Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The lament for Sumer and Urim -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - ud cu bal ak-dè jic-hur ha-lam-e-dè
2 - ud-dè mar-uru5-gin7 téc-bi ì-gu7-e
3 - me ki-en-gi-ra cu bal ak-dè
4 - bal sag9-ga é-ba gi4-gi4-dè
5 - gul-gul-lu-dè é gul-gul-lu-dè
6 - tùr gul-gul-lu-dè amac tab-tab-bé-dè
7 - gud-bi tùr-bi-a nu-gub-bu-dè
8 - udu-bi amac-bi-a nu-dajal-e-dè
9 - íd-bi a mun4-na tùm-ù-dè
10 - gán-né zid-dè KI.KAL mú-mú-dè
11 - edin-e ú-a-nir mú-mú-dè
12 - ama dumu-ni-ir ki nu-kíj-kíj-dè
13 - ad-da a dam-ju10 nu-di-dè
14 - dam tur úr-ra nu-húl-le-dè
15 - dumu tur dùb-ba nu-bùlùj-jé6-e-dè
16 - emeda(UM.ME)-e u5-a nu-di-dè
17 - nam-lugal-la ki-tuc-bi kúr-ru-dè
18 - ec-bar kíj-e cu lá-e-dè
19 - nam-lugal kalam-ma kar-kar-re-dè
20 - igi-bi ki-cár-ra já-já-dè
21 - inim dug4-ga an (d)en-líl-lá-ta jic-hur ha-lam-e-dè
22 - ud an-né kur-kur-ra saj-ki ba-da-an-gíd-da-ba
23 - (d)en-líl-le igi-ni ki kúr-ra ba-an-jar-ra-a-ba
24 - (d)nin-tur5-re níj-dím-dím-ma-ni zag bí-in-tag-ga-a-ba
25 - (d)en-ki-ke4 idigna buranun-na ác bí-in-bal-a-ba
26 - (d)utu har-ra-an kaskal-e nam ba-an-kud-da-a-ba
27 - ki-en-gi-ra me-bi ha-lam-e-dè jic-hur-bi kúr-ru-dè
28 - urim5(ki)-ma me nam-lugal-la bal-bi sud-sù-ud-dè
29 - dumu nun-na é-kic-nu-jál-la-na cu pe-el-lá di-dè
30 - (d)nanna ùj u8-gin7 lu-a-na igi-te-en-bi si-il-le-dè
31 - urim5(ki) èc nidba gal-gal-la nidba-bi kúr-ru-dè
32 - ùj-bi ki-tuc-ba nu-tuc-ù-dè ki-érím-e cúm-mu-dè
33 - cimacki(ki) elam(ki) lú-kúr-ra ki-tuc-bi tuc-ù-dè
34 - sipad-bi é-gal-la ní-te-na lú-érím-e dab5-bé-dè
35 - (d)i-bí-(d)suen kur elam(ki)-ma-cè jic-búr-ra túm-ù-dè
36 - ici za-bu(ki) gaba a-ab-ba-ka-ta zag an-ca4-an(ki)-na-cè
37 - sim(mušen) é-bi ba-ra-an-dal-a-gin7 iri-ni-cè nu-gur-re-dè
38 - idigna buranun-na tab -a-ba ú hul mú-mú-dè
39 - kaskal-la jìrì nu-já-já-dè har-ra-an nu-kíj-kíj-dè
40 - á-dam ki jar-jar-ra-ba du6-du6-ra cid-dè
41 - ùj saj gíg lu-lu-a-ba jic-hac-e ak-dè
42 - gán-né zid-dè al nu-ru-gú-dè numun ki nu-tag-dè
43 - e-el-lu cìr gud súb-súb-ba edin-na nu-di-dè
44 - tùr-ra ì gárá nu-ak-dè curum ki nu-tag-e-dè
45 - sipad-dè gi-cukur-ra amac kug-ga cu nu-ni10-ni10-dè
46 - i-lu-lam-ma dun5-dun5 càkìr-ra amac-a nu-di-dè
47 - edin-na mác-ance tur-re-dè níj-zi-jál til-le-dè
48 - níj-úr-4 (d)cákkán-na-ke4 curum ki nu-tag-ge-dè
49 - ambar-ra cu ki-in-dar di-dè numun nu-tuku-tuku-dè
50 - jic-gi gi saj hul mú-mú-dè háb-ba til-e-dè úc-ù-dè
51 - pú-kiri6 ú gibil-lá nu-me-a ní-ba cú-cú-dè
52 - urim5(ki) am gal ù-na gub-ba ní-bi-ta nir-jál
53 - iri numun i-i nam-en nam-lugal-la ki sikil-la dù-a
54 - gud-gin7 saman ul4-la-bi cub-bu-dè ki-cè lá-e-dè
55 - an (d)en-líl (d)en-ki (d)nin-hur-saj-já-ke4 (d)nin-mah-bi nam-bi ha-ba-an-tar-re-ec
56 - nam-tar-ra-bi níj nu-kúr-ru-dam a-ba cu mi-ni-íb-bal-e
57 - inim dug4-ga an (d)en-líl-lá-kam saj a-ba-a mu-un-já-já
58 - an-né ki-en-gi ki-tuc-ba bí-in-hu-luh ùj-e bí-in-te
59 - (d)en-líl-le ud gig-ga mu-un-zal iri-a me bí-ib-jar
60 - (d)nin-tur5-re ama5 kalam-ma-ka ig-cu-úr im-mi-in-de6
61 - (d)en-ki-ke4 idigna buranun-na a im-ma-da-an-kécé
62 - (d)utu níj-si-sá inim gen6-na ka-ta ba-da-an-kar
63 - (d)inana-ke4 cen-cen-na ki-bal-e ba-an-cúm
64 - (d)nin-jír-su-ke4 ki-en-gi ga-gin7 ur-e ba-an-dé
65 - kalam-ma ga-ba-ra-hum im-ma-an-cub níj nu-zu-a
66 - níj igi nu-jál-la inim nu-jál-la níj cu nu-tèj-jé6-dam
67 - kur-kur-re te-a-bi-a cu sùh-a ba-ab-dug4
68 - iri(ki) dijir-bi ba-da-gur sipad-bi ba-da-ha-lam
