Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Culgi (Culgi X) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - lugal na-mu-u5
2 - ki unug(ki)-ge me nam-nun-na-cè
3 - ki-en-gi ki-uri u6 mu-e
4 - kar kul-ab4(ki)-ba-ke4 na-ga-àm-mi-in-ús
5 - am gal hur-saj-já á íl-íl-la-da
6 - udu en zid-dè cu-a lá-a-da
7 - mác su4 mác za gaba-a tab-ba-da
8 - (d)inana-ra èc é-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-ù
9 - sipad zid cul-gi-re cag4 ki áj túg-bà1 túg mu-mur10
10 - hi-li men-cè saj-já mi-ni-jál
11 - (d)inana-ke4 u6 mu-ni-dug4
12 - ní-te-ni-cè cìr ba-ci-ni-ra
13 - èn-du-cè im-e
14 - lugal-ra
15 - a mu-na-tu17-a-gin7
16 - a mu-na-tu17-a-gin7
17 - im da-ju10 cu tag-ge4 dug4-ga-gin7
18 - cèmbùlùgx(CIMUH)-ga ka-ju10 gun5-gun5-na-gin7
19 - cémbí-zid
20 - cu
21 - íb-íb-ju10 mi-ni-dím-dím-mà-gin7
22 - ì-nú kug (d)inanana-cè
23 -
24 - úr-ra ga ì-du8-a-na-gin7
25 - X IM á gi-rin-já GI4 in-tenx(GUR8)-tenx(GUR8)-na-gin7
26 - X X saj kac saj-gin7
27 - mu-tag-ga-gin7
28 - siki-úr-ju10
29 - siki-pa-ju10
30 - gal4 kug-já cu
31 - cag4 ù X X-bi ì-X-nú-a-gin7
32 - MI-ni-gin7 mu-X-X-AN-gin7
33 - sal-la-ni-gin7 mu-un-til-til-la-gin7
34 - ki-nú-a
35 -
36 -
37 - sipad zid cul-gi-ra
38 -
39 - á-gàr-ra-na mí-éc
40 - kur-kur-ra
41 -
42 - nin sù-rá-áj an-na
43 - hi-li saj gíg-ga
44 - munus cul-la ama-ni-ra dirig-ga
45 - a-a-ni me ba-a
46 - (d)inana dumu (d)suen-na-ke4
47 - cul-gi dumu (d)nin-súmún-ka-ra
48 - nam mu-ni-íb-tar-re
49 - mè-a igi-cè jen-zu jé6-me-èn
50 - cen-cen-na kuc7-gin7 tukul lá-zu-me-èn
51 - unken-na ka-mud-jál-zu-me-èn
52 - har-ra-an-na zi-cag4-jál-zu jé6-me-en
53 - sipad cag4-ge pàd-da X kug-ga-me-èn
54 - lugal ú-a zid é-an-na-me-èn
55 - cùbà írí1-gal an-na-me-èn
56 - DU.DU-e ba-ab-du7-ù
57 - barag mah-ha saj íl-la-a ba-ab-du7-me-èn
58 - gu-za za-gìn-na dúr jar-ra-a ba-ab-du7-ù
59 - saj-zu men gùn-a ba-ab-du7-ù
60 - bar-zu-cè zulumhi sud-dè ba-ab-du7-ù
61 - túg nam-lugal-lá-ka cag4 lá-a ba-ab-du7-ù
62 - mitum-ma á íl-dè ba-ab-du7-ù
63 - tukul-a dùb bad-ba9-re6 ba-ab-du7-ù
64 - ti sud pan ba-ab-du7-ù
65 - ilar gúr1úr3gùr21ùr-ra zag kécé-rá-a ba-ab-du7-ù
66 - cu-zu-cè jidru kug-ge ba-ab-du7-ù
67 - jìrì-zu-cè e-sír kug-ge ba-ab-du7-ù
