Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Culgi (Culgi B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - lugal-e mu-ni níj-ul-cè
2 - ud sù-rá-ka pa è ak-dè
3 - (d)cul-gi lugal urim5(ki)-ma-ke4
4 - á-na zà-mí-bi-im kalag-ga-na cìr-bi-im
5 - gal-an-zu níj saj-bi-cè è-a-na mu da-rí-bi-im
6 - cag4-bal-bal-a ejer ud-da-ka cu-a bal-e-dè
7 - kalag-ga dumu (d)nin-súmún-ka-ra
8 - jéctúg ejer-ra-bi igi-cè mu-un-na-de6
9 - á-ni cìr-ra silim-éc mu-un-e
10 - dím-ma níj sag9-ga cag4-ta DU-a-ni ní-bi ì-buluj5-e
11 - lugal nin-e tud-da-me-en
12 - (d)cul-gi-me-en dumu-gir15 cag4 zid-ta nam dùg tar-ra-me-en
13 - tur-ra-ju10-ne é-dub-ba-a-a-àm
14 - dub ki-en-gi ki-uri-ka nam-dub-sar-ra mi-ni-zu
15 - nam-dumu-gir15 jé6-e-gin7-nam im nu-mu-un-sar
16 - nam-dub-sar-ra ki nam-kug-zu-ba im-mi-re6-re6
17 - zi-zi-i já-já cudum níj-cid-dè zag im-mi-til-til
18 - (d)nanibgal sig7-ga (d)nísábá-ke4
19 - jéctúg jízzál-la cu dajal ma-ni-in-dug4
20 - dub-sar jál taka4-a níj-e nu-dib-bé-me-en
21 - sa nemurx(PIRIJ.TUR)-gin7 zìg-ga-ju10-ne
22 - niskum(PIRIJ)-gin7 kac4 kalag-ga di-já
23 - cag4 an-na-ke4 húl-la ma-ab-de6
24 - a-la-já (d)en-líl-le zid ma-ni-in-dé
25 - nam-si-sá-ju10-uc jidru ma-an-cúm-mu-uc
26 - kur-kur-ra-ka jìrì ba-da-gub
27 - tukul-já mu-bi sig-cè mu-un-jál
28 - àgà-kár sig10-ga-ju10 igi-nim-cè mu-un-jál
29 - cen-cen-na um-ta-ab-è-en
30 - ki íb-dug4-ga (d)en-líl-lá-cè
31 - ama érín-na-ju10-u8 igi-cè ba-du-un
32 - igi-bar-ra-ju10-u8 a-cag4 ba-ab-zalag-ge-en
33 - jé6-e-me-en tukul-la a-la mu-un-já-já-an
34 - cukur ma-sa-tum a-ba-da-ab-jál-le-en-na
35 - da-lu-úc-a á-sàg-ge-bi mu-zu
36 - im-dug im-lag hul sàg-ga-ju10
37 - mir im nè-jál-la-gin7 dal-le-da-bi
38 - cag4 dab-ba-ju10-u8 la-ba-ab-dib-bé-en
39 - kur-re ba-ab-cúm-mu-un
40 - cec gu5-li-ju10 cul (d)utu-àm
41 - ki zi-cag4-jál-la-ka igi mu-na-ni-du8
42 - (d)cul-gi-me-en dalla è-bi-a inim mu-un-da-bal-e-en
43 - dijir igi sag9 mè-já-a-kam
44 - cul (d)utu kur-ra ki áj (d)lamma tukul-já-kam
45 - inim-ma-ni-cè ga-mu-un-kalag-ge LA ga-mu-un-nè-e
46 - jic jic-e lá-a-ba (d)utu já-a-ar ma-an-è
47 - tukul igi-nim-ma dùg-já bí-tar
48 - sig-cè elam(ki)-ma gù-ba jic ma-ab-ús
49 - ki-bal tukul-já a-na ba-zìg-zìg-ga
50 - nam-lú-ùlù-bi ce sahar-ra-gin7
51 - ki-en-gi ki-uri ha-ba-ni-du8
52 - níj ak-a-já ní-bi ga-buluj5
53 - kalag-ga-já mu-bi á bí-sù-ud
54 - jéctúg-ju10 níj galam-ma sug4-ga-àm
55 - a-na-ju10 níj ka-ge dib-ba nu
56 - nam-nun-da du-du-a-ju10-ne
57 - númún jic hul númún jic hul zukum-ma-ju10-ne
58 - til-lu-ug til-lu-ug-da níj-zi-jál edin-na dab5-dab5-bé-da-ju10-ne
59 - ur-mah ug ucumgal edin-na-ke4
60 - me-da im-ti-ba me-a jen-na-ba
61 - nam-ur-saj-já-bi-ir edin-na
62 - sa-dù-a-ta ba-ra-ab-ci-jen-ne-en
63 - ce-er-tab-ta en-nu-ùj ba-ra-bí-ak
64 - á jic-lá-a ba-ab-ak tukul ba-ra-bí-cubub
65 - ud sis-a-bi cukur zi-ba hé-bí-jar
66 - za-pa-áj-bi-cè gaba-ju10 ba-ra-bí-zìg
67 - jé6-e tuc-ju10-cè ba-ra-ba-ta-jen-ne-en
68 - ur-saj ur-saj-e gaz-a-gin7
69 - edin-na níj ul4-la-ac hu-mu-ni-ak
70 - cubtum5-ma ki jìrì kud-da-ba edin-ba hu-mu-sig9-si-ig
71 - tùr amac ki saj bí-in-búr-búr-ra
72 - sipad íldúm-ma-bi-ir su-bi hu-mu-dùg
73 - ud me-da ud ul-lé-a-cè
74 - ga-nam 1(AC)-bi ba-an-da-sig10-ga nam-mu-un-ci-ib-bé
75 - ur-mah tukul-la bí-til-la-ju10
76 - a-rá-bi zag-bi-cè cid-bi ba-ra-zu
77 - níj ak-a-já ní-bi ga-buluj5
78 - kalag-ga-já mu-bi á bí-sù-ud
79 - jéctúg-ju10 níj galam-ma sug4-ga-àm
80 - a-na-ju10 níj ka-ge dib-ba nu
81 - (d)cul-gi dijir nam-juruc-a saj-kal érín-na-me-en
82 - tir-ra sa i-ni-sá ti galam-ma i-ni-gíd
83 - níj cu (MAN) á-ta ri-a-já gag-pan hé-ni-ib-ri-en
84 - am gal gud an-na súmún alim íb-dé-dé-e
85 - kur-úr-ra saj bal-e-da-bi
86 - á nè-jál-la-já ti mu-ni-in-ri
87 - ù ur5-re níj la-ga me-dím
88 - zi-bi edin-na cub-cub-bu-da-bi
89 - an-za-gàr libir-ra-gin7 hu-mu-cubub
90 - saj-bi nàjà hul-gin7 ki hé-bí-tag
91 - ance edin-na-cè és-ad la-ba-nú-en la-ba-ba-al-e
92 - gag-ú-tag-ga la-ba-ci-gíd-en
93 - gaba-ri-ju10-gin7 dùb bí-búr
94 - gaz tur-ba dùr sal-la gaz-gin7-nam la-ba-ci-ni10-ni10-dè
95 - ceg9-bar nè-jál-la edin-na kac4 di-da-bi
96 - ur5-bi gag-ta ba-ta-lá
97 - á 1(AC) zìg-ga-ju10 ki-a ba-ab-ha-za
98 - gag-pan-ta kécé-já na-me
99 - im-ri-a 1-àm na-ma-ta-éd-e
100 - nitah igi
101 - AB-ru-um ki-iz-ru-um-ma DU-a-ju10-ne
102 - ilar sàg-ge-bi gal-zu-me-en
103 - jic-nu11 an-ta cu bar-ra-gin7 kac4 dug4-bi
104 - níj bí-ra-a-ju10 ki-bi nu-zi-zi-i
105 - níj-gú-un-na-cè da ba-ri-e
106 - ellag níj an-na dirig-ga-àm túg-gin7 im-ra-ra-an
107 - níj-úr-4 nim-gin7 jír-re-da á-sàg bí-ib-cubub-bé-en
108 - (d)cul-gi-me-en dùb cu bar-ra-gin7 mac àm-mi-íb-dab5-bé-en
109 - á-ju10 níj na-me la-ba-dab5-bé ma-ga-tum ma-cúm
110 - ki-jìrì-jen-ju10 níj mu-un-jar-jar
111 - edin-ta du-ju10-ne níj mu-un-ci-lá-lá
112 - ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-ka-ra
113 - dumu níj 5 níj 10-ni jé6-e-me-en
114 - níj ak-já ní-bi ga-buluj5
115 - kalag-ga-já mu-bi á bí-sù-ud
116 - jéctúg-ju10 níj galam-ma sug4-ga-àm
117 - a-na-ju10 níj ka-ge dib-ba nu
118 - lugal-me-en ur-saj cu du7-a kalam-ma kúr-ra-àm
119 - (d)cul-gi nir-jál usu gal-gal-la-me-en
120 - kalag-ga-me-en níj saj nu-gen6-me-en níj-hul nu-zu-me-en
121 - íd-da má-gur8-ju10 nu-mu-da-já-já
122 - ance érín-na-ju10 zi-bi nu-mu-e-da-cub-bé
123 - cec gu5-li-ju10 cul (d)utu-gin7
124 - zag-cè pirij-gin7 súg-súg-ge-já
125 - ance sahar ug-gin7 ceg11 gi4-a-já kuc7 sag9-ga-bi-me-en
126 - dùrùr-gin7 kac4-a nè-ju10 nu-silig-ge
127 - kac4-ta è-a-me-en dùb nu-kúc-ù-me-en
128 - nam-te nu-jál-me-en isic-a gud-gu4-ud-me-en
129 - inim-ju10 níj ka-ta nu-cub-bu-dam
130 - mí-ju10 di níj-gen6-na-ka ka-ga14 mu-ci-jál
131 - mác-cu-gíd-gíd dadag-ga-me-en
132 - jìrì-jen-na inim uzu-ga-ka (d)nin-tur5-bi jé6-e-me-en
133 - cu-luh-ha nam-icib cu du7-dè