69 - nam-lú-ùlù te-bi-a zi gig mu-un-pa-an-pa-an
70 - ud-dè cu-ne-ne ba-dù-dù ud nu-mu-un-ne-gur-re
71 - ud gi4-a mu-un-ne-tuku-àm ud dúr-bi-cè nu-jen
72 - (d)en-líl sipad saj gíg-ga-ke4 a-na bí-in-ak-a-bi
73 - (d)en-líl-le é zid gul-gul-lu-dè zid tur-re-dè
74 - dumu zid-da-ke4 dumu-saj-e igi hul dím-me-dè
75 - ud-ba (d)en-líl-le gu-ti-um(ki) kur-ta im-ta-an-èd
76 - DU-bi a-ma-ru (d)en-líl-lá gaba gi4 nu-tuku-àm
77 - tum9 gal edin-na edin-e im-si igi-cè mu-un-ne-jen
78 - edin níj-dajal-la-ba sàg ba-ab-dug4 nu-mu-ni-in-dib-bé
79 - ud ku10-ku10-ga cika bar7-bar7-ra sa-cè ba-ab-de6
80 - ud babbar-re izi-ji6-edin-na ba-da-an-tab-tab
80A - ud-mud-e giri17 ì-dub-dub saj ì-dab5-dab5
80B - ud gáná-ùr an-ta éd-dè iri al-e ba-ab-ra-ah
81 - ud-ba an ba-dúb ki ba-sàg igi ud-da ba-lib4
82 - an ba-sùh-sùh jissu ba-an-lá kur-re mur mi-ni-ib-ca4
83 - (d)utu an-úr-ra i-in-nú sahar kur-ra zal-àm
84 - (d)nanna an-pa-a i-in-nú ùj-e bí-in-te
85 - iri(ki)-ba dijir-X ki-tuc ba-ab-bé-dè bar-ta ba-da-gub iri(ki)-ba dijir-re-bé-ne X ba-súg-ge-ec
86 - kur-kur-re iri(ki) lú-bi nu-til-la i-im-sar-sar-re-ne
87 - jic mah úr-bi-a mu-un-bal-e tir-ra guru5 i
88 - pú-kiri6 gurun-ba mu-un-BU-BU ligima ì-búr1-re
89 - buru14 icin-bi-a mu-un-su-su (d)ézíná ì-tur-re
90 - (X) X-la saj X X-in-bal-bal-e
91 - ba-da-kar-ra-bi ba-ab-DU
92 - númún X ba-da-kar-ra-bi númún X ba-ab-DU
93 - zar-re-ec mu-un-du8-du8 zar-re-ec mu-un-sal-sal-e-ec
94 - buranun-na ad6 ì-lá-a tukul-e saj gaz ì-ak-e
95 - ad-da dam-a-ni-ta ba-da-gur dam-ju10 nu im-me
96 - ama dumu-ni-ta ba-da-gur dumu-ju10 nu im-me
97 - é zid-da-ke4 é-a-ni mu-un-cub é-ju10 nu im-me
98 - níj-gur11 tuku níj-gur11-ra-ni-ta jìrì kúr ba-ra-an-dab5
99 - ud-ba nam-lugal kalam-ma-ka cu pe-el-lá ba-ab-dug4
100 - aga men saj-já jál-la-bi téc-bi ba-ra-an-kúr
101 - kur-kur-re dùb-ús dili dab5-ba-bi igi-te-en-bi ba-si-il
102 - urim5(ki) èc nidba gal-gal-la-ka nidba-bi ba-ab-kúr
103 - (d)nanna ùj u8-gin7 lu-a-na cu bal ba-da-ab-ak
104 - lugal-bi é-gal ní-te-na zi im-ma-ni-in-gi4
105 - (d)i-bí-(d)suen é-gal ní-te-na i-si-ic ba-ni-in-lá-lá
106 - é-nam-tìl-la cag4 húl-la-ka-na ér gig mu-un-ce8-ce8
107 - a-ma-ru ki al ak-e cu im-ùr-ùr-re
108 - ud gal-gin7 ki-a mur mi-ni-ib-ca4 a-ba-a ba-ra-è
109 - iri gul-gul-lu-dè é gul-gul-lu-dè
110 - lú-lul zid-da an-ta nú-ù-dè
111 - urin lú-lul-e zid-ra ugu-a-na DU-cè
113 - ud-dè mar-uru5-gin7 téc-bi ì-gu7-e
115 - é kic(ki)-a hur-saj-kalam-ma-ka cu hul ba-e-dug4
116 - (d)za-ba4-ba4 ki-tuc ki áj-já-ni jìrì kúr ba-ra-an-dab5
117 - ama (d)ba-ú é-iri-kug-ga-na ér gig mu-un-ce8-ce8
118 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
119 - X
122 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
123 - ka-zal-lu(ki) iri ní-ba lu-a cu sùh-a ba-ab-dug4
124 - (d)nu-muc-da-ke4 iri ki-tuc ki áj-já-ni jìrì kúr ba-ra-an-dab5
125 - nitalam-a-ni (d)nam-ra-at munus sag9-ga-a ér in-ce8-ce8-e
126 - a gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
127 - íd-bi cag4-sug4-ga ì-jál a nu-un-dé
128 - íd (d)en-ki-ke4 nam ku5-rá-gin7 ka-bi-a ba-úc
129 - a-cag4-ga ce gu-nu nu-jál ùj-e nu-gu7-e
130 - pú-kiri6-bi gir4-gin7 ba-hur-hur edin-bi ság ba-ab-di
131 - mác-ance níj-úr-4 níj-zi-jál nu-mu-un-bu-e
132 - níj-úr-4 (d)cákkán-ke4 nu-mu-ni-ib-te-en-te-en
133 - (d)lugal-már-da-ke4 iri-ni-ta bar-ta ba-da-gub
134 - (d)nin-zu-an-na ki-tuc ki áj-já-ni jìrì kúr ba-ra-an-dab5
135 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
136 - ì-si-in(ki) èc kar-re nu-me-a a-e ba-e-dar
