Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Culgi (Culgi E) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)en-líl temen an ki-bi-da
2 - cibir kalam ge-en-gen6-né cu du8
3 - su4-un-su4-un-na-ni kur-ra dib-dib-bé
4 - me ní-te-na-ke4 giri17 cu jál
5 - (d)en-líl sipad da-rí kalam-ma-ke4
6 - (d)cul-gi lugal úrím(kí)-ma-me-en
7 - igi du8-a bar-ra-na zid ma-ni-in-dé
8 - en-e cag4 gú-bi gi4-a-na jidru ma-ni-in-cúm
9 - cég1 eridug(ki)-ga-ta aga zid ak-me-en
10 - unug(ki)-ta suhsu-uh za-gìn kécé-rá-me-en
11 - sipad ki áj (d)nanna-me-en barag-ga túm-ma-me-en
12 - inim (d)en-líl-lá-ke4 níj sag9-ga ki-cár-ra ma-ab-de6
13 - ú íl-la-já igi im-ma-ni-in-du8 húl-la ma-an-dé
14 - lugal mu cìr-ra hé-du7-me-en
15 - (d)cul-gi-me-en cùdù zà-mí-já silim-éc ga-dug4
16 - (d)nin-tur5 níj-nam-ma ì-me-en-na-já
17 - dijir-re-ne-er gub-bu gal-zu-já
18 - dijir cag4-ne-ca4-a inim ma-ab-jar-ra
19 - mu hé-jál-la ki-bi-cè ma-zal-le-da
20 - um-mi-a gur4-gur4 jar-jar-ju10-ne
21 - inim nin-ju10 (d)jectin-an-na-ka-ta
22 - a-da-ab tigi ma-al-ga-tum-bi mu-ci-in-jar-jar-re-ec
23 - sig-cè tukul ab-e bal-e-já
24 - kur elam(ki) ú abula-gin7 dab5-bé ma-gíd-da
25 - igi-nim-ta ùj ce-gin7 dul-le-já
26 - kur-zag til-la-ac mè-a DU-já
27 - ance cu-gi4 kaskal X nu-kúc kur nim-ta kac4-já
28 - cu tuku4-a ki-jìrì-jen-na-já
29 - cìr-gíd-da ár nam-lugal-la
30 - cumun-ca4 kun-jar bal-bal-e-bi mu-ci-in-jar-jar-re-ec
31 - nam-dub-sar-ra níj galam-galam-ma-ba cu tam-tam-ma-já
32 - ud-sakar mú-mú cudum níj-cid-dè jál ba-ab-taka4-a-já
33 - húl-húl-le-já dùg-dùg-ge-já
34 - zi-zi cú-cú tigi za-am-za-am-ma-ka ki bí-zu-zu-a
35 - aga cu-si jic-gù-di gal-gal-la zag-bi-cè ba-ab-til-la
36 - níj á nun gi4-a la-ba-gub-bu-dè-en-na-ju10
37 - dùb-tuku nu-kúc-ù kac4-ta è-a-já
38 - gi-gíd za-am-za-am-bi mu-ci-in-jar-jar-re-ec
39 - mu an lugal saj-bi-cè è-a
40 - (d)en-líl dug4-ga-ni cu nu-bal-e-dè
41 - mu (d)suen iri nam ku5-rá-ni cég1-bi nu-íl-i-da
42 - nam ku5-rá-ni níj-gig-sahar-ra-ka
43 - mu (d)utu mackim dijir-re-ne-ka
44 - níj-lul èn-du-já ba-ra-ma-ni-in-jar
45 - cùdù-ju10 níj nu-um-sig10-sig10-ga mí-éc ba-ra-ni-dug4
46 - (d)cul-gi-me-en silim níj á dirig-ga cìr-ra ba-ra-ba-jál
47 - kug sag9-ga-gin7 dadag-ga-ju10-um
48 - jéctúg-ga cìr zu inim zu-ju10-um
49 - sipad-me níj na-me zag til-til-la-ju10-um
50 - nam-lugal-já mí-éc hé-ni-dug4
51 - mu níj èn-du-já en-na in-ga-ba-jál-la
52 - lul ba-ra-na hé-ge-en
53 - èn-du-ju10 a-da-ab hé-em tigi ma-al-ga-tum hé-em
54 - cìr-gíd-da ár nam-lugal-la
55 - cumun-ca4 kun-jar bal-bal-e hé-em
56 - gi-gíd za-am-za-am hé-em
57 - jéctúg-ge nu-dib-bé ka-ta nu-cub-bu-dè
58 - ki-cu-ke4 nam-bí-íb-dà1-dà1-a
59 - é-kur za-gìn-na
60 - (d)en-líl-ra èc ud-sakar-ra-ka-na hé-na-dú1
61 - èc-èc kac gi-rin a-gin7 sud-sud-ù-da-bi
62 - (d)en-líl (d)nin-líl-da tuc-a-ra hé-en-ne-já-já-já
63 - ud ul-lé-a-ac jé6-gin7 (d)en-líl-le
64 - nam-sipad kalam-ma-cè mu-na-dé-e-a
65 - X X X èn-du-ju10
66 - X X X X X igi hu-mu-ni-bar-e
67 - X X ki áj-já mu-ju10 hu-mu-pàd-dè
68 - lú-bi ud èn-du-ju10
70 - nar-ju10 jál
71 - é ki áj mu-ju10 X X-já
72 - X X (d)en-ki (d)en-líl-le -le hé-em
73 - é X X nam-tar-ra sag9-ga ha-mu-na-ta-è
74 - tukum-bi èn-du-ju10
75 - mu-ju10 um-ta-já-ar mu-ni AC-cè ba-ni-ib-X
76 - cég1 é-kur-ra-ka mu-ju10 nu-pàd-dè
77 - lú-bi -e níj-érím níj-á-zìg ak-dè
78 - lú-bi lugal hé-em énsí hé-em
