Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The lament for Nibru -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - tùr me nun-e ba-dù-a-bi
2 - líl-e a-gin7 íb-sàg ki-bi me-na gi4-gi4
3 - re
4 - me-bi a-ba-a in-bir-re ba-da-tab
5 - cudum nibru(ki) èc dur-an-ki-a
6 - líl-e a-gin7 íb-sàg ki-bi me-na gi4-gi4
7 - ki-ùr ki gal ba-dù-a-bi
8 - é-kur-ra ba-dù-a-bi
9 - ub-cu-unken-na ba-dù-a-bi
10 - èc é-gal-mah ba-dù-a-bi
11 - líl-e a-gin7 íb-sàg ki-bi me-na gi4-gi4
12 - zid cag4-sug4-ga a-gin7 ba-an-dù
13 - jic-hur kal-la-bi cu pe-el-la ba-ab-dug4
14 - a-gin7 ba-an-cub
15 - jarza mah-bi cu sùh-a ba-ab-dug4
16 - nibru(ki) cag4-ba me hal-hal-a
17 - ùj saj gíg-ga numun zid íb-i-i-a
18 - cag4-bi umuc ba-ra-pàd-da
19 - (d)a-nun-na-ke4-ne na ba-an-de5-ge-ec-àm
20 - ub-cu-unken-na ki
21 - ec-bar-e ba-ra-an-zu-uc-àm
22 - dijir-bé-ne ki-tuc ba-ab-jar-ra
23 - cúkúr-ud-bi im-cub-ba barag-bi im-ri-a
24 - KI.LUGAL.GUB kug kíj-sig7 únú gal-ba
25 - kúrún làl bal-bal-e nam-cè bí-íb-tar-ra
26 - nibru(ki) jissu dajal-la-bi-cè
27 - ùj saj gíg-ga im-ci-íb-te-en-na
28 - ki-tuc-ba gú-zal-a-gin7 ba-ra-an-cub
29 - áb ság dug4-ga-gin7 e-ne ság ba-ra-an-dug4
30 - cag4-bi ér gig dirig-ga
31 - en-na-me-cè dijir
32 - é gu-la za-pa-áj íb-zu-a-bi
33 - é-ri-a sug4-gin7 nu-un-ku4-ku4
34 - nibru(ki) iri(ki) barag-barag gal-gal-e-ne cu im-ma-an-pec11-ec-a-ac a-na-ac
35 - ùj saj gíg-ga ú hi-a udu-gin7 bí-íb-gu7-a
36 - ud en-cè ì-cub ér a-nir cag4 sàg ur5 úc-a
37 - en-cè bar bí-ib-táb cag4 nu-ub-ci-huj-e
38 - cem5 á-lá mu-un-dú1-a re
39 - i-lu gig-ga-a a-na-cè ud mi-ni-íb-zal
40 - balaj di cég1-ba e-ne ba-dúr-ru-ne-ec
41 - kúc-a jar-ra-bi ér-cè ba-ab-bé-ne
42 - dam cub-ba dumu cub-ba-ne
43 - a hul-a-me cìr-re-ec ba-ab-bé-ne
44 - è-a ki-tuc-bi kar-ra
45 - cég1 im-ci-cìr-cìr-e-ne-ec
46 - ér dug4-ga balaj di-ne-ne-éc
47 - á-è lú-èd-da umuc-bi nu-zu-gin7
48 - ùj ba-sàg dím-ma-bi ba-sùh
49 - é zid-dè ér gig-ga-bi im-me
51 - X é mu-un-dù (d)nin-líl NA
53 - é zid-dè ér ma-ra-ba
54 - cìr gig-ga im-me cu-luh zid ha-lam-ma-cè
55 - é-kur-ra-ke4 ér ma-ra-ba
56 - cìr gig-ga im-me cu-luh zid ha-lam-ma-cè
57 - jarza mah jic-hur kal-kal cu hul dug4-ga ér gig ì-cé-cé
