Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to Suen for Ibbi-Suen (Ibbi-Suen C) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - X an ki sù-rá-áj bí-mú-mú
2 - X X X nun zid ib-ta-è-a
3 - (d)suen kur gal-e en nun-cè tud-da
4 - X (X) X SAR-a X AN DA DI
5 - gaba-jál an ki-a lugal-bi na-nam
6 - en (d)ac-ím-babbar sù-rá-áj bí-mú-mú
7 - (d)suen sù-rá-áj bí-mú-mú
8 - (d)X sù-rá-áj bí-mú-mú
9 - dijir ud-da sù-rá-áj bí-mú-mú
10 - gaba-jál an ki-a lugal-bi na-nam
11 - an sikil-la mu-un-X ki-cè pa àm-è
12 - ec-bar an-na-kam gal mu-un-já-já
13 - temen me cár mi-ni-in-éd-e
14 - cul nun-cè íl-la (d)i-bi-(d)suen-ju10
15 - bal sù-ud nam-hé-a im-ma-ni-in-pàd-dè
16 - en (d)ac-ím-babbar ki-cè pa àm-è
17 - ec-bar an-na-kam gal mu-un-já-já
18 - temen me cár mi-ni-in-éd-e
19 - cul nun-cè íl-la (d)i-bi-(d)suen-ju10
20 - bal sù-ud nam-hé-a im-ma-ni-in-pàd-da
21 - ki nim-ma kur-zag-cè gal-bi mu-ni-ib-è
22 - me kug-bi cen-àm jic-hur nam-mi-ni-in-du7
23 - níj-nam ce-er-ka-an-ba igi sù-ud mi-ni-in-íl
24 - aga du7 me ud sù-rá dug4-ga nu-kàm-me-dè
25 - (d)i-bi-(d)suen-ju10-úr tìl ca-mu-e-da-ab-sù-ud-dè
26 - en (d)ac-ím-babbar gal-bi mu-ni-ib-è
27 - me kug-bi cen-àm jic-hur nam-mi-ni-in-du7
28 - níj-nam ce-er-ka-an-ba igi sù-ud mi-ni-in-íl
29 - aga du7 me ud sù-rá dug4-ga nu-kàm-me-dè
30 - (d)i-bi-(d)suen-ju10-úr tìl ca-mu-e-da-ab-sù-ud-dè
31 - en jic-nu11 an ki X X X
32 - ùn-e jic-hé-a me-te
33 - E HI DU dajal DU-bi hé-X
34 - me cár-bi mi-ni-ib-si áj X
35 - (d)i-bí-(d)suen-ju10 AN X X
36 - en (d)ac-ím-babbar men-bi
37 - ùn-e jic-hé-a
38 - E HI DU dajal DU-bi
39 - me cár-bi
40 - (d)i-bí-0-ju10 AN X X
42 - an-né ud dùg X DU AC kug mu- X X
43 - aga zid me ud sù-rá jidru nam-lugal-la
44 - (d)en-líl-le ki áj nam-en nam mu-un-tar
45 - nam-ur-saj ba-tud pa è àm-mi-ni-mah
46 - (d)en-ki-ke4 nam-hé ud giri17-zal mú-mú
47 - idigna buranun-na a-ù-ba dajal X
48 - (d)nin-tur5 numun i-i saj zi-jál ù-tud
49 - iri á-dam ùj lu-a ní-bi-a AC BAR UC
50 - (d)nanna ud kécé jic-hur gen6-né
51 - itid zal-le mu da-rí ud ki-cè DU.DU
52 - saj-kal nam-nun-na (d)i-bí-0-ju10
53 - sig nim zag an ki e-ne-er ba-X-e
54 - (d)i-bí-0 á mah kalag-ga nam-ur-saj-já
55 - nam-cul-la zag dib kur-re jìrì saga11 di
56 - ec-bar-e kíj-já ùj-e jalga cúm-mu
57 - (d)utu níj-si-sá níj-du7-e bí-in-DU
58 - nin zid (d)nin-irigal ama kul-ab(ki)-a-ke4
59 - nam-cita a-ra-zu mah ud ki-bi cu X E (X)
60 - X X (X) nin mu mah X X X X X X
61 - X X zi sù-ud-jál
63 - X X X IG X X cul (d)suen-na X
64 - saj-éc mu-ni-in-rig7 lugal an-na-ra
66 - X A ùn-na sù-rá-áj-bi na-nam
67 - X X X jic-hé-a sù-rá-áj-bi na-nam
68 - (d)i-bí-0-ju10 bal sù-rá mu nam-hé
69 - X X tìl ca-mu-e-da-ab-sud-dè