed me with fifty powers.'
254-261 - 'I lay the ritual table and perform correctly the hand-washing rites. My outstretched hands wake holy An from sleep. My father who begot me receives the very best food from my hands. An, king of the gods, called me therefore "Ningirsu, king, lustration priest of An".'
262-265 - 'I founded the Tirac shrine with as much majesty as the . Each month at the new moon the great rites (?), my "Festival of An", are performed for me perfectly in it.'
266-270 - 'Like a fierce snake, I built E-huc, my fierce place, in a dread location. When my heart gets angry at a land that rebels against me -- unutterable idea (?) -- it will produce venom for me like a snake that dribbles poison.'
271-276 - 'In the E-babbar, where I issue orders, where I shine like Utu, there I justly decide the lawsuits of my city like Ictaran. In the E-bagara, my dining place, the great gods of Lagac gather around me.'
277-285 - 'When you, true shepherd Gudea, really set to work for me on my house, the foremost house of all lands, the right arm of Lagac, the Anzud bird roaring on the horizon, the E-ninnu, my royal house, I will call up to heaven for humid winds so that plenty comes down to you from heaven and the land will thrive under your reign in abundance.'
286-293 - 'Laying the foundations of my temple will bring immediate abundance: the great fields will grow rich for you, the levees and ditches will be full to the brim for you, the water will rise for you to heights never reached by the water before. Under you more oil than ever will be poured and more wool than ever will weighed in Sumer.'
294-305 - 'When you drive in my foundation pegs for me, when you really set to work for me on my house, I shall direct my steps to the mountains where the north wind dwells and make the man with enormous wings, the north wind, bring you wind from the mountains, the pure place, so that this will give vigour to the Land, and thus one man will be able to do as much work as two. At night the moonlight, at noon the sun will send plentiful light for you so the day will build the house for you and the night will make it rise for you.'
306-314 - 'I will bring and trees up from the south, and cedar, cypress and wood together will be brought for you from the uplands. From the ebony mountains I will have ebony trees brought for you, in the mountains of stones I will have the great stones of the mountain ranges cut in slabs for you. On that day I will touch your arm with fire and you will know my sign.'
315-322 - Gudea rose -- it was sleep; he shuddered -- it was a dream. Accepting Ningirsu's words, he went to perform extispicy on a white kid. He performed it on the kid and his omen was favourable. Ningirsu's intention became as clear as daylight to Gudea.
323-329 - He is wise, and able too to realise things. The ruler gave instructions to his city as to one man. The land of Lagac became of one accord for him, like children of one mother. He opened manacles, removed fetters; established , rejected legal complaints, and locked up (?) those guilty of capital offences (instead of executing them).
330-344 - He undid the tongue of the goad and the whip, replacing them with wool from lamb-bearing sheep. No mother shouted at her child. No child answered its mother back. No slave who was hit on the head by his master, no misbehaving slave girl was slapped on the face by her mistress. Nobody could make the ruler building the E-ninnu, Gudea, let fall a chance utterance. The ruler cleansed the city, he let purifying fire loose over it. He expelled the persons ritually unclean, unpleasant to look at, and from the city.
345-352 - In respect of the of the brick-mould he had a kid lie down, and he requested from the kid an omen about the brick. He looked at the excavated earth (?) approvingly, and the shepherd, called by his name by Nance, it with majesty. After making a drawing on the of the brick mould and the excavated earth with majesty, he made the Anzud bird, the standard of his master, glisten there as a banner.
353-364 - The citizens were purifying an area of 24 for him, they were cleansing that area for him. He put juniper, the mountains' pure plant, onto the fire and raised smoke with cedar resin, the scent of gods. For him the day was for praying, and the night passed for him in supplications. In order to build the house of Ningirsu, the Anuna gods of the land of Lagac stood by Gudea in prayer and supplication, and all this made the true shepherd Gudea extremely happy.
365-371 - Now the ruler imposed a levy on his Land. He imposed a levy on his realm of abundant , on Ningirsu's Gu-edina. He imposed a levy on his built-up cities and settlements, on Nance's Gu-gicbara.
372-376 - There was a levy for him on the clans of Ningirsu "Rampant fierce bull which has no opponent" and "White cedars surrounding their master", and he placed Lugal-kur-dub, their magnificent standard, in front of them.
377-381 - There was a levy for him on the clan of Nance "Both river banks and shores rising out of the waters, the huge river, full of water, which spreads its abundance everywhere", and he placed the holy pelican (?), the standard of Nance, in front of them.
382-385 - There was a levy for him on the clans of Inana "The net suspended for catching the beasts of the steppe" and "Choice steeds, famous team, the team beloved by Utu", and he placed the rosette, the standard of Inana, in front of them.
386-391 - In order to build the house of Ningirsu, ... ...
392-396 - The Elamites came to him from Elam, the Susians came to him from Susa. Magan and Meluha loaded wood from their mountains upon their shoulders for him, and to build the house of Ningirsu, they gathered for Gudea at his city Girsu.
397-404 - Ninzaga was commanded and he made his copper, as much as if it were a huge grain transport, reach Gudea, the man in charge of building the house. Ninsikila was also instructed and she made large logs, ebony, and wood reach the ruler building the E-ninnu.
405-411 - Lord Ningirsu directed Gudea into the impenetrable mountain of cedars and he cut down its cedars with great axes and carved the Car-ur, the right arm of Lagac, his master's flood-storm weapon, out of it.
412-423 - It was like a giant serpent floating on the water as, for Lord Ningirsu, Gudea had the long rafts floating downstream moor at the main quay of Kan-sura: logs of cedar wood from the cedar hills, logs of cypress wood from the cypress hills, logs of wood from the hills, tall spruce trees, plane trees, and trees.
424-433 - Lord Ningirsu directed Gudea into the impenetrable mountains of stones and he brought back great stones in the form of slabs. For Lord Ningirsu, Gudea had ships with dock there, and ships with gravel, with dried bitumen, bitumen, and gypsum from the hills of Madga, cargoes like boats bringing grain from the fields.
434-445 - Great things came to the succour of the ruler building the E-ninnu: a copper mountain in Kimac revealed itself to him. He mined its copper onto rafts. To the man in charge of building his master's house, the ruler, gold was brought in dust form from its mountains. For Gudea refined silver was brought down from its mountains. Translucent cornelian from Meluha was spread before him. From the alabaster mountains alabaster was brought down to him.
446-451 - The shepherd was going to build the house with silver, so he sat together with silversmiths. He was going to build the E-ninnu with precious stone, so he sat with jewellers. He was going to build it with copper and tin, so the mother-goddess of the Land directed before him the chief of the smiths.
452-456 - The heavy hammer-stones roared for him like a storm. The dolerite, the light hammer-stones, two three. like a huge mass of water gushing forth, ... ...
458-462 - He the days (?). Gudea prolonged the nights (?) for Ningirsu. Because of building the house for his master, he neither slept at night, nor did he rest his head during the siesta.
463-470 - For the one looked on with favour by Nance, for the favourite of Enlil, for the ruler by Ningirsu, for Gudea, born in the august sanctuary by Gatumdug, Nisaba opened the house of understanding and Enki put right the design of the house.
471-481 - Towards the house whose halo reaches to heaven, whose powers embrace heaven and earth, whose owner is a lord with a fierce stare, whose warrior Ningirsu is expert at battle, towards E-ninnu-the-white-Anzud-bird, Gudea went from the south and admired it northwards. From the north he went towards it and admired it southwards. He measured out with rope exactly one . He drove in pegs at its sides and personally verified them. This made him extremely happy.
482-491 - When the night fell, he went to the old temple to pray, so that the inclination of would become favourable for Gudea. When day broke, he took a bath and arranged his outfit correctly. Utu let abundance come forth for him. Gudea left Iri-kug a second time; he sacrificed a perfect bull and a perfect kid. He went to the house and saluted it.
492-498 - He the holy basket and true fated brick mould the E-ninnu. As he and walked proudly, Lugal-kur-dub walked in front of him, Ig-alim directed him and Ningiczida, his personal god, held him by the hand throughout the time.
499-512 - He poured clear water into the of the brick mould -- , and drums were playing for the ruler. He prepared the excavated earth for making (?) the brick, and hoed honey, ghee and precious oil into it. He worked balsam (?) and essences from all kinds of trees into the paste. He lifted up the holy carrying-basket and put it next to the brick mould. Gudea placed the clay into the brick mould and acted exactly as prescribed, bringing the first brick of the house into existence in it, while all the bystanders sprinkled oil or cedar perfume. His city and the land of Lagac spent the day with him in joy.
513-522 - He shook the brick mould and left the brick to dry. He looked at the with satisfaction. He anointed it with cypress essence and balsam (?). Utu rejoiced over the brick put into the mould by Gudea, and King Enki the rising like a great river. and Gudea went into the house.
523-542 - He raised the brick out of the of the mould, and it looked as a holy crown worn by An. He lifted up the brick and went around among his people: it was like Utu's holy team tossing (?) their heads. The brick lifting its head toward the house was as if Nanna's cows were eager to be tethered in their pen. He put down the brick, entered the house and as if he himself were Nisaba knowing the inmost secrets (?) of numbers, he started setting down (?) the ground plan of the house. As if he were a young man building a house for the first time, sweet sleep never came into his eyes. Like a cow keeping an eye on its calf, he went in constant worry to the house. Like a man who takes but little food into his mouth, he went around untiringly. The intention of his master had become clear for him, the words of Ningirsu had become as conspicuous as a banner to Gudea. In (?) his heart beating loudly because of building the house, someone a propitious ominous remark. This made him extremely happy.
543-550 - He performed extispicy on a kid and his omen was favourable. He cast grain on to and its appearance was right. Gudea lay down for a dream oracle, and while he was sleeping a message came to him: in the vision he saw his master's house already built, the E-ninnu separating heaven and earth. This made him extremely happy.