58 - cúkúr cub-cub-ba kug-kug-ga-bi ki-sig10-ga X-ba múc-àm-bi im-me
59 - me luh-luh-ha sikil cen-na-bi cu pel-lá-ke4-ec é-e ur5 íb-úc
60 - é zid-dè ní-bi sun5-sun5 gig-ga-a
61 - ud mi-ni-íb-zal-zal-e ér im-gibil-gibil
62 - é-a níj jar-ra níj dirig-bi kicib-bi íb-du8-a-ac gún ki mu-ni-íb-jál
63 - níj-gur11 èrìm saj sig10-ga-ba cu gi4 ba-ab-dug4-a-ac a-na ma-lá im-me
64 - lú-kúr-ra sag9 hul nu-zu-ne níj dùg bí-ib-ku5-ru-uc-a-ac i-lu gig im-me
65 - nam-lú-ùlù-bi mác-ance-gin7 cag4-ba mi-ni-ib-til-la-ac a im-me
66 - ki-sikil juruc di4-di4-lá-bé-ne zar-re-ec mi-ni-ib-sal-la-ac u8-a-bi im-me
67 - urin-bi muru9 cèj-já-gin7 ki-e bí-ib-sù-a-ac ér-cè nu-gul-e
68 - é-e áb amar-bi ku5-rá-gin7 ní-bi-cè mur gig-ga im-ca4 cex(SIG7)-cex(SIG7) ì-já-já
69 - balaj di ad dùg-ga-ke4-ne emeda(UM.ME)da u5-a di-gin7 mu-bi ér-ra mi-ni-ib-bal-bal-e-ne
70 - saj íb-ta-an-dúb-ba-ac
71 - ki kúr-ra íb-ta-an-jar-ra ad-e-ec ba-an-ca4-ac
72 - é zid kur-kur-ra ba-jen-na
73 - ùj saj gíg-ga ús zid bí-ib-dab5-ba
74 - a-na íb-ak a-na im-ha-lam-ma-bi-cè
75 - íb-ta-íb saj-ki-a mu-un-DU
77 - me gal cag4-bi ba-ra-an-è-a-ac gig-ga im-me
79 - cag4 ba-da-an-dab-ba
80 - en-cè la-ba-ci-gur-ru mùc-àm-bi nu-um-me
81 - cég1-bi a-na-cè jìrì íb-ta-an-jar
82 - túm1(múšén) za-pa-áj já-já-bi ab-ta íb-ta-an-dal
83 - é ad zu cég1 tigi ud mi-ni-ib-zal-zal-la igi bí-in-gi4
84 - é sun5-na giri17 cu jál-la re
85 - é nu-tuku-gin7 sig9-ga-bi ba-dù
86 - icib-bi nu-kug-kug-ga-gin7
87 - cu-luh-bi kur-kur-ra nu-ub-ta-sed6-a-gin7
88 - cu bí-in-dag gaba-ni íb-ta-an-zìg
89 - ur5-ra-a mu-un-dù
90 - ejer la-ba-an-bárág
91 - sikil dù-a-gin7 ur5-re zag bí-in-tag
92 - cég1-bi húl-e a-na-ac íb-ta-an-è
93 - ji6 an-bar7-ba cag4-ba ér bí-in-si
94 - á-ce kúr bí-ib-ak-a
95 - im-hul-àm cu-bi bí-in-gi4-àm
96 - é-bi in-gul-gul-àm
97 - úr-bi in-búr1-ra-àm al-e bí-in-ra-àm
98 - dam dumu-bi cag4-ba mi-ni-in-ug5-ga-àm
99 - cub-ba im-ma-ni-in-kur9-ra-àm
100 - ul-bi ki-bi bí-in-gi4-àm
101 - tum9-e
102 - jál-la-bi nu-jál-la mi-ni-in-kur9-ra-àm
103 - dím-ma-bi jìrì íb-ta-an-kúr-ra-àm
104 - umuc-bi in-sùh-àm líl-e bí-in-sàg-ga-àm
105 - ú-bi a-bi íb-ta-an-kar-ra-àm