79 - (d)en-líl-le X saj-já-na nam X X-ku5-re7
80 - é (d)en-líl-lá-ta níj-érím níj-á-zìg ha-mu-na-ta-è
81 - níj-érím mackim-cè he-en6-cúm
82 - á-sàg nam-úc dugud jál-la-gin7
83 - su iri-na-ke4 nam-bí-ib-dùg-ge
84 - gug-kal bar-cè mu ce-jar-ra-ka igi kalam-ma-ka na-ni-sag9
85 - (d)ézíná-e garadinx(TAB.JAR.CE)-na-ke4 ce na-ni-ib-dím-e
86 - (d)nanibgal sig7-ga (d)nisaba-ke4
87 - guru7-ni im-cu na-ba-ab-sig7-ge
88 - ugnim-ma
89 - dam-gàrà gal-a-ni kug úr-ra
90 - ce-jar a-naj dijir-re-e-ne-ke4
91 - iri bal-a-ni-ta ce BA
92 - níj-gur11 cen zabar kug cu X
93 - níj-dím-dím-ma kalam-ma-na-ke4
94 - tak4-kà nu-ba-ba cu hé-eb-dag-ge
95 - ce-jar níj KUR CA TA
96 - níj gij4 iri-na 1 sìlà ce hé-sám-e
97 - ùj-e al-le dusu-ka cu hé-dì-ni-íb-túm-túm-mu
98 - lú-bi-e naj gu7 é-gal-la-na-ka cu X-ni-íb-túm-túm-mu
99 - gag nam-tág gu-la hé-da-sig10
100 - (d)nanna lugal úrím(kí)-ma-ke4
101 - si-im-da balaj igi bar-ra-bi
102 - ninda igi dú-ru-na-bi cu bí-ri-ri
103 - nam-tìl-bi nam-úc-da X X X tur5-ra sag9-ge X X
104 - nam-gilim-ma a-zu-ù X X X
105 - su X X
109 - kug-sig17
110 - cer7-da iri ùj-ba di-kud-bi hé-em saj-bi è-a-ni hé-em
111 - èn-du-ju10-a cu ì-
112 - JIC gibil-gibil-la-àm
113 - X-ga AM hé-na-ta-
114 - iri bar-ra ha-ba-ni--e
115 - bàd iri-na-ka na-àm-bí-X-X
116 - a sa-ga nam-lugal-la-na na-an-X X
117 - ki lugal gub ki dadag-ga nam-bí-gub-bé
118 - ub-cu-unken-na-ta bar-cè hé-
119 - cag4-ge guru7-a mu pàd-da-ni
120 - X X cu-cu KA gi4-dè
121 - an-jar X-ga-na ha-ba-an-X X
122 - nidba é-kur-cè íl-la-na (d)en-líl-le hé-
123 - kadra zid níj dùg-ga-na hé-X X KA-bi
149 - nam
150 - mu-da-an-X KA
151 - JIC A KA níj nu-
152 - cul-gi-me nir-jál -ra gaba-ri nu-tuku
153 - tukul-a má-gur8 ki-bal gul-gul-lu-dè X X
154 - A UL X lugal-me X nu-gu-la-na ér-ra ha-mu-X X
155 - cul-gi-me nar gal nu-bàndà nam-nar-ra X nar ki-nú X
156 - tukum-bi IM X igi sag9-ga
157 - èn-du-ju10 ka-ta cub jéctúg-ge dib
158 - ki-cu-ki-cu-ke4 IGI dà1-dà1
159 - X-bi lugal-a-ni ba-ni-in-
160 - é tigi dijir-re-e-ne-ke4 NE
161 - mu cid-àm an zìg-ga igi hul-cè ba-
162 - lugal nam-nar-ra (d)suen
163 - (d)lamma nam-nar-ra (d)jectin-an-na
164 - -gin7 ha-ba-tèj-jé6 X
165 - zid-da X-bi-im hé-
166 - jéctúg
174 - ud nam kur-kur-ra ba-tar-ra
175 - lugal cag4 gal-la-na
176 - hi-li-a (d)en-líl (d)nin-líl
177 - zi ki-en-gi ki-uri-cè
178 - kalam-e níj-gen6-na
179 - ég nu-mu-na-ak-a
180 - iri nu-mu-gul-a
181 - kur gal idim-ma ki
182 - zag-ba ki gal-gal BA
183 - dijir é-gal-la nu-mu-X
184 - (d)en-líl-ra saj mu-ni-in-X
185 - é-kur-re níj la-ba-gu-ul-gu-ul-la
186 - za-ra dijir-re-ne nu-mu-e-X X
187 - cìr me ca-mu-da-dug4-ga X
188 - a-a-ar-ra-na a-na ak-a-bi
189 - inim-ma-na a-na ki cu tag-ga-bi
190 - nar-re èn-du-ni-cè
191 - jé6 cul-gi lugal
192 - ú-a an kug-ga nidba
193 - saj ús (d)en-líl an
194 - (d)nanna A X DA nam-en
195 - énsí (d)en-líl-lá (d)nin-urta-ke4
196 - cítá mitum é-cu-me-ca4-ta ma-an-cúm
197 - numun nam-lú-ùlù ba-i-i-ta
198 - lugal dili-ni ugnim gen6-na-ar
199 - (d)en-líl-le jidru nam-lugal-lá nu-mu-na-ta-an-cúm
200 - dùr dili-ni tukul-la gaba ri-a
201 - ud na-me lugal kalam-ma-ke4 tukul-cè nu-gi4
202 - á lugal-ju10 (d)en-líl-lá-ta
203 - mu-ju10 an-zag-cè já-já-dè
204 - a-a-ar da-rí nam-gú-ka-ju10
205 - ud sù-rá-ac cu-a bal-e-dè
206 - ki-bal gú-érím-jál kur á-ta ri-a
207 - nemurx(PIRIJ.TUR) huc-gin7 cùbtùm la-ba-já-ar
208 - muc-jírí-gin7-nam dun-ta la-jen-ne-en