134 - en-ra zà-mí di-dè ji6-par4-cè huj-e
135 - lú-mah nin-dijir cag4 kug-ge pàd-da
136 - sig-cè saj já-já nim-cè àgà-kár sig10-ge
137 - é cu-nir-ra-ke4 jál dà1-dà1-X
138 - jic-gíd-da a tu5-tu5-X
139 - ki-bal-a-cè galam-ma já-já-X
140 - inim dijir-re-e-ne níj kal-kal-la-àm
141 - sila4 babbar udu kíj-gi4-a-ka inim-jar ù-bí-jar-jar
142 - ki mu pàd-da-ba a eca ba-ni-dé
143 - inim sízkúr-ra-ka udu sa àm-mi-ni-íb-gi4-gi4-in
144 - mác-cu-gíd-gíd-ju10 na-já-ah-gin7 u6 mu-e
145 - udu sa gi4-a cu-já ma-an-dab
146 - sag9-ga hul-da la-ba-an-da-ha-zé-en
147 - cag4 zalag ní-já-me-en igi-ju10-ta ì-du-un
148 - lugal-me-en cag4 udu 1-a-kam
149 - á áj-já níj ki-cár-ra-ka igi mu-na-ni-du8
150 - níj ak-já ní-bi ga-buluj5
151 - kalag-ga-já mu-bi á bí-sù-ud
152 - jéctúg-ju10 níj galam-ma sug4-ga-àm
153 - a-na-ju10 níj ka-ge dib-ba nu
154 - (d)cul-gi lugal urim5(ki)-ma-me-en
155 - ù nam-nar-ra gú-ju10 ha-na-cúm
156 - níj na-me-bi la-ba-da-an-gib-en
157 - tigi a-da-ab nam-nar cu du7-a bùrù dajal-bi mu-zu
158 - jic cu-kár-ke4 cag4 bí-ib-dab5
159 - si ak-dè á nu-mu-e-ci-ib-gaz-e-en
160 - zi-zi-i cú-cú-ba jic mu-e-hur-hur
161 - gú-uc za-mí-a kam-ma sag9-ga mi-ni-zu
162 - sa-ec5 ù cag4 nam-nar-ra-ka cag4 du-bu-la mi-ni-zu
163 - mi-rí-tum níj é sig9-ga-ke4 cu mu-un-gíd-gíd-dè
164 - al-jar sa-bí-tum in-dím lugal-la aga cu-si mu-ni-zu
165 - ur-za-ba-bí-tum har-har za-na-ru
166 - ur-gu-la dìm-lú-má-gur8-ra ne-gin7 mi-ni-è
167 - dumu nar-ra cu tam-tam-ma-gin7
168 - jic-gù-di jic la-ba-ra-ab-tuku-a ki-ju10-uc mu-ni-ib-DU-X (X)
169 - ù-ne-en cag4-bi ba-zu-zu
170 - níj ud-bi-cè cu-já jál-la-gin7 ba-e-dè-já-já-dè-X
171 - ad pàd-dè gíd-i tu-lu gen6-na cu-já la-ba-ra-è
172 - gi-di gi sipad-gin7 nu-um-me
173 - cumun-ca4 mur ca4-e i-si-ic já-já
174 - cag4 gen6 saj ús-bi-gin7 ì-zu
175 - húl-húl-le-me-en dùg-dùg-ge-me-en
176 - giri17-zal nam-nun-na ud zal-zal-le-me-en
177 - lú-u18-lu ní-te-a-ni-cè jéctúg hé-já-já
178 - níj-bi níj igi níjín-na-ka
179 - zag nam-tìl-la saj im-gi4-a
180 - kur nam-gú-kà-ka la-ba-an-dà1-dà1-e
181 - kalag-ga nè-ni-ta nir-jál-la-me-en
182 - mu mah-a-ni-ta nir-jál-e
183 - níj hé-em-gu-ul-gu-ul-e a-na-ac ba-ni-ib-lá-e
184 - ama ugu-ju10 (d)nin-súmún-na-ra ama na-an-da-ù-tud
185 - húl-húl-le-já dùg-dùg-ge-já
186 - a-sìlà-jar-ra-ju10 mí-éc ma-ni-in-dug4
187 - níj-lul-la ka-ga14 nu-un-jál
188 - munus-e tur-ra cu nu-bar-re
189 - é-gal-já níj-húl-húl-la ud mi-ni-íb-zal-zal-e
190 - (d)cul-gi-me-en tìl-la ud sù-rá-ka níj mi-ni-ib-gu-ul-gu-ul-lu-já
191 - lugal-me-en ud nam-ju10 ba-tar-ra-ta
192 - tìl-la ur5 sag9-ge níj gu-ul-gu-ul-lu-já
193 - igi (d)utu dumu (d)nin-gal-la-ka-cè ba-ra-ma-ni-lá
194 - lugal-me-en ud tìl-la sù-rá-cè
195 - mu-ju10 ud ul-lé-a-ac cìr-re hé-em-dùg-ge
196 - cìr zu-ju10-gin7 inim zu-ju10-gin7
197 - níj saj gi4-a mul-an-bi-me-en
198 - saj-ki é-gal gen6-né-dam
199 - saj-gag gi-nindan iri(ki) dù-dù-ù-dam
200 - saj-ki-ju10 a-ba-da-ab-jál-la-àm
201 - kur-kur kab-gin7 a-ba-da-ab-jál-en-na
202 - me-lem4 kár sig10-sig10 cu-já
203 - ràb-gin7 kalam-ma a-ba-da-jál-le-na
204 - nam-tag-ga sàg-ge du8-ù-bi mu-zu
205 - inim-ma gal-gal-la silim-zu jál-la-me-en
206 - a è-a-gin7 gal ud gal ud a X X
207 - hi-il-zum(ki) dab5-bé elam um-ci-X
208 - á-jál inim-ma-bi-ir gaba-ri-ni mu-zu
209 - dumu ki-en-gi(ki)-ra numun-ba jé6-e-me-en
210 - ur-saj ki-en-gi(ki)-ra ur-saj jé6-e-me-en
211 - -kam-ma-ac kur ku10-ku10-ga-ke4
212 - jé6-e-me-en mu-na-dé-e
213 - 4-kam-ma-ac mar-tu kur-ra A X (X)
214 - eme bal-e mu-un-da-an-gub-bé
215 - jé6-e eme-ni-ta inim-inim kilib-ba-ni
216 - 5-kam-ma-ac su-bir4(ki)-a U.NAM.KUR ra
217 - eme-na dumu iri-na nu-me-en-na inim ba-an-di-ni-ib-kar-re
218 - di ki-en-gi(ki)-ke4
219 - 5-bi eme-bi ba-ni-ib-gi4-gi4-in
220 - é-gal-já kac4 inim bal-e eme-e li-bí-dù-e
221 - di-til-la-já cag4 uc im-gu7
222 - gal-zu nam-lugal an-ta-jál-bi-me-en
223 - unken jar-ra-ju10 ùj saj sig10-ga-gin7
224 - nijir gal si SA gù-bi-a cag4-ga cub-bu-dè
225 - ad gi4-gi4-da inim cár-cár-dam
226 - pu-úh-ru-um(ki) nam tar-tar-re-dè
227 - cagina-ju10-ne-er ad gi4-gi4 mu-un-zu inim cár-cár mu-zu
228 - inim íd-gin7 únú-ba suh-ra-ba
229 - cer7-da saj ì-túm-túm-já ma-da gal-gal-já suhuc ma-ab-ge-en-ge-en
230 - inim-ta tukul-gin7 iri lah5-me-en
231 - nam-kug-zu-ju10 gam-gam-da-bi-gin7
232 - nam-kalag-ga saj-izi bar7-a-gin7
233 - ama tuku nu-me-en cag4 inim-ma mu-zu
234 - inim-ju10 saj ì li inim-ma-kam
235 - cag4 izi-gin7 bar7-a sed4-bi mu-zu
236 - ka jic-gi-gin7 izi-ba cúm-ma te-en-te-en-bi mu-zu
237 - inim-ju10 lú-inim-ma dirig-ga ki mu-un-ci-ib-lá-e
238 - níj kal-kal-la jé6-e lú-bi-me-en
239 - sun5-na dugud-bi saj-bi ma-kal
240 - níj na-me-já la-ba-da-kár-kár-re-dè
241 - inim an-na inim (d)en-líl-lá-ta
242 - zi kalam-ma zi kur-kur-ra-ka giri17 cu ca-ba-jál
243 -
244 - dijir-re-e-ne gub-bu in-ga-zu
245 - (d)a-nun-na-ke4-ne cag4 sed4-dè mu-zu
246 - (d)cul-gi nam-nun-na gal pec11-a-me-en
247 - níj gal-gal-la a-ba-da-jál-le-en-na
248 - cag4-já húl-la a-ba-da-jál-la
249 - níj bar-cè nu-cub-bé-me-en
250 - ur5-gin7 gíd-gíd saj jál-a-me-en
251 - á ki-lul-la nu-mu-ci-áj-já
252 - a-gàr gal-gal-e mu-un-cúm
253 - gán-né gáná zid-dè jic mu-ni-in-dù
254 - du6 saj ég pa5-re á cúm-mu-me-en
255 - ì gal-gal-me-en siki gal-gal-me-en
256 - gu nam-ju10 mah ce nam-ju10 mah
257 - énmén cag4-jar dijir-re-e-ne-ka cag4-zarah ma-ab-gu-ul-gu-ul
258 - (d)cul-gi-me-en zi ki-en-gi-ra-me-en
259 - lugal bad-ba9-rá gaba-ri nu-tuku-me-en
260 - in-ga-ab-bé-en níj-ju10 níj gal-àm
261 - lugal-me-en a-na-ju10 cu ba-ab-tèj-jé6-e
262 - jéctúg á dirig nam-si-sá-ju10-uc
263 - inim gen6-na níj nu-ha-lam-e-ju10-uc
264 - (d)ictaran-gin7 gal-zu-ju10-uc
265 - (d)en-líl-le á ùj lu-a-na mu-da-an-áj-já-ta
266 - uri hé-em dumu ki-en-gi-ra hé-em
267 - ki gu-ti-um(ki) i-(d)utu hé-em
268 - lugal ud ul-le-a 1-ra
269 - cag4-ju10 níj-á-zìg ba-ra-mu-un-na-ta-ab-de6
