Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Culgi (Culgi C) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - lugal-me-èn am á pàd-da-me-èn pirij ka du8-ha-me-èn
2 - cul-gi-me-èn am á pàd-da-me-èn pirij ka du8-ha-me-èn
3 - ud gal an-ta cu ba-ra-gin7 me-lem4 sud-sud-me-èn
4 - a zid níndá saj bar gùn-gùn-me-èn
5 - lugal áb-cilam-e tud-da ì ga-a ne-ha-me-èn
6 - amar áb bábbár-ra pec-ca tùr-ra bùlùj-já-me-èn
7 - túg-bà1 kún-kún mur10 ù-luh-ha sud-sud KA-KA-e du7-me-èn
8 - sipad zid níj-si-sá-da húl-la
9 - níj-érím-ma ùsàn bar-ús-bi jé6 in-ga-me-èn
10 - á pirij-pirij ur-saj mè-a gaba-ri nu-tuku-me-èn
11 - zag sag9-sag9 pirij cu zìg-ga tukul-e hé-du7-me-èn
12 - cítá za-gìn silig-ga cu du8
13 - cu-si gíd-gíd níj-kécé bad-bad jírí nagga ù-sar ak-me-èn
14 - huc-huc gaba-jál-bi
15 - cen-cen-na eme sud-sud-e-me-èn
16 - muc-huc kur-re eme éd-dè-me-èn
17 - ucumgal lú-cè kúr di-me-èn
18 - ur-saj-me-èn mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
19 - sipad-me-èn cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
20 - zà-mí gal-gal dug4-ga du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
21 - nam-lú-a mu-èd-dè-na-ta
22 - amar gud mu hé-jál-la-ka tud-da
23 - ud nam-hé dug4-ga ga zid gu7-a-me-èn
24 - saj-ju10 men-na dalla im-ma-ni-è
25 - iri-ju10 (d)utu-gin7 ba-ta-è-èn cag4-ba ki bí-lá
26 - é-temen-ní-gùrù me ki ús-sa
27 - gug-a nam-nun-ni mu-ni-íb-si-nam
28 - saj mu-tag cu-luh nam-lugal-lá-ka cu gal mu-ni-du7
29 - eridug(ki)-ta a nam-icib-ba-ka ní-ju10 mi-ni-dadag
30 - jèctùg 7-bi mu-da-súg-súg-ge-éc
31 - cag4 túg-bà1 hi-li gùrù-gùrù-me-èn
32 - ur-saj-me-èn mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
33 - sipad-me-èn cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
34 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
35 - é jèctùg igi-jál kalam-ma-ka
36 - cul-gi lugal ki-en-gi-ra-me-èn úmún zid ak-me-èn
37 - cu-ju10-ù gi kug-ga
38 - IM JAR sig-a-da di-di
39 - kúr-kúr-ra ad ca já-já-já
40 - KAX-KAX DI ak gu-gin7 si-il-si-lé-bi
41 - X (X) níj-gur11 an-ga-lam-ma-cè dal-la-bi
42 - X kug gáná kug-ga éc za-gìn a-cag4-ge ra-ra-da
43 - buru14 hé-jál-la cu íl-íl-da
44 - gu saj ce saj-já GU7 DI-bi
45 - al ù-cub á-ba jic já-já jic-hur uc ki tag
46 - mac-dàrà ki-gal-lum-ma saj tag-ga cu gal du7-a-me-èn
47 - dub za-gìn-na pa mu-ni-è
48 - cudum níj-cid jic-hur kalam-ma-ka
49 - igi-jál cúm-mu-bi á-bi-cè in-ga-zu
50 - ur-saj-me-èn mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
51 - sipad-me-èn cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
52 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