209 - ama érín-na-ju10 á-já bí-taka4
210 - igi bar-ra-ju10 saj ba-dib
211 - ma-da gu-ti-um(ki)-ma sa-ga hur-saj-já-ka
212 - muc mir-gin7 ba-gi4-me-en ní-ju10 á bí-sù1-ud
213 - érín zi-cag4-jál-la-ju10 na-me na-ma-da-an-te
214 - saj-dili-gin7 kur ki nu-zu-na dùb cu bar
215 - pirij umbin-ce-ba súmún dab5-dab5-gin7 uzu-bi ab-gul-e
216 - ucum dili du-gin7 mu-da-ri
217 - iri dù-dù-a jál saj-ju10 ba-ús
218 - (d)gìr-ra-gin7 mir-a mu-dúb
219 - za-pa-áj cag4 te-te izi ù-bu-bu-ul-bi hur-saj-já ba-an-cub
220 - ki-bal-e inim la-ba-gub-gub-ba cu-nir la-ba-íl-la
221 - mè-ju10 an-úr dungu jál-la ú-sa11-an è
222 - kur-re tir déhí-gin7 la-ba-mú-a
223 - ki-cu (d)inana-ka
224 - ilar gúr1 ud gal-gin7 ki la-ba-ni-ús-a
225 - tukul-e lah4 lipic mè-a á nu-kúc-a-na gig-bi li-bí-nú-a
226 - kùrùn ù-mun saj lul saj zid-da IM UD KA NE-NE
227 - dungu dirig-ga-gin7 u8 gíg kur-ra saj nu-mu-ni-in-bal-a
228 - ad6 jic-gi-a ki-in-dar-ra
229 - KU BU UL TAR-TAR-a-gin7 KA U GI X
230 - muc-jírí edin-na-ke4 ur5-cè la-ba-ab-ak X
231 - ki-tukum-cè ejer ud-da nu-e-zìg X
232 - hul-du gú-érím-jál á tukul-la-bi izi ir-pag nu-
233 - jìrì sùh-a har-ra-an amar-gin7 ku5-rá
234 - ma-da gu-ti-um(ki)-ma mu-bu-um-gin7 mu-gam
235 - kur-re ní-bi cag4 ma-níjín-níjín-ne-ec gú-ba jìrì bí-gub
236 - dili-ni iri á-na lah6-me-en
237 - kalag-ga tukul-la dug4-ga-me-en
238 - mu gi16-sa inim cùdù-da dug4 am-gin7 rib-ba-me-en
239 - dùg-ga kalam-ma-me-en
240 - èn-du-ju10 ka-ga14 hé-jál
241 - cìr-ju10 jéctúg-ge na-an-dib-bé
242 - gu-kur silim-éc dug4-ga-já-kam
243 - inim (d)en-ki-ke4 mu-ci-já-já-a-àm
244 - húl-húl-e cag4-ta dug4 tál-tál (d)jectin-an-na-ka-kam
245 - ud ul-lé-a-ac nu-ha-lam-e-dè
246 - é-JECTUG.(d)NISABA níj-úmún-a gal-gal mu-bi-cè mul-an kug-gin7 bí-sar
247 - ud me-da na-me jéctúg-ge níj la-ba-ab-dib-bé -bi
248 - nu-ha-lam-e mul-an ság nu-di mu da-rí mu-túkú
249 - nar-e dub-sar hé-en-ci-túm igi hé-en-ni-in-bar-re
250 - jéctúg jizzal (d)nisaba-ka-kam
251 - dub za-gìn-gin7 hé-na-ta-dé-e
252 - èn-du-ju10 kug ki-dar-ra-gin7 pa hé-em-ta-è-è
253 - ki-cu-ki-cu-ke4 hé-em-ma-an-dú1
254 - èc ud-sakar-ra na-me na-an-taka4-taka4
255 - tigi (d)en-líl (d)nin-líl-lá-ke4
256 - kíj-sig kíj-nim (d)nanna-ka
257 - cul-gi-me-en zà-mí-ju10 dùg-ga
1-8 - Enlil, foundation platform of heaven and earth, who holds the crook that makes the Land firm, whose beard flows over the mountains, who reveres his own divine powers -- Enlil, the everlasting shepherd of the Land, has addressed me, Culgi, king of Urim, favourably, looking at me with wide-open eyes. In the overflowing of his heart, the lord bestowed the sceptre on me.
9-13 - Everywhere the word of Enlil has brought benefits to me, who was specially crowned in brick-built Eridug; to me, who was invested with the lapis-lazuli diadem in Unug; to me, the beloved shepherd of Nanna, fit for the throne. When I bring firewood (?), he looks at me and speaks gladly to me.
14-22 - I, Culgi, the king whose name is very suitable for songs, intend to be praised in my prayers and hymns. At the command of my sister Gectin-ana, my scholars and composers of have composed , and hymns about my being the Nintur of all that is, about how wise I am in attending upon the gods, about how the god of intercession has given me favourable signs that years of abundance will elapse for me in due course.
