Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A hymn for Cu-Suen -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - dijir nam-he ù-tud-da an-na igi bar-ra (d)urac-a
2 - (d)cu-(d)suen (d)nanna di zu-gin7 X X-ga igi (d)en-líl-lá-cè
3 - ù-tud-da-zu-ta ne-me-en mu (d)nanna-e sa4
4 - cu-(d)suen dumu ur-saj an-na ki áj (d)en-líl-lá
5 - é-kur za-gìn-ta saj íl-la (d)urac-e tud-da
6 - cag4 (d)urac-a-ke4 pàd-da-àm kur-kur-ra ha-ba-íl
7 - suh-gir11 saj mah (d)en-líl-lá-kam jidru-ni hé-sù-ud
8 - dili-ni jic tuku (d)en-líl-lá-kam á mah cúm-ma-àm
9 - cu dug4-ga an za-gìn-na-kam (d)nin-líl-lá tam-ma-ni-im
10 - (d)cu-(d)suen ux(PA)-a hi-li mul-mul IGI X DI
12 - (d)cu-(d)suen tìl-la ud sù-rá
14 - X X (X) (d)en-líl-lá mi-ni-
15 - X X (d)cu-(d)suen AN X
16 - saj íl túm-ma
17 - sun4 za-gìn sud-sud (d)utu-gin7 kur-kur-ra
18 - (d)cu-(d)suen nir-jál èc me i-i AN
19 - mir gíríd i-lim kalam-ma kécé nam-gal-cè
20 - jic-nu11 íl si AN-AN kécé an-na á mah (d)en-líl-lá
21 - dili-ni en hé-jál-la (d)cu-(d)suen pirij gal barag-gé-e-ne
23 - a-a (d)en-líl en nam tar-re á-tuku-ni hé-me-en
24 - (d)utu-gin7 hé-du7-ni hé-me-en (d)nin-líl èc mah-a-kam
25 - en sig7-ga (d)en-ki nam tar-re a-a jéctúg dajal-la-kam
26 - gal-an-zu (d)en-líl-le igi jál-la-ni-cè X X UN zid-dè-ec
27 - lugal-ju10 dijir nam tar-ra ki ur5 sag9-ge
28 - (d)cu-(d)suen ka-ac bar-re-da X X X
29 - lugal-ju10 á bad hu-mu-ni-in-
31 - en gal (d)cu-(d)suen mu hé-jál-la
33 - saj íl men lugal du7 dumu (d)nin-súmún-na
34 - pec10-jál gaba-jál (d)a-nun-na-ke4-e-ne
35 - (d)cu-(d)suen kug (d)inana-ke4 pa è mu-
36 - cag4 ki áj hi-li níj nu-til-le-dam munus zid
37 - saj-tab-zu ma-ra-an-cúm (d)en-líl-le gú-da hu-
38 - kalag-ga á mah cúm-ma kur gal-la usu-ni-ta
39 - ur-saj en barag-barag-gé-ne zag dib pirij gal-bi-im
40 - (d)cu-(d)suen alan sag9 aga za-gìn gaba kug-ga u6 di
41 - ur-saj nam-dijir-cè tud-da me-te nam-lugal-la
42 - X an ki-a zag kalam-ma-cè kalag-ga
44 - X ga-an-i-i
45 - (d)nin-líl-lá-kam in-nin9 X hé-en-na-nam
46 - -le (d)utu-gin7 kalam dajal TAG () im-mi-in-si
47 - (d)cu-(d)suen ú-a-zu sud-àm
48 - -ra-ra