53 - ka sag9 nundum-ma-na tìl-la-me-èn
54 - cag4-ju10 dub gal-gal jic-hur X X
55 - inim-ma muc-bi
56 - DI á-jál-la-ta X X á-bi-cè in-ga-zu
57 - pu-hu-ru-um ki ad mah gi4-gi4-da
58 - ùj saj gíg si-a-já
59 - sukkal-e inim kur-kur-ra jic la-la-da-bi
60 - inim zu unken-ta igi saj-já
61 - gud saj ki X ka téc-cè tag-tag-gin7
62 - gaba-ri inim-ma ì-
63 - gud-gin7 nun -dug4
64 - e-re-bu-um X
65 - KA-ta
74 - X X-ju10-u
75 - X hé-em-ga-àm-ci-in-ak-ak-éc
76 - jé6-e sipad nam ku5-rá-né-e di zid já-já-já in-ga-me-na-ta
77 - NI.SUM kalam gen6-né é ki-bal tùm-tùm á-bi-cè in-ga-zu
78 - níj gen6-gen6-na-ac gud gal-gal-gin7 á im-ci-ni-dab5-ba-àm
79 - níj-érím-cè muc ki sumur-ra-gin7 eme im-ci-è X (X)
80 - la-ba-ta-an-ul4-ul4
81 - á zìg-ga-ra la-ba-ta-NIJIN
82 - ur-saj-me-èn mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
83 - sipad-me-èn cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
84 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
85 - mas-su ki-en-gi-ra tìl-la-me-èn
86 - jic-hur di ak-a kíj-já-me-èn
87 - iri ma-da ki-bal gú-érím-ma mu-da-gub-ba-ju10-cè
88 - mè-ju10 a-ma-ru-kam ság nu-um-ci-íb-èn
89 - zìg-zìg-ga sig-ta níjín-na-ju10 lú-ù um-ta-gi
90 - KA X X an-na ma-NE-NE
91 - é-gal mah ki nam tar-re-já
92 - sila4 dadag-ga cu ù-ma-ni-gi
93 - zid-da DA-bi-e níj sag9-ga ma-ab-de6
94 - gu-za mah-ju10-ù a-ba-da-ab-níjín-né X X
95 - tukul sàg-ga tukul nu-sàg-ga-ba
96 - é ki-tuc ki já-ra-ju10-ta mu-zu
97 - cag4-ta (d)nin-tur5 gal-zu níj-nam-ma in-ga-me-na-ta
98 - uzu-ga ki dadag-ga-ba jickim mu-ni-zu
99 - saj bul-e ki DI nu-sig10-ge-bé-e en-nu-ùj im-ma-ak-e-èn
100 - en muc níj-nam-ma PU-PU-re-me-èn
101 - cag4 dab-ba-ju10-ta jé6-e im-ta-DU.DU-ù
102 - ì-gíd níj-na de5-ga kur7-re á-bi-cè in-ga-zu
103 - igi-ju10-ta ensi kalam-ma-me-èn
104 - cag4-ju10 (d)ictaran kur-kur-ra-me-èn
105 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-me-èn
106 - cec gu5-li-ju10 (d)gílgáméc-gin7
107 - zid-du mu-zu érím-du mu-zu
108 - zid-du igi-ju10-cè in-dib-e
109 - érím-du hul-jál NE-ma-a bí-in-túm-mu
110 - cag4-ge dug4-ga eme-a já-ra-a
111 - a-ba-a jé6-gin7 búr-búr-bi mu-zu
112 - ur-saj-me-en mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
113 - sipad-me-en cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
114 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
115 - kug-zu jéctúg dajal in-ga-me-na-ta
116 - X dug4-ga hé-ni-jál X
117 - X X X KAX X X X téc-bi ì-X
118 - X X ki-en-gi-ra X X
119 - X X X ki-en-gi-ra nam-tar-ra
120 - X X X KU á X BA A-A BA DU
121 - eme mar-tu níj eme-gi-ra-gin7 hé-en-ga-zu-àm