23-30 - They have composed songs, royal praise poetry, , and compositions about how I carried warfare across the sea to the south, how I jerked up the hostile land of Elam as if it were grass by a gateway, how in the uplands I the people like grain, how I trekked the length of the mountains in battle, how I travel about indefatigably in the mountain uplands like an old donkey on the road, and about my expeditions .
31-38 - They composed for me and songs about my manual skill, ever reliable for the finest task of the scribal art; about my ability to unravel the calculating and reckoning of the waxing of the new moon; about my causing joy and happiness; about how I know exactly at what point to raise and lower the and instruments, and how I have complete control of the plectra of the great stringed instruments; how I cannot be stopped by anything insurmountable, about my being a runner tireless when emerging from the race.
39-46 - In the name of An, the pre-eminent king; and of Enlil, who never changes his utterances; and in the name of Suen, the brickwork of cities cursed by whom shall rise no more, and the people cursed by whom will get leprosy; and in the name of Utu, the constable of the gods: I swear no one has ever put anything mendacious about me in my hymns; no one has embellished my prayers with achievements that I have not matched; I, Culgi, have never allowed exaggerated praise of power to be put in a song.
47-52 - How I glisten like fine silver, how I am musical and eloquent in wisdom; how I, the shepherd, do everything to absolute perfection: may all this be commended in my kingship. Of all the lines that there are in my songs, none of them is false -- they are indeed true!
53-62 - In the cult-places, let no one neglect the songs about me, whether they are , whether they are or , or praise of kingship, whether they are , or , whether they are or -- so that they shall never pass out of memory and never lapse from people's mouths. Let them never cease to be sung in the shining E-kur! Let them be played for Enlil in his Shrine of the New Moon! When at the festival they serve the clear beer endlessly like water, may they be offered repeatedly before Enlil as he sits with Ninlil.
63-73 - In future days, a man like myself whom Enlil shall call to the shepherdship of the Land my songs; let him see . Let him call upon my name in the beloved . that man, whenever my hymns ... my singer (?) . May he establish my name in the beloved temple. Whether he is a man Enki and Enlil , may come forth from the house which justice and a favourable destiny.
74-91 - But if removes my name from my hymns, and his name, and does not call upon my name in brick-built E-kur, and if that man commits enmity and violence against the temple, then whether that man is a king or a governor, Enlil shall curse him . May enmity and violence come forth against him from the house of Enlil. Let him be given enmity as his companion. May an demon, as causer of the plague, deprive his city of contentment. Because of famine in years of hunger, may he find no favour in the eyes of the Land. May Ezina produce no grain in sheaves. May fair Nanibgal, Nisaba, make no clay covering for his grain piles. the troops . His chief merchant silver . May the hunger and the thirst of the gods the city during his reign grain.
92-110 - riches, or bronze and silver vessels. May the creatures of his Land reach out for what is left over and not distributed. Famine . May he have to pay two shekels in his city for one of barley. May the people wield the hoe . Let that man be unable to touch the drinks and foods of his palace. May the great sin . Nanna, the king of Urim, shall clamp those who look upon the and the , and who touch or look at bread. Their lives death . ... gold . May a scoundrel be judge over the population of the city, and be his superior.
111-151 - The man who my hymns ... May he outside the city. May he no longer within the walls of the city. May the criminal offspring of his kingship not . May he not stand where the king stands, the shining place. May he from the Ubcu-unkena. his heart's desire and ambitions. ... When he brings offerings to the E-kur, may Enlil . His special presents and benefits ...
152-154 - I, Culgi the noble, who have no opponent ...
155-173 - I am Culgi, the great musician, superintendent of the art of music. If favourable . My songs, lapsing from people's mouths and passing out of memory, neglected (?) in all the cult-places . his king , in the music-rooms of the gods ... King of the singer's art, Suen , protective goddess of the singer's art, Gectinana ...
174-190 - On the day when the destiny of the lands was determined, the king who in his arrogance , in luxuriance Enlil and Ninlil , for the life of Sumer and Akkad, justice for the Land, canals which he did not maintain , a city which he did not enlarge . The Great Mountain at their side great places. He did not the god of the palace. He to Enlil, and did not offer great gifts in the E-kur, and did not the door-sockets of the gods. songs. What he achieves with his praise, what he creatively decoratives with his words, the singer in his songs.
191-201 - I, Culgi the king , who cares for holy An, food offerings, who constantly attends upon Enlil , Nanna, the office of ; Ninurta, the appointed by Enlil, has given me a club and a battle-mace from the E-cu-me-ca. Not since the seed of mankind was germinated, has Enlil ever before been able to give the sceptre of kingship to a king who could control the troops single-handed. As a lone donkey stallion, one who resists the weapons -- no king of the Land has ever turned against the weapons.
202-212 - I did not lie in ambush, like a fierce cheetah, against the rebel and hostile lands, the aggressive foreign lands, in order to establish my renown as far as the horizon with the power of my master Enlil, and to transmit my lasting fame of victories to the distant future. I did not come out of a hole like a scorpion. Instead I left my main forces at my side, and went ahead of my scouts. As I repelled the tribal Gutians, the bandits of the hills, like a snake I made my fearsomeness reach afar.
213-219 - No one can get near my inspired troops. Running quite alone into the foreign lands unknown to him, like a lion that has seized a wild cow in its claws, I tear its flesh apart. Like a solitary dragon I spread fear, as I proceed unflaggingly against the civilised towns and make them quiver like flames (?) at my frightful roaring. Spine-chilling yells and raging flames are cast at the hills.