270 - nam-lú-ùlù ús-a an-ta sig10-ga-ta
271 - jéctúg dab5-ba-ba na-já-ah-bi nu-me-en-na
272 - èn-du ud-bi-ta libir-ra ul-lé-a
273 - tigi za-am-za-am cu ci-túm-mu-dè
274 - ud na-me lul-cè ba-ra-bí-pàd ka-ge ba-ra-bí-gi4
275 - níj libir-ra-bi en hé-bi-tar-tar cub-bu-dè ba-ra-bí-cúm
276 - tigi za-am-za-am ki di-bi níj na-me jéctúg-ga hé-ni-ús
277 - cìr-gíd-da-bi é dùg-ga-já pa è ha-ba-ni-ak
278 - níj cu-ta ba-ra-cub-bu-da-bi
279 - cu nam-nar-ra-ke4 hé-bí-lá-lá
280 - cag4 kalam-ma-ke4 izi zal-gin7 hé-bí-ak
281 - a-na ab-tuku ur5-re íb-hul
282 - a-ba nam-tìl an-na ba-e-è
283 - ud me-da ud ul-lé-a-cè
284 - (d)en-líl-lá mu-un-zi-zi-i
285 - tukum-bi jé6-e-gin7-nam lugal
286 - cùdù cìr nam-kug-zu-ju10
287 - á nam-ur-saj-já ki-jìrì-jen-na-ju10
288 - lugal-bi-ir é-gal dùg-ga-na hé-na-an-ús
289 - níj in-na-dùg-ga cag4-cè hé-na-gíd
290 - mí-já usu-bi hé-en-zi-zi-i
291 - cìr-já a-la-bi hé-en-túm-túm-mu
292 - jéctúg gal-gal-ju10
293 - kalag-ga níj in-da-sig10-ge-da-gin7
294 - ki á-na la-ba-ni-ib-jál-la-àm
295 - níj-nam-ju10-u8 cu ha-ba-an-sàg-sàg-ge me-téc hu-mu-i-i
296 - mu dùg-ga-ju10 hé-en-pàd-pàd-dè
297 - tukum-bi cag4-ga-ni níj-érím mu-e-ci-íb-tùm
298 - níj na-me-já saj ba-an-sàg
299 - á zìg-ga-bi-ir (d)nanna di hé-en-e
300 - (d)utu saj-izi-e cu hé-en-da-ab-ri-e
301 - lugal-bi ki-jìrì-jen-na hé-du inim-ma-ni al-zé-er
302 - un-ga-tìl ud tìl-la-ni-a
303 - níj usu-na hé-en-ak èn-du me-da tùm
304 - lugal-me-en in-ga-zu-a-ta níj-me-jar ì-dé
305 - jéctúg-jéctúg-ga dirig-ga-ju10-cè
306 - um-mi-a-gin7 mu libir-ra-ju10-cè
307 - níj-úmún-a èn-du-ju10 hé-en-pàd-dè mul-an hé-ù-tud
308 - sig-cè urim5(ki)-ma ki sikil-la bí-mú
309 - é-JECTUG.(d)NISABA mul èn-du-já-ka
310 - nim-cè nibru(ki)-a ki-gal-la bí-gub
311 - cùdù é-kur-ra ki hé-ús-sa-ju10-uc
312 - dub-sar hé-gub cu-ni hé-eb-dab5-bé
313 - nar hé-gub hu-mu-un-né-re-dé
314 - é-dub-ba-a da-rí hur nu-kúr-ru-dam
315 - ki-úmún da-rí hur nu-silig-ge-dam
316 - jéctúg dab5-ba-ju10 ì-ne-éc ne-e ur5-ra-àm
317 - níj ka-ge dib-ba ki-cár-ra
318 - jìrì-jen-na inim èn-du-já-kam a-na mu-ci-jál-la
319 - an (d)en-líl (d)utu (d)inana lul ba-ra-na hé-ge-en
320 - ù nam-érím-e na-an-ga-àm-me
321 - ud ne-e mu-sar-ra-ju10-a
322 - iri nu-mu-un-gul-la bàd nu-mu-un-sig10-ga-ju10
323 - kur gi-sig-gin7 nu-mu-un-dúb-ba-ju10
324 - ár zag li-bí-til-til-la-ju10
325 - a-na-gin7-nam nar-e èn-du-a mu-ci-já-já-a
326 - níj-úmún-a saj-kal mu da-rí-kam
327 - níj-lul níj-gen6-na nu-me-a sar-re-bi a-na-gin7-nam
328 - lugal-me-en á-já (d)lamma-bi kalag-ga-na cìr-bi-im
329 - ki-jìrì-jen-na-ju10 nar-e mu-ci-in-jar
330 - èn-du-ju10 níj nu-ha-lam-e-dè
331 - inim-ju10 níj ka-ta nu-cub-bu-dè
332 - jé6-e lugal kalam-ma dùg-ga-me-en
333 - numun ba-i-i-ta zag ùj lu-a-cè
334 - lugal níj-já níj bí-in-sig10-ga-àm
335 - aga-ni an-né ba-ra-ba-ta-an-íl
336 - jidru-ni barag nam-lugal-la-ta ba-ra-ba-ta-èd-dè
337 - kalag-ga nam-kug-zu jéctúg cúm-ma-me-en
338 - níj gal-gal-já zag-bi til-la
339 - pirij igi cukur-ra ga-rac-gin7 cab-cab-e
340 - nemurx(PIRIJ.TUR) cu zìg-ga igi ga-ríg-ak gi-gin7 ca5-ca5-dam
341 - zi-bi ur-gir15-gin7 dur10-uc NE-NE-ga
341A - súmún usu gal-gal gud á nu-gi4-a
343 - gud kur-bi-cè DU-ba edin-na mi-ni-gaz-za
344 - kur-ba cu-a bal-e-da-bi
345 - hur-saj níj cag4-ge nu-gíd-i-gin7
346 - cag4-ge cu nu-tèj-jé6-e-gin7 íb-ak
347 - inim íb-ta-DU.DU i-gi4-in-zu lul na-nam
348 - ki nam-dub-ba inim dugud-dugud-da-bi
349 - nam-kug-zu-ju10 nam-kalag-ga-ju10
350 - á jál taka4-a ki silim-éc di-já
351 - mu-un-zu-a-na nu-mu-un--na
352 - níj-gen6-na-ju10 níj-lul-la-gin7
353 - cu téc-a mu-un-ru-gú ka tar-ra mu-un-si-il-le
354 - ur-saj kalag-ga-ni kalag-ga rib-ba-me-en
355 - (d)cul-gi jissu-a-ni kur-ra lá-a-me-en
356 - lugal tukul a-RU-ub ki-bal-na jé6-e-me-en
357 - mu da-rí-ju10 á gal bí-sù-ud
358 - ì-ne-éc (d)utu ud ne-a-a
359 - kur dumu ki-en-gi-ra nu-zu-ba
360 - sa-dúr kaskal-bi-cè cu la-ba-jál-la-ba
361 - zag-ba ka-inim-ma nu-gub-gub-ba
362 - cec di4-di4-lá lú-inim-ma-bé-ne
363 - dumu-saj inim ù-tud cìr kad4 inim kad4-bi-im
364 - cìr-já mul-an-gin7 im-dé-e-ne
365 - inim-ju10-ta X-gin7 ki im-tag-tag-ge-ne
366 - buru5(mušen) DU-a-gin7
367 - -da la-ba-an-dug4
368 - zag til-la-me-en
369 - X-ba nir-jál-me-en
370 - -a mu-da-an-zu
371 - JAR sù-ud-da
372 - X X X X X jé6-e-me-en
373 - X X X tag-tag-da-bi
374 - é-bi-a kun4 dib-bé-me-en
375 - mu pàd-da (d)nanna-me-en
376 - saj ús é (d)en-líl-ka ama-a-tud an-na-me-en
377 - (d)cul-gi-me-en é-ju10 é-hur-saj é-gal é-gal-bi-im
378 - ki-tuc nam-lugal-já zà-mí gal-gal-la-kam
379 - hur-saj za-gìn-na-gin7 ca-ba-an-galam-en
380 - (d)inana nin dijir-re-e-ne-ke4
381 - á-já (d)lamma-bi-im kalag-ga-já cìr-bi-im
382 - lugal-lugal-e-ne-er dirig-ga-me-en
383 - níj ki-cár-ra-ke4 cu mi-ni-in-du7
384 - zà-mí-ju10 dùg-ga-àm
385 - (d)nisaba zà-mí
1-10 - To make his name famous for all time until distant days, and to transmit to posterity and the days to come the praise poems of his power, the songs of his might, and the lasting fame of his exceptional intelligence, King Culgi, king of Urim, has brought the songs' latent wisdom before the mighty son of Ninsumun. He praises his own power in song, and lauds his own superior native intelligence:
11-20 - I am a king, offspring begotten by a king and borne by a queen. I, Culgi the noble, have been blessed with a favourable destiny right from the womb. When I was small, I was at the academy, where I learned the scribal art from the tablets of Sumer and Akkad. None of the nobles could write on clay as I could. There where people regularly went for tutelage in the scribal art, I qualified fully in subtraction, addition, reckoning and accounting. The fair Nanibgal, Nisaba, provided me amply with knowledge and comprehension. I am an experienced scribe who does not neglect a thing.