122 - X X X kur-ra hur-saj-ta du X
123 - silim ha-ma-né-éc eme mar-tu-a inim hu-mu-ne-ni-gi4
124 - eme elam níj eme-gi-ra-gin7 hé-èn-ga-zu-àm
125 - X X elam(ki)-ma nidba X X-bur10-bur10-re-éc
126 - silim ha-ma-né-éc eme elam-ma inim hu-mu-ne-ni-gi4
129 - X X
130 - am-si X X X ak
131 - jécpú lìrùm-ma -me-èn
132 - sipad-me-èn cu-si gíd-gíd-da X X X DA mi-ni-DAR
133 - kisal mah-a ki mè-gin7 a-ba ba-ni-gi4
134 - ur-saj gal-gal kalam-ma-ke4-ne
135 - kalag-ga á-tuku kur-kur-ta igi saj-já-ne
136 - lú-kar ki-en-gi-ra-ke4-ne
137 - cu gaba-ri pap-hal X-ne
138 - kicib-lá-ju10-ù káb mu-da-X-dug4
139 - gud dù-gin7 dúr-bi-ta mu-gi4-ec
140 - lìrùm-ta ù-su-tuku ì-me-nam
141 - jécpú X-ta á-jál ì-me-nam
142 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-me-èn nu-mu-da-sá-me-èn
143 - ur-saj-me-èn mu-ju10 zid-dè-ec hé-em-pàd-pàd-dè-ne
144 - sipad-me-èn cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-in-gú-un-gún-ne
145 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-me-ne
146 - dùb bad-bad ki jìrì gub sag9-me-en
1 - ur-mah pirij
2 - X X
3 - X
4 - X
5 - X X-ta ú-ta hé-ma-ab-DU
6 - a èd-a-ta hé-ma-ab-DU
7 - me-lem4-bi iri-a ha-ba-ab-dul
8 - za-pa-áj-bi kur-kur-ra ha-ba-ab-dul
9 - ud an-na-gin7 cég1 gi4-bé-e ùj ha-ba-da-ab-hu-hu-luh-éc
10 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-me-en
11 - su pirij sa pirij-já hé-ma-ab-túm
12 - jic-gíd-da-ju10 cu ha-ba-ab-ti
13 - ur ga-lam è-a cu si-il-lá-a gag hé-bi-jar
14 - UR-bi U GU NA ki hé-em-ci-ni-cub
15 - hu-mu-gaz RI-e hé-mi-ni-X
16 - saj gíg u6 hé-mi-íb-e-ne iri-já hu-mu-ni-
17 - ur-saj-me-en mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
18 - sipad-me-en cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
19 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
20 - ki-gub-ba-ju10 kur mu-gul-gul
21 - ki-tuc-a-ju10 mu-lah4-lah4
22 - inim-ju10-ta un-né SI IM ba-já
23 - ki tukul sàg-ga-já X hé-du7
24 - abula (d)utu cu4-gin7 iri X im-da-súb-X-éc
25 - X-ju10-ta BA JA ki X HA X nu-mu-ni-dib-e
26 - X IM-ta-ju10 kur-ra mi-ni-jar
27 - íd X KIB íd-da ba-è
28 - ensi-ju10 ki ba-ni-ús
29 - X mah-ju10 a-na-a DU.DU jìrì X X nu-DI
30 - ki-bal U X-ma-ti-a-ta
31 - cég1-bi úr-ba mu-bù-bù X X
32 - mu-sig10-ga-ju10 ki-bé-e nam-gi4-gi4
33 - é mu-gul-a-ju10 du6-du6-rá hu-mu-un-cid
34 - bàd an ki-cè gùr-ru jál nam-ba-da-X-X-taka4
35 - ki gal zag-ba NE X BA mu nu-ha-lam-e-da
36 - X ZI X á mah cúm-ma-me-en
37 - X AN X NAM X X
38 - X ki ti mar-uru5-ju10
39 - mucen dal-la-gin7 á-bi im-sud
40 - ì-gi4-in-zu ki úr-bi-cè A X X
41 - am-gin7 cag4-túm-ma dug4 ba-ni-jar-já-ar
42 - jic-gíd-da-ju10