106 - ga zu kac zu-a ud-bi mi-ni-ib-til-la-àm
107 - é-e bí-ib-ak-a
108 - gig im-me ér bí-ib-lù-lù
109 - balaj di i-lu ba-ab-bé-a
110 - cag4 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
111 - me-bi ba-ra-an-è-a
112 - á-bi nu-mu-un-tag-ga-àm
114 - me gal-gal-la-ni a-gin7 ba-ra-an-dal
115 - á-bi la-ba-an-tag-ga-àm
117 - cìr-ra gig-ga-ju10-uc
118 - íb-ci-èd-dè-en ér im-ci-cé-cé-en
119 - á-ce balaj di cìr zu-ne
120 - mur-ma-ra-ju10 ma-ab-bé-ne-àm
121 - ì-ne-éc kúc-a im-ma-dirig-ga-ju10
122 - dili-dili-bi ér-ra ma-an-já-já-ne-àm
123 - á-ce cag4 su-mu-ug táb-táb-ba-ju10
124 - ki kur9-ra-bi mu-da-an-zu-àm
125 - a-rá gig-ga cag4 búr1-ra-ju10
126 - u5-a tur-ra-ju10 ér-ra ma-an-dú1-àm
127 - nin é dù-a ki-tuc-a-ne-ne
128 - lul-e-ec ba-ab-jar-ra tum9-e ba-ab-tur-ra-àm
129 - lú-érím-e íb-til-la
130 - ér-ra ma-an-já-já-ne-àm
131 - cag4 íb-dirig-ju10 ad-bi-cè ba-ab-bé-ne íb-sed4-dè-ne-àm
132 - ér-bi mu-un-já-já-dam
133 - arhuc cag4-ne-ca4 ma-an-tuku-tuku-àm
134 - a-a saj gíg-ga-ke4
135 - ki-ju10 gi4-gi4-ju10 á-bi ì-áj-já-a-ke4
137 - cag4-ju10 mud-a ba-bir-bir-en sug-ge4 ba-ab-gu7
139 - saj-a gig-ga-àm ib-ci-cìr-cìr-àm
140 - á-ce a cu ba-e-ci-in-ti-a
141 - za-e ní-za ér gig-ga cec4-a ba-i-ri-ib-ak-ec
142 - sizkur e-ne dug4-mu-na-ab
143 - èn-cè bar-mu-ci-ib e-ne dug4-mu-na-ab
144 - pe-el-la (X) nu-mu-un-zi-zi-i nu-mu-un-da-X (X) dug4-mu-na-ab
145 - cag4-zu ha-ma-sed4-dè gi-mu-ra-ab ud X-ra dug4-mu-na-ab
146 - èc-èc-a ku10-ku10-ga-ju10 ki-tuc kur9-ma-ni-ib dug4-mu-na-ab
147 - ud babbar-ra su-ub-ba dadag-ga-gin7 X X cúm-mu-ra-ab dug4-mu-na-ab
148 - UD nu-X X X X X A X X ak-a-ju10 X X X (X) X X dug4-mu-na-ab
149 - nu-sag9-ge-zu X X-ma IGI X X-zal-la bí-ib-dù-e dug4-mu-na-ab
150 - i-gi4-in-zu ur5-ra-ke4-ec ca-ne-ca4 arhuc ma-ra-tuku-tuku
151 - cag4-zu cag4 sàg íb-ta-be4-e cag4 zalag ma-ra-an-jar-ra-me
152 - saj-zu zi-zi-i jic-cub-ba-za ul-cè ma-ra-an-já-já
153 - kúr-re za-a-ar i-ri-ib-ak-e cu-bi bí-ib-gi4-gi4-e
155 - iri(ki)-a cu bar-re nu-zu-a ur5-re bí-ib-sig10-ge
157 - á-ce cub-ba kúr me-e-ci-in-ra-àm
158 - arhuc ma-ra-an-tuku-àm in-tar-ra-àm
159 - cég1-zu íb-ta-an-è-a íb-si bí-in-dug4-ga-àm
160 - ur5 sag9-ge cag4 húl-la ma-ra-ni-in-kur9-ra-àm