21-38 - When I sprang up, muscular as a cheetah, galloping like a thoroughbred ass at full gallop, the favour of An brought me joy; to my delight Enlil spoke favourably about me, and they gave me the sceptre because of my righteousness. I place my foot on the neck of the foreign lands; the fame of my weapons is established as far as the south, and my victory is established in the highlands. When I set off for battle and strife to a place that Enlil has commanded me, I go ahead of the main body of my troops and I clear the terrain for my scouts. I have a positive passion for weapons. Not only do I carry lance and spear, I also know how to handle slingstones with a sling. The clay bullets, the treacherous pellets that I shoot, fly around like a violent rainstorm. In my rage I do not let them miss.
39-51 - I sow fear and confusion in the foreign land. I look to my brother and friend, youthful Utu, as a source of divine encouragement. I, Culgi, converse with him whenever he rises over there; he is the god who keeps a good eye on my battles. The youth Utu, beloved in the mountains, is the protective deity of my weapons; by his words I am strengthened and made pugnacious (?). In those battles, where weapon clashes on weapon, Utu shines on me. Thus I broke the weapons of the highlands over my knees, and in the south placed a yoke on the neck of Elam. I make the populations of the rebel lands -- how could they still resist my weapons? -- scatter like seed-grain over Sumer and Akkad.
52-55 - Let me boast of what I have done. The fame of my power is spread far and wide. My wisdom is full of subtlety. Do not my achievements surpass all qualifications?
56-76 - I stride forward in majesty, trampling endlessly through the esparto grass and thickets, capturing elephant after elephant, creatures of the plain; and I put an end to the heroic roaring in the plains of the different liona, the dragons of the plains, wherever it approaches from and wherever it is going. I do not go after them with a net, nor do I lie in wait for them in a hide; it comes to a confrontation of strength and weapons. I do not hurl a weapon; when I plunge a bitter-pointed lance in their throats, I do not flinch at their roar. I am not one to retreat to my hiding-place but, as when one warrior kills another warrior, I do everything swiftly on the open plain. In the desert where the paths peter out, I reduce the roar at the lair to silence. In the sheepfold and the cattle-pen, where heads are laid to rest (?), I put the shepherd tribesmen at ease. Let no one ever at any time say about me, 'Could he really subdue them all on his own?' The number of lions that I have despatched with my weapons is limitless; their total is unknown.
77-80 - Let me boast of what I have done. The fame of my power is spread far and wide. My wisdom is full of subtlety. Do not my achievements surpass all qualifications?
81-94 - I am Culgi, god of manliness, the foremost of the troops. When I stretch the bowstring on the bow, when I fit a perfect arrow to it, I shoot the bow's arrow with the full strength of my arms. The great wild bull, the bull of heaven, the wild cow and the bison bellow. As they pass across the foothills of the mountains, I shoot barbed arrows at them with my powerful strength. ... As they collapse (?) on the plain, I topple them like old towers. I make their heads plunge to the ground like crushing pestles. For the wild asses I set no snares, dig no pits, shoot no arrows against them. But I race after them as against my own rivals; I do not try to surround them to kill their young, as people kill slim ass foals.
95-113 - When a burly wild boar (?) is running across the plain, I pierce its lungs with an arrow. With only one shot of mine I bring it to the ground; no single clansman from my regiments can surpass me in archery. I am a man with sharp eyes. When I lead the of the crack troops, I know best of all how to cast the throw-stick, running as quick as light radiating from heaven. What I hit no longer rises from its place. ... I can throw a ball (?) as high in the air as if it were a rag. I can bring down quadrupeds lightning-quick with the sling. I, Culgi, can catch a goat with a quick pace; nothing checks my power. has been given to me. Wherever I direct my steps, I always achieve something; when I return from the desert, I always bring something more for her -- for Ninsumun, my own mother, I am her son .
114-117 - Let me boast of what I have done. The fame of my power is spread far and wide. My wisdom is full of subtlety. Do not my achievements surpass all qualifications?
118-130 - I, the king, am the Land's most excellent fighter against the enemy. I, Culgi, am respected for my immense bodily strength. I am mighty; nothing resists me; I know no setbacks. ; my teams of asses do not collapse under me. Striding forward like my brother and friend, the youth Utu, as if with the legs of a lion, I am the good groom of my dust-making asses that bray like lions roaring. Like that of a stallion, my strength is unwavering during the running-race; I come first in the race, and my knees do not get tired. I am fearless; I dance with joy. My words shall never be forgotten. Praise for me because of my reliable judgments is on everyone's lips.
131-149 - I am a ritually pure interpreter of omens. I am the very of the collections of omens. These words of the gods are of pre-eminent value for the exact performance of hand-washing and purification rites, for eulogy of the priestess or for her enthronement in the , for the choosing of the and priests by sacred extispicy, for attacking the south or for defeating the uplands, for the opening of the emblem house, for the washing of lances in the '' , for the taking of subtle decisions about the rebel lands. After I have determined a sound omen through extispicy from a white lamb and a sheep, water and flour are libated at the place of invocation. Then, as I prepare the sheep with words of prayer, my diviner watches in amazement like an idiot. The prepared sheep is placed at my disposal, and I never confuse a favourable sign with an unfavourable one. I myself have a clear intuition, and I judge by my own eyes. In the insides of just one sheep I, the king, can find the indications for everything and everywhere.
150-153 - Let me boast of what I have done. The fame of my power is spread far and wide. My wisdom is full of subtlety. Do not my achievements surpass all qualifications?
154-174 - I, Culgi, king of Urim, have also devoted myself to the art of music. Nothing is too complicated for me; I know the full extent of the and the , the perfection of the art of music. When I fix the frets on the lute, which enraptures my heart, I never damage its neck; I have devised rules for raising and lowering its intervals. On the lyre I know the melodious tuning. I am familiar with the and with drumming on its musical soundbox. I can take in my hands the , which . I know the finger technique of the and , royal creations. In the same way I can produce sounds from the , the , the , the and the . Even if they bring to me, as one might to a skilled musician, a musical instrument that I have not heard before, when I strike it up I make its true sound known; I am able to handle it just like something that has been in my hands before. Tuning, stringing, unstringing and fastening are not beyond my skills. I do not make the reed pipe sound like a rustic pipe, and on my own initiative I can wail a or make a lament as well as anyone who does it regularly.
175-189 - I bestow joy and gladness, and I pass my days in pomp and splendour. But people should consider for themselves -- it is a matter to keep in one's sights -- that at the inescapable end of life, no one will be spared the bitter gall of the land of oppression. But I am one who is powerful enough to trust in his own power. He who trusts in his own exalted name may carry out great things. Why should he do less? Since it was for my true mother Ninsumun that my mother together with her actually bore me to bestow joy and gladness, lovingly she cherished my unborn fruit. She did not endure scandal from anyone's mouth. Before she released her little one, this lady passed her time in my palace in the greatest joy.
190-205 - Before Utu son of Ningal, I, Culgi, declare that in my long life in which I have achieved great things since the day that my kingly destiny was determined, in my life in which everything was richly provided in contentment, I have never lacked anything. Until the distant future may this song bless the name of me, the king, with a life of long days. As I am musical, as I am eloquent, I am a heavenly star of steadfastness. It is an awe-inspiring brow that establishes palaces, just as a peg and a measuring cord are the builders of cities. With the awesomeness that radiates from my forehead, which I make the foreign lands wear like a nose-rope, and the fear-inspiring lustre, my personal weapon, which I impose on the Land like a neck-stock, I am able to root out and undo crime. I have the ability to reconcile great matters with one word.
206-220 - When I like a torrent with the roar of a great storm, in the capture of a citadel in Elam , I can understand what their spokesman answers. By origin I am a son of Sumer; I am a warrior, a warrior of Sumer. Thirdly, I can conduct a conversation with a man from the black mountains. Fourthly, I can do service as a translator with a man of Martu, a man of the mountains . I myself can correct his confused words in his own language. Fifthly, when a man of Subir yells , I can even distinguish the words in his language, although I am not a fellow-citizen of his. When I provide justice in the legal cases of Sumer, I give answers in all five languages. In my palace no one in conversation switches to another language as quickly as I do.
221-243 - When I pronounce a completed verdict, it is heartily welcomed, since I am wise and exalted in kingship. So that my consultative assemblies, sitting together to care for the people, inspire respect in their hearts when the chief herald sounds the horn, they should deliberate and debate; and so that the council should decide policy properly, I have taught my governors to deliberate and to debate. While the words at their dining tables flow like a river, I tackle crime, so that the foundations are securely established for my wide dominions. I vanquish a city with words as weapons, and my wisdom keeps it subjected just as violence with burning torches would. I have taught them the meaning of the words 'I have no mother'. My words can be words smooth as the finest quality oil; I know how to cool hearts which are hot as fire, and I know how to extinguish a mouth set on fire like a reedbed. I weigh my words against those of the braggart. I am a man of the very highest standards of value. The importance of the humble is of particular value to me, and they cannot be counter-productive to any of my activities. By command of An and by command of Enlil, prayers are said for the life of the Land and for the life of the foreign lands, and I neither neglect them nor allow them to be interrupted.
244-258 - I also know how to serve the gods, and I can cool the hearts of the Anuna gods. I am Culgi, whose thick neck becomes fat (?) in majesty. Grand achievements that I have accomplished which bring joy to my heart I do not cast negligently aside; therefore I give pride of place to progress. I give no orders concerning the development of waste ground, but devote my energies to extensive building plots. I have planted trees in fields and in agricultural land; I devote my powers to dams, , ditches and canals. I try to ensure a surplus of oil and wool. Thanks to my efforts flax and barley are of the highest quality. The thirst and hunger of the gods are a cause of the greatest anxiety to me; I, Culgi, am the life of Sumer.
259-269 - I have no equal among even the most distant rulers, and I can also state that my deeds are great deeds. Everything is achievable by me, the king. Since the time when Enlil gave me the direction of his numerous people in view of my wisdom, my extraordinary power and my justice, in view of my resolute and unforgettable words, and in view of my expertise, comparable to that of Ictaran, in verdicts, my heart has never committed violence against even one other king, be he an Akkadian or a son of Sumer, or even a brute from Gutium.