43 - cu-nir mah-ju10 gaba kur-ra-ka saj im-ma-ni-íl
44 - ud ì-im-zal (d)utu im-ta-è-a-ta
45 - hur-saj-e igi hé-mi-du8-du8 u6 ga-àm-dug4
46 - dùb bí-ì-ús X X-ra-ni-DU ba-ra-bí-ús
47 - si dù-dù-a TI UR RA-a
48 - X gi4 X-ta ha-ma-ta-hu-hu-luh-éc
49 - érín-ni ha-ba-ab-ti
50 - X X X X X jic ha-ma-ab-tuku-tuku
51 - X lugal kalam ús-sa sig10-sig10 in-ga-me-na-ta
52 - X X X LA X im-gin7 X cèj-jé6 X X X X X X
53 - X
54 -
55 - X cag4 X X
56 - ji6 ba-ta-an-zal
57 - jic X X á bad X á hu-mu-ni-BU-BU
58 - á dirig-ga kur-ra ba-DU hu-mu-ni-ur4
59 - ki-bal a dirig-bi hu-mu-kud-kud
60 - udu sipad nu-tuku-gin7 lirum-e ha-ba-suh
61 - á-ju10 gu sù-rá cár dug4-ge X X X
62 - ud -cè kur-re HA ur-gin7 téc-bi NI
63 - saj-ur-saj mu tuku
64 - zi-du6-zi-du6 ha-ba-dè-
65 - úr mah-ju10 gú-da ha--lá
66 - ma-da-ma-da hé-ci-
67 - pec10 su-a-gin7 hu-mu-ni-sig10-sig10
68 - kalam-ma téc-a hé-mi-sig10
69 - mè-ju10 am ki-nú-bi-cè du-gin7 úr-bi hé-mi-cub
70 - ki mi-ni-íb-dib-bé-na-ju10-ù ma-da hé-mi-dug4
71 - ùj lu-a ki-tuc ki jar-ra-bé-e cu-a hé-em-mi-gi4
72 - ur-saj-me-èn mu-ju10 zid-dè-éc hé-em-pàd-pàd-dè-ne
73 - sipad-me-èn cùdù-da mul-an-gin7 hu-mu-ni-gú-un-gún-ne
74 - zà-mí gal-gal dug4-ge du7-ju10 cìr-re-éc hé-em-e-ne
75 - la-la tuku ì-lu-lam-ma ki áj in-ga-me-na-ta
76 - tigi a-da-ab ma-al-ga-tum gal-gal-la ad ca4-bi mu-zu
77 - si-CIR cu-kár gal-gal du7-du7-dam
78 - zi-zi-i cú-cú-bi in-ga-zu
79 - gal-an-zu jic-gù-di 7-na cu gal du7-a-me-èn
80 - bal-bal-e gi sud X
81 - sa-bi bad-bad SI
82 - sa-ec
84 - X DA hu-mu-X-ni-UD-UD
85 - má-gur8 jic-gù-di ur-mah-ha
86 - X X X X RA mu-ni-zu
87 - X X DI AGA nar-e ad ca4-ca4
88 - ca-mu-ca4 gú-un-gún-gún á-bi-cè in-ga-zu
89 - ki-sikil ubur kug-ga X MUNUS SILA4 zi dib ud X
90 - ad dùg-ga cùdù-cùdù balaj kug-ta
91 - èc ma-da-ka me-te-bi
92 - ì-lu-lam-ma níj-TU-TU-da X X-re-ne du7
93 - nin9 né-ju10 (d)jectin-an-na-ra
94 - ama ugu4-ju10 (d)nin-súmún-na-ke4
95 - X jéctúg dajal-ta X X
102 - X X X
103 - LUM X NA X
104 - dajal-la-ju10 X X ba-da-jen-nam
105 - X X X dirig ma-an-jál-jál-àm
106 - X X (d)en-líl (d)nin-líl (d)nin-tur5-ra-ka
107 - (d)nanna (d)nin-urta
108 - X X kug (d)inana-ka
109 - gal-la ba-da-jen-nam
110 - X NI X
1 - an X GIM X
2 - X X X zabar níj-já
3 - X á hé-em-ma-
4 - X X ki-in-dar-re hé-mi-
5 - an X X dijir mas-su
6 - lipic-tuku-me-en X hé-em-ti-
7 - ti-ti-bi kid sumun-na hé-em-ma-ta-X X X
8 - á-bi a-na-bi hé-ma-ta-si-X (X)
9 - bur cajan-cè hu-mu-ni-
10 - cec gu5-li-ju10 (d)gílgáméc-ra
11 - é-mac-a-ni-cè cu hu-mu-na-
12 - DI-bi KUC DA LA A hé-em-mi-
13 - X X X BI A X ha-ma-ni-íb-
14 - lú-bi jic X gal-já hé-mi-