Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to Nergal for Cu-ilcu (Cu-ilcu A) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - en ud huc du7-ru kúr-kúr sùh-e kalam-ma mah X du8
2 - (d)nergal kar gal an ki túd KU zi-jál cár-ra
3 - en igi huc íl-la-ni ùj lu-a sig10-ge érím X tukul du8
4 - (d)nergal á-tuku an ki-a ùj X GI zar-re-ec
6 - en ud gal me mah-zu du7-ru u18-lu kalam-ma dul-lu
7 - (d)nergal érím nam ku5-rá-ni tum9 u8 tu11 líl-e sàg-ge
8 - en sukux(LIL)-rá kalag-ga kicib-lá tuku na-me e-ne-ra nu-gub-bu
9 - (d)nergal dajal íl u18-ru er9 gùr-ru gal níj ár-re-ec e
10 - dirig cul gal-e-ne nam-ur-saj-já-ni JIRI-e nam-ur-saj-já
11 - (d)nergal an ki zag til-bi-cè nam-mah-a-ni dul-la
13 - ur-saj saj íl en nir-jál-lu dumu gaba zìg a-a-na
14 - (d)nergal ab hu-luh huc ri na-me gaba ru-gú nu-zu
15 - cul zìg-ga-ni mir a-ma-ru kur-kur un-tu11-bé
16 - (d)nergal ucumgal ù-mun dul4-lu úc zi-jál-la na8-na8
18 - en a-a ugu-ni (d)nu-nam-nir-gin7 tìl mud e-ne-da jál
19 - (d)nergal é da-rí iri11-gal (d)en-líl bàn-da-me-en
20 - nam tar-re ka-ac bar-re-da za-a-da ca-mu-e-da-jál
21 - (d)nergal a-rá gal me huc-bi cu mah-zu-uc im-si
22 - jarza mah na-me nu-zu-ba za-a-ra
23 - (d)nergal jic-hur cu-luh ùj-ba saj
25 - ki ud cú-a (d)utu ma-ra-an-è barag gùr-ru ma-ra-an-ri
26 - (d)nergal DU.DU-e-bi túm-mu-bi en za-a-da jál-me-en
27 - ki ud è en DIM4 u5 IL-bi gal huc gùr-ru-me-en
28 - (d)nergal zà-mí a-re-zu su zìg bar-re-dam
30 - sipad gen6-ne cul zid (d)utu-gin7
31 - (d)cu-ì-lí-cu nun me ul pa è (d)a-nun-na-ke4-ne
32 - (d)nergal e-ne-ra hul-du-ni zar-re-ec sal-mu-na-ab
33 - (d)cu-ì-lí-cu za-a-ar nir hu-mu-u8-dè-jál húl-la hu-mu-di-ni-ib-túm
34 - sipad ha-ba-du (d)utu-gin7 ùj-ba mu-ni hé-em-mi-i-i
35 - (d)cu-ì-lí-cu kur-kur ùj lu-a zi-ni hé-em-mi-íb-áj
37 - (d)nergal nun (d)cu-ì-lí-cu jickim-tìl-la-ni ud sù-rá-cè hé-me-en
39 - en kur gal-la níj ul4-le-ec-e ak ù-ma huc érím dúb-bu
40 - (d)nergal dub-bu dili-e-bi nu-ce-ga er9-e-ne
41 - en nir-jál mèc (d)nu-nam-nir-ra ù-tud-da ki jar-ra-ni X
42 - (d)nergal cag4 mir (d)en-líl-lá a sed
43 - en gal jìrì kur saj dúb-ba X X JICGAL-zu X-ru-uc ì-jál
44 - (d)nergal mè-cè gub-bé nir saj íl-i
45 - en gú-érím-ma pirij-gin7 ZA.LAM za-ra gi4 nu-ce-ga
46 - (d)nergal cú-uc-gal hul-du cu cú-ur gú-érím-jál-la
47 - ur-saj kur a-a-zu-cè nu-ce-ga ud huc gal-bi-me-en
48 - (d)nergal iri-bàd á-dam-bi um-ci-te
49 - am-gin7 jìrì-za ba-ci-gub-bé-en si gal-zu bí-tu11
50 - (d)nergal cég1-bi in-dal-gin7 an-na um-mi-gu7
51 - igi huc-ù ì-gùr-ù igi nu-bar-re kalam-ma ùj-ba um-mi-jar
52 - (d)nergal ù-mun-bi cej14-gin7 sùr-sùr-ra i-ni-in-dé
53 - ùj gú-érím-ma u8 i-né-jar zi cár kar ì-bí-dug4
54 - (d)nergal cul za-a-da kar-bi ár-zu ci-im-galam-e
55 - en cu jar (d)en-líl-lá mu-u8-gi cag4 a-a-na mu-un-sed
56 - (d)nergal kalag-ga dumu kur gam (d)nu-nam-nir-ra-kam
57 - sipad an-né ùj cár-ra pàd-da cul zid íl kur gal-la
58 - (d)cu-ì-lí-cu cu-luh pa è ak-dè (d)nin-líl-le tud-da
59 - hu-mu-un-tah-e cen-cen mè-a JIRI jic jic-e lá-a
60 - (d)nergal e-ne-ra hul-du-ni sim(mušen)-gin7 za-e ur4-ur4-u4-mu-na-ab
61 - kur nu-ce-ga-na u18-lu huc bí-dul jic-gaz-bi hé-me-en
62 - (d)cu-ì-lí-cu du6-ul-mu-na-ab iri e-ne-cè nu-jál
64 - en er9 a-a ugu-na nam-nir-jál cúm-ma
65 - (d)nergal en (d)nu-nam-nir-re nam-nir-jál cúm-ma
66 - (d)cu-ì-lí-cu zi sù-ud-jál nam-tìl-la-ni èc é-mèc-lam-ma ul-cè ca-mu-ra-ab-mú-mú