551-561 - He stretched out lines in the most perfect way; he set up (?) a sanctuary in the holy . In the house, Enki drove in the foundation pegs, while Nance, the daughter of Eridug, took care of the oracular messages. The mother of Lagac, holy Gatumdug, gave birth to its bricks amid cries (?), and Bau, the lady, first-born daughter of An, sprinkled them with oil and cedar essence. and priests were detailed to the house to provide maintenance for it. The Anuna gods stood there full of admiration.
562-577 - Gudea, in charge of building the house, placed on his head the carrying-basket for the house, as if it were a holy crown. He laid the foundation, set the walls on the ground. He marked out a square, aligned the bricks with a string. He marked out a second square on the site of the temple, saying, 'It is the line-mark for a topped-off jar of 1 capacity (?).' He marked out a third square on the site of the temple, saying, 'It is the Anzud bird enveloping its fledgling with its wings.' He marked out a fourth square on the site of the temple, saying, 'It is a panther embracing a fierce lion.' He marked out a fifth square on the site of the temple, saying, 'It is the blue sky in all its splendour.' He marked out a sixth square on the site of the temple, saying, 'It is the day of supply, full of luxuriance.' He marked out a seventh square on the site of the temple, saying, 'It is the E-ninnu bathing the Land with moonlight at dawn.'
578-590 - They inserted the wooden door frames, which were like a crown worn in the blue sky. As Gudea sat down at a wooden door frame, from there it was like a huge house embracing heaven. As he built the house and laid wooden scaffolding against it, it was like Nanna's lagoon attended by Enki. They made the house grow as high as the hills, they mad it float in the midst of heaven as a cloud, they made it lift its horns as a bull and they made it raise its head above all the lands, like the tree over the . As the house had been made to lift its head so high as to fill the space between heaven and earth like the hills, it was like a luxuriant cedar growing among high grass (?); E-ninnu was decorated most alluringly among Sumer's buildings.
591-601 - As they placed wooden beams on the house, they looked like dragons of the coming out all together, they were like of heaven , they were like huge serpents of the foothills . The reeds cut for the house were like mountain snakes sleeping together. Its upper parts were covered with luxuriant cedar and cypress, and they put white cedars in its inner room of cedar, marvellous to behold. They treated them with good perfume and precious oil. The mud-wall of the house was covered with the abundance (?) of the and they tied its to it. The shrine of E-ninnu was thus placed in the hand of An.
602-616 - The ruler built the house, he made it high, high as a great mountain. Its foundation pegs, big mooring stakes, he drove into the ground so deep they could take counsel with Enki in the E-engura. He had heavenly foundation pegs surround the house like warriors, so that each one was drinking water at the libation place of the gods. He fixed the E-ninnu, the mooring stake, he drove in its pegs shaped like praying wizards. He planted the pleasant poplars of his city so that they cast their shadow. He embedded its Car-ur weapon beside Lagac like a big standard, placed it in its dreadful place, the Cu-galam, and made it emanate fearsome radiance. On the dais of Gir-nun, on the place of making judgments, the provider of Lagac lifted his horns like a mighty bull.
617-624 - It took one year to bring the great stones in slabs and it took another year to fashion them, although not even two or three days did he let pass idly. Then it needed a day's work to set up each one but by the seventh day he had set them all up around the house. He laid down the trimmings from the slabs as stairs, or fashioned basins from them, and had them stand in the house.
625-629 - The stela which he set up in the great courtyard he named as "The king who the courtyard, Lord Ningirsu, has recognised Gudea from the Gir-nun".
630-635 - The stela which he set up at the Kan-sura gate he named as "The king, Enlil's flood storm, who has no opponent, Lord Ningirsu, has looked with favour at Gudea".
636-641 - The stela which he set up facing the rising sun he named as "The king, the roaring storm of Enlil, the lord without rival, Lord Ningirsu, has chosen Gudea with his holy heart".
642-646 - The stela which he set up facing Cu-galam he named as "The king, at whose name the foreign countries tremble, Lord Ningirsu, has made Gudea's throne firm".
647-650 - The stela which he set up facing E-uru-ga he named as "Lord Ningirsu has decided a good fate for Gudea".
651-654 - The stela which he set up by the inner room (?) of Bau he named as "The eyes of An know the E-ninnu, and Bau is the life source of Gudea".
655-664 - He built his master's house exactly as he had been told to. The true shepherd Gudea made it grow so high as to fill the space between heaven and earth, had it wear a tiara shaped like the new moon, and had its fame spread as far as the heart of the highlands. Gudea made Ningirsu's house come out like the sun from the clouds, had it grow to be like hills of lapis lazuli and had it stand to be marvelled at like hills of white alabaster.
665-672 - He made its door-sockets stand like wild bulls and he flanked them with dragons crouching on their paws like lions. He had its terraced tower (?) grow on a place as pure as the . He made the metal tops of its standards twinkle as the horns of the holy stags of the . Gudea made the house of Ningirsu stand to be marvelled at like the new moon in the skies.
673-687 - The built-in door-sockets of the house are deities standing by the . Its timber store (?) looks like waves (?) of an enormous lagoon where snakes have dived (?) into the water. Its is full of fearsomeness. Its is a light floating in the midst of heaven. On the Gate where the King Enters an eagle is raising its eyes toward a wild bull. Its curved wooden posts joining above the gate are a rainbow stretching over the sky. Its upper lintel of the gate like (?) the E-ninnu stands among rumbling, roaring storms. Its awe-inspiring eyebrow-shaped arch (?) meets the admiring eyes of the gods. His white dais of the house is a firmly founded lapis lazuli mountain connecting heaven and earth.
688-695 - They installed the great dining hall for the evening meals: it was as if An himself were setting out golden bowls filled with honey and wine. They built the bedchamber: it is the 's fruit-bearing holy tree among innumerable mountains. He finished with the building, which made the hearts of the gods overflow with joy.
696-721 - The true shepherd Gudea is wise, and able too to realise things. In the inner room (?) where the weapons hang, at the Gate of Battle he had the warriors Six-headed wild ram and head take their stand. Facing the city, its place laden with awe, he had the Seven-headed serpent take its stand. In Cu-galam, its awesome gate, he had the Dragon and the Date palm take their stand. Facing the sunrise, where the fates are decided, he erected the standard of Utu, the Bison head, beside others already there. At the Kan-sura gate, at its lookout post, he had the Lion, the terror of the gods, take its stand. In the Tar-sirsir, where the orders are issued, he had the Fish-man and the Copper take their stand. In Bau's inner room (?), where the heart can be soothed, he had the Magilum boat and the Bison take their stand. Because these were warriors slain by Ningirsu, he set their mouths towards libation places. Gudea, the ruler of Lagac, made their names appear among those of the gods.
722-729 - The cedar doors installed in the house are Ickur roaring above. The locks of the E-ninnu are bisons, its door-pivots are lions, from its bolts horned vipers and fierce snakes are hissing at wild bulls. Its jambs, against which the door leaves close, are young lions and panthers lying on their paws.
730-737 - The shining roof-beam nails hammered into the house are dragons gripping a victim. The shining ropes attached to the doors are holy Nirah parting the . Its is pure like Kec and Aratta, its is a fierce lion keeping an eye on the Land; nobody going alone can pass in front of it.
738-758 - The fearsomeness of the E-ninnu covers all the lands like a garment. The house! It is founded by An on refined silver, it is painted with kohl, and comes out as the moonlight with heavenly splendour. The house! Its front is a great mountain firmly grounded, its inside resounds with incantations and harmonious hymns, its exterior is the sky, a great house rising in abundance, its outer assembly hall is the Anuna gods' place of rendering judgments, from its words of prayer can be heard, its food supply is the abundance of the gods, its standards erected around the house are the Anzud bird spreading its wings over the bright mountain. E-ninnu's clay plaster, harmoniously blended clay taken from the Edin canal, has been chosen by its master Lord Ningirsu with his holy heart, and was painted by Gudea with the splendours of heaven as if kohl were being poured all over it.
759-769 - From its cow-pen butter and milk are brought in. From its huge oven, great cakes and croissants come. Its feeds cattle and sheep. Its house of food rations an shrine. Its wine-cellar (?) is a mountain oozing wine, from its brewery as much beer comes as the Tigris at high water.
770-780 - Its storehouse is full of gems, silver and tin. Its coach-house is a mountain set on the ground. Its drum hall is a roaring bull. Its courtyard resounds with holy prayers, and drums. Its stone stairs, laid before the house, are like a mountain range lying down in princely joy. Its upper stairs leading (?) to the roof are like a light clearly visible as far as the mountains. Its vineyard "Black garden in the steppe", planted near the house, is a mountain oozing wine and grows in a place with fearsomeness and radiance.
781-798 - The seven stones surrounding the house are there to take counsel with its owner. Its chapel for funerary offerings is as pure as the clean . The stone basins set up in the house are like the holy room of the lustration priest where water never ceases to flow. Its high battlements where pigeons live is Eridug . E-ninnu offers rest to pigeons, it is a protective cover with large branches and a pleasant shade, with swallows and other birds chirping loudly there. It is Enlil's E-kur when a festival takes place in it. The house's great awesomeness settles upon the whole Land, its praise reaches to the highlands, the awesomeness of the E-ninnu covers all lands like a garment.
799-803 - The house has been built most sumptuously by its lord. It was built on a pedestal by Ningiczida. Its foundation pegs were driven in by Gudea, the ruler of Lagac.
804-812 - For the restoration of E-ninnu, the house that rises like the sun over the Land, stands like a great bull in the sand, illuminates the assembly like delightful moonlight, is as sumptuous as lush green foothills, and stands to be marvelled at, praise be to Ningirsu!
813-814 - This is the middle of the hymn "The building of Ningirsu's house".