68 - dùb-tuku-me-èn har-ra-an-na kac4 di-dè ba-ab-du7-ù
69 - amar za-gìn-na-gin7 gaba kug-já ba-ab-du7-ù
70 - cag4 ki áj-zu-ù ud hé-em-sù-re6-e
71 - an-né mi-ri-in-ak na-da-ab-kúr-re
72 - (d)en-líl nam tar-tar-re-dè cu na-an-ni-ib-bal-e
73 - (d)inana-ke4 mu-ni-in-dug4
74 - cag4 húl-la (d)nin-é-gal-ka zu
75 - mác gíg umbin ba-an-kíj
76 - mác bábbár a ba-an-tu17-tu17
77 - am hur-saj-já giri17-cè ba-an-lá-lá
78 - é níndá mah nun di-dam
79 - cul (d)utu-ù èc é-bábbár-ra mu-na-ni-íb-ku4-ku4
80 - cul (d)utu-ù saj-ki zalag-ga-ni mu-ci-íb-zi-zi
81 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ra nam mu-ni-íb-tar-re
82 - lugal inim gùn-gùn igi sag9-sag9
83 - ur-saj kalag-ga pirij-cè tud-da
84 - súmún tur nam-cul-ba gub-ba
85 - lipic-tuku nè-ni-e nu-kécé-rá
86 - hur-saj gal-gal-la jìrì-ni jar
87 - ur-saj kur-ra mu-de5-de5-ge-ec
88 - barag-barag-ge jìrì sa-ga ì-mi-dug4
89 - mu-zu zag an-na-cè mu-ù-jar
90 - lugal-zu (d)ac-ím-bábbár-ra silim-ma jen-na
91 - ènègìr(kì) iri me-lem4-ma dù-a
92 - nam-ga-àm-mi-in-ús
93 - kur cubax(MUC.CA) tud-da-a
94 - (d)nin-a-zu gud-súmún naj-a ad-ba di-gin7
95 - NA
101 - X-zu-ra
102 - KA X MU JA
103 - X X-e làl-gin7 ì-nun
104 - ur-saj-me-en ki-bal-ta jen-na
105 - lugal en inim cùdù-da rá-zu-ke4 cag4 mu-ni-pàd-pàd-dè
106 - sipad cul-gi en cùdù-da rá-zu-ke4 cag4 mu-ni-pàd-pàd-dè
107 - lugal (d)en-líl-le á cúm-ma a-ba mu-da-já-já
108 - HI X-zu-ù a-ba mu-ku4-ku4
109 - HI X-na-zu-ù a-ba ba-ta-è-è
110 - X X cag4-zu-ù mu-zu-a á-zu
111 - mè-zu
112 - á sud-sud-da-zu a-na ba-ta-an-è-è
113 - anzud(mušen)-gin7 dúb-da-zu-ne igi-zu-ù a-ba ba-gub
114 - ud-gin7 cég1 gi4-gi4-da-zu-ne
115 - kur GI ba9-rá NE-da hur-saj gi-gin7 saj im-mi-sàg-sàg
116 - kur-ra é-bi-a igi mu-ni-bar-bar
117 - tidnum-e u6 dùg ì-mi-dug4
118 - (d)utu-gin7 ní-zu-ù mè-a dalla im-ma-ni-è
119 - (d)nergal-gin7 tukul-zu-ù úc-a ka im-ma-ni-ba
120 - jic-gíd-da-zu-ù ù-mun kalam-ma-ka cu ba-ni-gíd-gíd
121 - ig gal iri-a-me-èn bàd gal kalam-ma-me-èn
122 - sa-pàr an ki-e dub-ba-me-èn ùz-saj ki-en-gi-da sig9-ga-me-èn
123 - ár-zu-ù hé-jál-la X hu-mu-ni-íb-pàd-dè
124 - inim (d)en-líl-lá níj gu-la-àm saj-za an-dùl-éc hé-em-ak
125 - cag4 ki áj (d)inana-ke4 cu na-rí-bar-re