161 - (d)nin-urta mackim kalag-ga saj-ba bí-in-tuku-àm
162 - cul ú-a-ni-cè íb-ci-in-gub-ba-àm
163 - é-kur èc kalag-kalag dù-dù-ù-dam á mu-un-da-áj-àm
164 - ul-bi ki-bi bí-in-gi4-àm
165 - gi-gun4-na-bi ki-bi gi4-gi4-bi ud-gin7 kár-kár-bi
166 - mùc-ba barag túm-túm-mu in-na-an-dug4-ga-àm
167 - jarza kúr-re íb-sùh-a cu hul bí-íb-dug4-ga-àm
168 - me íb-bir-a-bi ki-bi-cè in-jar-ra-àm
169 - cu-luh érím-e cu bí-in-lá-a-ba
170 - kug-ge sikil-e-bi
171 - inim kug nu-kúr-ru-da-ni in-na-an-dug4-ga-àm
172 - (d)ic-me-(d)da-gan sipad ki áj-já-ni-ir
173 - gud du7 mác du7 cár-cár-re-da in-na-an-dug4-ga-àm
174 - KI.LUGAL.GUB kug nam tar-re-da-ni giri17 cu mu-ni-jál-la-àm
175 - sizkur a-ra-zu-a ud bí-in-gub-ba-àm
176 - X X-le-da X X X (X) cag4-zu bí-in-dug4
177 - ér gig-zu X mah X X X
179 - ud èn-cè ì-kúc-ù-dè-en
181 - èn-cè ér-ra mi-ni-ib-zi-zi-zi
182 - á-ce kur gal an ki-a dirig-ga
183 - íb-ta-an-è ur5-zu in-sag9-ga
184 - ì-ne-éc cag4-ne-ca4 arhuc ma-ra-an-tuku-a
185 - a-a kur-kur-ra-ke4 gur-ru-za bí-in-dug4-ga
186 - ama gal (d)nin-líl-le a-ra-zu-a ù-gul mu-ni-in-jar-ra
187 - nibru(ki) saj sàg-ge-bi jar-ra-ab in-na-an-dug4-ga-àm
188 - ama5-ju10 dù-ma-ab é-ju10 sig9-ma-ab in-na-an-dug4-ga-àm
189 - ad i-ni-in-gi4-ec-àm bí-in-dug4-ga
190 - zid dug4-ga-ni in-dè-a-jen-na
191 - é zid ha-lam-ma ba-ab-ak sag9-ga-ac i-ni-in-kur9-ra
192 - ur5-ra-ra e-ra-ni-ib-gi4-a e-ne íb-ta-an-èd-dè
193 - sig9-ga-bi mu-un-dù-un-na-gin7 húl ud mi-ni-in-kur9-ra
194 - za-pa-áj kúrún làl dirig-cè bal-bal-e bí-ib-tar-re
195 - íb-si ud èn-cè ér gul-la e-ne e-ra-an-dug4-ga
196 - mu nu-tuku-gin7 ba-tìl-le-na-ac in-tar-ra
197 - cag4 kug-ju10 mu-e-ci-huj za-a-ar ma-ra-an-gur-ra-àm
198 - nibru(ki) cag4 kug-ju10 mu-e-ci-huj za-a-ar ma-ra-an-gur-ra-àm
199 - zid gal-zu in-tar-ra-àm bal-zu in-sù-ud-dam
200 - nibru(ki) gal-zu in-tar-ra-àm bal-zu in-sù-ud-dam
201 - é-kur-ra ud-gin7 kár-kár-ka e-ne in-na-an-dug4-ga-àm
202 - ki-ùr-ra ud zid ba-an-è-àm ud ma-ra-ni-in-kur9-ra-àm
203 - (d)nin-líl-le já-jic-cú-a-ka in-tar-ra-àm
204 - (d)en-líl (d)nin-líl-bi é-kur-ra barag mu-ni-in-ri-ec-àm
205 - cag4-bi-a ú mi-ni-in-sug4-sug4-ge-ec-àm kúrún mi-ni-in-dùg-ge-ec-àm