815-819 - House, mooring post of the Land, grown so high as to fill the space between heaven and earth, E-ninnu, the true brickwork, for which Enlil determined a good fate, green hill standing to be marvelled at, standing out above all the lands!
820-823 - The house is a great mountain reaching up to the skies. It is Utu filling the midst of the heavens; E-ninnu is the white Anzud bird spreading its talons upon the mountain land.
824-829 - All the people were placed (?) before it, the whole Land was detailed (?) to it. The Anuna gods stood there in admiration. The ruler, who is wise, who is knowledgeable, kissed the ground before that godly company. He touched the ground in prostration (?), with supplications and prayers; the ruler, the god of his city prayed.
830-833 - For the bread-consuming house he added more and more bread, for the suppers in need of mutton he added sheep. In front of the house he lined up bowls like abundance .
834-841 - He went to the Anuna gods and prayed to them: 'O all you Anuna gods, admired by the land of Lagac, protectors of all the countries, whose command, a massive breach in a dam, carries away any who try to stop it. The worthy young man on whom you have looked will enjoy a long life. I, the shepherd, built the house, and now I will let my master enter his house. O Anuna gods, may you pray on my behalf!'
842-850 - The true shepherd Gudea is wise, and able too to realise things. His friendly guardian went before him and his friendly protecting genius followed him. For his master, Lord Ningirsu, Gudea gave numerous gifts to the house of yore, the old house, his dwelling place. He went into the E-ninnu to the lord, and prayed to him:
851-862 - 'My master Ningirsu, lord who has turned back the fierce waters, lord whose commands take precedence, male child of Enlil, warrior, I have carried out faithfully what you have ordered me to do. Ningirsu, I have built up your house for you; now I shall let you enter it in joy! My goddess Bau, I have set up your E-mi quarters for you: take up pleasant residence in them.' His call was heard, his hero Lord Ningirsu accepted from Gudea his prayer and supplication.
863-870 - The year ended and the month was completed. A new year started, a month began and three days elapsed in that month. As Ningirsu arrived from Eridug, beautiful moonlight shone illuminating the Land, and the E-ninnu competed with the new-born Suen.
871-882 - Gudea made a paste with cornelian and lapis lazuli and applied it to the corners. He sprinkled the floor with precious oil. He made the , who worked there (?), leave the house. Syrup, ghee, wine, sour milk, fruit, fig-cakes topped with cheese, dates, and small grapes, things untouched by fire, were the foods for the gods which he prepared with syrup and ghee.
883-891 - On the day when the true god was to arrive, Gudea was busy with the evening meal from early morning. Asari cared for the maintenance of the house. Ninmada took care of its cleaning. King Enki gave oracular pronouncements concerning it. Nindub, the chief purification priest of Eridug, filled it with the smoke of incense. The lady of precious rites, Nance, versed in singing holy songs, sang songs for the house.
892-906 - They sheared the black ewes and milked the udder of the cow of heaven. They cleaned the E-ninnu, they polished it with brooms of tamarisk and . The ruler made the whole city kneel down, made the whole land prostrate itself. He levelled what was high, rejected chance utterances (?); the sorcerers' spittle (?) was removed from the roads. In the city only the mother of a sick person administered a potion. The wild animals, creatures of the steppe, all had crouched together. The lions and the dragons of the steppe were lying asleep.
907-909 - The day was for supplication, the night was for prayer. The moonlight early morning. Its master .
910-924 - Warrior Ningirsu entered the house, the owner of the house had arrived. He was an eagle raising its eyes toward a wild bull. The warrior's entering his house was a storm roaring into battle. Ningirsu entered his house and it became the shrine of the when there is a festival. The owner came out of his house and he was Utu rising over the land of Lagac. Bau's going to her E-mi quarters was a true woman's taking her house in hand. Her entering her bedroom was the Tigris at high water. When she sat down beside her , she was the lady, the daughter of holy An, a green garden bearing fruit.
925-928 - The daylight came out, the fate had been decided. Bau entered her E-mi quarters, and there was abundance for the land of Lagac. The day dawned. Utu of Lagac lifted his head over the Land.
929-933 - The house received fattened oxen and sheep. Bowls were set up in the open air and were filled with wine. The Anuna gods of the land of Lagac gathered around Lord Ningirsu. In the house the purification had been completed, the oracular pronouncements had been taken care of.
934-943 - Wine was poured from big jars while was heaped up in the E-ninnu. Nindub caused the sanctuary to be filled with clatter and noise (?) and with fresh bread and hind's milk available day and night; he woke from sleep the noble one, the beloved son of Enlil, the warrior Ningirsu. Ningirsu raised his head with all the great powers, and rituals, for (?) the sanctuary E-ninnu.
944-956 - With his divine duties, namely to guide the hand of the righteous one; to force the evil-doer's neck into a neck stock; to keep the house safe; to keep the house pleasant; to instruct his city and the sanctuaries of Girsu; to set up an auspicous throne; to hold the sceptre of never-ending days; to raise high the head of the shepherd called by Ningirsu, as if he wore a blue crown; and to appoint to their offices in the courtyard of E-ninnu the skin-clad ones, the linen-clad ones and those whose head is covered, Gudea introduced Ig-alim, the Great Door (), the Pole () of Gir-nun, the chief bailiff of Girsu, his beloved son, to Lord Ningirsu.
957-970 - With his divine duties, namely to keep the house clean; to let hands always be washed; to serve water to the lord with holy hands; to pour beer into bowls; to pour wine into jars; to make emmer beer in the brewery, the house of pure strength, fizz like the water of the Papsir canal; to make certain that faultless cattle and goats, grain-fed sheep, fresh bread and hind's milk are available day and night; to wake from sleep the noble one, Enlil's beloved son, the warrior Ningirsu, by offering (?) food and drink, Gudea introduced Cul-caga, the lord of the pure hand-washings (), the first-born son of E-ninnu, to Ningirsu.
971-982 - With his divine duties, namely to carry the seven-headed mace; to open the door of the house, the Gate of Battle; to hit exactly with the dagger blades, with the mace, with the "floodstorm" weapon and with the club, its battle tools; to inundate Enlil's enemy land, Gudea introduced Lugal-kur-dub, the warrior Car-ur, who in battle subdues all the foreign lands, the mighty general of the E-ninnu, a falcon against the rebel lands, his general, to Lord Ningirsu.
983-989 - After the heavenly mace had roared against the foreign lands like a fierce storm -- the Car-ur, the flood storm in battle, the cudgel for the rebel lands -- after the lord had frowned at the rebellious land, the foreign country, hurled at it his furious words, driven it insane ,
990-992 - With his divine duties, Gudea introduced the lord's second general, Kur-cuna-buruam, to the son of Enlil.
993-1005 - With his divine duties, namely to send entreaties on behalf of the land of Lagac; to perform supplications and prayers for it, propitious ones; to greet pleasantly the warrior departing for Eridug; and until (?) Ningirsu comes from Eridug, to keep the throne of the built-up city firm; to pray, with hand placed before the nose, together with Gudea, for the life of the true shepherd, Gudea introduced his adviser, Lugal-si-sa, to Lord Ningirsu.
1006-1014 - With his divine duties, namely to request; to command; to co-operate with the one speaking straightforwardly; to the one speaking evil; to inform Ningirsu, the warrior sitting on a holy dais in the E-ninnu, Gudea introduced Cakkan, the wild ram, the minister of the E-duga, his , to Lord Ningirsu.
1015-1023 - With his divine duties, namely to clean with water; to clean with soap; to with oil from white bowls and with (?) soap; to urge him to sweet sleep on his bed strewn with fresh herbs; to let him enter the E-duga, his bed chamber, from outside (?) and to make him not wish to leave it, Gudea introduced Kinda-zid, the man in charge of the E-duga, to Lord Ningirsu.
1024-1034 - With his divine duties, namely to yoke up the holy chariot decorated with stars; to harness the donkey stallion, Pirig-kace-pada, before it; to a slender donkey from Eridug with the stallion; to have them joyfully transport their owner Ningirsu, Gudea introduced En-ceg-nun, who roars like a lion, who rises like a flood storm, Ningirsu's hurrying bailiff, his donkey herdsman, to Lord Ningirsu.
1035-1040 - With his divine duties, namely, to make the butter abundant; to make the cream abundant; to see that the butter and the milk of the holy goats, the milking goats, and the hind, the mother of Ningirsu, do not cease to flow in the E-ninnu sanctuary, Gudea introduced En-lulim, the herdsman of the hinds, to Lord Ningirsu.
1041-1047 - With his divine duties, namely to tune properly the sweet-toned instrument; to fill the courtyard of E-ninnu with joy; to make the and , instruments of the E-duga, offer their best in the E-ninnu to Ningirsu, the warrior with an ear for music, Gudea introduced his beloved musician, Ucumgal-kalama, to Lord Ningirsu.
1048-1057 - With his divine duties, namely to soothe the heart, to soothe the spirits; to dry weeping eyes; to banish mourning from the mourning heart; to the heart of the lord that rises like the sea, that washes away like the Euphrates, that hits like a flood storm, that has overflowed with joy after inundating a land which is Enlil's enemy, Gudea introduced his drum, Lugal-igi-huc, to Lord Ningirsu.
1058-1069 - Zazaru, Ickur-pa-e, Ur-agrunta-ea, He-Gir-nuna, He-caga, Zurgu and Zargu, who are Bau's septuplets, the offspring of Lord Ningirsu, his beloved maidens, who create plenty for the myriads, stepped forward to Lord Ningirsu with friendly entreaties on behalf of Gudea.