270-280 - I am no fool as regards the knowledge acquired since the time that mankind was, from heaven above, set on its path: when I have discovered and hymns from past days, old ones from ancient times, I have never declared them to be false, and have never contradicted their contents. I have conserved these antiquities, never abandoning them to oblivion. Wherever the and the sounded, I have recovered all that knowledge, and I have had those songs brilliantly performed in my own good house. So that they should never fall into disuse, I have added them to the singers' repertoire, and thereby I have set the heart of the Land on fire and aflame.
281-296 - Whatever is acquired is destined to be lost. What mortal has ever reached the heavens? At some time in the distant future, a man of Enlil may arise, and if he is a just king, like myself, then let my odes, prayers and learned songs about my heroic courage and expeditions follow that king in his good palace. He should take to heart the benefit that has been conferred on him; he should exalt the power of my odes, absorb the exuberance of my songs, and value highly my great wisdom. Just as a strong person can consider on an equal basis even those things which he has not brought about by his own efforts, let him applaud and welcome my achievements. Let him call upon my good name.
297-307 - But if his heart devises treason against me, and he commits violence against anything of mine, may Nanna then adjudicate against this rebel, and let Utu the torch catch him. Wherever that king's path may lead, his word shall be wiped out. Until he has completed the days of his life, he shall do everything in his power to keep the hymns in their proper form. Through becoming familiar thereby with me, the king, he will speak of me in awed amazement. Because of my extraordinary wisdom and my ancient fame as a master, he should choose my hymns as examples, and himself beget heavenly writings.
308-319 - In the south, in Urim, I caused a House of the Wisdom of Nisaba to spring up in sacrosanct ground for the writing of my hymns; up country in Nibru I established another. May the scribe be on duty there and transcribe with his hand the prayers which I instituted in the E-kur; and may the singer perform, reciting from the text. The academies are never to be altered; the places of learning shall never cease to exist. This and this only is now my accumulated knowledge! The collected words of all the hymns that are in my honour supersede all other formulations. By An, Enlil, Utu and Inana, it is no lie -- it is true!
320-336 - Furthermore no one will assert under oath that to this day there is any mention in my inscriptions of a single city that I have not devastated, or wall that I have not demolished, or land that I have not made tremble like a reed hut, or praise that I have not completely verified. Why should a singer put them in hymns? An eminent example deserves eternal fame. What is the use of writing lies without truth? For me, the king, the singer has recorded my exploits in songs about the strength of the protective deity of my power; my songs are unforgettable, and my words shall not fall into oblivion. I am the best king of the Land. From the very first origins until the full flourishing of mankind, there will never be any king who can measure himself against my achievements whom An will let wear his crown or wield his sceptre from a royal throne.
337-353 - I am gifted with power, insight and wisdom. The high point of my great deeds is the culling of lions before the lance as if they were garden weeds, the snapping of fierce felines like reeds as if under the carding-comb, and the crushing (?) of their throats under the axe as if they were dogs. Great powerful wild cows, indomitable bulls, cattle on their way to their mountain pastures, which were killed in the plain, were the mountains. That the hills were impenetrable and inaccessible -- those are pure lies. Where, in important words on tablets, my wisdom and my power ... He who knows, and does not the truth about me as lies, will applaud and praise me.
354-357 - I am a warrior whose might is enormous might. I am Culgi, whose shadow lies over the mountain lands. I am the king, the weapon and the downfall of rebel lands. Thus I have spread far and wide my everlasting renown.
358-373 - Now, I swear by Utu on this very day -- and my younger brothers shall be witnesses of it in foreign lands where the sons of Sumer are not known, where people do not have the use of paved (?) roads, where they have no access to the written word -- that the firstborn son is a fashioner of words, a composer of songs, a composer of words, and that they will recite my songs as heavenly writings, and that they will bow down before my words as a ...
374-385 - For that house, I am the right man to step over the threshold. I am the man whose name has been chosen by Nanna. I am the steward of Enlil's temple, the domestic slave of An. I am Culgi, and my house E-hursag is the palace of palaces. My royal residence is above all praise; I made it tower up like a lapis-lazuli mountain. Inana, the queen of the gods, the protective deity of my power, has perfected the songs of my might -- the foremost among kings -- in respect of everything in the whole world. It is good to praise me. Praise be to Nisaba.
lugal noun king
mu noun name
níj-úl noun distant time
ud noun day(light)
sud verb to be distant
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
cul-gi noun Culgi
lugal noun king
úrím noun Urim
á noun arm
zá3-mízà-mì2 noun praise
kalag verb to be strong
cìr noun song
gal-an-zu adj wise
níj noun thing
saj noun head
è verb to go out or in
mu noun name
dá-rí adj eternal
cag4-bal-bal noun descendant
ejer noun back
ud noun day(light)
cu noun hand
bal verb to turn over
kalag verb to be strong
dumu noun child
nín-súmún noun Ninsumun
jéctúg noun ear
ejer noun back
igi noun eye
de6 verb to carry
á noun arm
cìr noun song
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
dím-má noun reasoning
níj noun thing
sag9 verb to be good
cag4 noun heart
DU verb DU
ní-bí pronoun itself, themselves
bùlùj verb to flourish
lugal noun king
nin noun lady
tud verb to give birth
cul-gi noun Culgi
dumu-gir15 noun citizen
cag4 noun heart
zid adj right
nam noun destiny
dùg verb to be good
tar verb to cut
tur verb to be small
é-dúb-bá-á noun scribal school
dub noun tablet
ki-en-gi noun Sumer
ki-uri noun Akkad
nam-dub-sar noun scribe's craft
zu verb to know
nam-dumu-gir15 noun citizenship
jé6 pronoun I
im noun clay
sar verb to write
nam-dub-sar noun scribe's craft
ki noun place
nam-kug-zu noun wisdom
noun person
jen verb to go
zìg verb to rise
jar verb to place
cudum noun reckoning
níj-cíd noun calculation
zag noun side
til verb to complete
nanibgal noun Nanibgal
sig7 verb to be green
nisaba noun Nisaba
jéctúg noun ear
jizzal noun hearing
cu noun hand
dajal verb to be wide
dug4 verb to say
dub-sar noun scribe
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
níj noun thing
dib verb to pass
sa noun sinew
nemurx noun leopard
zìg verb to rise
ni-is-ku noun choice steed
kac4 verb to run
kalag verb to be strong
dug4 verb to say
cag4 noun heart
an noun An
húl verb to be happy
de6 verb to carry
a-la noun exuberance
én-líl noun Enlil
noun voice
zid adj right
verb to pour
nám-sí-sá noun justness
jidru noun sceptre
cúm verb to give
noun neck
kur noun (mountain) land
jìrì noun foot
gub verb to stand
tukul noun weapon
mu noun name
sig verb to be low
jál verb to be (located)
ágá3-káràgà-kàr2 noun conquering
sig10 verb to place
igi-nim noun upper land
jál verb to be (located)
noun battle
cen noun combat
è verb to go out or in
ki noun place
dug4 verb to say
én-líl noun Enlil
ama noun mother
érín noun group of people
igi noun eye
jen verb to go
igi-bar-ra noun scout
a-cag4 noun field
zalag verb to be shining
jé6 pronoun I
tukul noun weapon
a-la noun exuberance
jar verb to place
cukur noun lance
má-sá-túm noun lance?