126 - (d)nin-a-zu-ù MUNUS MA cùdù-da mi-ni-in-pàd-pàd-da-ta
127 - u8 zid-da sila4 mu-ni-in-cár-cárár
128 - ud5 zid-da mác mu-ni-in-cár-cárár
129 - áb bábbár-ra amar bí-in-dù-dù
130 - (d)nanna é-temen-ní-gùrù-na mu-na-da-an-ku4-ku4-ù
131 - é nam-lugal é hé-du7-ba KI.LUGAL.GUB ki kug-ba saj bí-in-íl
132 - lugal-a-ni (d)ac-ím-bábbár-re igi húl-húl-la-ni mu-ci-bar-ba-re
133 - cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ra nam mu-ni-íb-tar-re
134 - ur-saj en gaba-jál kur-kur-ra á zid-da kalam-ma
135 - ù-ma gub-ba-ju10-ù bí-dug4 inim mu-dug4-ga im-ma-ni-jar
136 - ki-bal nam ba-da-ku5-rá-já é-bi du6-du6-rá mi-ni-jar-jar
137 - itid ud-sakar me cu du7-du7-já na-ba-an-kúc-ù-dè-e
138 - (d)ézíná-gin7 mu-zu ka kalam-ma-ka ka kur-kur-ra-ka dùg-ge-éc hé-eb-jál
139 - kug (d)nin-gal nin agrun-na-ke4 jic ummud-da-gin7 úr hu-mu-rí-in-tál-tál
140 - (d)suen-e nam dùg mu-ni-in-tarar
141 - é-gal-mah (d)nin-é-gal-la-kam barag kug-ga-a dúr ba-a-jar
142 - (d)ictaran ki-en-gi-ra cag4-ta níj-nam zu-ù
143 -
144 - ga-ec8 kalam-ma ki-bi-cè ì-ba-re
145 - á-tuku sig9-ga ca-já-ac-cè la-ba-an-LAGAB-e
146 - ama dumu-ni-ir sag9-ga mu-na-ab-bé
147 - dumu a-a-ni-ir níj-gen6-na mu-na-ni-íb-gi4-gi4
148 - ki-en-gi-re hé-jál mu-da-ab-si
149 - úrím(kí)-e giri17-zal mu-da-ab-sug4
150 - CID-ni-cè ga-ki-tir-da mu-da-a-já-já
151 - lugal-e ku-kur silim-e-éc dug4-ga-a nam-kalag-ga-ne-e dalla bí-in-è-a
152 - nam-ur-saj-já-ni cu zid bí-in-já-ra
153 - ki-bal-e ki-cè bí-in-lá-a
154 - iri-me úrím(kí)-e hé-jál-la gú-bi mi-ni-íb-zìg-ga-a
155 - lugal suhx(MUC) za-gìn-na gùn-a dumu (d)en-líl-lá
156 - men dajal-la saj an-cè íl-íl
157 - an-da ki mah-ha-na cag4 kúc-ù ur5-ra-ac-da barag gal-e sig9-a
158 - ì-ti ud zal-la kalam-e kur-kur-re
159 - en (d)ac-ím-bábbár zà-mí
160 - (d)nisaba zà-mí
1-8 - The king sailed to Unug towards the princely divine powers. Sumer and Akkad marvelled at him as he moored the boat at the quay of Kulaba. With a large wild bull of the mountains with uplifted horns, and with a sheep led by the hand of an priest at his right side, with a dappled kid and a bearded kid clasped to his breast, he entered before Inana in the shrine of E-ana.