137 - (d)nin-ísínsí-in-na ama kalam-ma-ke4 ér gig mu-un-ce8-ce8
138 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
139 - (d)en-líl-le dur-an-ki-ka mítúm-a ba-an-sàg
140 - (d)en-líl-le iri-ni èc nibru(ki)-a a-nir ba-ab-jar
141 - ama (d)nin-líl nin ki-ùr-ra-ke4 ér gig mu-un-ce8-ce8
142 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
143 - kèc(kì) an-edin-na dili dù-a cu líl-lá ba-ab-dug4
144 - adab(ki)-bu é íd-dè lá-a re ki-bal-cè ba-ab-dug4 a-e ba-da-ab-be6
145 - muc kur-ra-ke4 ki-nú ba-ni-ib-jar ki-bal-cè ba-ab-dug4
146 - gu-ti-um(ki) cag4 ba-ni-ib-bal-bal numun ba-ni-ib-i-i
147 - (d)nin-tur5-re níj-dím-dím-ma-ni-cè ér gig mu-un-ce8-ce8
148 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
149 - ki zabalam(ki)-a gi-gun4-na kug-ga cu líl-lá ba-ab-dug4
150 - unug(ki)-ta (d)inana ba-da-an-kar ki-érím-e ba-ab-jen
151 - é-an-na èc ji6-par4 kug-ga érím-e igi i-ni-in-bar
152 - ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-lá-lá
153 - en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-érím-e ba-ab-de6
154 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
155 - umma(ki) ud gig-ga ba-e-dal
156 - (d)cárá é-mah ki-tuc ki áj-já-ni jìrì kúr ba-ra-an-dab5
157 - (d)nin-mul-e iri(ki) hul-a-na ér gig mu-un-ce8-ce8
158 - iri(ki)-ju10 la-la-bi nu-un-gi4-a-ju10 gig-ga-bi im-me
159 - jír-su(ki) iri(ki) ur-saj-jé6-e-ne-ke4 im jír-e ba-ab-dug4
160 - (d)nin-jír-su-ke4 é-ninnu-ta jìrì kúr ba-ra-an-dab5
161 - ama (d)ba-ú é-iri-kug-ga-na ér gig mu-un-ce8-ce8
162 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
163 - ud-ba inim ud-dam al-du7-du7 cag4-bi a-ba-a mu-un-zu
164 - inim (d)en-líl-lá zid-da-ac gáb-bu zu-zu-dè
165 - (d)en-líl nam tar-tar-re-dè a-na bí-in-ak-a-ba
166 - (d)en-líl-le elam(ki) lú-kúr-ra kur-ta im-ta-an-è
167 - (d)nance dumu-gir15 iri bar-ra mu-un-na-tuc-àm
168 - (d)nin-mar-ki-ra èc gú-ab-ba-ka izi im-ma-da-an-te
169 - kug za-gìn-bi gal-gal-e bal-cè ì-ak-e
170 - nin níj-gur11-ra-ni hul-lu tìl-la-àm kug (d)nin-mar-ki-ke4
171 - ud-ba ud ka izi-gin7 bar7-ra-àm im-ma-da-ab-tar-re
172 - ki lagac(ki) elam(ki) cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
173 - ud-bi-a nin-e ud-da-a-ni nam-ga-mu-ni-ib-dug4
174 - (d)ba-ú lú-ùlù-gin7 ud-da-a-ni nam-ga-mu-ni-ib-dug4
175 - me-li-e-a ud-dè cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
176 - ud gul-gul-e cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
177 - ud é gul-gul-e cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
178 - (d)dumu-zid-abzu é-bi ki-nu-nir-cà-ba-ke4 im-ma-da-an-te
179 - ki-nu-nir-cà(kì) iri nam-dumu-gir15-ra-ka-ni kar-kar-re-dè ba-ab-dug4
180 - (d)nance iri-ni nijin6(ki)-a kur-re ba-ab-jar
181 - sìràrà(kì) ki-tuc ki áj-já-ni hul-jál-e ba-an-cúm
182 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
183 - ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-lá-lá
184 - en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-érím-e ba-ab-de6
185 - íd-nun-na-(d)nanna-ka á dugud ba-ci-in-de6
186 - mac-gáná-mac-gáná é-danna (d)nanna-ka tùr dugud-gin7 ba-gul
187 - lú-kar-ra-bi mac kar-ra-gin7 ur im-me-da
188 - ga-ec(ki) ga-gin7 ur-re ba-an-dé ì-gul-gul-lu-ne
189 - alan dím-ma úlútím sag9-ga-bi im-zé-er-zé-re-e-ne
190 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
191 - ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-lá-lá
192 - en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-érím-e ba-ab-de6
193 - barag an-na-da gíd-da-bi a-nir ba-da-ab-sá
