Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Culgi (Culgi O) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - iri mu-bi-gin7 me-a túm-ma
2 - èc úrím(kí) ud huc ki-en-gi-ra ki ús-sa
3 - numun i-i suhuc kalam-ma gen6-né hé-jál ki ús-sa
4 - barag mah an-na ki kug ki sikil
5 - níj-saj gu7 an-né te-en-ten làl jectin biz-biz-zé-da ki ús-sa
6 - du6-úr ki mu tuku (d)en-líl-lá cag4-bi me hal-ha
7 - ki nam tar-ra a-a (d)en-líl-lá barag gal ki ús-sa
8 - eridug(ki) èc kug-zu nam tar-ra me nun me sikil-la ki ús-sa
9 - é-kic-nu-jál-la tùr (d)suen-na
10 - áb zid níndá amar kug-ge ì dùg-ga ki ús-sa
11 - abzu ki-tuc kug cul (d)suen-na
12 - écgírí mah an-na saj íl-la u6 di ki ús-sa
13 - ji6-par4 èc nam-hi-li dù-a me zid nam-en-na ki ús-sa
14 - en nun-na mu gal-zu sikil-la-àm
15 - suh búr-búr (d)nanna ki-tuc dùg-ge inim dùg níj-si-sá-e ki ús-sa
16 - íd-nun-kug a zal-le gal-gal-la kun-zu-cè ku6 mucen ki ús-sa
17 - bàd níjín-na iri ki já-ra-bi cítá tukul ki ús-sa
18 - unken jar-ra ùj ca-ra-ba gúr1úr3gùr21ùr ki ús-sa
19 - ki-en-gi-ir-a ki-tuc já-ra-bi gal ki ús-sa
20 - kur-kur áb zid-gin7 lu-lu-a-bi
21 - áb dugud-da u8 sila4-da cár-ra amac-a ki ús-sa
22 - érín-bi mè-cè zìg-ga-bi
23 - a è-a gaba-ri nu-tuku
24 - ab hu-luh-ha NI.SUM sumur ki ús-sa
25 - nun-bi ur-saj (d)en-líl-lá pirij ne-na zìg-ga
26 - pirij bàn-da kur-ra
27 - X X am gal cu im-gíd-gíd-i
28 - X X gu7-a CEC(SIKI.LAM)-bi sud-sud
29 - sipad cul-gi dumu (d)nin-súmún-ka
30 - UR-ra hé-du7-bi
31 - X-ra-na inim hul-ne-ne-a
32 - ur-saj (d)gílgáméc AN en kul-ab(ki)-a-ke4
33 - X X X NA im-ma-ni-in-kur9
34 - X X kur-kur-ra-ta inim mu-na-ta-an-è
35 - X é-gal-la-na-kam
36 - X X dug4-ga kur-kur-ra-kam
37 - KI X GI URU X gi hal-hal-la-gin7 igi-ni mu-na-an-jál
38 - ud-bi nam kalam-ma ba-tar-ra-ta
39 - numun níj-zi-jál-la ba-i-a-ta
40 - lugal-e tab-ba-ni-ir dalla mu-na-an-è-a
41 - ud-ba (d)gílgáméc en kul-ab(ki)-a-ke4
42 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ke4
43 - jìrì babbar-ra-na inim mu-ti-ni-ib-è
44 - ud ul-lé-ac a-ar-bi ak-dè
45 - ud sù-rá-ac cu-a bal-e-dè
46 - mu sù-rá-ac nu-ha-lam-e-dè
47 - a-ne-ne nam-ur-saj kalag-ga-ba
48 - téc-bi igi zid-dè-ec im-e-ne
49 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ke4
50 - cec gu5-li-ni en (d)gílgáméc
51 - nam-kalag-ga-na mu-ni-in-i-i
52 - nam-ur-saj-já-na mu-ni-in-pàd-pàd-dè
53 - kalag-ga mè-a gul-gul
54 - cen-cen-na saj jic ra-ra-bi
55 - zé-na bàd kug-bi á-sàg-ge kíj-já
56 - é kic(ki)-cè tukul-zu ba-ta-a-è
57 - ur-saj 7-bi ad6-a mi-ni-dab5
58 - lugal kic(ki) en-me-barag-ge4-e-si
59 - saj-já-na jìrì mu-na-ni-ús
60 - nam-lugal kic(ki)-ta unug(ki)-cè àm-mi-de6
61 - kul-aba(ki) X X X ù-tud-da pa im-ma-ni-è
62 - MI X GI UL inim-ma MUC-bi
63 - (d)gílgáméc en kul-ab(ki)-a-ke4
64 - a nam-en-na mèc zid
65 - X X X ki kug an