9-13 - Culgi, the good shepherd, a heart in love, dressed himself in the garment and put a wig on his head as a crown. Inana looked at him with admiration and spontaneously struck up a song, singing the words:
14-35 - 'When I have bathed for the king, for the lord, when I have bathed for the shepherd Dumuzid, when I have adorned my flanks (?) with ointment (?), when I have anointed my mouth with balsamic oil (?), when I have painted my eyes with kohl, when he has my hips with his fair hands, when the lord who lies down beside holy Inana, the shepherd Dumuzid, has on his lap, when he has relaxed (?) in my pure (?) arms, when he has intercourse (?) with me like choice beer, when he ruffles my pubic hair for me, when he plays with the hair of my head, when he lays his hands on my holy genitals, when he lies down in the of my sweet womb, when he treats me tenderly on the bed, then I will too treat my lord tenderly.'
36-41 - 'I will decree a good fate for him! I will treat Culgi, the good shepherd, tenderly! I will decree a good fate for him! I will treat him tenderly in his ! I will decree the shepherdship of all the lands as his destiny!'
42-48 - The lady, the light of heaven, the delight of the black-headed, the youthful woman who excels her mother, who was granted divine powers by her father, Inana, the daughter of Suen, decreed a destiny for Culgi, the son of Ninsumun:
49-73 - 'In battle I will be the one who goes before you. In combat I will carry your weapon like a personal attendant. In the assembly I will be your advocate. On campaign I will be your encouragement. You are the shepherd chosen by holy . You are the king and generous provider of E-ana. You are the pure (?) one of An's Iri-gal. You are worthy of . You are one who is entitled to hold high his head on the lofty dais. You are one who is worthy of sitting on the shining throne. Your head is worthy of the brilliant crown. Your body is worthy of the long fleecy garment. You are worthy of being dressed in the royal garb. You are suited to hold the weapon in your arm. You are suited to run fast with the battle-mace. You are suited to hit accurately with the barbed arrows and the bow. You are suited to fasten the throw-stick and the sling to your side. Your hand is worthy of the holy sceptre. Your feet are worthy of the holy shoes. You are a fast runner suited to race on the road. You are worthy to delight yourself on my holy breast like a pure calf. May your love be lasting! An has determined this for you, and may he never alter it! May Enlil, the decreer of fates, never change it!' Thus Inana treated him tenderly.
74-79 - He who knows the joyful heart of Ninegala sheared a black kid, bathed a white kid, and tied a wild bull of the mountains by its nose. Then he brought them into the temple E-babbar which roars like a noble breed-bull, to the hero Utu in the shrine.
80-102 - The hero Utu received him smiling, and decreed a fate for Culgi the good shepherd of Sumer: 'King, eloquent and good-looking, mighty hero, born to be a lion, young wild bull standing firm in its vigour, valiant one, unrestrained in his strength, who tramples great mountains underfoot: you have subdued the heroes of the foreign lands, you have trampled upon all the foreign rulers, you have established your name to the ends of the world. Go now in peace to your master Acimbabbar.' And so he moored the boat at Enegir, the town built in splendour. (Culgi speaks:) 'Seed placed by the prince in the holy womb, born on the bright mountain, Ninazu, who like a wild bull which lows in its drinking, '
103-117 - (Ninazu speaks:) ' like syrup ghee . You, the hero, coming from the rebel land . O king, the lord of prayers and supplications has chosen you in his heart; shepherd Culgi, the lord of prayers and supplications has chosen you in his heart. Who can rival (?) a king to whom Enlil has given strength? Who can enter your ? Who could escape your ? . No one who knows you should desire your strength. If (?) they wished battle with you , what could escape your outstretched arms? When you shriek like the Anzud-bird, who could stand before you? When you howl like the storm, the foreign lands and the hills tremble like a reed, a split (?) reed . The people in the houses of the foreign lands gaze at your deeds (?), the people of Tidnum joyfully admire them.'
118-125 - 'As if you were Utu, your terror radiates in battle. As if you were Nergal, your battle-mace drools with gore and your spear reaches into the blood of the Land. You are the great door of the city, you are the great wall of the Land. You are a net piled up (?) over heaven and earth, you are a cosmic bond laid for Sumer. May proclaim your glory in abundance! May the words of Enlil, which are so enormous, provide a shelter over your head! May the loving heart, Inana, never abandon you!'