194 - gu-za an-na-bi nu-ub-gub saj me-te-a-ac li-bí-ib-jál
195 - jicnimbar-gin7 gú-guru5 ba-ab-dug4 téc-bi ba-ra-an-kad4
196 - ac-cu(ki) é íd-dè lá-a re a-e ba-da-ab-bu
197 - níj-érím nu-dib (d)nanna-ka lú-érím-e ba-an-dib
198 - é ur5-re-àm a-na-àm ab-ak
199 - é-pu-úh-ru-um-ma cag4-sug4-ga ba-ab-jar
200 - ki-abrig(ki)-ga áb lu amar lu-a re tùr dugud-gin7 ba-gul
201 - (d)nin-gublaga-ke4 já-bur-ta jìrì kúr ba-ra-an-dab5
202 - (d)nin-ì-gárá-ke4 ní-te-na ér gig mu-un-ce8-ce8
203 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
204 - ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-lá-lá
205 - en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-érím-e ba-ab-de6
206 - (d)nin-a-zu é-gíd-da-ke4 tukul ub-ba i-ni-in-gub
207 - (d)nin-hur-saj é-nu-tur-ra-ke4 ud hul ba-an-da-dal
208 - túm1(múšén)-gin7 ab-làl-ta ba-da-an-dal edin-na bar bí-ib-gub
209 - a iri(ki) gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
210 - jic-bàn-da é ér-re jál-la re gi ér-ra ba-an-gul
211 - (d)nin-jic-zid-da jic-bàn-da jìrì kúr ba-ra-an-dab5
212 - (d)á-zi-mú-a nin iri-a-ke4 ér gig mu-un-ce8-ce8
213 - a gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
214 - ud-bi-a u18-lu ji6-a ba-an-dúr-ru-ne-ec
215 - kuara(ki) hul-hul-lu-dè ji6-a ba-an-dúr-ru-ne-ec
216 - (d)nin-é-HA-ma ní-te-na ér gig mu-un-ce8-ce8
217 - a gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
218 - (d)asar-lú-hi ul4-ul4-la túg ba-an-mur10 LUL.KU mu-un-DU
219 - (d)lugal-bàn-da ki-tuc ki áj-já-ni jìrì kúr ba-ra-an-dab5
219A - (d)nin-súmún
220 - a gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
221 - eridug(ki) a gal-la dirig-ga a naj-e ba-àm-u-gùn
222 - bar-ba edin-líl-e dù-a X X
223 - zid ki-lul-la X X
224 - (d)ka-hé-jál-la (d)igi-hé-jál-la
225 - juruc-me-en ud nu-gul-la-me-en mu-X-gul-
226 - ud nu-gul-la hi-li nu-til-la-me-en mu-un-
227 - tackarin-gin7 ba-sag9-ga-me-ec ì-sàg-ge-dè-en-dè-en
228 - X X-gin7 igi gùn-gùn-me-ec ì-sàg-ge-dè-en-dè-en
229 - alan-gin7 kùc-kùc-a dé-a-me-ec ì-sàg-ge-dè-en-dè-en
230 - gu-ti-um(ki) ha-lam-ma-ke4 me-zé-er-zé-re-ne
231 - a-a (d)en-ki-ra abzu eridug(ki)-cè cu-a ba-en-dè-en-gi4
232 - X X a-na im-me-en-da-na a-na bí-in-tah-e-da-na
233 - X X X a-na im-me-en-da-na a-na bí-in-tah-e-da-na
234 - X X X X X X eridug(ki)-ga-ta hé-em-da-sar-da-na
235 - ud-da ha-ba-gub-bu-da-na jissu ba-X-mu
236 - ji6-a X X-ke4 ha-ba-gub-bu-da-na ud-dè ba-ra-an-tuku
237 - ud-da gub saj sàg-ge-me-a a-na cu ba-ni-ti-en-dè-en
238 - ji6-da gub ù nu-ku-me-a a-na
239 - (d)en-ki-ke4 nam ha-ba-da-an-kud ki-érím-e ha-ba-an-cúm
240 - me-en-dè-en eridug(ki)-ta jál-la-da a-na-ac mu-e-dè-lá-e-ne
241 - jicnimbar-gin7 cu nu-dug4-ga-me-a a-na-ac mu-e-gul-gul-lu-ne
242 - gibil-gin7 sa bíl-lá nu-ak-e a-na-ac mu-e-zé-er-zé-re-ne
243 - (d)en-ki-ke4 igi-ni ki kúr-ra ba-an-jar-ra-ba
244 - UD X X nam-tag dugud-da-ke4 jic hul mu-un-ne-tag
245 - UM ba-da-an-zìg-ge-ec-a íldúm-ba mu-un-sa4-ec
246 - (d)en-ki-ke4 eridug(ki)-ga-ta jìrì kúr ba-ra-an-dab5
247 - (d)dam-gal-nun-na ama é-mah-a ér gig mu-un-ce8-ce8
248 - a gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
249 - ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-lá-lá
250 - en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-érím-e ba-ab-de6
251 - urim5(ki)-ma ú-cè nu-jen a-cè nu-jen
252 - ú-cè jen-bi ú-ta ba-jen hur nu-um-mi-ib-gur-ru
253 - a-cè jen-bi a-ta ba-jen hur nu-um-mi-ib-gur-ru
254 - sig-cè elam(ki)-ma ba-ci-in-gub-bu gaz-dè ì-TIL-e