1070-1081 - With his divine duties, namely to see that the great fields grow rich; to see that the levees and ditches of Lagac will be full to the brim; to see that Ezina-Kusu, the pure stalk, will raise its head high in the furrows in Gu-edina, the plain befitting its owner; to see that after the good fields have provided wheat, emmer and all kinds of pulses, numerous grain heaps -- the yield of the land of Lagac -- will be heaped up, Gudea introduced Gicbar-e, Enlil's surveyor, the farmer of Gu-edina, to Lord Ningirsu.
1082-1087 - With his divine duties, namely to make sure that Imin-catam, the messenger of Gu-edina, informs Ningirsu in the E-ninnu about the amount of carp and perch (?) yielded by the marshes, and about the quantity of new shoots of reed yielded by the green reedbeds, Gudea introduced Lama, the inspector of the fisheries of Gu-edina, to Lord Ningirsu.
1088-1099 - With his divine duties, namely to administer the open country, the pleasant place; to give directions concerning the Gu-edina, the pleasant open country; to make its birds propagate (?); to have them lay their eggs in nests (?); to have them rear their young; to see that the multiplication of the beasts of Ningirsu's beloved countryside does not diminish, Gudea introduced Dim-gal-abzu, the herald of Gu-edina, to Lord Ningirsu.
1100-1106 - With his divine duties, namely to erect cities; to found settlements; to build guard-houses for the wall of the Iri-kug; to have its divine resident constable, the mace of white cedar with its enormous head, patrol around the house, Gudea introduced Lugal-ennu-iri-kugakam to Lord Ningirsu.
1107-1117 - Holy An made the location appropriate. Enlil wound (?) a turban (?) round its top. Ninhursaga looked at it approvingly. Enki, the king of Eridug, drove in its foundation pegs. The true lord with a pure heart, Suen, made its powers the largest in heaven and on earth. Ningirsu chose it among shrines of sprouting seeds with his heart. Mother Nance cared for it especially among the buildings of the land of Lagac. But it was the god of most reliable progeny who built the house and made its name famous.
1118-1124 - The mighty steward of Nance, the accomplished shepherd of Ningirsu, is wise, and able too to realise things; the man in charge of building the house, Gudea the ruler of Lagac, was to make presents for the house.
1125-1142 - Gudea, the ruler in charge of building the house, the ruler of Lagac, presented it with the chariot "It makes the mountains bow down", which carries awesome radiance and on which great fearsomeness rides and with its donkey stallion, Ud-gu-dugduga, to serve before it; with the seven-headed mace, the fierce battle weapon, the weapon unbearable both for the North and for the South, with a battle cudgel, with the mace, with the lion-headed weapon made from stone, which never turns back before the highlands, with dagger blades, with nine standards, with the "strength of heroism", with his bow which twangs like a forest, with his angry arrows which whizz like lightning flashes in battle, and with his quiver, which is like a lion, a lion, or a fierce snake sticking out its tongue -- strengths of battle imbued with the power of kingship.
1143-1154 - Along with copper, tin, slabs of lapis lazuli, refined silver and pure Meluha cornelian, he set up (?) huge copper cauldrons, huge of copper, shining copper goblets and shining copper jars worthy of An, for laying (?) a holy table in the open air at the place of regular offerings (?). Ningirsu gave his city, Lagac . He set up his bed within the bedchamber, the house's resting place; and everyone (?) rested like birds in the streets with the son of Enlil.
1155-1181 - With his duties, namely to fill the channels with flowing water; to make the marshes full with carp and perch (?) and to have the inspector of fisheries and the inspector of dykes stand at their posts; to fill the great waters with boats carrying grain; to see that tons, heaps and tons -- the yield of the land of Lagac -- will be piled up; to see that cattle-pens and sheepfolds will be erected; to see that lambs abound around healthy ewes; to have the rams let loose on the healthy ewes; to see that numerous calves stand beside healthy cows; to see that breed bulls bellow loudly among them; to have the oxen properly yoked and to have the farmers and ox drivers stand beside them; to have donkeys carry packsaddles and to have their drivers, who feed them, follow behind them; to see that large copper will be strapped onto jackasses; to see that the principal mill will produce (?); to the house of Ningirsu's young slave women; to set right; to see that the courtyard of the E-ninnu will be filled with joy; to see that the drums and drum will sound in perfect concert with the drums, and to see that his beloved drum Ucumgal-kalama will walk in front of the procession, the ruler who had built the E-ninnu, Gudea, himself entered before Lord Ningirsu.
1182-1202 - The temple towered upwards in full grandeur, unparallelled in fearsomeness and radiance. Like a boat it and . Its owner, the warrior Ningirsu, came out as the daylight on the dais of Gir-nun. Its resting on supports was like the blue sky in all its splendour. Its standards and their caps (?) were Ningirsu himself emanating fearsomeness; their leather straps stretched out in front of them were green snake-eater birds bathing. Its owner, the warrior Ningirsu, stood like Utu in his most fascinating blue chariot. Its throne, standing in the hall, was An's holy seat which is sat upon joyfully. Its bed, standing in the bedroom, was a young cow kneeling down in its sleeping place. On its holy quilt (?), strewn with fresh herbs, Mother Bau was resting comfortably with Lord Ningirsu.
1203-1210 - Large bronze plates (?) offered all sorts of food (?). In the good house were cooked in shining bronze vessels (?). Its pure bowls standing in the great dining hall were troughs in various sizes that never lack water, and the goblets beside them were the Tigris and Euphrates continually carrying abundance.
1211-1223 - He had everything function as it should in his city. Gudea had built the E-ninnu, made its powers perfect. He brought butter and cream into its dairy and provided its with bread (?). He had debts remitted and made all hands clear. When his master entered the house, for seven days the slave woman was allowed to became equal to her mistress and the slave was allowed to walk side by side with his master. But the ritually unclean ones could sleep only at the border of his city. He silenced the evil-speaking tongue and locked up evil.
1224-1231 - He paid attention to the justice of Nance and Ningirsu. He provided protection for the orphan against the rich, and provided protection for the widow against the powerful. He had the daughter become the heir in the families without a son. A day of justice dawned for him. He set his foot on the neck of evil ones and malcontents.
1232-1247 - Like Utu, he rose on the horizon for the city. He wound (?) a turban (?) on his head. He made himself known by the eyes of holy An. He entered the shrine of E-ninnu with raised head like a bull and sacrificed there faultless oxen and kids. He set bowls in the open air and filled them full with wine. Ucumgal-kalama was accompanied by drums, and drums roared for him like a storm. The ruler stepped onto the outer wall (?) and his city looked up to him in admiration. Gudea . ...
1254-1257 - made abundance come forth for him. The earth produced mottled barley for him. Lagac thrived in abundance with the ruler.
1258-1276 - For the warrior who entered his new house, for Lord Ningirsu, he arranged a rich banquet. He seated An at the place of honour for him, he seated Enlil next to An and Ninmah next to Enlil. ... ...
1277-1284 - Rejoicing over the house, the owner determined a fate for the brickwork of E-ninnu: 'O brickwork of E-ninnu, let there be a good fate determined, brickwork of E-ninnu, let there be a fate determined, let there be a good fate determined! House! Mountain founded by An, built in grandeur!' ...
1301-1320 - determined a fate for the brickwork of E-ninnu: 'O brickwork, let there be a fate determined, brickwork of E-ninnu, let there be a good fate determined! House embers (?) embracing heaven. holy .' ... ...
1321-1325 - 'On your behalf, numerous cow-pens will be erected and many sheepfolds renewed! The people will lie down in safe pastures, enjoying abundance under you. The eyes of Sumer and all the countries will be directed toward you. An will elevate your house of Anzud for you.' ...
1337-1354 - ... ' grown as tall as Gilgamec. No one shall remove its throne set up there. Your god, Lord Ningiczida, is the grandson of An; your divine mother is Ninsumun, the bearing mother of good offspring, who loves her offspring; you are a child born by the true cow. You are a true youth made to rise over the land of Lagac by Ningirsu; your name is established from below to above. Gudea, nobody what you say. You are a man known to An. You are a true ruler, for whom the house has determined a good fate. Gudea, son of Ningiczida, you will enjoy a long life!'
1355-1361 - The house reaches up to heaven like a huge mountain and its fearsomeness and radiance have settled upon the Land. An and Enlil have determined the fate of Lagac; Ningirsu's authority has become known to all the countries; E-ninnu has grown so high as to fill the space between heaven and earth. Ningirsu be praised!
1362-1363 - This is the end of the hymn "The building of Ningirsu's house".