66 - X X gal-gal DI á bad-bad X
67 - jicnimbar X A X X
68 - ki-bal KIJ X X
69 - X X X
74 - X X-gin7 lul-e-ec
75 - jìrì saga11 ba-ni-dug4
76 - X X DUL ki jar ràb mah-gin7 MU
77 - X-bi sim zìg-ga-gin7 mu-un-ur4-ur4
78 - (d)en-líl-ra èc-e nibru(ki)-a mu-na-da-an-ku4-ku4
79 - X X X TE ba-ra-cub-bu-uc-a-bi
80 - X X a gig-cè in-ga-e-ne
81 - X alan úrím(kí)-ma til-la
82 - X X dijir 7-na zag gub-gub-bu silig-ga sud-sud
83 - ur-saj já-ra in-gú-mu-cúm-mu-e
84 - lugal ki-en-gi-ra mu-un-gub-me-èn
85 - cul-gi sipad ki-en-gi-ra-ke4
86 - cec gu5-li-ni en (d)gilgamec
87 - nam-kalag-ga-na mu-ni-in-i-i
88 - nam-ur-saj-já-na mu-ni-in-pàd-pàd-dè
89 - X X
90 -
91 - a-ba za-gin7 kaskal kur-ra-ke4 har-ra-an X X DU
92 - kalag-ga erin kur-ra
93 - tir mah-a
94 - X
95 - hu-wa-wa
96 - 7-na-ni
97 - KA TUR-TUR X X X X
98 - ki-tuc ki jar-ra-ni-ta im-
99 - (d)en-líl-ra èc-e nibru(ki)-a ZI mu-na-ni-
100 - ur-saj dab5-ba-zu U X X X X
101 - ama tur5-ra dumu úr-ra mu-na-ni-de6
102 - ú-dug4 ka ba-ba-zu kur-kur-ra ma-ra-an-ti
103 - (d)gílgáméc nir-jál unug(ki)-ga
104 - ud nam-tág-ga nam-gú-bi-e X RU
105 - ki-bal hul gig-ga saj X GIM X X
106 - nam-mah gal-gal-zu pa bí-è á bad ha-mu- túm
107 - en (d)gìlgàmèc X
108 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ke4
109 - X cag4-ga X X CU
110 - X ki nun
111 - X cag4 A X MU
112 - saj gíg-ga X MU U
113 - X gal-gal-la KA NUN
114 - X MA DA ki níj já-ra-bi cag4
115 - zar du8-a ce
116 - X HA dugud-gin7 bí-
117 - X KA an-gin7 MI
118 - X-bi-e X mah-gin7 cu
119 - X X mah-bi é-cè mu-na-X
120 - X X X
126 - X X
127 - X ki-tuc nam X X
128 - mu-un-KA-e
129 - mu-un-cùdù-cùdù
130 - X nam-ul-la-me
131 - X gal-gal-la-kam
132 - ba-ta-a-è
133 - -ec im-e-ne
134 - cul dijir a-nun-ke4-ne
135 - ú-a -na giri17 cu jál-la-ni
136 - ur-saj já-ra in-ga-mu-cúm-mu-e
137 - lugal ki-en-gi-ra mu-un-gub-me-èn
138 - (d)cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ke4
139 - cec gu5-li-ni en (d)gílgáméc
140 - nam-kalag-ga-na mu-ni-in-i-i
141 - nam-ur-saj-já-na mu-ni-in-pàd-pàd
142 - (d)ictaran di-kud kalam-ma til-la
1 - X X DI MA KA X
2 - ibila kalag-ga
3 - ù-su-tuku á X
4 - dùr (d)suen-na
5 - sun4 za-gìn gaba nam-gú
6 - zà-mí-bi dùg cìr-bi
7 - mu-bi X CE
8 - dumu
1 - X X
2 -
3 - DU-mu-un
4 - -DU-èn
5 - hé-éb-dug4du
6 - hé-éb-du7du
7 - -ga-me-éc
8 -
9 -
10 - X X
11 - BAD X-me-éc
12 - hul-la-me-éc
13 - X líl-lá-me-éc
14 - X X-me-éc
1 - DI
2 - PIRIJ X
3 - ur-saj já-ra
4 - lugal ki-en-gi-ra mu-un-gub-me-èn
5 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ke4
6 - cec gu5-li-ni en (d)gìlgàmèc
7 - nam-kalag-ga-na mu-ni-in-i-i
8 - nam-ur-saj-já-na mu-ni-in-pàd-pàd-dè
9 - (d)gìlgàmèc ni-is-ku
10 - dijir di-kud X
11 - X X ZU A X
12 - dub-lá-zu-ù X
13 - am du7-du7-gin7
14 - X
1 - muc-cag4-tùr-gin7
2 -
3 - X X X-bi BAD ki X