255 - nim-cè ha-al-ma lú-kúr-ra-ke4 cu-ni -X-jar
256 - ti-id-nu-um(ki)-e ud cú-uc mítúm-a úr-ra ba-ni-in-jar
257 - sig-cè elam(ki)-ma ú-a è-a-gin7 KU-bi im--X-le
258 - nim-cè in-dal tum9 dal-la-gin7 edin-na X
259 - urim5(ki) am gal ù-na gub-ba-gin7 ki-cè ba-ab-jar
260 - (d)en-líl-le nam tar-tar-re-dè a-na bí-in-ak-a-ba
261 - -kam-ma-cè elam(ki) lú-kúr-ra kur-ta ba-ra-è
262 - é saj-kal-la jìrì dù-a um-ma-
263 - kisiga(ki) hul-hul-lu-dè 10 5
264 - ud -e ji6 -e la-ba-da-te X X iri al-e ba-ab-ra-ah
265 - kisiga(ki) (d)dumu-zid saj-gin7 ba-ra-è cu-ni ba-da-ab-dù
266 - é-cè kug jìrì a KA
267 - zìg-ga u5-a zìg-ga u5-a -àm
268 - -un-DU zìg-ga u5-a -àm
269 - si gal-gal ba-an-u5-bi X -X-DU-ec
270 - si tur-tur mác palil-gin7 X -dab5-bé-ec
271 - níj-gur11-ra-ni-ta ba-da-u5 kur-cè ba-jen
272 - i-lu kur jìrì nu-jál-la-ba gal-gal-bi mi-ni-íb-bé
273 - níj-gur11-já ga-ba-da-u5 ki-ba
274 - kug za-gìn-ju10-ta ga-ba-e-da-u5 ki-ba
275 - ki-ba nam-lú-ùlù X X saj a-ba-a ba-ab-ús-e
276 - ki-ba elam(ki) X X X saj a-ba-a ba-ab-ús-e
277 - a iri gul-la é gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
278 - nin-ju10 lú-kur nu-me-a kur-re ba-ab-jen
279 - (d)ama-ucumgal-an-na kisiga(ki) -já
280 - X MU nu-X X
282 - X X
289 - ú-a ba-ci-in-
290 - ú-a ba-ci-in-X
291 - gub-bu-bi cúkúr mah-gin7 ba-e-X
292 - (d)en-líl-le abul-la mah-ba ig tum9-ma bí-in-gub
293 - urim5(ki)-ma ú-cè nu-jen a-cè nu-jen
294 - ùj-bi a túl-lá dé-a-gin7 cu ì-ni10-ni10-ne
295 - usu-bi ní-bi-a nu-jál jìrì-bi ba-ra-an-dab5
296 - (d)en-líl-le cag4-jar níj-hul iri-a ba-an-da-dab5
297 - níj iri gul-gul-e níj é gul-gul-e iri-a ba-an-da-dab5
298 - níj igi-bi-cè tukul-e la-ba-gub-bu-a iri-a ba-an-da-dab5
299 - cag4 nu-si-si igi níjín-bi iri-a ba-an-da-dab5
300 - urim5(ki)-ma gi dili dù-a-gin7 saj sàg-ge nu-já-já
301 - ùj-bi ku6 cu dab5-ba-gin7 zi-bi mi-ni-in-túm-túm-mu
302 - tur mah-bi ì-bárág-bárág-ge-ec nu-um-zi-zi-zi
303 - LUGAL.BI.GUB dub-lá-a u5-a níj-gu7 la-ba-na-jál
304 - lugal níj sag9-ga gu7-gu7-a cúkúr-re im-ma-an-dab5
305 - ud im-cú-cú igi im-lá-e cag4-ka-tab ì-zu-zu
306 - é-lunga-na kac nu-un-jál munu4-bi nu-um-jál
307 - é-gal-la-na níj-gu7 la-ba-na-jál tuc-ù-bi nu-ub-du7
308 - já-nun mah-a-ni ce nu-um-si-si zi-bi la-ba-ci-in-túm-túm-mu
309 - guru7-du6 guru7-mac-e (d)nanna-ka (d)ézíná nu-un-jál
310 - kíj-sig únú gal dijir-re-e-ne-ke4 cu ba-e-lá-lá
311 - únú gal-bi kurun làl
312 - jírí-PA-a gud udu gu7-ra ú-cim-e ba-da-nú
313 - gir4 mah-ba gud udu nu-ak-e ir nu-mu-un-ur5-ur5-e
314 - bur-saj-ta á sikil (d)nanna-ka za-pa-áj-bi ba-ra-gul
315 - é gud-gin7 bí-ib-dug4-ga-a re sig9-ga-bi ba-dù
316 - mu-un-DU kug-ga jar-ra-bi ba-sù-ud
317 - kinkin(HAR) nàjà jic-gan-na ì-dúr-dúr nu-um-ci-gam-e
318 - kar-za-gìn-na (d)nanna-ka a-e ba-da-lá
319 - a má-saj-já-ke4 nu-mu-un-gi4-gi4 àsìl-lá nu-mu-un-cub
320 - únú-RI-bàn-da (d)nanna-ka sahar ba-da-dub-dub
321 - númún ba-da-mú númún ba-da-mú gir re-e ba-an-mú
322 - má-gur8-ra kar-za-gìn-na
323 - íd má-gur8-ra ba-ab-du7-a-za á nu-un-sud-sud-e
324 - ezen ki jarza-ka jic-hur-bi ba-da-kúr
325 - nesaj-já a-a ugu-na-ka nesaj nu-mu-un-na-ab-tùm
326 - ninda nidba-bi (d)en-líl nibru(ki)-cè nu-mu-da-an-ku4-ku4
327 - íd-bi cag4-sug4-ga ì-jál má-gur8 nu-mu-un-dib-bé
328 - tab -a-bi jìrì nu-jál ú gíd-da ba-àm-mú
329 - tùr dajal-la (d)nanna-ka dub-ba-an-bi ba-si-il
330 - gi-sig kiri6-ka cu ba-e-lá-lá gú-jìrì ba-an-jar-jar
331 - áb-cilam-ma amar-bi ba-da-ab-dab5 ki-érím-e ba-ab-de6
332 - áb munzer-e edin ki nu-zu-bi jìrì kúr ba-ra-an-dab5-bé-ec