ud noun day(light)
an noun heaven
ki noun place
nam noun destiny
tar verb to cut
lagac noun Lagac
me noun essence
gal verb to be big
saj noun head
an noun heaven
íl verb to raise
én-líl noun Enlil
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
igi noun eye
zid adj right
bar verb to set aside
iri noun town
níj-dú7 noun propriety
pa noun branch
è verb to go out or in
cag4 noun heart
noun neck
gi4 verb to return
cag4 noun heart
én-líl noun Enlil
noun neck
gi4 verb to return
cag4 noun heart
noun neck
gi4 verb to return
a-ji6 noun flooding
uru16 verb to be towering
mul verb to radiate
noun fear(someness)
íl verb to raise
cag4 noun heart
én-líl noun Enlil
idigna noun Tigris
a noun water
dùg verb to be good
de6 verb to carry
é noun house(hold)
lugal noun king
noun voice
verb to pour
é-nínnú noun E-ninnu
me noun essence
an noun heaven
ki noun place
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
énsí noun (city) ruler
noun person
jéctúg noun ear
dajal verb to be wide
jéctúg noun ear
jar verb to place
níj noun thing
gal verb to be big
cu noun hand
verb to grow
gud noun bull
du7 verb to be perfect
mác noun (kid) goat
du7 verb to be perfect
cég1 noun brick(work)
nam noun destiny
tar verb to cut
saj noun head
íl verb to raise
é noun house(hold)
kug adj shining
verb to erect
noun neck
zìg verb to rise
lugal noun king
ud noun day(light)
ne-en pronoun this
mác-jí6 noun nocturnal vision
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
igi noun eye
du8 verb to spread
é noun house(hold)
verb to erect
dug4 verb to say
é-nínnú noun E-ninnu
me noun essence
gal verb to be big
igi noun eye
jar verb to place
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
cag4 noun heart
sud verb to be distant
inim noun word
kúc verb to be tired
ga-na interj directive expression
dug4 verb to say
ga-na interj directive expression
dug4 verb to say
inim noun word
gub verb to stand
sipad noun shepherd
nam-nun noun princeliness
saj noun head
cúm verb to give
níj noun thing
mác-jí6 noun nocturnal vision
de6 verb to carry
cag4 noun heart
zu verb to know
ama noun mother
má-mú noun dream
de6 verb to carry
ensi noun dream interpreter
kug-zu adj wise
te verb to approach
nance noun Nance
nin9 noun sister
dijir noun deity
sirara6 noun Sirara
cag4 noun heart
pàd verb to find
má-gúr8 noun processional boat
jìrì noun foot
gub verb to stand
iri noun town
nijin6 noun Nigin
íd-níjín6-dú-á noun Id-Nigin-dua
noun boat
ri verb to direct
íd noun watercourse
húl verb to be happy
kur-ku noun flow
si-il verb to split apart
bá-gárá noun Bagara
é noun house(hold)
íd noun watercourse
verb to hang
te verb to approach
ninda noun bread
jic noun tree
tag verb to touch
a noun water
sed4 verb to be cold
verb to pour
lugal noun king
bá-gárá noun Bagara
jen verb to go
cùdù noun prayer
ca4 verb verb part of multiword verb
ur-saj noun hero
pirij noun lion
zìg verb to rise
gaba-cu-jar noun rival
tuku verb to have
nín-jír-sú noun Ningirsu
abzu noun underground water
gal-di adj important
nibru noun Nibru
nír-jál adj authoritative
ur-saj noun hero
dug4 verb to say
cu noun hand
zid adj right
jar verb to place
nín-jír-sú noun Ningirsu
é noun house(hold)
verb to erect
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
nin9 noun sister
dumu noun child
eridug noun Eridug
tud verb to give birth
nír-jál adj authoritative
me-te noun (fitting) attribute
nin noun lady
ensi noun dream interpreter
dijir noun deity
nance noun Nance
nin9 noun sister
dijir noun deity
sirara6 noun Sirara
jìrì noun foot
jar verb to place
noun voice
verb to pour
jic noun tree
tuku verb to have
lugal noun king
sízkúr noun prayer
a-ra-zu noun supplication
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
cu noun hand
te verb to approach
é noun house(hold)
bá-gárá noun Bagara
èc-èc noun type of festival
ak verb to do
énsí noun (city) ruler
já-túm3-dúg3jà2-tùm-dùg noun Gatumdug
kí-nú noun sleeping quarter
gub verb to stand
ninda noun bread
jic noun tree
tag verb to touch
a noun water
sed4 verb to be cold
verb to pour
kug adj shining
já-túm3-dúg3jà2-tùm-dùg noun Gatumdug
jen verb to go
sízkúr noun prayer
dug4 verb to say
nin noun lady
dumu noun child
an noun An
kug adj shining
tud verb to give birth
nír-jál adj authoritative
me-te noun (fitting) attribute
dijir noun deity
saj noun head
zìg verb to rise
kalam noun the Land
tìl verb to live
jen verb to go
iri noun town
nin noun lady
ama noun mother
lagac noun Lagac
ki noun place
jar verb to place
igi noun eye
ùj noun people
bar verb to set aside
noun self
hé-jál noun plenty
cul noun young man
zid adj right
noun person
igi noun eye
bar verb to set aside
nàm-tìl noun life
sud verb to be distant
ama noun mother
tuku verb to have
ama noun mother
za pronoun you (sg.)
a-a noun father
tuku verb to have
a-a noun father
za pronoun you (sg.)
a noun water
cag4 noun heart
cu noun hand
dug4 verb to say
únú noun (dining) hall
tud verb to give birth
já-túm3-dúg3jà2-tùm-dùg noun Gatumdug
mu noun name
kug adj shining
dùg verb to be good
ji6 noun night
verb to lie down
jírí noun blade
gal verb to be big
zag noun side
ús verb to be adjacent
NE.GI.BAR noun meaning unknown
a noun water
gal verb to be big
verb to erect
zi noun life (breath)
cag4 noun heart
jál verb to be (located)
àn-dùl noun (protective) shade
dajal verb to be wide
jissu noun (protective) shade
noun fear(someness)
te verb to approach
cu noun hand
mah verb to be majestic
sag9 verb to be good
á noun arm
zid adj right
nin noun lady
já-túm3-dúg3jà2-tùm-dùg noun Gatumdug
jé6 pronoun I
ùrù verb to be vigilant
iri noun town
jen verb to go
jickim noun sign
sag9 verb to be good
kur noun (mountain) land
a noun water
íl verb to raise
nijin6 noun Nigin
udug noun type of demon
sag9 verb to be good
igi noun eye
jen verb to go
lamma noun guardian deity
sag9 verb to be good
jìrì noun foot
jen verb to go
ga-na interj directive expression
dug4 verb to say
ga-na interj directive expression
dug4 verb to say
inim noun word
gub verb to stand
ama noun mother
má-mú noun dream
de6 verb to carry
ensi noun dream interpreter
kug-zu adj wise
te verb to approach
nance noun Nance
nin9 noun sister
dijir noun deity
sirara6 noun Sirara
cag4 noun heart
pàd verb to find
noun voice
verb to pour
jic noun tree
tuku verb to have
nin noun lady
sízkúr noun prayer
a-ra-zu noun supplication
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
kug adj shining
já-túm3-dúg3jà2-tùm-dùg noun Gatumdug
cu noun hand
te verb to approach
má-gúr8 noun processional boat
jìrì noun foot
gub verb to stand
iri noun town
nijin6 noun Nigin
noun boat
ri verb to direct
kar noun quay
nijin6 noun Nigin
noun boat
ús verb to be adjacent
énsí noun (city) ruler
kisal noun courtyard
dijir noun deity
sirara6 noun Sirara
saj noun head
an noun heaven
íl verb to raise
ninda noun bread
jic noun tree
tag verb to touch
a noun water
sed4 verb to be cold
verb to pour
nance noun Nance
jen verb to go
cùdù noun prayer
ca4 verb verb part of multiword verb
nance noun Nance
nin noun lady
uru16 verb to be towering
nin noun lady
me noun essence
kal verb to be rare
nin noun lady
én-líl noun Enlil
nam noun destiny
tar verb to cut
nance noun Nance
dug4 verb to say
zid adj right
saj noun head
è verb to go out or in
ensi noun dream interpreter
dijir noun deity
nin noun lady
kur noun (mountain) land
ama noun mother
inim noun word
ud noun day(light)
má-mú noun dream
cag4 noun heart
má-mú noun dream
noun person
1 numeral 1
an noun heaven
rib verb to be outstanding
ki noun place
rib verb to be outstanding
e-ne pronoun he, she
saj noun head
dijir noun deity
á noun arm
anzud noun Anzud
sig-ba noun lower body
a-ma-ru noun flood
zid adj right
gábú noun left (side)
pirij noun lion
verb to lie down
é noun house(hold)
verb to erect
dug4 verb to say
cag4 noun heart
zu verb to know
ud noun day(light)
kí-cár noun totality
è verb to go out or in
munus noun woman
1 numeral 1
a-ba pronoun who
me verb to be
nu negator not
a-ba pronoun who
me verb to be
saj noun head
è verb to go out or in
ki noun place
gàràdìn noun sheaf
ak verb to do
gi-dub-ba noun stylus
kug noun precious metal
NE verb to be refined
cu noun hand
du8 verb to spread
dub noun tablet
mul-an noun heavenly star
dùg verb to be good
jál verb to be (located)
ad noun voice
gi4 verb to return
-kám-má numeral 2nd
ur-saj noun hero
á noun arm
gur8 verb to bend
le-um noun (writing) board
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
du8 verb to spread
é noun house(hold)
jic-hur noun design
jar verb to place
igi noun eye
dusu noun earth-carrying basket
kug adj shining
gub verb to stand
ù-cùb noun brick mould
kug adj shining
cég1 noun brick(work)
nam noun destiny
tar verb to cut
ù-cùb noun brick mould
jál verb to be (located)
íldág noun poplar
zid adj right
igi noun eye
gub verb to stand
tí-gíd-lú noun type of bird
a interj bird-cry
ud noun day(light)
zal verb to pass
dùr noun young donkey
á noun arm
zid adj right
lugal noun king
ki noun place
hur verb to scratch
énsí noun (city) ruler
ama noun mother
nance noun Nance
gi4 verb to return
sipad noun shepherd
má-mú noun dream
jé6 pronoun I
búr verb to release
noun person
an noun heaven
rib verb to be outstanding
ki noun place
rib verb to be outstanding
saj noun head
dijir noun deity
á noun arm
anzud noun Anzud
sig-ba noun lower body
a-ma-ru noun flood
zid adj right
gábú noun left (side)
pirij noun lion
verb to lie down
cec noun brother
nín-jír-sú noun Ningirsu
ga-nam adv moreover
me verb to be
èc noun shrine
é-nínnú noun E-ninnu
verb to erect
za pronoun you (sg.)
