Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A praise poem of Icme-Dagan (Icme-Dagan A + V) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)en-líl dirig-cè
2 -
3 - X
4 - dijir gal-gal-e-ne saj kécé-bi
5 - (d)a-nun-na-ke4-ne temen-bi
6 - (d)en-ki-(d)en-ki túg zi-jál-bi
7 - me gal-gal-a-ni ság di nu-zu
8 - -ni saj-bi-cè è-a
9 - -ni na-me nu-di
10 - -me-ni ní-ba gi4-gi4
11 - -ni an ki-bi dùg-dùg
12 - -ni iri ki dù-dù
13 - -ni kalam ki já-já
14 - X jéctúg ud zal-la cu du7
15 - á áj-e gal-zu
16 - A níj-zid ki-bi-cè jar
17 - ad gi4-gi4 inim-ma nu-kúc-ù
18 - A ec-bar-e di-di
19 - X -ma di-kud an ki
20 - X -ni-cè jál-la
21 - níj-zi-jál X (X) lah5-lah5-e
22 - a-a (d)en-líl sipad saj gíg-ga
23 - X X (X)-ni-ta kur gam-e
24 - -ni zag an ki gen6-né
25 - inim dug4-ga-ni ka téc-e já-já
26 - en li-ib-a-ni kur-ra du-du
27 - níj ak-ni su zìg ri-a
28 - di galam-ma-ni na-me nu-pàd-dè
29 - nam-zu-ni-cè kur-re giri17 cu jál
30 - á sa-par4 gal kur-re dub-ba
31 - sa-al-húb IGI CU GAN nu-ce-ga cú-a
32 - an-cè DU ki-tuc
33 - me níj-nam-ma da-ga-an-ba cu ti-a
34 - jic-hur níj-ul-e zag kécé-rá
35 - ub-da 4-ba u18-lu ì-dul4
36 - (d)en-líl dib-ba-ni cu tij4-jé6-e nu-zu
37 - a-ár-ni níj cu sàg-sàg-gé-dam
38 - (d)en-líl an-cè mah ki-cè dib
39 - zag è ki-en-gi-ra dajal tag-ga
40 - (d)nu-nam-nir en nun-nun-e-ne lugal-a lugal-bé-e
41 - (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)da-gan-na-me-en
42 - iri kug-ga nam dùg ha-ma-ni-in-tar
43 - mu dùg ha-ma-ni-in-sa4
44 - (d)nin-tur5 tud-tud-a ha-ma-ni-in-gub
45 - gi-dur ku5-rá-já nam-en ha-ma-ni-in-jar
46 - (d)en-líl dijir saj-du-já-ke4
47 - nam-sipad ki-en-gi-ra saj-e-ec hu-mu-rig7
48 - (d)lamma saj hé-mi-in-tuku
49 - alan níj-gen6-na hé-en-ga-da-tah
50 - KA bal-en
51 - X ha-ma-ni-in-kur9
52 - su X X hu-mu-UD-MU
53 - me-lem4-a-ni kur-ra hé-bí-in-X
54 - za-pa-áj-a-ni an ki-a hé-em-mi-in-dirig
55 - ùj-já hu-mu-ni-in-suh-en kalam hé-ni-in-pàd-en
56 - (d)en-líl lugal dijir-re-e-ne-ke4
57 - sig igi-nim-ma nam-en-bi ha-ma-an-cúm
58 - inim dug4-ga (d)nu-nam-nir-ra-ta
59 - an-né zid-dè já-a-ar ha-ma-an-dé
60 - cibir écgírí cu-ju10 ha-ma-cúm
61 - (d)urac-e dùb kug-ga-ni-a zid ha-ma-ni-dug4
62 - (d)nin-líl-le cag4 zalag-zalag-ga-ni
63 - barag mah ud sù-rá-ka tuc-já
64 - jic-cub-ba-já bal-bi sag9-ge-da
65 - su (d)en-líl-lá-ka dùg-ge-já
66 - é-kur-re ud cú-uc saj ús-já
67 - ki-ùr ki gal-e nam-cè ha-ma-ni-tar
68 - (d)en-ki en gal eridug(ki)-ga-ke4
69 - àgà zid mah saj-já ha-ma-ni-in-ge-en
70 - níj a-na mu sa4-a X X
71 - jéctúg 7-a cu gal ha-ma-ni-du7
72 - (d)suen dumu-saj (d)en-líl-lá-ke4
73 - gu-za lugal-la me ur4-ur4
74 - barag nam-en-na saj-bi-cè è-a hé-bí-in-jar
75 - ud sù-rá-cè aga-ju10 dalla hé-bí-in-è
76 - (d)nuska sukkal (d)en-líl-lá-ke4
77 - jidru nam-lugal-la cu-já ha-ma-ni-jar
78 - é-kur-ra á-bi ha-ma-an-pàd-pàd
79 - ki-gub-bu tèj-jé6-e-bi ha-ma-an-jar
80 - cag4 (d)en-líl-lá húl-la-àm-ta hé-mi-ge-en6
81 - (d)nin-urta ur-saj kalag-ga (d)en-líl-lá-ke4
82 - (d)nu-nam-nir inim-ma ha-ma-ni-in-DU
83 - inim sag9-ga (d)en-líl (d)nin-líl-lá já-a-ar hu-mu-na-áj
84 - nam-lugal-la bal-ju10 hé-bí-in-dirig