333 - (d)ga-a-a-ú áb ki áj-já tukul curum-ma ba-cub
334 - (d)cu-ni-dùg ì ga-àr-ra du6-ul-du6-ul-e ì ga-àr-ra nu-du6-ul-du6-ul
335 - ì-bi ì nu-zu-ne ì-du9-du9-ne
336 - ga-bi ga nu-zu-ne ì-im-mùc-mùc-ù-ne
337 - tùr-ra càkìr-e dun5-dun5-e nun nu-mu-ni-ib-bé
338 - ne-mur dugud-gin7 ì-ra-a re i-bí-bi ba-gul
339 - X únú gal (d)nanna-ka
340 - (d)suen-e a-a-ni (d)en-líl-ra ér mu-un-na-ce8-ce8
341 - a-a ugu-ju10 iri(ki)-ju10 a-na-ra-dù a-na-ac ba-e-da-gur-re-en
342 - (d)en-líl urim5(ki)-ju10 a-na-ra-dù a-na-ac ba-e-da-gur-re-en
343 - nesaj-e a-a ugu-na-cè nesaj nu-mu-un-na-ab-tùm
344 - ninda nidba-zu (d)en-líl nibru(ki)-cè nu-mu-un-na-da-an-ku4-ku4
345 - en iri bar-ra en iri cag4-ga líl-e ha-ba-ab-lah5-e-ec
346 - urim5(ki) iri(ki) al-e ri-a-gin7 du6-du6-da ba-cid
347 - du6-úr ki dúb-bu (d)en-líl-lá èc líl-lá ba-ab-jar
348 - (d)en-líl iri-zu igi bar-ra é-ri-a sug4-ga
349 - nibru(ki) iri-zu igi bar-ra é-ri-a sug4-ga
350 - urim5(ki)-ma ur-bi úr bàd-da si-im-si-im nu-mu-un-ak-e
351 - túl saj bulug-ga ganba-bi-a ki li-bí-ib-de5-de5-ge
352 - a-a ugu-ju10 iri(ki)-ju10 dili-bi-ta á-zu-cè níjín-àm-ci-ib
353 - (d)en-líl urim5(ki)-ju10 dili-bi-ta á-zu-cè níjín-àm-ci-ib
354 - é-kic-nu-jál-ju10 dili-bi-ta á-zu-cè níjín-àm-ci-ib
355 - urim5(ki)-ma numun ha-ra-ni-ib-è ùj hu-mu-ra-ab-dajal-la
356 - me ki-en-gi-ra ba-da-ha-lam-e ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4
358 - a é zid é zid a lú-bi lú-bi
360 - (d)en-líl-le dumu-ni (d)suen-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
361 - líl-lá cag4-bi a-nir-ra gi ér-ra ba-àm-mú
361A - cag4-bi gi ér-ra ba-àm-mú
362 - cag4-bi-a a-nir-ra ud mi-ni-ib-zal-zal-e
362A - dumu-ju10 dumu-gir15 ní-za-bi-me-en ér-ra na-bi-me-en
363 - (d)nanna dumu-gir15 ní-za-bi-me-en ér-ra na-bi-me-en
364 - di-til-la inim pu-úh-ru-um-ma-ka cu gi4-gi4 nu-jál
365 - inim dug4-ga an (d)en-líl-lá-ka cu bal-e nu-zu
366 - urim5(ki)-ma nam-lugal ha-ba-cúm bal da-rí la-ba-an-cúm
367 - ud ul kalam ki jar-ra-ta zag ùj lu-a-cè
368 - bal nam-lugal-la saj-bi-cè è-a a-ba-a igi im-mi-in-du8-a
369 - nam-lugal-bi bal-bi ba-gíd-e-dè cag4 kúc-ù-dè
370 - (d)nanna-ju10 na-an-kúc-kúc-ù-dè iri(ki)-zu è-bar-ra-ab
371 - ud-ba lugal-ju10 dumu-gir15-ra ur5-ra-ni ba-an-úc
372 - en (d)ac-ím-babbar dumu-gir15-ra cag4 hul-lu im-ma-an-dím
373 - (d)nanna iri(ki)-ni ki áj-já iri(ki)-ni ba-ra-è
374 - (d)suen-e urim5(ki) ki áj-já jìrì kúr ba-ra-an-dab5
375 - (d)nin-gal-e gir5 iri(ki)-ni-ta ki kúr-cè du-ù-dè
376 - túg ul4-ul4-la-bi ba-ra-an-mur10 iri(ki)-ta ba-ra-è
377 - urim5(ki)-ma (d)a-nun-na-bi bar-ra ba-súg-ge-ec
378 - urim5(ki)-ma NE ní-bi ki X X X-a ba-a-te
379 - urim5(ki)-ma jic-bi tur5-ra-àm gi-bi tur5-ra-àm
380 - bàd-bi en-na níjín-na-bi-da a-nir ba-da-sá
381 - ud cú-uc-e tukul-e igi-bi-cè saj ì-sàg-sàg-ge
382 - urim5(ki)-ma ha-zi-in gal-gal-e igi-bi-cè ù-sar ì-ak-e
383 - jic-gíd-da á mè-ke4
384 - pan gal-gal ilar gúr1úr3gùr21ùr-ra téc im-da-gu7-e
385 - ti zú-ke4 muru9 cèj-já-gin7 bar-ba mi-ni-in-si
386 - na4 gal-gal-e ní-bi-a pu-ud-pa-ad im-mi-ib-za
386A - ud cú-uc iri(ki)-ta im-hul-e mu-un-da-an-gi4-gi4
387 - urim5(ki) nè-bi-ta nir-jál gáb-gaz-e ba-gub
388 - ùj-bi lú-érím-e á bí-íb-jar tukul-e la-ba-súg-ge-ec
389 - iri(ki) tukul-e saj nu-cúm-mu-a cag4-jar-e im-ús
390 - cag4-jar-e iri(ki) a-gin7 ba-e-si
391 - cag4-jar-e igi-bi im-gam-me-e sa-bi im-lug-gú-ne
392 - ùj-bi a-níjín-na ba-e-si
393 - lugal-bi é-gal ní-te-na-ka zi gig mu-un-pa-an-pa-an
394 - nam-lú-ùlù-bi tukul ba-e-cub tukul ki bí-íb-tag