dug4 verb to say
ud noun day(light)
kí-cár noun totality
è verb to go out or in
dijir noun deity
nin-jic-zid-da noun Ningiczida
ud noun day(light)
kí-cár noun totality
è verb to go out or in
ki-sikil noun young woman
saj noun head
è verb to go out or in
ki noun place
gàràdìn noun sheaf
ak verb to do
gi-dub-ba noun stylus
kug noun precious metal
NE verb to be refined
cu noun hand
du8 verb to spread
dub noun tablet
mul noun star
dùg verb to be good
jál verb to be (located)
ad noun voice
gi4 verb to return
nin9 noun sister
nisaba noun Nisaba
ga-nam adv moreover
me verb to be
é noun house(hold)
verb to erect
mul noun star
kug adj shining
noun voice
verb to pour
-kám-má numeral 2nd
ur-saj noun hero
á noun arm
gur8 verb to bend
le-um noun (writing) board
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
du8 verb to spread
nin-dub noun Nindub
é noun house(hold)
jic-hur noun design
sig10 verb to place
igi noun eye
dusu noun earth-carrying basket
kug adj shining
gub verb to stand
ù-cùb noun brick mould
kug adj shining
cég1 noun brick(work)
nam noun destiny
tar verb to cut
ù-cùb noun brick mould
jál verb to be (located)
cég1 noun brick(work)
zid adj right
é-nínnú noun E-ninnu
ga-nam adv moreover
me verb to be
íldág noun poplar
zid adj right
igi noun eye
gub verb to stand
tí-gíd-lú noun type of bird
a interj bird-cry
ud noun day(light)
zal verb to pass
é noun house(hold)
verb to erect
igi noun eye
ù noun sleep
dùg verb to be good
ku verb to lay down
dùr noun young donkey
á noun arm
zid adj right
lugal noun king
ki noun place
hur verb to scratch
za pronoun you (sg.)
é-nínnú noun E-ninnu
ni-is-ku noun choice steed
ki noun place
hur verb to scratch
na noun advice
de5 verb to collect
na noun advice
de5 verb to collect
dab5 verb to seize
jír-sú noun Girsu
é noun house(hold)
saj noun head
ki noun place
lagac noun Lagac
jìrì noun foot
ki noun place
ús verb to be adjacent
é noun house(hold)
níj-gúr11 noun possessions
kicib noun hand
kúr verb to be different
jic noun tree
jar verb to place
lugal noun king
gigir noun chariot
DI verb DI
dùr noun young donkey
verb to hang
gigir noun chariot
kug noun precious metal
NE verb to be refined
zà-gìn noun lapis lazuli
cu noun hand
tag verb to touch
ti noun arrow
mar-uru5 noun quiver
ud noun day(light)
è verb to go out or in
á-án-kár noun type of weapon
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
noun (loving) care
dug4 verb to say
cu-nir noun (divine) standard
ki noun place
áj verb to measure
dím verb to create
mu noun name
sar verb to write
balaj noun type of instrument and composition
ki noun place
áj verb to measure
ucumgal noun type of serpent
kalam noun the Land
jìc-gù-dì noun musical instrument
mu noun name
tuku verb to have
níj noun thing
ad noun voice
gi4 verb to return
ur-saj noun hero
níj-bá noun gift
ki noun place
áj verb to measure
lugal noun king
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
é-nínnú noun E-ninnu
anzud noun Anzud
babbar adj white
kur9 verb to enter
tur verb to be small
dug4 verb to say
mah verb to be majestic
dug4 verb to say
cu noun hand
te verb to approach
en noun lord
cag4 noun heart
an noun heaven
sud verb to be distant
nín-jír-sú noun Ningirsu
dumu noun child
én-líl noun Enlil
za pronoun you (sg.)
huj verb to hire
jic-hur noun design
é noun house(hold)
pàd verb to find
ur-saj noun hero
me noun essence
gal verb to be big
cu noun hand
verb to grow
sipad noun shepherd
zid adj right
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
gal verb to be big
zu verb to know
gal verb to be big
de6 verb to carry
inim noun word
nance noun Nance
dug4 verb to say
saj noun head
sig verb to be low
jar verb to place
é noun house(hold)
níj-gúr11 noun possessions
kicib noun hand
kúr verb to be different
jic noun tree
jar verb to place
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
jic noun tree
DU verb DU
jic noun tree
noun (loving) care
dug4 verb to say
mèc noun type of tree
saj noun head
sag9 verb to be good
há-lú-úb noun oak?
tùn noun type of axe
bar verb to set aside
gigir noun chariot
zà-gìn noun lapis lazuli
DI verb DI
dùr noun young donkey
pìrìj-kàc4-è-pàd-dà noun Pirig-kace-pada
verb to hang
cu-nir noun (divine) standard
ki noun place
áj verb to measure
dím verb to create
mu noun name
sar verb to write
balaj noun type of instrument and composition
ki noun place
áj verb to measure
ucumgal noun type of serpent
kalam noun the Land
jìc-gù-dì noun musical instrument
mu noun name
tuku verb to have
níj noun thing
ad noun voice
gi4 verb to return
ur-saj noun hero
níj-bá noun gift
ki noun place
áj verb to measure
lugal noun king
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
é-nínnú noun E-ninnu
anzud noun Anzud
babbar adj white
kur9 verb to enter
é noun house(hold)
húl verb to be happy
kur9 verb to enter
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
èc noun shrine
é-nínnú noun E-ninnu
zalag verb to be shining
è verb to go out or in
-kám-má numeral 2nd
é noun house(hold)
ud noun day(light)
dib verb to pass
ji6 noun night
dib verb to pass
du6 noun (ruin) mound
sig9 verb to put
inim-jar noun (oracular) utterance
gi4 verb to return
ah6 noun spittle
dug4 verb to say
jìrì noun foot
jar verb to place
cu-ga-lam noun Cu-galam
ki noun place
huc verb to be reddish
ki noun place
ki noun place
nín-jír-sú noun Ningirsu
kur noun (mountain) land
igi noun eye
jál verb to be (located)
ùdù-ì noun fat sheep
gukkal noun fat-tailed sheep
mác noun (kid) goat
niga adj fattened
énsí noun (city) ruler
ecgar noun female kid
jìc noun penis
zu verb to know
kuc noun skin
tuc verb to sit
li noun juniper
ú noun plant
sikil verb to be pure
kur noun (mountain) land
izi noun fire
si verb to fill
cim noun aromatic (fragrance)
erin noun cedar
ir-sim noun fragrance
dijir noun deity
í-bí noun smoke
verb to erect
lugal noun king
ùj noun people
zìg verb to rise
cùdù noun prayer
ca4 verb verb part of multiword verb
ub-cu-unken-na noun Ubcu-unkena
jen verb to go
giri17 noun nose
cu noun hand
jál verb to be (located)
lugal noun king
nín-jír-sú noun Ningirsu
en noun lord
a noun water
huc verb to be reddish
gi4 verb to return
en noun lord
zid adj right
a noun water
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
ri verb to direct
cul noun young man
ka noun mouth
tar verb to cut
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
nín-jír-sú noun Ningirsu
é noun house(hold)
verb to erect
jickim noun sign
nu negator not
ur-saj noun hero
níj-dú7 noun propriety
noun voice
verb to pour
dumu noun child
én-líl noun Enlil
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
cag4 noun heart
zu verb to know
cag4 noun heart
ab noun sea
zìg verb to rise
i-zi noun wave
jar verb to place
a noun water
è verb to go out or in
noun voice
nun noun prince
dug4 verb to say
a-ma-ru noun flood
gul verb to destroy
ud noun storm
ki-bal noun rebel land
du7 verb to push
lugal noun king
cag4 noun heart
a noun water
è verb to go out or in
ú noun plant
verb to hang
ur-saj noun hero
cag4 noun heart
an noun heaven
sud verb to be distant
dumu noun child
én-líl noun Enlil
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
jé6 pronoun I
a-na pronoun what
zu verb to know
-kám-má numeral 2nd
verb to lie down
verb to lie down
saj noun head
gub verb to stand
ul4 verb to hasten
tag verb to touch
verb to erect
verb to erect
énsí noun (city) ruler
é noun house(hold)
verb to erect
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
é noun house(hold)
verb to erect
jickim noun sign
cúm verb to give
jarza noun rite
mul-an noun heavenly star
kug adj shining
noun voice
verb to pour
é noun house(hold)
é-nínnú noun E-ninnu
an noun An
ki noun place
jar verb to place
me noun essence
me noun essence
gal verb to be big
me noun essence
dirig verb to be superior
é noun house(hold)
lugal noun king
igi noun eye
sud verb to be distant
íl verb to raise
anzud noun Anzud
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
an noun heaven
dúb verb to tremble
me-lem4 noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
an noun heaven
ús verb to be adjacent
é noun house(hold)
noun fear(someness)
gal verb to be big
kur noun (mountain) land
ri verb to direct
mu noun name
an-zag noun border of heaven
kur noun (mountain) land
noun neck
si verb to fill
má-gán noun Magan
me-luh-ha noun Meluha
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
jé6 pronoun I
nín-jír-sú noun Ningirsu
a noun water
huc verb to be reddish
gi4 verb to return
ur-saj noun hero
gal verb to be big
ki noun place
én-líl noun Enlil
en noun lord
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
é noun house(hold)
é-nínnú noun E-ninnu
kur noun (mountain) land
dirig verb to be superior
tukul noun weapon