220-239 - For the rebel lands, the illiterate (?) ones that carry no emblems, my warfare is a horizon on which there are clouds, enveloping the twilight in fear. The mountains, where the forests do not grow as thick as thornbushes, where throw-stick and shield do not tumble to the earth in a great storm, where the combatants take no rest in the insistent bitterness of the fierce battle, where life-fluid and blood from both scoundrel and honest person , where no black ewes trek over the mountains like floating clouds, and corpses in reedbeds and crannies ... The desert scorpion shall no longer behave thus . Neither shortly nor in the future shall he rise again. A villain and rebel to the weapons of strength. A path that is confused, a way that is cut off like a . I bent low the land of the Gutians like a tree, and the land turned its heart in its fear before me, as I put my foot on its neck. I am he who all alone plunders cities with his own strength. I am the strong one who is praised for his weapons. I am he whose lasting name and prayerful words are as tremendous as . I am the just and the benefactor in the Land.
240-257 - May my hymns be in everyone's mouth; let the songs about me not pass from memory. So that the fame of my praise, the words which Enki composed about me, and which Gectin-ana joyously speaks from the heart and broadcasts far and wide, shall never be forgotten, I have had them written down line by line in the House of the Wisdom of Nisaba in holy heavenly writing, as great works of scholarship. No one shall ever let any of it pass from memory . It shall not be forgotten, since indestructible heavenly writing has a lasting renown. The scribe should bring it to the singer, and can let him look at it, and with the wisdom and intelligence of Nisaba, let him read it to him as if from a lapis-lazuli tablet. Let my songs sparkle like silver in the lode! Let them be performed in all the cult-places, and let no one neglect them in the Shrine of the New Moon. In the music-rooms of Enlil and Ninlil and at the morning and evening meals of Nanna, let the sweet praise of me, Culgi, be never-ending.
én-líl noun Enlil
temen noun foundation
an noun heaven
ki noun place
cibir noun shepherd's crook
kalam noun the Land
gen6 verb to be firm
cu noun hand
du8 verb to spread
sun4 noun beard
kur noun (mountain) land
dib verb to pass
me noun essence
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
giri17 noun nose
cu noun hand
jál verb to be (located)
én-líl noun Enlil
sipad noun shepherd
dá-rí adj eternal
kalam noun the Land
cul-gi noun Culgi
lugal noun king
úrím noun Urim
igi noun eye
du8 verb to spread
bar noun outside
noun voice
zid adj right
verb to pour
en noun lord
cag4 noun heart
noun neck
gi4 verb to return
jidru noun sceptre
cúm verb to give
cég1 noun brick(work)
eridug noun Eridug
aga noun crown
zid adj right
ak verb to do
unug noun Unug
suh10 noun crown
zà-gìn noun lapis lazuli
kécé verb to bind
sipad noun shepherd
ki noun place
áj verb to measure
nanna noun Nanna
barag noun dais
túm verb to be suitable
inim noun word
én-líl noun Enlil
níj noun thing
sag9 verb to be good
kí-cár noun totality
de6 verb to carry
ú noun plant
íl verb to raise
igi noun eye
du8 verb to spread
noun voice
húl verb to be happy
verb to pour
lugal noun king
mu noun name
cìr noun song
hé-dú7 noun (fitting) ornament
cul-gi noun Culgi
cùdù noun prayer
zá3-mízà-mì2 noun praise
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
nin-tur5 noun Nintur
níj-nám pronoun anything
me verb to be
dijir noun deity
gub verb to stand
gal-zu adj skilful
dijir noun deity
cag4-ne-ca4 noun intercession
inim noun word
jar verb to place
mu noun year
hé-jál noun plenty
ki noun place
zal verb to pass
um-mi-a noun scholar
gur4 verb to be thick
jar verb to place
inim noun word
nin noun lady
jectin-an-na noun Gectin-ana
a-da-ab noun type of drum and composition
tigi noun type of instrument and composition
ma-al-ga-tum noun type of composition
jar verb to place
sig verb to be low
tukul noun weapon
ab noun sea
bal verb to turn over
kur noun (mountain) land
elam noun Elam
ú noun plant
abula noun (city) gate
dab5 verb to seize
gíd verb to be long
igi-nim noun upper land
ùj noun people
ce noun barley
dul verb to cover (together)
kur-zag noun mountain border
til verb to complete
noun battle
DU verb DU
ance noun donkey
cu-gi4 adj elderly
kaskal noun (high)way
XX
kúc verb to be tired
kur noun (mountain) land
nim noun upper (land)
kac4 verb to run
cu noun hand
tuku4 verb to shake
kì-jìrì-jèn-nà noun expedition
cír3-gíd-dácìr-gìd2-dà noun type of composition
ár noun praise
nam-lugal noun kingship
cumun-ca4 noun type of composition
kun-jar noun type of composition