206 - saj gíg ki-tuc-ba gen6-né-dè ad-bi mu-un-gi4-ec-àm
207 - ùj sug-zag-ge ba-ab-gu7-a-ac za-a-ar ma-ra-an-lah4-e-ec-àm
208 - dumu ama-ni ba-da-an-gur-re-ec-àm mu-un-jar-re-ec-àm
209 - nam-lú-ùlù ki-saj-jál-la-ba mu-e-dè-re7-ec-àm
210 - èc nibru(ki) kur gal za-a-ar ma-ra-an-gur-ra-àm
212 - cag4 sàg a-gin7 ì-kúc-ù-dè
214 - á-ce ki-en-gi ki-uri ki-bi gi4-gi4-da
215 - ùj bir-a-bi gùd-bi-cè gur-ru-dam e-ne-ec im-mi-in-ec-àm
216 - eridug(ki) cag4-bi jéctúg i-i umuc zid hal-ha-la-da
217 - jarza mah-bi nu-ha-lam-me-da inim-bi im-de6-àm
218 - adabbu(ki) iri nin-bi níj-zi-jál dím-e ù-tud mú-mú-da
219 - (d)a-nun-na en nam tar-re-da dù-ù-bi bí-in-ne-ec-àm
220 - úrím(kí) cag4-túm-ma ki jar-ra me-bi me-ta suh
221 - an-né (d)en-líl-le ki-bi gi4-gi4-da ad-bi bí-in-gi4-ec-àm
222 - larsam(ki) iri nun-bi nijir an ki di-kud ùj cár-ra-ke4
223 - suhuc-bi gen6-né-dè ús zid dab5-bé-da e-ne bí-in-ec-àm
224 - unug(ki) kul-aba4(ki) iri kug jic-kíj-ti dijir-re-e-ne-ke4
225 - ec-bar kíj-bi im-mi-in-ec-àm ki-bi bí-in-gi4-ec-àm
226 - ki zabalam(ki) iri nu-gig an-na-ke4 usu-ni mu-un-til-la
227 - lú-érím lú-kúr-ra-da kar-re-bi inim-bi im-de6-a
228 - lagac(ki) dim gal an-na èc jír-su(ki) ul-ta jar-ra-ba
229 - an-né (d)en-líl-le igi sag9-ga-ne-ne im-ci-in-bar-re-ec-àm
230 - é-bi umma(ki)-a cég1-kur-cag4-ga hul-bi ba-ab-ak-a
231 - ugu-bi-ta ti-id-nu-um nu-jar-ra íb-ta-an-zìg-ge4-ec-àm
232 - kic(ki) zag dab5 ki-en-gi ki-uri nam-nun-bi dirig-ga
233 - suhuc-bi gen6-né-dè bí-in-ec-àm dijir gal-gal-e-ne
234 - már-da(ki) iri íd-bi a zal-le a-cag4-ga ce gu-nu
235 - (d)a-nun-na-ke4-ne íb-ta-an-kar-re-ec-a íb-ci-in-gur-re-ec-àm
236 - ì-si-in(ki) ú-a (d)a-nun-na-ke4-ne ul-ta íl-la-a
237 - an (d)en-líl (d)en-ki (d)nin-mah-a bal-bi in-sù-ud-da-àm
238 - dug4-ga-ba cu zid bí-in-jar-re-ec-àm hé-àm-bi bí-in-ec-àm
239 - (d)nin-urta cul ur-saj kalag-ga cu-ni ba-an-cúm-mu-uc-àm
240 - (d)nin-ísínsí-na dumu mah an-na cim-mú kalam-ma-ka
241 - ki-tuc kug é-gal-mah-ni-a dúb-bu in-na-an-ne-ec-àm
242 - (d)da-mu kíndágál (d)nu-nam-nir-ra a-zu zi-jál-la-ka
243 - jìrì ama-na-cè a-a-na-cè kur gam-gam-e in-na-an-ne-ec-àm