126-131 - After Ninazu had pronounced and (?) blessings, Culgi provided a lavish choice of ewes and lambs, he provided a lavish choice of goats and kids, he generously white cows and calves, and then entered with them before Nanna in his E-temen-ni-guru and lifted his head high in the royal chamber, its most suitable hall, in its royal offering place, the holy place.
132-140 - His master Acimbabbar looked at him with joy and decreed a fate for Culgi, the good shepherd of Sumer: 'Hero, lord, mighty one of the foreign lands, the right arm of the Land, you have achieved victory for me, have carried out what I have commanded you. You have reduced to ruins the houses of the rebel land that I have cursed. May you never grow weary of perfecting the divine powers for me every month at the new moon! May your name be as sweet as that of Ezina in the mouth of the Land and in the mouths of all the countries! May holy Ningal, the lady of the shrine, spread out her lap for you, like the wooden frame of a waterskin!' Thus Suen decreed a good fate for him.
141-150 - He took his seat on the holy dais in the Egal-mah of Ninegala. He, the Ictaran of Sumer, omniscient from birth, decrees judgments in due order for the Land, and makes decisions in due order for the Land, so that the strong does not abuse (?) the weak, so that the mother speaks tenderly with her child and the child answers truthfully to his father. Under him, Sumer is filled with abundance, Urim is prolonged in splendour, and is established.
151-159 - Because the king exulted in his triumph and let his might radiate, because he implemented (?) his heroism perfectly, made the rebellious land bow and made our city, Urim, rise in prosperity; because the king is adorned with a lapis-lazuli crown (?); because the son of Enlil lifts his head high, wearing a wide crown; because he takes counsel with An in his lofty place and is enthroned with Urac on a great dais; because he makes the Land of Sumer and all the foreign lands dance with joy day and night, may Lord Acimbabbar be praised.
160 - Nisaba be praised!
lugal noun king
noun boat
u5 verb to ride
ki noun place
unug noun Unug
me noun essence
nam-nun noun princeliness
ki-en-gi noun Sumer
ki-uri noun Akkad
u6 noun wonder
dug4 verb to say
kar noun quay
kul-aba noun Kulaba
noun boat
ús verb to be adjacent
am noun wild bull
gal verb to be big
hur-saj noun mountain (range)
á noun arm
íl verb to raise
udu noun sheep
en noun high priest(ess)
zid adj right
cu noun hand
verb to hang
mác noun (kid) goat
su4 verb to be red
mác noun (kid) goat
sun4 noun beard
verb to hang
gaba noun chest
tab verb to be parallel
inana noun Inana
èc noun shrine
é-án-ná noun E-ana
kur9 verb to enter
sipad noun shepherd
zid adj right
cul-gi noun Culgi
cag4 noun heart
ki noun place
áj verb to measure
túg-bá13tùg2-bà1 noun type of garment
túg noun garment
mur10 verb to dress
hi-li noun attractiveness
men noun diadem
saj noun head
jál verb to be (located)
inana noun Inana
u6 noun wonder
dug4 verb to say
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
cìr noun song
ra verb to beat
èn-dù noun song
dug4 verb to say
lugal noun king
a noun water
tu5 verb to wash
a noun water
tu5 verb to wash
im noun clay
da noun side
cu noun hand
tag verb to touch
dug4 verb to say
cembulugx noun balsam?