bal-bal-e noun type of composition
jar verb to place
nam-dub-sar noun scribe's craft
níj noun thing
galam verb to be skilful
cu noun hand
tam verb to be clean
ud-sakar noun crescent (moon)
verb to grow
cudum noun reckoning
níj-cíd noun calculation
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
húl verb to be happy
dùg verb to be good
zìg verb to rise
verb to cover
tigi noun type of instrument and composition
za-am-za-am noun type of instrument and composition
ki noun place
zu verb to know
aga noun crown
cu-si noun finger
jìc-gù-dì noun musical instrument
gal verb to be big
zag noun side
til verb to complete
níj noun thing
á noun arm
nun noun prince
gi4 verb to return
gub verb to stand
dùb-tùkù noun runner
kúc verb to be tired
kac4 verb to run
è verb to go out or in
gí-gíd noun type of wind instrument and composition
za-am-za-am noun type of instrument and composition
jar verb to place
mu noun name
an noun An
lugal noun king
saj noun head
è verb to go out or in
én-líl noun Enlil
dug4 verb to say
cu noun hand
bal verb to turn over
mu noun name
suen noun Suen
iri noun town
nam noun destiny
kud verb to cut
cég1 noun brick(work)
íl verb to raise
noun person
nam noun destiny
kud verb to cut
níj-gíg-sáhár-rá noun leprosy
mu noun name
utu noun Utu
mackim noun judicial officer
dijir noun deity
níj-lúl noun lie
èn-dù noun song
noun person
jar verb to place
cùdù noun prayer
níj noun thing
sig10 verb to place
noun (loving) care
dug4 verb to say
cul-gi noun Culgi
silim verb to be healthy
níj noun thing
á noun arm
dirig verb to be superior
cìr noun song
jál verb to be (located)
kug noun precious metal
sag9 verb to be good
dadag verb to be bright
jéctúg noun ear
cìr noun song
zu verb to know
inim noun word
zu verb to know
sipad noun shepherd
níj noun thing
na-me pronoun any
zag noun side
til verb to complete
nam-lugal noun kingship
noun (loving) care
dug4 verb to say
mu noun line of text
níj noun thing
èn-dù noun song
en-na pronoun as many as
jál verb to be (located)
lul verb to be false
me verb to be
gen6 verb to be firm
èn-dù noun song
a-da-ab noun type of drum and composition
me verb to be
tigi noun type of instrument and composition
ma-al-ga-tum noun type of composition
me verb to be
cír3-gíd-dácìr-gìd2-dà noun type of composition
ár noun praise
nam-lugal noun kingship
cumun-ca4 noun type of composition
kun-jar noun type of composition
bal-bal-e noun type of composition
me verb to be
gí-gíd noun type of wind instrument and composition
za-am-za-am noun type of instrument and composition
me verb to be
jéctúg noun ear
dib verb to pass
ka noun mouth
cub verb to fall
ki-cu noun cult place
noun person
taka4 verb to leave behind
é-kúr noun E-kur
zà-gìn noun lapis lazuli
én-líl noun Enlil
èc noun shrine
ud-sakar noun crescent (moon)
dú1 verb to perform (music)
èc-èc noun type of festival
kac noun beer
gi-rin verb to be clear
a noun water
sud verb to be distant
én-líl noun Enlil
nín-líl noun Ninlil
tuc verb to sit
jar verb to place
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
noun person
jé6 pronoun I
én-líl noun Enlil
nam-sipad noun shepherd's craft
kalam noun the Land
noun voice
verb to pour
XX
XX
XX
èn-dù noun song
XX
XX
XX
XX
XX
igi noun eye
bar verb to set aside
XX
XX
ki noun place
áj verb to measure
mu noun name
pàd verb to find
noun person
ud noun day(light)
èn-dù noun song
nar noun musician
jál verb to be (located)
é noun house(hold)
ki noun place
áj verb to measure
mu noun name
XX
XX
noun person
XX
XX
en-ki noun Enki
én-líl noun Enlil
me verb to be
é noun house(hold)
noun person
XX
XX
nam-tar noun destiny
sag9 verb to be good
è verb to go out or in
tukum-bi conj if
èn-dù noun song
mu noun name
jar verb to place
mu noun name
ACAC
X verb X
cég1 noun brick(work)
é-kúr noun E-kur
mu noun name
pàd verb to find
noun person
níj-érím noun fraudulent action
níj-á-zíg3nìj2-à2-zìg noun violent action
ak verb to do
noun person
lugal noun king
me verb to be
énsí noun (city) ruler
me verb to be
én-líl noun Enlil
XX
saj noun head
nam noun destiny
XX
kud verb to cut
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
níj-érím noun fraudulent action
níj-á-zíg3nìj2-à2-zìg noun violent action
è verb to go out or in
níj-érím noun fraudulent action
mackim noun judicial officer
cúm verb to give
á-ság3à2-sàg noun Asag
nám-úc noun death
dugud verb to be heavy
jál verb to be (located)
su noun flesh
iri noun town
dùg verb to be good
gug-kal noun famine
bar noun outside
mu noun year
cag4-jar noun hunger
igi noun eye
kalam noun the Land
sag9 verb to be good
ézíná noun Ezina
gàràdìn noun sheaf
ce noun barley
dím verb to create
nanibgal noun Nanibgal
sig7 verb to be green
nisaba noun Nisaba
guru7 noun (grain) heap
im-cu noun clay covering?