395 - cu-bi gú-bi-cè ba-ci-ib-ri-ri ér mu-un-ce8-ce8-ne
396 - ní-bi-a ad mi-ni-ib-gi4-gi4 inim im-cár-cár-e-ne
397 - me-li-e-a dug4-ga-me nam-ju10 tah-me nam-ju10
398 - èn-cè-àm ka gárác-a-ka i-im-til-le-dè-en-dè-en
399 - urim5(ki)-ma cag4-bi nam-úc-àm bar-bi nam-úc-àm
400 - cag4-bi-a níj cag4-jar-ra-ka i-im-til-le-dè-en-dè-en
401 - bar-bi-a tukul elam(ki)-ma-ka ga-nam ba-e-til-le-en-dè-en
402 - urim5(ki)-ma lú-érím-e á bí-ib-jar ga-nam ba-til-e-dè-en-dè-en
403 - zi-bi murgu-bi-cè ì-ak-e téc-a bí-in-sig10-ge5-ec
404 - é-gal a ba-cub-ba cu ba-e-lá-lá si-jar-bi bí-in-búr1-búr1-uc abul-la-bi si-jar bí-in-du8-du8-uc ig-bi ud-dè gub-bu
405 - elam(ki)-e a mah è-a-gin7 gidim im-ma-ni-íb-jar
406 - urim5(ki)-ma tukul-e sáhár-gin7 saj gaz ì-ak-e
407 - lú-kar-ra-bi dùb nu-um-zil-e bàd zag-ga bí-in-dab5-bé-ec
407A - ku6 a-níjín-na lug-ga-gin7 zi-bi in-tùm-tùm-mu-ne
407B - é-kic-nu-jál (d)nanna-ka lú-érím-e ba-e-dab5
407C - sig an-jar-bi dugud jál-la-a re im-ze-er-ze-re-ne
408 - alan uzugx(AN.ZAG)-ge si-a-bi gú-guru5 ba-an-ne-ec
409 - (d)nin-ì-gárá ajrig mah-e èrìm-ma cu bí-in-dag
410 - gu-za-bi igi-bi-ta ba-e-cú sahar-ra ba-da-an-tuc
411 - áb mah-bi si-mùc-bi ba-ra-an-dab5-bé-ec si-bi ba-ra-an-kud
412 - gud du7-du7-bi udu ú gu7-a-bi tukul-e ba-an-sàg-sàg
412A - jicnimbar-gin7 gú-gur5-ru ba-ab-dug4 téc-bi ba-ra-an-kad4
413 - jicnimbar urud níj kalag-ga á nam-ur-saj-já
414 - númún-gin7 ba-búr1 númún-gin7 ba-zé úr-ba
415 - saj sahar-ra ki ba-ni-ib-ú-ús zi-zi la-ba-tuku
416 - zé-na-bi ba-an-guru5-uc saj cu bí-in-hu-hu-uz
417 - á-an zú-lum-ma-bi du7-du7 ba-ra-an-BU-BU-dè-ec
418 - gi-zi NAB kug-ge mú-a cu ba-e-lá-lá
419 - gú-un gal-gal-e mi-ni-in-jar-re-ec-a kur-re ì-íl-íl
420 - é-e jic-búr mah-bi ba-cub bàd-si-bi ba-gul
421 - mác-ance zid-da gáb-bu-ba gú-da lá-a-bi
422 - ur-saj ur-saj-e gaz-a-gin7 igi-bi-ta ba-cú
423 - ucumgal ka du8-a pirij-já gùrù-gùr-ru-bi
424 - am dab5-ba-gin7 saman-e bí-in-cub-bu re ki-érím-e ba-ab-de6
425 - ki-tuc kug (d)nanna tir cim erin-na-gin7 ir-si-im-bi ba-gul
425A - a-sal-bar-bi kug-sig17 za-gìn ki X X-da dug4-ga-a-bi
426 - é u6 di-bi ì-dùg-ga re u6 di-bi ba-gul
427 - ud-gin7 kur-kur-ra im-si-a an-usan an-na-gin7 ba-e-dù
428 - ig-bi mul-an-na X-bi dug4-ga-ba
429 - bulug gal-gal-e KA -gi4-gi4 ba-ra-an-búr1-búr1-uc
430 - á-si-bi a-ba IM èn-bi-cè TUG PI ba-ab-dug4
431 - nu-kúc-ù-bi-da lú-kar-ra-gin7 ér gig ì-ce8-ce8
432 - saj-kul suhub4 kug-ga ig gal gíd-i nu-mu-na-ab-bé
433 - ig gíd-da za-pa-áj-bi ba-cub gíd-i la-ba-an-tuku
434 - X-ba-cè ba-lá-lá sila dajal-la ní-bi ba-ab-jar
435 - ki X X-da ki lugal gub-bu-na nidba-bi ba-kúr
436 - ki kug-ba tígí cem5 á-lá-e nun nu-mu-ni-ib-bé
437 - tígí mah-ba ér X -si-a cìr kug nu-mu-na-ab-bé
438 - dub-lá-mah ki nam tar-re-dè ka-inim-ma nu-jál
439 - gu-za ki nu-mu-un-gub di
440 - (d)alamuc-e jidru ba-da-an-cub cu-ni gu4-ud-gu4-ud
441 - á-nú-da kug (d)nanna-ka balaj na-mu-un-tag-ge-ne
442 - dub-cen kug igi nu-bar-re-dam érím-e igi i-ni-in-bar
443 - jic-nú gi4-rin-na nu-um-gub ú za-gìn nu-mu-un-bárág
444 - alan uzugx(AN.ZAG)-ge4 si-a-ba gú-guru5 ba-an-ne-ec
445 - engiz ensi kìcìb-jál-bi ec-da cu li-bí-in-du7-uc
446 - ki-cè jál-la-ba ba-e-súg-súg-ge-ec kúr-re ba-ab-lah5-e-ec
447 - uz-ga kug cu-luh dadag-ga cag4-gada-lá-bé-e-ne
448 - jic-hur me kug-ga ba-da-ha-lam-e iri kúr-cè ba-e-re7-ec
449 - (d)suen-e cag4 hul-la-ni a-a-ni-ir ba-ci-in-jen
450 - igi a-a ugu-na (d)en-líl-lá-cè dùg ki ba-ni-in-ús