245 - an (d)en-líl (d)en-ki (d)nin-mah-bi á-bi ha-ba-an-áj-ec-àm
247 - ì-ne-éc á-ce (d)en-líl-le ud zid kalam-ma bí-in-gub-ba-àm
248 - ud nibru(ki) an-cè zi-zi ì-ne-éc im-mi-in-dug4-ga
249 - ud zid é-kur-ra saj mú-mú e-ne im-mi-in-tuku-a
250 - ud ki-ùr-ra dalla mah è-a e-ne im-mi-in-zìg-ga
251 - ud ki-en-gi ki-uri dajal-e e-ne im-mi-in-gi4-a
252 - ud é dù-dù já-nun níjín-e e-ne
253 - ud numun i-i níj-zi-jál ù-tud e-ne íb-ta-an-è-a
254 - ud tùr dù-dù amac ki já-já e-ne íb-ta-an-è-a
255 - u8-e sila4-a im-mi-ib-tu-ud-da tùr-e bí-ib-si-a
255A - u8 amac-bi im-mi-íb-ù-tud sila4-bi tùr-e bí-ib-si-si
256 - ud5-dè mác-bi im-mi-ib-tu-ud-da amac-a bí-ib-si-a
257 - u8 sila4-bi im-da-ab-lu-a tùr im-pec11-àm
258 - ud5-e mác-bi im-da-ab-lu-a amac dajal bí-ib-tag-ga
259 - ud níj ha-lam-ma sag9-ga ku4-ku4 e-ne íb-ta-an-jar-ra
260 - ud níj-érím
261 - ud níj-si-sá kalam-ma já-já á-tah-a mi-ni-in-kur9-ra
263 - ud ki-en-gi ki-uri lú-érím-e cu hul bí-in-dug4-ga
264 - ud-da-ta cag4 ba-ci-huj-já-àm bar ba-ci-im-sed4-da-àm
265 - dijir gal-gal-e-ne cag4-ne-ca4 ur5-re ba-an-tuku-uc-àm
266 - á kúc-a igi bí-in-du8-uc-àm íb-ta-an-èd-dè-ec-àm
267 - iri du6-du6-da ba-jar-ra-za ki-bi-cè in-jar-re-ec-àm
268 - níj babbar-bi ság ba-ab-dug4-ga-ba sug-ge4 ba-ab-gu7-a
269 - (d)en-líl lugal kur-kur-ra-ke4 ki-bi-cè in-jar-ra-àm
270 - nam-lú-ùlù gùd ús-sa-ta im-ci-ib-ten-na
271 - nibru(ki) kur me gal-gal-la-ka jìrì kúr ba-ra-an-dab5-bé-ec-a
272 - (d)a-nun-na inim (d)en-líl-lá-ta é bí-in-cub-bu-uc-a
273 - gi16-sa ul-ta jar-jar-ra-ba tum9-e ba-ab-de6-a
274 - ki-bi-cè ku4-ku4-da bí-in-ec-àm en nam tar-re-ne
275 - cag4-bi-a ú sug4-sug4 cag4 húl-la cag4-ba mi-ni-in-jar-ra-àm
276 - (d)ic-me-(d)da-gan cita ud-da gub húl ní-tuku-ni-ra
277 - ú-bi kug-ge a-bi sikil-e in-na-an-dug4-ga-àm
278 - me cu pél-lá-bi sikil-e in-na-an-dug4-ga-àm
279 - jarza sùh-a bir-a-bi
280 - kug-kug-ga cub-ba cu pél-lá-a-ke4 ki-bi-cè in-jar-ra
281 - cúkúr-ud cub-ba eca zíd dub-dub-bu bí-ib-tar-re
282 - bancur ninda lu ninda cár-re-da cag4-ga-ni im-de6-a
284 - ud lú-ù lú-ra inim kúr nu-di dumu a-a-ni-ir tèj-jé6-e
285 - ud níj-sun5-na kalam-ma já-já tur-re mah dugud-da
286 - ud cec-bàn-da cec-gal-la-ni hu-luh-ha sun5-e