sig7 verb to be green
ugnim noun troops
dàm-gàrà noun merchant
gal verb to be big
kug noun precious metal
úr noun root
cag4-jar noun hunger
a-naj noun drink
dijir noun deity
iri noun town
bal noun term (in office)
ce noun barley
BABA
níj-gúr11 noun possessions
cen noun type of vessel
zabar noun bronze
kug noun precious metal
cu noun hand
XX
níj-dím-má noun creature
kalam noun the Land
taka4 verb to leave behind
ba verb to allot
cu noun hand
dag verb to roam around
cag4-jar noun hunger
níj noun thing
noun neck
KURKUR
CACA
TATA
níj noun thing
numeral 2
gij4 noun weight measure
iri noun town
1 numeral 1
sìlà noun capacity measure (container)
ce noun barley
sám verb to barter
ùj noun people
al noun hoe
dusu noun earth-carrying basket
cu noun hand
de6 verb to carry
noun person
naj verb to drink
gu7 verb to eat
é-gál noun palace
cu noun hand
de6 verb to carry
gag noun peg
nam-tag noun sin
gal verb to be big
sig10 verb to place
nanna noun Nanna
lugal noun king
úrím noun Urim
cèm noun type of drum
balaj noun type of instrument and composition
igi noun eye
bar verb to set aside
ninda noun bread
igi noun eye
du8 verb to spread
cu noun hand
ri verb to direct
nàm-tìl noun life
nám-úc noun death
XX
XX
XX
tur5 verb to be ill
sag9 verb to be good
XX
XX
nam-gilim-ma noun destruction
a-zu noun healer
XX
XX
XX
su noun flesh
XX
XX
kug-sig17 noun gold
cer7-da noun crime
iri noun town
ùj noun people
di-kud noun judge
me verb to be
saj noun head
è verb to go out or in
me verb to be
noun person
èn-dù noun song
cu noun hand
JICGIC
gibil verb to be new
XX
AMAM
iri noun town
bar noun outside
bàd noun wall
iri noun town
XX
a noun water
sa-gaz noun brigand
nam-lugal noun kingship
XX
XX
ki noun place
lugal noun king
gub verb to stand
ki noun place
dadag verb to be bright
gub verb to stand
ub-cu-unken-na noun Ubcu-unkena
bar noun outside
cag4 noun heart
guru7 verb to heap up
mu noun name
pàd verb to find
XX
XX
cu noun hand
KAKA
gi4 verb to return
an-jar noun meaning unknown
XX
X verb X
XX
nidba noun (food) offering
é-kúr noun E-kur
íl verb to raise
én-líl noun Enlil
kadra noun greeting gift
zid adj right
níj noun thing
dùg verb to be good
XX
XX
KAKA
nam noun destiny
XX
KAKA
JICGIC
AA
KAKA
níj noun thing
cul-gi noun Culgi
nír-jál adj authoritative
gaba-ri noun equal
tuku verb to have
tukul noun weapon
má-gúr8 noun processional boat
ki-bal noun rebel land
gul verb to destroy
XX
XX
AA
ULUL
XX
lugal noun king
XX
gal verb to be big
ér noun tear
XX
XX
cul-gi noun Culgi
nar noun musician
gal verb to be big
nù-bàndà noun overseer
nam-nar noun musician's craft
XX
nar noun musician
kí-nú noun sleeping quarter
XX
tukum-bi conj if
IMIM
XX
igi noun eye
sag9 verb to be good
èn-dù noun song
ka noun mouth
cub verb to fall
jéctúg noun ear
dib verb to pass
ki-cu noun cult place
IGIIGI
taka4 verb to leave behind
XX
lugal noun king
é noun house(hold)
tigi noun type of instrument and composition
dijir noun deity
NENE
mu noun line of text
cid verb to count
an noun heaven
zìg verb to rise
igi noun eye
hul verb to be bad
lugal noun king
nam-nar noun musician's craft
suen noun Suen
lamma noun guardian deity
nam-nar noun musician's craft
jectin-an-na noun Gectin-ana
te verb to approach
XX
zid adj right
XX
jéctúg noun ear
ud noun day(light)
nam noun destiny
kur noun (mountain) land
tar verb to cut
lugal noun king
cag4 noun heart
gal verb to be big
hi-li noun attractiveness
én-líl noun Enlil
nín-líl noun Ninlil
zi noun life (breath)
ki-en-gi noun Sumer
ki-uri noun Akkad
kalam noun the Land
níj-gén6-ná noun constancy
ég noun embankment
ak verb to do
iri noun town
gul verb to destroy
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
idim noun underground water
ki noun place
zag noun side
ki noun place
gal verb to be big
BABA
dijir noun deity
é-gál noun palace
XX
én-líl noun Enlil
saj noun head
XX
é-kúr noun E-kur
níj noun thing
gal verb to be big
za-ra noun (door) pivot
dijir noun deity
XX
XX
cìr noun song
me noun essence
dug4 verb to say
XX
ár noun praise
a-na pronoun what(ever)
ak verb to do
inim noun word
a-na pronoun what(ever)
ki noun place
cu noun hand
tag verb to touch
nar noun musician
èn-dù noun song
jé6 pronoun I
cul-gi noun Culgi
lugal noun king
ú-á noun provisioner
an noun An
kug adj shining
nidba noun (food) offering
saj noun head
ús verb to be adjacent
én-líl noun Enlil
an noun heaven
nanna noun Nanna
AA
XX
DADA
nam-en noun high (priestly) office
énsí noun (city) ruler
én-líl noun Enlil
nin-urta noun Ninurta
cítá noun type of weapon
mitum noun type of weapon
é-cú-mé-cá4 noun E-cu-me-ca
cúm verb to give
numun noun seed
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
i verb to bring out
lugal noun king
dili adj single
ugnim noun troops
gen6 verb to be firm
én-líl noun Enlil
jidru noun sceptre
nam-lugal noun kingship
cúm verb to give
dùr noun young donkey
dili adj single
tukul noun weapon
gaba noun chest
ri verb to direct
ud noun day(light)
na-me pronoun any
lugal noun king
kalam noun the Land