jál verb to be (located)
dá-lú-úc noun sling
á-ság3à2-sàg noun slingstone
zu verb to know
im-dug noun sling pellet
im-lag noun pellet
hul verb to be bad
sàg verb to beat
mir noun north wind
im noun rain(storm)
né3-jálnè-jàl2 adj mighty
dal verb to fly
cag4 noun heart
dab5 verb to seize
dib verb to pass
noun fear(someness)
kur noun (mountain) land
cúm verb to give
cec noun brother
gu5-li noun friend
cul noun young man
utu noun Utu
ki noun place
zí-cág4-jál adj life-giving
igi noun eye
du8 verb to spread
cul-gi noun Culgi
dalla verb to be bright
è verb to go out or in
inim noun word
bal verb to turn over
dijir noun deity
igi noun eye
sag9 verb to be good
noun battle
cul noun young man
utu noun Utu
kur noun (mountain) land
ki noun place
áj verb to measure
lamma noun guardian deity
tukul noun weapon
inim noun word
kalag verb to be strong
LALA
dug4 verb to say
noun battle
jic noun tree
jic noun tree
verb to hang
utu noun Utu
jé6 pronoun I
è verb to go out or in
tukul noun weapon
igi-nim noun upper land
dùg verb to be good
tar verb to cut
sig verb to be low
elam noun Elam
noun voice
jic noun tree
ús verb to be adjacent
ki-bal noun rebel land
tukul noun weapon
a-na pronoun what(ever)
zìg verb to rise
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
ce noun barley
sahar noun earth
ki-en-gi noun Sumer
ki-uri noun Akkad
du8 verb to spread
níj noun thing
ak verb to do
ní-bí pronoun itself, themselves
bùlùj verb to flourish
kalag verb to be strong
mu noun name
á noun arm
sud verb to be distant
jéctúg noun ear
níj noun thing
galam verb to be skilful
sug4 verb to be full
a-na pronoun what
níj noun thing
ka noun mouth
dib verb to pass
nu negator not
nam-nun noun princeliness
jen verb to go
númún noun alfalfa
jic noun tree
hul verb to be bad
númún noun alfalfa
jic noun tree
hul verb to be bad
zukum verb to tread (down)
til-lu-ug noun elephant
til-lu-ug noun elephant
níj-zí-jál noun living creature
edin noun open country
dab5 verb to seize
ur-mah noun lion
ug noun lion
ucumgal noun type of serpent
edin noun open country
me-ta adv type of time and place adverbial
te verb to approach
me-a adv where
jen verb to go
noun voice
nam-ur-saj noun heroism
edin noun open country
sà-dù noun type of net
jen verb to go
ce-er-tab noun type of enclosure
èn-nù-ùj noun guard
ak verb to do
á noun arm
jíc-lá noun battle
ak verb to do
tukul noun weapon
cub verb to fall
ud noun day(light)
noun tooth
sis verb to be bitter
cukur noun lance
zi noun life (breath)
jar verb to place
zá-pá-áj noun noise
gaba noun chest
zìg verb to rise
jé6 pronoun I
tuc verb to sit
jen verb to go
ur-saj noun hero
ur-saj noun hero
gaz verb to strike (dead)
edin noun open country
níj noun thing
ul4 verb to hasten
ak verb to do
noun voice
cubtum6 noun dwelling
ki noun place
jìrì noun foot
kud verb to cut
edin noun open country
sig9 verb to be silent
tùr noun animal stall
amac noun sheepfold
ki noun place
saj noun head
búr verb to release
sipad noun shepherd
íldúm noun (social) group
su noun flesh
dùg verb to be good
ud noun day(light)
me-ta adv type of time and place adverbial
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
ga-nam adv moreover
1 numeral 1
sig10 verb to place
noun person
dug4 verb to say
ur-mah noun lion
tukul noun weapon
til verb to complete
á-rá noun times
zag noun side
cid verb to count
zu verb to know
níj noun thing
ak verb to do
ní-bí pronoun itself, themselves
bùlùj verb to flourish
kalag verb to be strong
mu noun name
á noun arm
sud verb to be distant
jéctúg noun ear
níj noun thing
galam verb to be skilful
sug4 verb to be full
a-na pronoun what
níj noun thing
ka noun mouth
dib verb to pass
nu negator not
cul-gi noun Culgi
dijir noun deity
nam-juruc noun manliness
saj-kal adj foremost
érín noun group of people
tir noun bow
sa noun sinew
verb to equal
ti noun arrow
galam verb to be skilful
gíd verb to be long
níj noun thing
cu noun hand
numeral 2
á noun arm
ri verb to direct
gag-pan noun type of arrow
ri verb to direct
am noun wild bull
gal verb to be big
gud noun bull
an noun heaven
súmún noun wild cow
alim noun bison
noun voice
verb to pour
kúr-úr noun foot(hill) of mountain
saj noun head
bal verb to turn over
á noun arm
né3-jálnè-jàl2 adj mighty
ti noun arrow
noun tooth
ri verb to direct
ù conj and
ur5 pronoun that
níj noun thing
la-ga noun criminal
dím verb to create
zi noun life (breath)
edin noun open country
cub verb to fall
àn-zà-gàr noun (fortified) tower
libir verb to be old
cub verb to fall
saj noun head
nàjà noun pestle
hul verb to be bad
ki noun place
tag verb to touch
ance noun donkey
edin noun open country
és-ád noun trap
verb to lie down
noun (water) hole
ba-al verb to dig
gág-ú-tág-gá noun type of arrow
gíd verb to be long
gaba-ri noun equal
dùb noun knee
búr verb to release
gaz verb to strike (dead)
tur verb to be small
dùr noun young donkey
sal verb to be thin
gaz verb to strike (dead)
níjín verb to go around
ceg9-bar noun fallow deer?
né3-jálnè-jàl2 adj mighty
edin noun open country
kac4 verb to run
dug4 verb to say
ur5 noun liver
gag noun peg
verb to hang
á noun arm
1 numeral 1
zìg verb to rise
ki noun place
ha-za verb to hold
gag-pan noun type of arrow
noun tooth
kécé verb to bind
na-me pronoun any
im-ri-a noun clan
1 numeral 1
noun person
è verb to go out or in
nitah noun male
igi noun eye
AB-ru-um noun meaning unknown
ki-iz-ru-um noun band of soldiers
DU verb DU
ilar noun throwing stick
sàg verb to beat
gal-zu adj skilful
jic-nu11 noun light
an noun heaven
cu noun hand
bar verb to set aside
kac4 verb to run
dug4 verb to say
níj noun thing
ra verb to beat
ki noun place
zìg verb to rise
níj-gún-ná noun equipment
da noun side
dug4 verb to say
ellag noun ball?
níj noun thing
an noun heaven
dirig verb to be superior
túg noun garment
ra verb to beat
níj-úr-límmú noun four-legged creature
nim noun lightning
jír verb to flash
á-ság3à2-sàg noun slingstone
cub verb to fall
cul-gi noun Culgi
dùb noun knee
cu noun hand
bar verb to set aside
mác noun (kid) goat
dab5 verb to seize
á noun arm
níj noun thing
na-me pronoun any
dab5 verb to seize
ma-ga-tum noun meaning unknown
cúm verb to give
kì-jìrì-jèn-nà noun expedition
níj noun thing
jar verb to place
edin noun open country
jen verb to go
níj noun thing
verb to hang
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
dumu noun child
níj noun thing
5 numeral 5
níj noun thing
10 numeral 10
jé6 pronoun I
níj noun thing
ak verb to do
ní-bí pronoun itself, themselves
bùlùj verb to flourish
kalag verb to be strong
mu noun name
á noun arm
sud verb to be distant
jéctúg noun ear
níj noun thing
galam verb to be skilful
sug4 verb to be full
a-na pronoun what
níj noun thing
ka noun mouth
dib verb to pass
nu negator not
lugal noun king
ur-saj noun hero
cu noun hand
du7 verb to be perfect
kalam noun the Land
kúr verb to be different
cul-gi noun Culgi
nír-jál adj authoritative
usu noun strength
gal verb to be big
kalag verb to be strong
níj noun thing
saj noun head
gen6 verb to be firm
níj-húl noun evil action
zu verb to know
íd noun watercourse
má-gúr8 noun processional boat
noun neck
jar verb to place
ance noun donkey
érín noun yoke (team)
zi noun life (breath)
cub verb to fall
cec noun brother
gu5-li noun friend
cul noun young man
utu noun Utu
zag noun side
pirij noun lion
gub verb to stand
ance noun donkey
sahar noun earth
verb to hang
ug noun lion
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
kuc7 noun (horse) groom
sag9 verb to be good
dùr noun young donkey
kac4 verb to run
noun strength
silig verb to cease
kac4 verb to run
è verb to go out or in
dùb noun knee
kúc verb to be tired
nam-te noun fear
jál verb to be (located)
i-si-ic noun tears (of joy)
gu4-ud verb to jump on
inim noun word
níj noun thing
ka noun mouth
cub verb to fall
zá3-mízà-mì2 noun praise
di noun (law)suit
níj-gén6-ná noun constancy
ka noun mouth
jál verb to be (located)
mác-cú-gíd-gíd noun diviner
dadag verb to be bright
jìrì-jèn-nà noun procedure
inim noun word
uzu-ga noun entrail omen
nin-tur5 noun Nintur
jé6 pronoun I
cu-luh noun ritual cleansing
nam-icib noun type of priestcraft
cu noun hand
du7 verb to be perfect
en noun high priest(ess)
zá3-mízà-mì2 noun praise
dug4 verb to say
ji6-par4 noun cloister
huj verb to hire
lú-máh noun type of priest
nin-dijir noun type of priestess
cag4 noun heart
kug adj shining
pàd verb to find
sig verb to be low
saj noun head
jar verb to place
nim noun upper (land)
ágá3-káràgà-kàr2 noun conquering
sig10 verb to place
é noun house(hold)
cu-nir noun (divine) standard
jál verb to be (located)
taka4 verb to leave behind
jíc-gíd-dá noun type of spear?
a noun water
noun battle
tu5 verb to wash
ki-bal noun rebel land
noun advice
galam verb to be skilful
jar verb to place
inim noun word
dijir noun deity
níj noun thing
kal verb to be rare
sila4 noun lamb
babbar adj white
udu noun sheep
kíj-gí4-á noun messenger
inim-jar noun (oracular) utterance
jar verb to place
ki noun place
mu noun name
pàd verb to find
a noun water
eca noun type of flour
verb to pour
inim noun word
sízkúr noun prayer
udu noun sheep
sa noun sinew
gi4 verb to return
mác-cú-gíd-gíd noun diviner
ná-já-áh noun fool
u6 noun wonder
dug4 verb to say
udu noun sheep
sa noun sinew
gi4 verb to return
cu noun hand
dab5 verb to seize
sag9 verb to be good
hul verb to be bad
ha-za verb to hold
cag4 noun heart
zalag verb to be shining
ní-jú10 pronoun myself
igi noun eye
jen verb to go
lugal noun king
cag4 noun heart
udu noun sheep
1 numeral 1
á noun arm
áj verb to measure
níj noun thing
kí-cár noun totality
igi noun eye
du8 verb to spread
níj noun thing
ak verb to do
ní-bí pronoun itself, themselves
bùlùj verb to flourish
kalag verb to be strong
mu noun name
á noun arm
sud verb to be distant
jéctúg noun ear
níj noun thing
galam verb to be skilful
sug4 verb to be full
a-na pronoun what
níj noun thing
ka noun mouth
dib verb to pass
nu negator not
cul-gi noun Culgi
lugal noun king
úrím noun Urim
ù conj and
nam-nar noun musician's craft
noun neck
cúm verb to give
níj noun thing
na-me pronoun any
gib verb to lie across (obstructively)
tigi noun type of instrument and composition
a-da-ab noun type of drum and composition
nam-nar noun musician's craft
cu noun hand
du7 verb to be perfect
bùrù verb to penetrate
dajal verb to be wide
zu verb to know
jic noun tree
cú-kár noun implement
cag4 noun heart
dab5 verb to seize
si noun horn
ak verb to do
á noun arm
gaz verb to strike (dead)
zìg verb to rise
verb to cover
jic noun tree
hur verb to scratch
gú-úc noun type of instrument
zá3-mízà-mì2 noun lyre
kam verb to tune?
sag9 verb to be good
zu verb to know
sa-ec noun type of instrument
ù conj and
cag4 noun heart
nam-nar noun musician's craft
cag4 noun heart
du-bu-ul verb to stir?