287 - ud dumu gal-la dumu bàn-da úmún ak inim-ma-ni-cè tuc-ù
288 - ud sig9-ga kalag-ga cé9-éc nu-di níj sag9-ga gal gub-bu
289 - ud kaskal sùh-a jìrì já-já hul mú-a búr1-re
290 - ud lú-ù ki cag4-ga-ni-cè du-ù gaba-ri-ni-cè in nu-dúb
290A - ud lú-ù ki cag4-ga-ni-cè du-ù edin-na sun5-ni níj-gig-ga nu-ak
291 - ud lú-u8 lú-ra inim kúr nu-di níj-gig-ga nu-ak
291A - ud iri-ta iri kúr-cè du-ù edin-na nu-tèj-jé6-e níj-gig nu-ak
292 - ud kalam-ma níj-gig-ga è-a cag4-ba ud já-já
293 - ud níj ku10-ku10 kalam-ma zi-zi níj-zi-jál húl-le
294 - a-a (d)en-líl en dug4-ga-ni nu-kúr-ru nun kur-kur-ra-ke4
295 - ùj saj gíg-ga bí-in-gub-ba-àm sag9-ge-ba bí-in-dug4-ga
297 - ì-ne-éc á-ce ud-da-ta (d)en-líl nun cag4-lá sug4-ga-àm
298 - cul cég1 TU-ra jar-ra-ni-ir in-na-an-sag9-àm
299 - me érím-e cu hul bí-in-dug4-ga
300 - jarza cu pél-lá mu-un-na-an-kug-kug-ga-àm
301 - gi-gun4-bi mu-na-an-sikil-àm dalla mu-un-na-an-è-àm
302 - cag4-ba hé-jál mi-ni-in-cár-cár-ra-àm kurun làl bí-ib-si-àm
303 - ud ne cag4 dùg-ge bar huj-e ur5 sag9-ge mi-ni-in-jar-ra-àm
304 - e-ne a-ra-zu-a mu-na-an-gub-ba-àm giri17 cu mi-ni-jál-la-àm
305 - ér jar-ra nam-cita dug4-ga-ni nun kur-kur-ra-ke4
306 - ì-he-nun-na làl ku7-ku7-da-gin7 su-ni bí-íb-ak-àm
307 - cùdù-da-ni jic ba-an-tuku-àm igi in-ci-in-bar-ra-àm
308 - (d)ic-me-(d)da-gan-na inim-ma-ni su-a-na ba-dùg-ga-àm
309 - saj ús-a-ni cag4-ga dug4-ga-ni in-dè-jen-na-àm
310 - sun5-na cita-ba ki lá-a-né-éc jìrì-ba sig10-ga-né-éc
311 - sizkur-ra ù-gul já-já-da-né-éc giri17 ki su-bu-da-né-éc
312 - KI.LUGAL.GUB tìl-le-da tèj-jé6-da-né-éc gur-gur-re-da-né-éc
313 - níj-nam-ma-ni en-nu-ùj ak-da-né-éc
314 - nam-nun-na mu sud-sù-rá-ni e-ne-er in-na-an-dug4-ga-àm
315 - nam-lugal-la saj-bi-cè è-a e-ne-er in-na-an-dug4-ga-àm
316 - lugal bal sag9-ga-ke4 e-ne-er in-na-an-dug4-ga-àm
317 - ùj ki-tuc ne-ha bí-in-dúr-ru-na e-ne-er in-na-an-dug4-ga-àm
318 - ùj cár-ra níj bí-in-dug4-ga-a in-dè-a-jen-na-àm
319 - ki-en-gi ki-uri a-na me-a ud nam tar-ra-cè
320 - ùj saj gíg-ga u8-gin7 lu-a ùj saj sig10-ga-ba
321 - nam-mah kur gal (d)nu-nam-nir-ra enkar an ki-ke4
322 - du-rí-cè me-téc àm-i-i-ne a-rá ní-jál-la-ni-im