ka noun mouth
gùn verb to be multicoloured
cémbí-zíd noun kohl
cu noun hand
íb noun hip
dím verb to create
verb to lie down
kug adj shining
inana noun Inana
úr noun root
ga noun milk
du8 verb to spread
XX
IMIM
á noun arm
gi-rin noun blossom
GI4GI
ten verb to extinguish
XX
XX
saj noun head
kac noun beer
saj noun head
tag verb to touch
síkí-úr noun pubic hair
siki-pa noun head hair
gal4-la noun female genitals
kug adj shining
cu noun hand
cag4 noun heart
ù noun sleep
XX
XX
verb to lie down
noun boat
MIMI
XX
noun boat
sal verb to be thin
til verb to complete
kí-nú noun sleeping quarter
noun (loving) care
noun (loving) care
sipad noun shepherd
zid adj right
cul-gi noun Culgi
noun (loving) care
á-gár3à2-gàr noun meaning unknown
noun (loving) care
kur noun (mountain) land
nin noun lady
súd-áj noun brilliance
an noun heaven
hi-li noun attractiveness
saj noun head
gíg verb to be black
munus noun woman
cul noun young man
ama noun mother
dirig verb to be superior
a-a noun father
me noun essence
ba verb to allot
inana noun Inana
dumu noun child
suen noun Suen
cul-gi noun Culgi
dumu noun child
nín-súmún noun Ninsumun
nam noun destiny
tar verb to cut
noun battle
igi noun eye
jen verb to go
jé6 pronoun I
cen noun combat
kuc7 noun (horse) groom
tukul noun weapon
verb to hang
unken noun assembly
ká-múd-jál noun advocate
har-ra-an noun route
zí-cág4-jál adj life-giving
jé6 pronoun I
sipad noun shepherd
cag4 noun heart
pàd verb to find
XX
kug adj shining
lugal noun king
ú-á noun provisioner
zid adj right
é-án-ná noun E-ana
cuba adj shining
írí1-gál noun Iri-gal
an noun An
DU verb DU
du7 verb to be perfect
barag noun dais
mah verb to be majestic
saj noun head
íl verb to raise
du7 verb to be perfect
gu-za noun chair
zà-gìn noun lapis lazuli
dúr noun rump
jar verb to place
du7 verb to be perfect
saj noun head
men noun diadem
gùn verb to be multicoloured
du7 verb to be perfect
bar noun outside
zulumhi noun long fleece
sud verb to be distant
du7 verb to be perfect
túg noun garment
nam-lugal noun kingship
cag4 noun heart
verb to hang
du7 verb to be perfect
mitum noun type of weapon
á noun arm
íl verb to raise
du7 verb to be perfect
tukul noun weapon
dùb noun knee
bad verb to open
du7 verb to be perfect
ti noun arrow
sud verb to be distant
pan noun bow
du7 verb to be perfect
ilar noun throwing stick
gúr1 noun shield
zag noun side
kécé verb to bind
du7 verb to be perfect
cu noun hand
jidru noun sceptre
kug adj shining
du7 verb to be perfect
jìrì noun foot
é-sír noun sandal
kug adj shining
du7 verb to be perfect
dùb-tùkù noun runner
har-ra-an noun route
kac4 verb to run
dug4 verb to say
du7 verb to be perfect
amar noun calf
zà-gìn noun lapis lazuli
gaba noun chest
kug adj shining
du7 verb to be perfect
cag4 noun heart
ki noun place
áj verb to measure
ud noun day(light)
sud verb to be distant
an noun An
ak verb to do
kúr verb to be different
én-líl noun Enlil
noun person
nam noun destiny
tar verb to cut
cu noun hand
bal verb to turn over
inana noun Inana
noun (loving) care
dug4 verb to say
cag4 noun heart