zu verb to know
mí-rí-túm noun type of instrument
níj noun thing
é noun house(hold)
sig9 verb to be silent
cu noun hand
gíd verb to be long
al-jar noun type of instrument
sá-bí-túm noun type of instrument
dím verb to create
lugal noun king
aga noun crown
cu-si noun finger
zu verb to know
úr-zá-bá-bí-túm noun type of instrument
har-har noun type of instrument
za-na-ru noun type of instrument
ur-gu-la noun type of instrument
dím3-lú-má-gúr8-rádìm-lù2-mà2-gùr8-rà noun type of instrument
ne-en pronoun this
noun voice
è verb to go out or in
dumu noun child
nar noun musician
cu noun hand
tam verb to be clean
jìc-gù-dì noun musical instrument
jic noun tree
tuku verb to have
ki noun place
noun person
DU verb DU
XbrXbr
dug4 verb to say
cag4 noun heart
zu verb to know
níj noun thing
ud noun day(light)
cu noun hand
jál verb to be (located)
jar verb to place
ad noun voice
pàd verb to find
gíd verb to be long
tu-lu verb to be loose
gen6 verb to be firm
cu noun hand
è verb to go out or in
gi-di noun type of wind instrument
gi noun reed
sipad noun shepherd
dug4 verb to say
cumun-ca4 noun type of composition
mur noun growl
ca4 verb verb part of multiword verb
i-si-ic noun tears (of joy)
jar verb to place
cag4 noun heart
gen6 verb to be firm
saj noun head
ús verb to be adjacent
zu verb to know
húl verb to be happy
dùg verb to be good
giri17-zal noun joy
nam-nun noun princeliness
ud noun day(light)
zal verb to pass
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
jéctúg noun ear
jar verb to place
níj noun thing
níj noun thing
igi noun eye
níjín verb to go around
zag noun side
nàm-tìl noun life
saj noun head
gi4 verb to return
noun bile
kur noun (mountain) land
nám-gú-ká noun submission
noun person
taka4 verb to leave behind
kalag verb to be strong
noun strength
nír-jál adj authoritative
mu noun name
mah verb to be majestic
nír-jál adj authoritative
níj noun thing
gal verb to be big
a-na-ac adv why
verb to hang
ama noun mother
ugu verb to give birth
nín-súmún noun Ninsumun
ama noun mother
tud verb to give birth
húl verb to be happy
dùg verb to be good
à-sìlà-jàr-rà noun afterbirth
noun (loving) care
dug4 verb to say
níj-lúl noun lie
ka noun mouth
jál verb to be (located)
munus noun woman
tur verb to be small
cu noun hand
bar verb to set aside
é-gál noun palace
níj-húl-lá noun joy
ud noun day(light)
zal verb to pass
cul-gi noun Culgi
tìl verb to live
ud noun day(light)
sud verb to be distant
níj noun thing
gal verb to be big
lugal noun king
ud noun day(light)
nam noun destiny
tar verb to cut
tìl verb to live
ur5 noun liver
sag9 verb to be good
níj noun thing
gal verb to be big
igi noun eye
utu noun Utu
dumu noun child
nin-gal noun Ningal
verb to hang
lugal noun king
ud noun day(light)
tìl verb to live
sud verb to be distant
mu noun name
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
cìr noun song
dùg verb to be good
cìr noun song
zu verb to know
inim noun word
zu verb to know
níj noun thing
saj noun head
gi4 verb to return
mul-an noun heavenly star
noun fear(someness)
saj-ki noun forehead
é-gál noun palace
gen6 verb to be firm
saj-gag noun (cuneiform) wedge
gi-nindan noun measuring rod
iri noun town
verb to erect
noun fear(someness)
saj-ki noun forehead
jál verb to be (located)
kur noun (mountain) land
kab noun nose rope
jál verb to be (located)
noun fear(someness)
me-lem4 noun (awesome) radiance
kár noun implement
sig10 verb to place
cu noun hand
ràb noun shackle
kalam noun the Land
jál verb to be (located)
nam-tag noun sin
sàg verb to beat
du8 verb to spread
zu verb to know
inim noun word
gal verb to be big
silim verb to be healthy
jál verb to be (located)
a noun water
è verb to go out or in
noun voice
gal verb to be big
ud noun storm
gal verb to be big
ud noun day(light)
a noun water
XX
XX
hi-il-zum noun fortress
dab5 verb to seize
elam noun Elam
XX
á-jál adj strong
inim noun word
gaba-ri noun equal
zu verb to know
dumu noun child
ki-en-gi noun Sumer
numun noun seed
jé6 pronoun I
ur-saj noun hero
ki-en-gi noun Sumer
ur-saj noun hero
jé6 pronoun I
-kàm-mà numeral 3rd
noun person
kur noun (mountain) land
ku10-ku10 verb to be dark
jé6 pronoun I
noun voice
verb to pour
4-kam-ma numeral 4th
mar-tu noun Martu
noun person
kur noun (mountain) land
AA
XX
XbrXbr
eme noun tongue
bal verb to turn over
gub verb to stand
jé6 pronoun I
eme noun tongue
inim noun word
kìlìb noun entirety
5-kam-ma numeral 5th
su-bir4 noun Subir
U.NAM.KUR noun meaning unknown
noun voice
ra verb to beat
eme noun tongue
dumu noun child
iri noun town
dug4 verb to say
inim noun word
kar verb to flee
di noun (law)suit
ki-en-gi noun Sumer
5 numeral 5
eme noun tongue
gi4 verb to return
é-gál noun palace
kac4 verb to run
inim noun word
bal verb to turn over
eme noun tongue
verb to erect
di-til-la noun completed court case
cag4 noun heart
uc noun foundation
gu7 verb to eat
gal-zu adj skilful
nam-lugal noun kingship
án-tá-jál adj exalted
unken noun assembly
jar verb to place
ùj noun people
saj noun head
sig10 verb to place
nijir noun herald
gal verb to be big
si noun horn
noun voice
SASA
noun voice
noun fear(someness)
cag4 noun heart
cub verb to fall
ad noun voice
gi4 verb to return
inim noun word
cár verb to be numerous
pú-úh-rú-úm noun assembly
nam noun destiny
tar verb to cut
cagina noun general
ad noun voice
gi4 verb to return
zu verb to know
inim noun word
cár verb to be numerous
zu verb to know
inim noun word
íd noun watercourse
únú noun (dining) hall
suh verb to choose
cer7-da noun crime
saj noun head
de6 verb to carry
ma-da noun land
gal verb to be big
suhuc noun foundation
gen6 verb to be firm
inim noun word
tukul noun weapon
iri noun town
de6 verb to carry
nam-kug-zu noun wisdom
gam verb to bow down
nam-kalag-ga noun strength
saj-izi noun torch
bar7 verb to burn
ama noun mother
tuku verb to have
me verb to be
cag4 noun heart
inim noun word
zu verb to know
inim noun word
saj noun head
ì noun fatty substance
li adj fine
inim noun word
cag4 noun heart
izi noun fire
bar7 verb to burn
sed4 verb to be cold
zu verb to know
ka noun mouth
jic-gi noun reedbed
izi noun fire
cúm verb to give
ten verb to extinguish
zu verb to know
inim noun word
lú-íním-má noun witness
dirig verb to be superior
ki noun place
verb to hang
níj noun thing
kal verb to be rare
jé6 pronoun I
noun person
sun5 verb to be humble
dugud verb to be heavy
saj noun head
kal verb to be rare
níj noun thing
na-me pronoun any
kár verb to blow
inim noun word
an noun An
inim noun word
én-líl noun Enlil
zi noun life (breath)
kalam noun the Land
zi noun life (breath)
kur noun (mountain) land
giri17 noun nose
cu noun hand
jál verb to be (located)
dijir noun deity
gub verb to stand
zu verb to know
a-nun-na noun Anuna
cag4 noun heart
sed4 verb to be cold
zu verb to know
cul-gi noun Culgi
nam-nun noun princeliness
noun neck
gal verb to be big
pec verb to be thick
níj noun thing
gal verb to be big
jál verb to be (located)
cag4 noun heart
húl verb to be happy
jál verb to be (located)
níj noun thing
bar noun outside
cub verb to fall
ur5 pronoun that
gíd verb to be long
saj noun head
jál verb to be (located)
á noun arm
ki-lul-la noun place of iniquity
áj verb to measure
à-gàr noun meadow
gal verb to be big
noun neck
cúm verb to give
gáná noun field
gáná noun field
zid adj right
jic noun tree
verb to erect
du6 noun (ruin) mound
saj noun head
ég noun embankment
pa5 noun canal
á noun arm
cúm verb to give
ì noun fatty substance
gal verb to be big
siki noun hair
gal verb to be big
gu noun (flax) thread
nam noun destiny
mah verb to be majestic
ce noun barley
nam noun destiny
mah verb to be majestic
énmén noun thirst
cag4-jar noun hunger
dijir noun deity
cag4-zarah noun heartache
gal verb to be big
cul-gi noun Culgi
zi noun life (breath)
ki-en-gi noun Sumer
lugal noun king
bad verb to open
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
dug4 verb to say
níj noun thing
níj noun thing
gal verb to be big
lugal noun king
a-na pronoun what
cu noun hand
te verb to approach
jéctúg noun ear
á noun arm
dirig verb to be superior
nám-sí-sá noun justness
inim noun word
gen6 verb to be firm
níj noun thing
ha-lam verb to be lost
ictaran noun Ictaran
gal-zu adj skilful
én-líl noun Enlil
á noun arm
ùj noun people
lu verb to be abundant
áj verb to measure
ki-uri noun Akkad
me verb to be
dumu noun child
ki-en-gi noun Sumer
me verb to be
ki noun place
gu-ti-um noun Gutium
noun person
i-utu noun (cry of) complaint
me verb to be
lugal noun king
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
1 numeral 1
cag4 noun heart
níj-á-zíg3nìj2-à2-zìg noun violent action
de6 verb to carry
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
ús verb to be adjacent