cár-úr3càr2-ùr noun Mows-down-a-myriad
kur noun (mountain) land
cu noun hand
jar verb to place
igi noun eye
huc verb to be reddish
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
á noun arm
bad verb to open
noun person
è verb to go out or in
a-a noun father
ugu verb to give birth
nam noun destiny
gal verb to be big
ki noun place
áj verb to measure
lugal noun king
a-ma-ru noun flood
én-líl noun Enlil
igi noun eye
huc verb to be reddish
kur noun (mountain) land
íl verb to raise
nín-jír-sú noun Ningirsu
ur-saj noun hero
én-líl noun Enlil
mu noun name
sa4 verb to call
me noun essence
50 numeral 50
zag noun side
kécé verb to bind
bancur noun (offering) table
íl verb to raise
cu-luh noun ritual cleansing
cu noun hand
an noun An
kug adj shining
ù noun sleep
zìg verb to rise
níj noun thing
cu noun hand
dùg verb to be good
a-a noun father
ugu verb to give birth
dùg verb to be good
gu7 verb to eat
an noun An
lugal noun king
dijir noun deity
nín-jír-sú noun Ningirsu
lugal noun king
icib noun type of priest
an noun An
mu noun name
sa4 verb to call
tí-rá-ác noun Tirac
abzu noun underground water
nam-nun noun princeliness
ki noun place
jar verb to place
cag4 noun heart
itid noun moon(light)
ud-sakar noun crescent (moon)
me noun essence
gal verb to be big
ezen noun festival
an noun An
cu noun hand
gal verb to be big
du7 verb to be perfect
é-húc noun E-huc
ki noun place
huc verb to be reddish
muc-huc noun type of serpent
ki noun place
sumur verb to be angry
verb to erect
ki-bal noun rebel land
dug4 verb to say
ud noun day(light)
cag4 noun heart
mir verb to rage
muc noun snake
noun bile
guru5 verb to cut down
uc11 noun (venomous) spittle
ku verb to lay down
é-bábbár noun E-babbar
ki noun place
á noun arm
áj verb to measure
ki noun place
utu noun Utu
dalla verb to be bright
ki noun place
ictaran noun Ictaran
di noun (law)suit
iri noun town
é-bá-gárá noun E-bagara
ki noun place
bancur noun (offering) table
dijir noun deity
gal verb to be big
lagac noun Lagac
noun neck
si verb to fill
é noun house(hold)
é noun house(hold)
saj-kal adj foremost
kur noun (mountain) land
á noun arm
zid adj right
lagac noun Lagac
anzud noun Anzud
án-cár noun entirety of heaven
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
é-nínnú noun E-ninnu
é noun house(hold)
nam-lugal noun kingship
sipad noun shepherd
zid adj right
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
ud noun day(light)
cu noun hand
zid adj right
de6 verb to carry
an noun heaven
tum9 noun wind
duru5 verb to be wet
noun voice
verb to pour
an noun heaven
hé-jál noun plenty
jen verb to go
kalam noun the Land
hé-jál noun plenty
cu noun hand
pec verb to be thick
é noun house(hold)
uc noun foundation
ki noun place
jar verb to place
hé-jál noun plenty
jen verb to go
gáná noun field
gal verb to be big
cu noun hand
íl verb to raise
ég noun embankment
pa5 noun canal
noun neck
zìg verb to rise
du6 noun (ruin) mound
ki noun place
a noun water
èd verb to go down or up
a noun water
èd verb to go down or up
ki-en-gi noun Sumer
ì noun fatty substance
dirig verb to be superior
verb to pour
siki noun hair
dirig verb to be superior
verb to hang
ud noun day(light)
temen noun foundation
sig9 verb to put
é noun house(hold)
ud noun day(light)
cu noun hand
zid adj right
de6 verb to carry
hur-saj noun mountain (range)
ki noun place
mir noun north wind
tuc verb to sit
jìrì noun foot
ki noun place
ús verb to be adjacent
nitah noun male
á noun arm
dirig verb to be superior
mir noun north wind
hur-saj noun mountain (range)
ki noun place
sikil verb to be pure
tum9 noun wind
kalam noun the Land
zí-cág4-jál adj life-giving
cúm verb to give
noun person
dili adj single
noun person
numeral 2
kíj noun work
ak verb to do
ji6 noun night
itid noun moon(light)
è verb to go out or in
án-bár7-gáná noun midday
ud noun day(light)
è verb to go out or in
é noun house(hold)
ud noun day(light)
verb to erect
ji6 noun night
verb to grow
sig verb to be low
há-lú-úb noun oak?
NE-ha-an noun type of tree
èd verb to go down or up
igi-nim noun upper land
erin noun cedar
cú-úr-mén noun type of cypress
za-ba-lum noun juniper
ní-bí pronoun itself, themselves
de6 verb to carry
kur noun (mountain) land
esi noun ebony?
esi noun ebony?
de6 verb to carry
kur noun (mountain) land
na4 noun stone
na4 noun stone
gal verb to be big
hur-saj noun mountain (range)
lagab noun slab
kud verb to cut
ud noun day(light)
á noun arm
izi noun fire
tag verb to touch
jickim noun sign
zu verb to know
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
zìg verb to rise
ú3-sáù-sà2 noun sleep
huluh verb to be frightened
má-mú noun dream
inim noun word
dug4 verb to say
nín-jír-sú noun Ningirsu
saj noun head
sig verb to be low
jar verb to place
mác noun (kid) goat
babbar adj white
cu noun hand
gíd verb to be long
mác noun (kid) goat
cu noun hand
gíd verb to be long
mác noun (kid) goat
sag9 verb to be good
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
cag4 noun heart
nín-jír-sú noun Ningirsu
ud noun day(light)
è verb to go out or in
gal verb to be big
zu verb to know
gal verb to be big
de6 verb to carry
énsí noun (city) ruler
iri noun town
noun person
dili adj single
na noun advice
de5 verb to collect
jar verb to place
ki noun place
lagac noun Lagac
dumu noun child
ama noun mother
dili adj single
cag4 noun heart
AC verb to make single
jic-cu noun shackle
du8 verb to spread
jíc-jírí noun fetter
zìg verb to rise
ú-gúrú5 noun meaning unknown
jar verb to place
inim noun word
dug4 verb to say
gi4 verb to return
cer7-da noun crime
é noun house(hold)
gi4 verb to return
ùsàn noun whip
bár-ús noun goad
eme noun tongue
du8 verb to spread
siki noun hair
udu noun sheep
gan adj (child)bearing
cu noun hand
jar verb to place
ama noun mother
dumu noun child
noun voice
verb to pour
dumu noun child
ama noun mother
ka noun mouth
verb to erect
dug4 verb to say
arad noun slave
á noun arm
jic noun tree
tag verb to touch
tuku verb to have
lugal noun king
saj noun head
dúb verb to tremble
gémé noun female slave
noun person
nám-rá noun behaviour
hul verb to be bad
ak verb to do
nin noun lady
igi noun eye
níj noun thing
ra verb to beat
énsí noun (city) ruler
é-nínnú noun E-ninnu
verb to erect
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
inim-jar noun (oracular) utterance
noun person
jar verb to place
énsí noun (city) ruler
iri noun town
kug verb to be shining
izi noun fire
verb to hang
ú-zúg4 noun polluter
ní-jál adj awe-inspiring
lú-GI.AN noun type of person
iri noun town
è verb to go out or in
pisaj noun basket
ù-cùb noun brick mould
mác noun (kid) goat
verb to lie down
cég1 noun brick(work)
mác noun (kid) goat
pàd verb to find
ka-al noun pit (spoil)
igi noun eye
zid adj right
bar verb to set aside
sipad noun shepherd
mu noun name
pàd verb to find
nance noun Nance
nam-nun noun princeliness
jar verb to place
pisaj noun basket
ù-cùb noun brick mould
jic noun tree
hur verb to scratch
ka-al noun pit (spoil)
nam-nun noun princeliness
jar verb to place
anzud noun Anzud
cu-nir noun (divine) standard
lugal noun king
urin verb to be pure
mul verb to radiate
u5 noun area
bùr noun area measure
ècè noun area measure
iri noun town
kug verb to be shining
u5 noun area
sikil verb to be pure
li noun juniper
ú noun plant
sikil verb to be pure
kur noun (mountain) land
izi noun fire
si verb to fill
cim noun aromatic (fragrance)
erin noun cedar
ir-sim noun fragrance
dijir noun deity
í-bí noun smoke
verb to erect
ud noun day(light)
sízkúr noun prayer
jál verb to be (located)
ji6 noun night
cùdù noun prayer
zal verb to pass
a-nun-na noun Anuna
ki noun place
lagac noun Lagac
é noun house(hold)
nín-jír-sú noun Ningirsu
verb to erect
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
sízkúr noun prayer
a-ra-zu noun supplication
gub verb to stand
sipad noun shepherd
zid adj right
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
húl verb to be happy
jar verb to place
ud noun day(light)
énsí noun (city) ruler
kalam noun the Land
zìg verb to rise
jar verb to place
ma-da noun land
gú-sáj noun entirety
cár verb to be numerous
gú-édín-ná noun Gu-edina
nín-jír-sú noun Ningirsu
zìg verb to rise
jar verb to place
iri noun town
verb to erect
á-dám noun habitation
jar verb to place
gú-jíc-bár-rá noun Gu-gicbara
nance noun Nance
zìg verb to rise
jar verb to place
gud noun bull
huc verb to be reddish
zìg verb to rise
gaba noun chest
gi4 verb to return
tuku verb to have
erin noun cedar
babbar adj white
lugal noun king
dab6 verb to surround
im-ri-a noun clan
nín-jír-sú noun Ningirsu
zìg verb to rise
jál verb to be (located)
cu-nir noun (divine) standard
mah verb to be majestic
lúgál-kúr-dúb noun Lugal-kur-dub
saj noun head
gub verb to stand
péc10-jál adj mighty?
