Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to Enlil for Culgi (Culgi G) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)en-líl gal-di en me-te-na níj-dug4-ga-ni zid
2 - (d)nu-nam-nir sipad da-rí kalam-ma kur gal-ta è-a
3 - gal pàd-dè gú-gal an ki me ca-ra u5-a
4 - en nam-nun-na-ni-cè gal im-gùrù mul-an cu du7-a
5 - me ul me saj5-e gal kíj-já dili-ni dijir mah
6 - en ud tìl kur-zag til-la-cè ùj dùb-ús dili-a túm
7 - sa-pàr mah an ki cú-a éc kur-kur-ra lá-a
8 - (d)en-líl-da a-ba á mu-da-an-áj a-ba-ga-an-da-sá
9 - gal bí-dug4 cag4-ga-ni íd mah a-na-àm de6-a-bi
10 - inim kug-ga-na LIL làl-jar-ra-bi é-ta nam-ta-è
11 - níj-bi níj kug-ga-àm níj cen-nam me é-kur-ra-kam
12 - cég1 zid nam tar-ra abzu sa-dúr-ra níj kal-kal-la-àm
13 - é-kur zid-dè ì-dù-e mu da-rí-kam
14 - dumu zid-da-ke4 jidru mi-ni-íb-sù-rá gu-za-bi nu-kúr
15 - nam-bi-cè é-kur-ra sig7 mi-ni-jar (d)ac-ím-babbar-re
16 - a-a-ni (d)en-líl inim-ma bí-sig10 ama di-da mi-ni-in-de6
17 - é-dùg-ga (d)nanna dumu nun-né níj
18 - en-né a cag4-tur-cè jál-la-na zid mi-ni-ù-tud
19 - (d)en-líl sipad á kalag-ga-ke4 mèc-e pa bí-è
20 - dumu nam-lugal barag-ge4 hé-du7 cul-gi lugal-àm
21 - a pirij-já é-kur cu dajal-la dug4-dug4 ki áj (d)nin-líl-lá
22 - é-kur-ta nam-nir-jál cúm-ma lugal urim5(ki)-ma
23 - cag4 zalag-zalag sipad (d)lamma kalam-ma mu-ni bí-in-dùg
24 - cul-gi (d)en-líl-le cag4 kug-ge bí-pàd kalam cu-ni bí-si
25 - cibir écgírí á-na mu-ni-lá sipad kur-kur-ra-kam
26 - jidru (d)nanna cu nu-bal-e cu-ni-cè mu-jar
27 - dúr nam-lugal ság nu-di-da an-cè mi-ni-zìg
28 - ud cùdù-dam ji6 nam-cita-àm kalam ú-sal-la-àm
29 - sipad hé-jál-la cul-gi mu gi16-sa lugal asilx(EZEN)-lé
30 - kalag-ga (d)en-líl mu-i-i
32 - cul-gi lugal uru16 ku-kur silim-e-éc dug4-ga
33 - lugal (X) àgà-kár (d)inana ki-bal-a bí-sig10
35 - (d)en-líl zid-da-àm inim-ma-ni mah-àm
36 - nam dùg tar-ra-ni saj-bi-cè è-a-àm
37 - gu níj kalag mú-mú ce níj kalag mú-mú
38 - cul-gi é-kur-ra ú-a-bi na-nam
39 - gu-bi gu na-nam ce-bi ce na-nam
40 - níj-ú-rum (d)nanna ama-tud é-kur-ra
41 - cag4-ta mu pàd-da (d)nin-líl-lá na-nam
42 - cul-gi sipad kalam-ma saj (d)en-líl-le zu
43 - é-a lú-bi na-nam ud hé-em-ma-ab-sù-re6
44 - urim5(ki) iri(ki) dùg nun-né ki jar-ra
45 - cag4-bi dub-cen kug abzu igi nu-bar
46 - nam-icib dùg-ga-kam cu-luh dadag-ga-kam
47 - nidba gal-gal-bi é-kur húl-le-dè
48 - (d)en-líl-le ba-an-dé dug4-ga zid-zid-dam
49 - sipad nam-lugal-la barag mah-ha túm-ma
50 - cul-gi nam-en-na túg-bà1 sud-sud-àm
51 - bur naggax(AN) he-nun-na súg-súg-ga-ni-cè
52 - únú é-kur-ra-ka kíj-sig gub-ba-ni-cè
53 - (d)en-líl nam-nun-na mu-ni-in-tar-e
54 - an-gin7 sig7-ga-ni X -e
55 - (d)nanna lugal-àm -àm
56 - ki-ùr ki gal-la dùg mu-na-cúm
57 - (d)en-líl-lá KA mu-ci-dajal-e
58 - kur a nun gi4-a gú-un-gú-un mu-na-ab-za
59 - ma-da mu-gen6-ge-en6 ùj jìrì-ni-cè mu-nú
60 - cul-gi sipad lú-làl nibru(ki) ki áj-àm
61 - cég1 (d)en-líl-lá jissu-bi dùg-ga-àm
62 - sipad zid cul-gi-re hé-em-ci-íb-ten-ten
64 - cul-gi bal-za (d)en-líl-le ud dùg ma-ra-ni-in-è
66 - an-na lugal-bé-e ki-a kur gal-bé-e
67 - a-a (d)en-líl an-na lugal-bé-e ki-a kur gal-bé-e
68 - gal bí-dug4 cul-gi bal zid-da cag4-ge-ec i-pàd