451 - a-a ugu-ju10 èn-tukum-cè níj-kas7-ju10 igi érím mu-e-du8 èn-tukum-cè SAR
452 - nam-en nam-lugal cúm-ma-za-àm X mu-e-ci-dé
453 - a-a (d)en-líl á áj-e dug4-ga zid
454 - inim kug-zu kalam-ma
455 - di níj kúr-zu cag4
456 - cag4 zu-mu-ug-ga i-zi-gin7 hu-luh-ha-za igi zid bar-mu-un-ci-ib
457 - a-a (d)en-líl nam mu-e-tar-ra jalga ba-ra-an-du8-du8
458 - siki-pa nam-en-na suh kécé-da-já
459 - ud sikil mah luh-luh X X X túg-mu-dur7-ra mi-ni-in-mur10
460 - (d)en-líl-le dumu-ni (d)suen-ra inim zid mu-un-na-ab-bé
461 - dumu-ju10 iri nam-hé giri17-zal ca-ra-da-dù-a bal-zu ba-ci-ib-tuku
462 - iri(ki) gul bàd gal bàd-si-bi sig10-ge5 ù ur5-re bal an-ga-àm
463 - mi-ri-ib-dug4-ga bal ud ku10-ku10-ga-bi-ir jál-lu ca-ra-dug4
464 - dúr-ù re ki-tuc é-temen-ní-gùr-ru-za zid-dè-ec dù-dù-àm
465 - urim5(ki) giri17-zal-la hé-en-dù ùj hé-en-ci-gam-e
466 - úr-bi-a níj hé-en-jál (d)ézíná hé-éb-da-tuc
467 - pa-bi-a giri17-zal hé-en-jál (d)utu hé-en-da-húl
468 - bancur-ba hé-jál (d)ézíná-ka gú-da hé-em-mi-ib-lá
469 - urim5(ki) iri an-né nam tar-re ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4
470 - (d)en-líl-le zid dé-àm an-cè hé-en-zìg
471 - (d)nanna-ra ma-da sig igi-nim-ma hu-mu-na-ab-dirig
472 - (d)suen-ra kaskal kur-ra-ke4
473 - muru9-gin7 ki ús-sa-a-gin7 cu mu-un-na-já-já
474 - inim dug4-ga an (d)en-líl-lá-kam cu zid hé-já-já
475 - a-a (d)nanna iri(ki)-ni urim5(ki)-ma saj íl-la mu-un-jen
476 - cul (d)suen é-kic-nu-jál-la-cè im-ma-da-an-ku4-ku4
477 - (d)nin-gal-e agrun kug-ga-na mu-ni-ib-te-en-te-en
477A - urim5(ki)-ma é-kic-nu-jál-la-na im-ma-da-an-ku4-ku4
479 - iri(ki) líl-lá-àm cag4-bi gi ér-ra ba-an-mú
480 - cag4-bi gi ér-ra ba-an-mú
481 - ùj-bi ud mi-ni-ib-zal-zal-e
483 - ud gig-ga ud gaba-zu zìg-ga-ab ud é-za gi4-bi
484 - ud gul-gul ud gaba-zu zìg-ga-ab ud é-za gi4-bi
485 - ud é gul-gul ud gaba-zu zìg-ga-ab ud é-za gi4-bi
486 - ud ki-en-gi-ra ba-e-zal-la kur-re hé-eb-zal
487 - ud ma-da ba-e-zal-la kur-re hé-eb-zal
488 - kur ti-id-nu-um(ki)-ma-ka hé-eb-zal kur-re hé-eb-zal
489 - kur gu-ti-um(ki)-ma-ka hé-eb-zal kur-re hé-eb-zal
490 - kur an-ca4-an(ki)-na-ka hé-eb-zal kur-re hé-eb-zal
491 - an-ca4-an(ki)-e im-hul dal-la-gin7 kuc7 hé-ni-ib-su-su
492 - cag4-jar níj-hul hé-en-da-dab5 ùj hé-em-ci-ib-gam-e
493 - me an-na jic-hur ùj gen6-né an-né nam-kúr-re
494 - di kud ka-ac bar-re ùj an-né nam-kúr-re
495 - kaskal kalam-ma-ke4 jìrì já-já an-né nam-kúr-re
496 - an-né (d)en-líl-bi nam-kúr-ru-ne an-né nam-kúr-re
497 - (d)en-ki (d)nin-mah-bi nam-kúr-ru-ne an-né nam-kúr-re
498 - idigna buranun-na a-bi tùm-dè an-né nam-kúr-re
499 - cejx(IM.A) an-na ki-a ce gu-nu an-né nam-kúr-re
500 - íd a-bi-da a-cag4 ce-bi-da an-né nam-kúr-re
501 - ambar-ambar-re ku6 mucen tùm an-né nam-kúr-re
502 - jic-gi gi sumun gi henbur mú-mú-dè an-né nam-kúr-re
503 - an-né (d)en-líl-bi nam-kúr-ru-ne
504 - (d)en-ki (d)nin-mah-bi nam-kúr-ru-ne
505 - pú-kiri6 làl jectin ù-tud
506 - an-edin-na mác-gurum ù-tud
507 - é-gal-la zi sù-ud-jál ù-tud
508 - a-ab-ba hé-jál níj ù-tud an-né nam-kúr-re
509 - ma-da ùj lu-a sig igi-nim-ma an-né nam-kúr-re
510 - an-né (d)en-líl-bi nam-kúr-re-ne an-né nam-kúr-re
511 - (d)en-ki (d)nin-mah-bi nam-kúr-re-ne an-né nam-kúr-re
512 - iri dù-dù-a ùj cár-cár-ra
513 - an ki níjín-na ùj saj sig10-ga
514 - (d)nanna nam-lugal-zu dùg-ga-àm ki-za gi4-ni-ib
515 - urim5(ki) bal dùg nam-hé ud hé-ni-ib-sù-ud-dè
516 - ùj-bi ú-sal-la hé-eb-nú e-ne sù-ud hé-em-ak
517 - a nam-lú-ùlù ba-tu11 KU-re ègìr-re ér
518 - (d)nanna a iri-zu a é-zu a nam-lú-u18-lu-zu