húl verb to be happy
nín-é-gál-lá noun Ninegala
zu verb to know
mác noun (kid) goat
gíg verb to be black
umbin noun horny outgrowth
kíj verb to seek
mác noun (kid) goat
babbar adj white
a noun water
tu5 verb to wash
am noun wild bull
hur-saj noun mountain (range)
giri17 noun nose
verb to hang
é noun house(hold)
níndá noun breeding bull
mah verb to be majestic
noun voice
nun noun prince
dug4 verb to say
cul noun young man
utu noun Utu
èc noun shrine
é-bábbár noun E-babbar
kur9 verb to enter
cul noun young man
utu noun Utu
saj-ki noun forehead
zalag verb to be shining
zìg verb to rise
cul-gi noun Culgi
sipad noun shepherd
zid adj right
ki-en-gi noun Sumer
nam noun destiny
tar verb to cut
lugal noun king
inim noun word
gùn verb to be multicoloured
igi noun eye
sag9 verb to be good
ur-saj noun hero
kalag verb to be strong
pirij noun lion
tud verb to give birth
súmún noun wild cow
tur verb to be small
nam-cul noun manliness
gub verb to stand
lipic-tuku adj furious
noun strength
kécé verb to bind
hur-saj noun mountain (range)
gal verb to be big
jìrì noun foot
jar verb to place
ur-saj noun hero
kur noun (mountain) land
de5 verb to collect
barag noun dais
jìrì noun foot
saga11 verb to press
dug4 verb to say
mu noun name
zag noun side
an noun heaven
jar verb to place
lugal noun king
ác-ím-bábbár noun Acimbabbar
silim verb to be healthy
jen verb to go
enegir noun Enegir
iri noun town
me-lem4 noun (awesome) radiance
verb to erect
noun boat
ús verb to be adjacent
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
tud verb to give birth
nin-a-zu noun Ninazu
gúd-súmún noun wild cow
naj verb to drink
ad noun voice
noun voice
dug4 verb to say
NANA
XX
KAKA
XX
MUMU
JAGA
XX
XX
làl noun syrup
ì-nùn noun clarified butter
ur-saj noun hero
ki-bal noun rebel land
jen verb to go
lugal noun king
en noun lord
inim noun word
cùdù noun prayer
a-ra-zu noun supplication
cag4 noun heart
pàd verb to find
sipad noun shepherd
cul-gi noun Culgi
en noun lord
cùdù noun prayer
a-ra-zu noun supplication
cag4 noun heart
pàd verb to find
lugal noun king
én-líl noun Enlil
á noun arm
cúm verb to give
a-ba pronoun who
jar verb to place
HIHI
XX
a-ba pronoun who
kur9 verb to enter
HIHI
XX
a-ba pronoun who
è verb to go out or in
XX
XX
noun person
cag4 noun heart
zu verb to know
á noun arm
noun battle
á noun arm
sud verb to be distant
a-na pronoun what
è verb to go out or in
anzud noun Anzud
noun voice
dúb verb to tremble
igi noun eye
a-ba pronoun who
gub verb to stand
ud noun storm
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
kur noun (mountain) land
GIGI
bad verb to open
NENE
hur-saj noun mountain (range)
gi noun reed
saj noun head
sàg verb to beat
kur noun (mountain) land
é noun house(hold)
igi noun eye
bar verb to set aside
ti-id-nu-um noun Tidnum
u6 noun wonder
dùg verb to be good
dug4 verb to say
utu noun Utu
noun fear(someness)
noun battle
dalla verb to be bright
è verb to go out or in
nergal noun Nergal
tukul noun weapon
úc noun gore
ka noun mouth
ba verb to allot
jíc-gíd-dá noun type of spear?