tukul noun weapon
gi4 verb to return
á noun arm
lugal noun king
én-líl noun Enlil
mu noun name
an-zag noun border of heaven
jar verb to place
a-a noun father
dá-rí adj eternal
nám-gú-ká noun submission
ud noun day(light)
sud verb to be distant
cu noun hand
bal verb to turn over
ki-bal noun rebel land
gú-érím-jál adj hostile
kur noun (mountain) land
á noun arm
ri verb to direct
nemurx noun leopard
huc verb to be reddish
cubtum6 noun dwelling
jar verb to place
múc-jírí noun fanged snake
dun noun hole
jen verb to go
ama noun mother
érín noun group of people
á noun arm
taka4 verb to leave behind
igi noun eye
bar verb to set aside
saj noun head
dib verb to pass
ma-da noun land
gu-ti-um noun Gutium
sa-gaz noun brigand
hur-saj noun mountain (range)
muc noun snake
mir verb to rage
gi4 verb to return
noun fear(someness)
á noun arm
sud verb to be distant
érín noun group of people
zí-cág4-jál adj life-giving
na-me pronoun any
te verb to approach
saj-dili noun single
kur noun (mountain) land
ki noun place
zu verb to know
dùb noun knee
cu noun hand
bar verb to set aside
pirij noun lion
umbin-ce-ba noun claw
súmún noun wild cow
dab5 verb to seize
uzu noun flesh
gul verb to destroy
ucum noun type of snake
dili adj single
jen verb to go
noun fear(someness)
ri verb to direct
iri noun town
verb to erect
jál verb to be (located)
saj noun head
ús verb to be adjacent
gírá noun Gira
noun voice
mir verb to rage
dúb verb to tremble
zá-pá-áj noun noise
cag4 noun heart
noun fear(someness)
te verb to approach
izi noun fire
ù-bù-bù-ùl noun flame
hur-saj noun mountain (range)
cub verb to fall
ki-bal noun rebel land
inim noun word
gub verb to stand
cu-nir noun (divine) standard
íl verb to raise
noun battle
án-úr noun horizon
dungu noun cloud
jál verb to be (located)
ú-sá11-án noun evening
noun fear(someness)
noun neck
è verb to go out or in
kur noun (mountain) land
tir noun forest
dèhì noun type of plant
verb to grow
ki-cu noun cult place
inana noun Inana
ilar noun throwing stick
gúr1 noun shield
ud noun storm
gal verb to be big
ki noun place
ús verb to be adjacent
tukul noun weapon
de6 verb to carry
lipic noun inner body
noun battle
á noun arm
kúc verb to be tired
gig verb to be ill
verb to lie down
kùrùn noun gore
ù-mùn noun blood
saj noun head
lul verb to be false
saj noun head
zid adj right
IMIM
UDUD
KAKA
NENE
dungu noun cloud
dirig verb to be superior
u8 noun ewe
gíg verb to be black
kur noun (mountain) land
saj noun head
bal verb to turn over
ad6 noun corpse
jic-gi noun reedbed
ki-in-dar noun crevice
KUKU
BUBU
ULUL
TARTAR
KAKA
UU
GIGI
XX
múc-jírí noun fanged snake
edin noun open country
ur5 pronoun that
ak verb to do
XX
kì-tùkùm-cè adv shortly
ejer noun back
ud noun day(light)
zìg verb to rise
XX
hul-du adj wicked
gú-érím-jál adj hostile
á noun arm
tukul noun weapon
izi noun fire
ir-pag noun plot
jìrì noun foot
sùh verb to blur
har-ra-an noun route
amar noun calf
kud verb to cut
ma-da noun land
gu-ti-um noun Gutium
mu-bu-um noun type of tree
gam verb to bow down
kur noun (mountain) land
noun fear(someness)
cag4 noun heart
níjín verb to go around
noun neck
jìrì noun foot
gub verb to stand
dili adj single
iri noun town
á noun arm
de6 verb to carry
kalag verb to be strong
noun (loving) care
tukul noun weapon
dug4 verb to say
mu noun name
gi16-sa noun (everlasting) treasure
inim noun word
cùdù noun prayer
dug4 verb to say
am noun wild bull
rib verb to be outstanding
noun person
dùg verb to be good
kalam noun the Land
èn-dù noun song
ka noun mouth
hé-jál noun plenty
cìr noun song
jéctúg noun ear
dib verb to pass
kúrkú noun desire
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
inim noun word
en-ki noun Enki
jar verb to place
húl verb to be happy
cag4 noun heart
dug4 verb to say
tál verb to be broad
jectin-an-na noun Gectin-ana
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
ha-lam verb to be lost
é-JECTUG.NISABA noun E-GECTUG.NISABA
níj-úmún-á noun example
gal verb to be big
mu noun name
mul-an noun heavenly star
kug adj shining
sar verb to write
ud noun day(light)
me-ta adv type of time and place adverbial
na-me pronoun any
jéctúg noun ear
níj noun thing
dib verb to pass
ha-lam verb to be lost
mul-an noun heavenly star
ság verb to scatter
dug4 verb to say
mu noun name
dá-rí adj eternal
tuku verb to have
nar noun musician
dub-sar noun scribe
de6 verb to carry
igi noun eye
bar verb to set aside
jéctúg noun ear
jizzal noun hearing
nisaba noun Nisaba
dub noun tablet
zà-gìn noun lapis lazuli
noun voice
verb to pour
èn-dù noun song
kug noun precious metal
ki-in-dar noun crevice
pa noun branch
è verb to go out or in
ki-cu noun cult place
dú1 verb to perform (music)
èc noun shrine
ud-sakar noun crescent (moon)
na-me pronoun any
taka4 verb to leave behind
noun house(hold)
tigi noun type of instrument and composition
én-líl noun Enlil
nín-líl noun Ninlil
kíj-síg noun late afternoon meal
kíj-ním noun morning meal
nanna noun Nanna
cul-gi noun Culgi
zá3-mízà-mì2 noun praise
dùg verb to be good