Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab (?) to Utu for Culgi (Culgi Q) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - cul (d)utu im-ma-an-ri
2 - ur5-ra-ac-ta X mu-e-tùm-tùm
3 - ce-er-zid pirij gal X ur-saj an-cag4 kug-ta è-a
4 - ud me-lem4-ni kalam-ma bí-dul4 gal mu-da-ri
5 - (d)utu lugal níj-si-sá a zid-dè-éc túm-ma
6 - cen-na dalla mu-na-ni-in-è sipad zid cul-gi-ke4
7 - am gal an kug-ta cul (d)utu izi-jar-gin7 já-já ud kalam-ma igi-jál
8 - kur-kur-ra me-lem4 ur5-ra-ac
9 - dijir (d)a-nun-ke4-ne ucumgal kug sud-sud
10 - dumu-saj (d)suen-né dug4-ga en dug4-ga tud-da
11 - cul-gi-ra (d)utu-ù nam-lugal kalam-ma mu-na-an-cúm
12 - pirij zag -gin7 kur ù-mu-tuku4-tuku4 ki-bal mu-hul-(X)
13 - gú-érím-jál (d)nanna-a-ka X
14 - X X saj-já X gal dijir-re-ne
15 - -a-ni X RA áj
16 - E -ge-ec
17 - (d)utu sipad cag4 X-ni-ir
18 - cul-gi níj-si-sá
19 - gug-kal-la AN
20 - dumu (d)nin-súmún
21 - ùj-e gal hu-mu-ra-
22 - X cu dug4-ga X na-me
24 - (d)utu lugal-ra nam dùg tar-mu-ni-ib
26 - X mah-àm
27 - -na-gin7 X bí-ì-sag9-sag9
28 - sipad cul-gi pirij pàd ki-bal-a X
29 - iri en-na nu-huj ní-bi-a
30 - cul (d)utu ùj u8-gin7 lu-a
31 - èc kug za-gìn-na húl-la-da X-ba hu-mu-
32 - a-ab- saj íl gal-cè
33 - a-ab- áb-cilam-gin7 saj íl
34 - X-ni hu-mu-ra-ab-
35 - ní-bi-a pa hu-mu--è
36 - X BI
37 - cul-gi (d)utu
38 - tir cim erin-na-da
39 - lugal en an-na me-lem4 sud4-sud4
40 - barag mah an-na ki kug-ga-ta ud X
41 - en-né kur-kur-ra an kug-ta si mah
42 - cul (d)utu níj nam-sikil-la-zu-ta mu-na-da-lug-ga
43 - nam-tìl níj dùg ha-la-zu hé-àm dumu (d)nin-súmún-ka
45 - cul (d)utu sipad cag4-ge bí-ì-pàd
46 - cul-gi sipad zid lugal mu hé-jál-lá nam-cè tar-ra-àm
47 - sipad zid (d)utu-ù nam tar-ra-ra
48 - (d)en-líl-le èc-e nibru(ki)-ta saj-e-éc mu-ni-rig7
50 - en me gal-gal-la (d)nin-gal-e tud-da
51 - cul (d)utu en me gal-gal-la (d)nin-gal-e tud-da
52 - X pàd