gábá-jál adj forceful
a noun water
è verb to go out or in
íd noun watercourse
mah verb to be majestic
a noun water
dirig verb to be superior
hé-jál noun plenty
bárág verb to spread out
im-ri-a noun clan
nance noun Nance
zìg verb to rise
jál verb to be (located)
u5 verb to ride
kug adj shining
cu-nir noun (divine) standard
nance noun Nance
saj noun head
gub verb to stand
gu noun (flax) thread
mác-áncé noun animals
edin noun open country
verb to hang
ni-is-ku noun choice steed
érín noun group of people
mu noun name
tuku verb to have
érín noun group of people
utu noun Utu
ki noun place
áj verb to measure
im-ri-a noun clan
inana noun Inana
zìg verb to rise
jál verb to be (located)
ac-me noun sun (disc)
cu-nir noun (divine) standard
inana noun Inana
saj noun head
gub verb to stand
é noun house(hold)
nín-jír-sú noun Ningirsu
verb to erect
TETE
cu noun hand
NINI
UCUC
jar verb to place
elam noun Elam
elam noun Elam
jen verb to go
cucin noun Susa
ki noun place
cucin noun Susa
jen verb to go
má-gán noun Magan
me-luh-ha noun Meluha
kur noun (mountain) land
noun neck
jic noun tree
jál verb to be (located)
é noun house(hold)
nín-jír-sú noun Ningirsu
verb to erect
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
iri noun town
jír-sú noun Girsu
noun neck
si verb to fill
nin-zag-ga noun Ninzaga
á noun arm
áj verb to measure
urud noun copper
ce noun barley
mah verb to be majestic
de6 verb to carry
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
noun person
é noun house(hold)
verb to erect
ús verb to be adjacent
nin-sikil-la noun Ninsikila
á noun arm
áj verb to measure
há-lú-úb noun oak?
gal verb to be big
esi noun ebony?
jic-ab-ba noun type of tree
énsí noun (city) ruler
é-nínnú noun E-ninnu
verb to erect
ús verb to be adjacent
kur noun (mountain) land
erin noun cedar
noun person
kur9 verb to enter
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
jìrì noun foot
jar verb to place
erin noun cedar
tùn noun type of axe
gal verb to be big
kud verb to cut
cár-úr3càr2-ùr noun Mows-down-a-myriad
á noun arm
zid adj right
lagac noun Lagac
tukul noun weapon
a-ma-ru noun flood
lugal noun king
tùn noun type of axe
bar verb to set aside
muc-mah noun type of serpent
a noun water
dirig verb to be superior
hur-saj noun mountain (range)
erin noun cedar
ad noun log
erin noun cedar
hur-saj noun mountain (range)
cú-úr-mén noun type of cypress
ad noun log
cú-úr-mén noun type of cypress
hur-saj noun mountain (range)
za-ba-lum noun juniper
ad noun log
za-ba-lum noun juniper
ù-sùh5 noun type of conifer
gal verb to be big
tu-lu-bu-um noun plane tree
é-rá-núm noun type of tree
ad noun log
gal verb to be big
dirig verb to be superior
kar noun quay
mah verb to be majestic
kan4-sur-ra noun Kan-sura
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
ús verb to be adjacent
kur noun (mountain) land
na4 noun stone
noun person
kur9 verb to enter
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
jìrì noun foot
jar verb to place
na4 noun stone
gal verb to be big
lagab noun slab
de6 verb to carry
noun boat
hà-ù-nà noun type of building material
noun boat
na-lu-a noun gravel?
ésír noun bitumen
a-ba-al verb to be dry
ésír noun bitumen
ígí-ésír noun type of bitumen
im-babbar noun gypsum
hur-saj noun mountain (range)
má-ád-gá noun Madga
níj-gúr11 noun possessions
noun boat
ce noun barley
gáná noun field
de6 verb to carry
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
en noun lord
nín-jír-sú noun Ningirsu
ús verb to be adjacent
énsí noun (city) ruler
é-nínnú noun E-ninnu
verb to erect
níj noun thing
gal verb to be big
cu noun hand
íl verb to raise
hur-saj noun mountain (range)
urud noun copper
ki-mac noun Kimac
ní-bí pronoun itself, themselves
pàd verb to find
urud noun copper
gi-dirig noun type of raft
ba-al verb to dig
noun person
é noun house(hold)
lugal noun king
verb to erect
énsí noun (city) ruler
kug-sig17 noun gold
kur noun (mountain) land
sahar noun earth
de6 verb to carry
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
kug noun precious metal
NE verb to be refined
kur noun (mountain) land
èd verb to go down or up
gug noun cornelian
gi-rin verb to be clear
me-luh-ha noun Meluha
cu noun hand
pec verb to be thick
kur noun (mountain) land
nu11 noun alabaster
nu11 noun alabaster
èd verb to go down or up
sipad noun shepherd
é noun house(hold)
kug noun precious metal
verb to erect
kúg-dím noun metalsmith
tuc verb to sit
é-nínnú noun E-ninnu
za noun stone
verb to erect
zadim noun stone cutter
tuc verb to sit
urud noun copper
nagga noun tin
verb to erect
sajja-simug noun chief smith
nin-tur5 noun Nintur
kalam noun the Land
igi noun eye
cù-mìn noun hammerstone?
ud noun storm
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
esi noun diorite?
na4 noun stone
cu noun hand
numeral 2
pec numeral 3
XX
TITI
XX
XX
NAMNAM
XX
a noun water
mah verb to be majestic
XX
DU verb DU
MUMU
XX
UDUD
MUMU
ji6 noun night
gíd verb to be long
nam noun destiny
é noun house(hold)
verb to erect
lugal noun king
ù noun sleep
ji6 noun night
an noun heaven
ku verb to lay down
ù conj and
an-bar7 noun midday
saj noun head
verb to erect
igi noun eye
zid adj right
bar verb to set aside
nance noun Nance
én-líl noun Enlil
noun person
cag4 noun heart
énsí noun (city) ruler
XX
XX
XX
XbrXbr
nín-jír-sú noun Ningirsu
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
únú noun (dining) hall
mah verb to be majestic
tud verb to give birth
já-túm3-dúg3jà2-tùm-dùg noun Gatumdug
nisaba noun Nisaba
é noun house(hold)
jéctúg noun ear
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
é noun house(hold)
en-ki noun Enki
jic-hur noun design
é noun house(hold)
me-lem4 noun (awesome) radiance
an noun heaven
ús verb to be adjacent
me noun essence
an noun heaven
ki noun place
noun neck
verb to hang
lugal noun king
en noun lord
igi noun eye
huc verb to be reddish
íl verb to raise
ur-saj noun hero
nín-jír-sú noun Ningirsu
noun battle
gal-zu adj skilful
é-nínnú noun E-ninnu
anzud noun Anzud
babbar adj white
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
sig verb to be low
jen verb to go
nim noun upper (land)
u6 noun wonder
dug4 verb to say
nim noun upper (land)
jen verb to go
sig verb to be low
u6 noun wonder
dug4 verb to say
iku noun area measure
zid adj right
éc noun rope
jar verb to place
á noun arm
jic noun tree
jar verb to place
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
zu verb to know
húl verb to be happy
jar verb to place
te verb to approach
é noun house(hold)
libir verb to be old
a-ra-zu noun supplication
jen verb to go
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
barag noun dais
jír-nún noun Gir-nun
cag4 noun heart
huj verb to hire
ud noun day(light)
zal verb to pass
a noun water
tu5 verb to wash
me-te noun (fitting) attribute
gi4 verb to return
utu noun Utu
hé-jál noun plenty
è verb to go out or in
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
-kám-má numeral 2nd
iri-kug noun Iri-kug
è verb to go out or in
gud noun bull
du7 verb to be perfect
mác noun (kid) goat
du7 verb to be perfect
jic noun tree
tag verb to touch
é noun house(hold)
jen verb to go
giri17 noun nose
cu noun hand
jál verb to be (located)
dusu noun earth-carrying basket
kug adj shining
ù-cùb noun brick mould
zid adj right
nam noun destiny
tar verb to cut
é-nínnú noun E-ninnu
XX
verb to hang
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
lúgál-kúr-dúb noun Lugal-kur-dub
igi noun eye
jen verb to go
ig-alim noun Ig-alim
jìrì noun foot
jar verb to place
nin-jic-zid-da noun Ningiczida
dijir noun deity
cu noun hand
jál verb to be (located)
pisaj noun basket
ù-cùb noun brick mould
a noun water
sag9 verb to be good
ak verb to do
énsí noun (city) ruler
a-da-ab noun type of drum and composition
cèm noun type of drum
á-lá noun type of drum
dú1 verb to perform (music)
ka-al noun pit (spoil)
cég1 noun brick(work)
saj noun head
du8 verb to spread
làl noun syrup
ì-nùn noun clarified butter
ì-hè-nùn-nà noun type of oil
al noun desire
tag verb to touch
cembulugx noun balsam?
CIMPICIMPI
jic noun tree
hi verb to mix up
ah6 noun spittle
ak verb to do
dusu noun earth-carrying basket
kug adj shining
íl verb to raise
ù-cùb noun brick mould
gub verb to stand
gú3-dé-ágù-dè2-à noun Gudea
im noun clay
ù-cùb noun brick mould
jar verb to place
níj-dú7 noun propriety
pa noun branch
è verb to go out or in
é noun house(hold)
cég1 noun brick(work)
pa noun branch
è verb to go out or in
jar verb to place
kur noun (mountain) land
ì noun fatty substance
sud verb to be distant
erin noun cedar
sud verb to be distant
iri noun town
ki noun place
lagac noun Lagac
asila noun rejoicing
ud noun day(light)
zal verb to pass
ù-cùb noun brick mould
dúb verb to tremble
cég1 noun brick(work)
hád verb to be dry
cub verb to fall
ka-al noun pit (spoil)
im noun clay
agarin4 noun matrix
igi noun eye
zid adj right
bar verb to set aside
CIMPICIMPI
há-cú-úr noun type of cypress
cembulugx noun balsam?
saj noun head
du8 verb to spread
cég1 noun brick(work)
ù-cùb noun brick mould
jar verb to place
utu noun Utu
húl verb to be happy
agarin4 noun matrix
íd noun watercourse
mah verb to be majestic
zìg verb to rise
lugal noun king
en-ki noun Enki
nam noun