Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A tigi to Enlil for Ur-Namma (Ur-Namma B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)en-líl mah ár
2 - en nam-nun gal-la-ni
3 - (d)nu-nam-nir an ki lugal-bi
4 - ùj-já igi mi-ni-in-íl sipad zid ur-(d)namma
5 - kur gal (d)en-líl-le ùj cár-ra-ni-a im-ma-ni-in-pàd (X)
6 - sipad hé-a (d)nu-nam-nir-ra-ka huc mu-un-da-ri
7 - cég1 é-kur-ra-ke4 me àm-hur
8 - kur gal (d)en-líl-le é-kur èc mah-a-na ud-gin7 kár-kár-da
9 - cag4 inim-jál kug zid-dè si-a-ni nam-de6
10 - sipad (d)ur-(d)namma-da é-kur-ra saj an-cè íl-i-dè á-bi mu-u8-da-áj
11 - lugal-e kalam-ma á hé-ni-in-mah ùj-já saj hé-ni-in-íl
12 - sipad zid ur-(d)namma (d)nu-nam-nir-da ud sù-rá-cè nir-jál-la
13 - di zu en jéctúg dajal-la-kam ù-cub-ba
14 - (d)en-líl-le sipad (d)ur-(d)namma-ra ki-bal érím-jál-la-ni gú-érím-jál-la-ni
15 - ki-en-gi-re ud nam-hé-a ak
16 - asila mu-un-di-ni-ib-mar-re
17 - uc8 uc mu-un-dùg-ec temen kug mi-ni-in-si-ec
18 - enkum ninkum-e me-téc àm-i-i-ne
19 - nam-cub galam-ma-na (d)en-ki-ke4 é-e ul ba-ni-in-sig7-ga
20 - sipad (d)ur-(d)namma-ke4 é-kur mah dur-an-ki-a-ka an-cè mi-ni-in-mú
21 - u6 di-bi-cè ùj cár-ra-ba ci-im-ma-gub
22 - kan4 mah kan4 gal kan4 silim-ma hur-saj-galam-ma kan4 ce nu-kud-da
23 - sù-rá-áj kug-me-a sig7-igi-ba ce-er-ka-an mu-ni-in-dug4
24 - ánzúd(múšén)-dè dùb àm-ma-ni-in-bad
25 - hu-rí-in umbin-ba lú-érím dili mu-un-dab5
26 - ig-bi mah-àm ul-la mi-ni-in-si
27 - é mah-àm su zìg àm-da-jál
28 - dajal àm-tag ní-bi gal ci-ri
29 - hur-saj-galam-ma gi-gun4-na ki-tuc kug kur gal-la-ra
30 - u18-ru mah-gin7 cag4-bi-a ki àm-ma-ni-in-ús
31 - já-jic-cú-a é-gal mah-di gal ku5-ru-da-ni
32 - ama gal (d)nin-líl-ra ul mu-na-ni-in-de6
33 - (d)en-líl (d)nin-líl-bi dùg mi-ni-in-jál-le-ec
34 - únú gal-ba cul zid (d)nu-nam-nir-ra-ka
35 - ninda mah àm-mi-ni-dùg é-kur húl-la-àm
36 - igi zid mu-un-ci-in-bar-re-ec sipad (d)ur-(d)namma-ra
37 - kur gal-e sipad (d)ur-(d)namma-ra nam gal ud sù-rá-cè mu-ni-in-tar
38 - saj gíg-ga-na á mi-ni-in-mah
40 - (d)nu-nam-nir dug4-ga ec-bar zid níj nu-kúr-ru jé6-me-en
41 - é-kur mah-ju10 dalla mu-e-a-è
42 - suh10 kár-kár-ka-da an-cè hé-ni-in-ús
43 - cul zid kalam-ma dalla hu-mu-ni-in-è
44 - (d)ur-(d)namma en uru16 nam-lugal-la an-ta-bi hé-em
45 - mu-zu an-zag-cè kur-úr-cè hé-jál
46 - kur gal a-a (d)en-líl dug4-ga ec-bar zid níj nu-kúr-ru jé6-me-en
47 - é-kur mah-ju10 dalla mu-e-a-è
48 - suh10 kár-kár-ka-da an-cè hé-ni-in-ús
49 - cul zid kalam-ma dalla hu-mu-ni-in-è
50 - (d)ur-(d)namma en uru16 nam-lugal-la an-ta-bi hé-em
51 - mu-zu an-zag-cè kur-úr-cè hé-jál
52 - lugal-ju10 údúg mah kur érím-jál-la saj sahar-re-ec dub-bu ki-bal-a ca5-ca5
53 - sipad (d)ur-(d)namma-ke4 údúg mah érím-jál-la saj sahar-re-ec dub-bu ki-bal-a ca5-ca5
54 - e-ne-er mu-na-an-cúm en (d)nu-nam-nir-re
55 - kur àm-tu11-bé jìrì saga11 àm-me
56 - sipad (d)ur-(d)namma-ke4 mu-na-an-cúm en (d)nu-nam-nir-re
57 - kur àm-tu11-bé jìrì saga11 àm-me
58 - hul-jál-la àm-mi-in-gul-gul
59 - nam-gú mah-àm líl àm-mi-ni-in-su-ub
60 - sipad (d)ur-(d)namma-ke4 hul-jál-la àm-mi-in-gul-gul
61 - nam-gú mah-àm líl àm-mi-ni-in-su-ub
62 - ár-a-ni huc-àm é ki-bal
63 - u18-lu-ni érím-jál mu-ni-íb-DU
64 - sipad (d)ur-(d)namma ár-a-ni huc-àm é ki-bal
65 - u18-lu-ni érím-jál mu-ni-íb-DU
66 - barag nam-lugal-la-ke4 ki-a mu-ni-in-ús
67 - úrím(kí)-ma pa è hu-mu-ni-íb-ak
68 - sipad (d)ur-(d)namma-ke4 bí-in-gùr-ru saj hé-ni-in-íl lugal kalam-ma-kam
69 - ki lugal-a-ni (d)en-líl-lá-ka saj-e-ec hé-ni-rig7
70 - nam àm-tar-re cu zid àm-mi-in-jar
71 - giri17-zal úrím(kí)-ma (d)ur-(d)namma nam-hé-a