Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Ur-Namma (Ur-Namma I) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - dijir-ra-na-kam
2 - inim-ma-an-ni kúr-kúr-re bí-in-dirig
3 - inim cag4-ga-na-ke4 sa bí-in-dug4
4 - nam-mah-a-ni ki-en-gi-re bí-in-X
5 - (d)utu lugal igi-ni-cè ba-jen
6 - é IN nun-na-ke4 ki MI X X
1 - X
2 - abula X X (X) u6 ba-ni-X
3 - lugal mèc bábbár urim5(ki)-ma ki dùg-ge mú-a
4 - jic-an-dùl pa gal-gal-la igi an-na gub-ba
5 - jissu-zu-uc mu-ri mu hé-jál-la kúr-kúr-ra dul4-la
6 - an-né igi sag9 X bar KA húl-la MA X X
7 - ur-(d)namma dumu (d)nin-súmún-ke4
8 - lugal (d)en-líl-le á cúm-ma
9 - (d)nin-líl-le zid-dè-ec dug4-ga
10 - (d)nin-hur-saj inim-ma cag4-ga-na huj-já
11 - (d)en-ki-ke4 jéctúg mah cúm-ma
12 - (d)nin-X X
1 - ama tud-da-zu (d)nin-súmún é-kic-nu-jál-la gaba-na hé-em-tab