ù-mùn noun blood
kalam noun the Land
cu noun hand
gíd verb to be long
ig noun door
gal verb to be big
iri noun town
bàd noun wall
gal verb to be big
kalam noun the Land
sa-par4 noun type of net
an noun heaven
ki noun place
dub verb to heap up
ùz-sàj noun (cosmic) bond
ki-en-gi noun Sumer
sig9 verb to put
ár noun praise
hé-jál noun plenty
XX
pàd verb to find
inim noun word
én-líl noun Enlil
níj noun thing
gal verb to be big
saj noun head
àn-dùl noun (protective) shade
ak verb to do
cag4 noun heart
ki noun place
áj verb to measure
inana noun Inana
cu noun hand
bar verb to set aside
nin-a-zu noun Ninazu
MUNUSMUNUS
MAMA
cùdù noun prayer
pàd verb to find
u8 noun ewe
zid adj right
sila4 noun lamb
cár verb to be numerous
ud5 noun (nanny) goat
zid adj right
mác noun (kid) goat
cár verb to be numerous
áb noun cow
babbar adj white
amar noun calf
verb to erect
nanna noun Nanna
é-témén-ní-gúrú3è2-tèmèn-nì2-gùrù noun E-temen-ni-guru
kur9 verb to enter
é noun house(hold)
nam-lugal noun kingship
é noun house(hold)
hé-dú7 noun (fitting) ornament
KI.LUGAL.GUB noun royal station
ki noun place
kug adj shining
saj noun head
íl verb to raise
lugal noun king
ác-ím-bábbár noun Acimbabbar
igi noun eye
húl verb to be happy
bar verb to set aside
cul-gi noun Culgi
sipad noun shepherd
zid adj right
ki-en-gi noun Sumer
nam noun destiny
tar verb to cut
ur-saj noun hero
en noun lord
gábá-jál adj forceful
kur noun (mountain) land
á noun arm
zid adj right
kalam noun the Land
ù-mà noun triumph
gub verb to stand
verb to equal
dug4 verb to say
inim noun word
dug4 verb to say
jar verb to place
ki-bal noun rebel land
nam noun destiny
kud verb to cut
é noun house(hold)
du6 noun (ruin) mound
jar verb to place
itid noun moon(light)
ud-sakar noun crescent (moon)
me noun essence
cu noun hand
du7 verb to be perfect
kúc verb to be tired
ézíná noun Ezina
mu noun name
ka noun mouth
kalam noun the Land
ka noun mouth
kur noun (mountain) land
dùg verb to be good
jál verb to be (located)
kug adj shining
nin-gal noun Ningal
nin noun lady
agrun noun cella
jic noun tree
ummud noun waterskin
úr noun root
tál verb to be broad
suen noun Suen
nam noun destiny
dùg verb to be good
tar verb to cut
é-gál-máh noun Egal-mah
nín-é-gál-lá noun Ninegala
barag noun dais
kug adj shining
dúr noun rump
jar verb to place
ictaran noun Ictaran
ki-en-gi noun Sumer
cag4 noun heart
níj-nám pronoun anything
zu verb to know
ka-ac noun decision
kalam noun the Land
ki noun place
bar verb to set aside
á-túkú adj powerful
sig9 verb to put
caja verb to be oppressed
LAGAB verb LAGAB
ama noun mother
dumu noun child
sag9 verb to be good
dug4 verb to say
dumu noun child
a-a noun father
níj-gén6-ná noun constancy
gi4 verb to return
ki-en-gi noun Sumer
hé-jál noun plenty
si verb to fill
úrím noun Urim
giri17-zal noun joy
sug4 verb to be full
CIDCID
ga-ki-tir noun meaning unknown
jar verb to place
lugal noun king
kúrkú noun desire
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
nam-kalag-ga noun strength
dalla verb to be bright
è verb to go out or in
nam-ur-saj noun heroism
cu noun hand
zid adj right
jar verb to place
ki-bal noun rebel land
noun neck
ki noun place
verb to hang
iri noun town
úrím noun Urim
hé-jál noun plenty
noun neck
zìg verb to rise
lugal noun king
suh10 noun crown
zà-gìn noun lapis lazuli
gùn verb to be multicoloured
dumu noun child
én-líl noun Enlil
men noun diadem
dajal verb to be wide
saj noun head
an noun heaven
íl verb to raise
an noun An
ki noun place
mah verb to be majestic
cag4 noun heart
kúc verb to be tired
urac noun Urac
barag noun dais
gal verb to be big
sig9 verb to put
itid noun moon(light)
ud noun day(light)
zal verb to pass
kalam noun the Land
kur noun (mountain) land
en noun lord
ác-ím-bábbár noun Acimbabbar
zá3-mízà-mì2 noun praise
nisaba noun Nisaba
zá3-mízà-mì2 noun praise