an noun heaven
sig10 verb to place
jéctúg noun ear
dab5 verb to seize
ná-já-áh noun fool
dug4 verb to say
èn-dù noun song
ud-bi-ta noun former days
libir verb to be old
úl-lé-á noun distant time
tigi noun type of instrument and composition
za-am-za-am noun type of instrument and composition
cu noun hand
de6 verb to carry
ud noun day(light)
na-me pronoun any
lul verb to be false
pàd verb to find
ka noun mouth
gi4 verb to return
níj noun thing
libir verb to be old
en noun lord
tar verb to cut
cub verb to fall
cúm verb to give
tigi noun type of instrument and composition
za-am-za-am noun type of instrument and composition
ki noun place
dug4 verb to say
níj noun thing
na-me pronoun any
jéctúg noun ear
ús verb to be adjacent
cír3-gíd-dácìr-gìd2-dà noun type of composition
é noun house(hold)
dùg verb to be good
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
níj noun thing
cu noun hand
cub verb to fall
cu noun hand
nam-nar noun musician's craft
verb to hang
cag4 noun heart
kalam noun the Land
izi noun fire
zal verb to pass
ak verb to do
a-na pronoun what
tuku verb to have
ur5 pronoun that
hul verb to be bad
a-ba pronoun who
nàm-tìl noun life
an noun heaven
è verb to go out or in
ud noun day(light)
me-ta adv type of time and place adverbial
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
noun person
én-líl noun Enlil
zìg verb to rise
tukum-bi conj if
jé6 pronoun I
lugal noun king
noun (loving) care
cùdù noun prayer
cìr noun song
nam-kug-zu noun wisdom
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
kì-jìrì-jèn-nà noun expedition
lugal noun king
é-gál noun palace
dùg verb to be good
ús verb to be adjacent
níj noun thing
dùg verb to be good
cag4 noun heart
gíd verb to be long
noun (loving) care
usu noun strength
zìg verb to rise
cìr noun song
a-la noun exuberance
de6 verb to carry
jéctúg noun ear
gal verb to be big
kalag verb to be strong
níj noun thing
sig10 verb to place
ki noun place
á noun arm
jál verb to be (located)
níj-nám pronoun anything
cu noun hand
sàg verb to beat
mé-téc noun praise
i verb to bring out
mu noun name
dùg verb to be good
pàd verb to find
tukum-bi conj if
cag4 noun heart
níj-érím noun fraudulent action
de6 verb to carry
níj noun thing
na-me pronoun any
saj noun head
sàg verb to beat
noun person
á noun arm
zìg verb to rise
nanna noun Nanna
di noun (law)suit
dug4 verb to say
utu noun Utu
saj-izi noun torch
cu noun hand
dab5 verb to seize
lugal noun king
kì-jìrì-jèn-nà noun expedition
jen verb to go
inim noun word
zé-ér verb to tear out
til verb to complete
ud noun day(light)
tìl verb to live
níj noun thing
usu noun strength
ak verb to do
èn-dù noun song
me noun essence
de6 verb to carry
lugal noun king
zu verb to know
níj-mé-jár noun silence
noun voice
verb to pour
jéctúg noun ear
dirig verb to be superior
um-mi-a noun scholar
mu noun name
libir verb to be old
níj-úmún-á noun example
èn-dù noun song
pàd verb to find
mul-an noun heavenly star
tud verb to give birth
sig verb to be low
úrím noun Urim
ki noun place
sikil verb to be pure
verb to grow
é-JECTUG.NISABA noun E-GECTUG.NISABA
mul verb to radiate
èn-dù noun song
nim noun upper (land)
nibru noun Nibru
ki-gal noun pedestal
gub verb to stand
cùdù noun prayer
é-kúr noun E-kur
ki noun place
ús verb to be adjacent
dub-sar noun scribe
gub verb to stand
cu noun hand
dab5 verb to seize
nar noun musician
gub verb to stand
noun voice
verb to pour
é-dúb-bá-á noun scribal school
dá-rí adj eternal
hur adv ever
kúr verb to be different
kí-úmún noun place of learning
dá-rí adj eternal
hur adv ever
silig verb to cease
jéctúg noun ear
dab5 verb to seize
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
ne-en pronoun this
ur5 pronoun that
níj noun thing
ka noun mouth
dib verb to pass
kí-cár noun totality
jìrì-jèn-nà noun procedure
inim noun word
èn-dù noun song
a-na pronoun what(ever)
jál verb to be (located)
an noun An
én-líl noun Enlil
utu noun Utu
inana noun Inana
lul verb to be false
me verb to be
gen6 verb to be firm
ù conj and
nám-érím noun oath
noun person
dug4 verb to say
ud noun day(light)
ne-en pronoun this
mu-sar-ra noun royal inscription
iri noun town
gul verb to destroy
bàd noun wall
sig10 verb to place
kur noun (mountain) land
gi-sig noun type of fence
dúb verb to tremble
ár noun praise
zag noun side
til verb to complete
a-na-gin7 adv how
nar noun musician
èn-dù noun song
jar verb to place
níj-úmún-á noun example
saj-kal adj foremost
mu noun name
dá-rí adj eternal
níj-lúl noun lie
níj-gén6-ná noun constancy
me verb to be
sar verb to write
a-na-gin7 adv how
lugal noun king
á noun arm
lamma noun guardian deity
kalag verb to be strong
cìr noun song
kì-jìrì-jèn-nà noun expedition
nar noun musician
jar verb to place
èn-dù noun song
níj noun thing
ha-lam verb to be lost
inim noun word
níj noun thing
ka noun mouth
cub verb to fall
jé6 pronoun I
lugal noun king
kalam noun the Land
dùg verb to be good
numun noun seed
i verb to bring out
zag noun side
ùj noun people
lu verb to be abundant
lugal noun king
níj noun thing
níj noun thing
sig10 verb to place
aga noun crown
an noun An
íl verb to raise
jidru noun sceptre
barag noun dais
nam-lugal noun kingship
èd verb to go down or up
kalag verb to be strong
nam-kug-zu noun wisdom
jéctúg noun ear
cúm verb to give
níj noun thing
gal verb to be big
zag noun side
til verb to complete
pirij noun lion
igi noun eye
cukur noun lance
ga-rac noun leek
cab verb to slash
nemurx noun leopard
cu noun hand
zìg verb to rise
igi noun eye
gá-ríg-ák noun carding comb
gi noun reed
ca5-ca5 verb to break
zi noun life (breath)
ur-gir15 noun domestic dog
dur10 noun type of axe
NENE
súmún noun wild cow
usu noun strength
gal verb to be big
gud noun bull
á noun arm
gi4 verb to return
gud noun bull
kur noun (mountain) land
DU verb DU
edin noun open country
gaz verb to strike (dead)
kur noun (mountain) land
cu noun hand
bal verb to turn over
hur-saj noun mountain (range)
níj noun thing
cag4 noun heart
gíd verb to be long
cag4 noun heart
cu noun hand
te verb to approach
ak verb to do
inim noun word
DU verb DU
i-gi4-in-zu adv as it were
lul verb to be false
me verb to be
ki noun place
nam-dub noun writing
inim noun word
dugud verb to be heavy
nam-kug-zu noun wisdom
nam-kalag-ga noun strength
á noun arm
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
ki noun place
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
zu verb to know
XX
níj-gén6-ná noun constancy
níj-lúl noun lie
cu noun hand
téc noun unity
rú-gú verb to face
ka noun mouth
tar verb to cut
si-il verb to split apart
ur-saj noun hero
kalag verb to be strong
kalag verb to be strong
rib verb to be outstanding
cul-gi noun Culgi
jissu noun (protective) shade
kur noun (mountain) land
verb to hang
lugal noun king
tukul noun weapon
a-RU-ub noun pitfall
ki-bal noun rebel land
jé6 pronoun I
mu noun name
dá-rí adj eternal
á noun arm
gal verb to be big
sud verb to be distant
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
utu noun Utu
ud noun day(light)
ne-en pronoun this
kur noun (mountain) land
dumu noun child
ki-en-gi noun Sumer
zu verb to know
sá-dúr noun bottom
kaskal noun (high)way
cu noun hand
jál verb to be (located)
zag noun side
ka-inim-ma noun eloquence
noun person
gub verb to stand
cec noun brother
di4-di4 verb to be small
lú-íním-má noun witness
dumu-saj noun first-born (child)
inim noun word
tud verb to give birth
cìr noun song
kad4 verb to bind together
inim noun word
kad4 verb to bind together
cìr noun song
mul-an noun heavenly star
noun voice
verb to pour
inim noun word
XX
ki noun place
tag verb to touch
buru5 noun sparrow?
DU verb DU
dug4 verb to say
zag noun side
til verb to complete
XX
nír-jál adj authoritative
zu verb to know
JARGAR
sud verb to be distant
XX
XX
XX
XX
XX
jé6 pronoun I
XX
XX
XX
tag verb to touch
é noun house(hold)
noun person
kun4 noun stair(way)
dib verb to pass
noun person
mu noun name
pàd verb to find
nanna noun Nanna
saj noun head
ús verb to be adjacent
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
ama-a-tud noun house-born slave
an noun An
cul-gi noun Culgi
é noun house(hold)
é-húr-sáj noun E-hursag
é-gál noun palace
é-gál noun palace
ki-tuc noun dwelling place
nam-lugal noun kingship
zá3-mízà-mì2 noun praise
gal verb to be big
hur-saj noun mountain (range)
zà-gìn noun lapis lazuli
galam verb to be skilful
inana noun Inana
nin noun lady
dijir noun deity
á noun arm
lamma noun guardian deity
kalag verb to be strong
cìr noun song
lugal noun king
dirig verb to be superior
níj noun thing
kí-cár noun totality
cu noun hand
du7 verb to be perfect
zá3-mízà-mì2 noun praise
dùg verb to be good
nisaba noun Nisaba
zá3-mízà-mì2 noun praise