85 - nam-en-na jé6-e hé-em-mi-in-gal-e á-tah-ju10 hé-e
86 - é-kur-ra cu hu-mu-da-jál-jál
87 - mackim nam-lugal-já hé-e
88 - tukul kalag-ga kur-kur gam-gam-e
89 - á mah cu zid-da-ju10 NI hé-bí-in-si
90 - (d)utu níj-si-sá inim gen6-na ka-já ha-ma-ni-in-jar
91 - ka-ac bar ùj-e
92 - níj-gen6-na saj-bi-cè è
93 - zid-du du-ús dab5-e érím-du ha-lam-me
94 - cec-e cec-ra níj-gen6-na di a-a-ra cu-kin dab5-bé
95 - nin9 gal-ra inim gaba-na nu-di ama-ra túkú-dè
96 - si-ig-ga kalag-ga-ra nu-já-já hu-nu úr-ra túm-mu
97 - á-tuku níj cag4-ga-na nu-ak lú-cè nu-di
98 - níj-érím níj-á-zìg-bi ha-lam-e níj-si-sá mú-mú
99 - (d)utu dumu (d)nin-gal-e tud-da-a ha-la ba-já hé-ni-in-jar
100 - (d)inana nin an ki-ke4 A
101 - nítálám ki áj-a-ni-cè hé-en-pàd-dè-en
102 - mir-DU-na-já la-la hu-mu-ci-in-ak
103 - igi nam-tìl-la-ka-ni hu-mu-ci-in-bar
104 - saj-ki zalag-ga-ni já-a-cè hu-mu-ci-in-zìg
105 - jic-nú gi-rin-na hé-bí-in-gub-en
106 - ji6-par4-ra ud sud-sù-re-já
107 - nam-en nam-lugal-da tab-e-a-já
108 - é-an-na-ka
109 - ki unug(ki)-ga am-gin7 pec-já
110 - kul-aba4(ki) me-lem4-ju10 dul4-lu-da
111 - inim kug nu-kúr-ru-da-ni hé-bí-in-dug4
112 - (d)en-ki (d)nin-ki (d)en-ul (d)nin-ul
113 - (d)a-nun-na en nam tar-re-bi
114 - (d)udug nibru(ki) (d)lamma é-kur-ra-ke4-ne
115 - dijir gal-gal-e-ne-a nam mu-un-tar-re-ec-a
116 - hé-àm nu-kúr-ru-bi hé-em-mi-in-ne-ec
117 - (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)da-gan-na-me-en
118 - (d)en-líl lugal kur-kur-ra-ke4
119 - ud dùg-dùg-ga-ni-cè mác-e hé-em-mi-in-pàd-dè-en
120 - é-kur-cè igi húl hé-em-ci-in-bar
121 - ki-en-gi-re zid-dè-ec ha-ma-an-dé
122 - nibru(ki) bal sag9-ga X
123 - (d)ic-me-(d)da-gan-me-en
124 - ki úrím(kí) ki-bi gi4
125 - X X (X) X ki giri17-zal-la hu-
126 - gu-za-ju10 dùg-ge-ec gur-gur
127 - ki-en-gi ki-uri nè-bi-a téc sig10-ge-dè
128 - cég1 KA-KA-a cag4-ga gur-ru-dam
129 - é-kur-re ud cú-cè saj ús-já
130 - ú-a nibru(ki)
131 - ki-ùr ki gal-la
132 - (d)en-líl-le á-bi hu-mu-da-na-áj
133 - inim dug4-ga a-a (d)en-líl-lá-cè
134 - (d)ic-me-(d)da-gan-me-en gú-ju10 hé-en6-ci-ri
135 - ka-ta è-a lugal-já-cè jízzálx(JIC.TUG.ZAL) hé-em-ci-ak
136 - ki-en-gi-ra níj-si-sá hé-ni-in-jar
137 - nibru(ki) an-gin7 hé-em-mi-ni-lá
138 - é-kur-ra me-bi hu-mu-un-ur4-ur4
139 - jic-hur libir-a-ba
140 - jarza cu-ta cub-ba-bi ki-bi hé-bí-in-gi4
141 - (d)en-líl-lá me kal-kal-la
142 - (d)ic-me-(d)da-gan-me-en X
143 - (d)nin-líl-lá níj X
144 - é-kur-ra cag4-ga dùg bar-bi
145 - X X SUD-SUD X X X giri17 cu jál-la-ju10
146 - (d)en-líl (d)en-
147 - kisal-a (d)udug sag9-ga-bi
148 - (d)lamma sag9-ga-bi é-kur-ra hé-ni-kur9
149 - (d)en-líl X nidba gal-gal-e jic hu-mu-na-a-tag
150 - dag ninda jar-ra (d)en-líl-lá-ka
151 - sá-dug4 gal-gal-e zag ha-ra-ni-X-re
152 - gud-ì udu-ì cag4 lá-lá
153 - ku6 mucen-bi-da é lugal-já-ka hé-ni-cár-cár
154 - gir4 mah-ba ir hu-mu-un-pec-pec-e
155 - X X X a-da-mìn hu-mu-ne
156 - X X X-da sá-dug4 hé-ni-tab-tab
157 - DUB.BA.AN-bi kúrún-bi á sikil-la
158 - cej14-ta cu bar-ra-gin7
159 - gún ne-saj-já-ka a-gin7 hé-ni-bal-bal
160 - an-né (d)nin-ka-si e-ne-bi-da
161 - X-bi-ir gu-la hu-mu-ni-lah4-lah4
162 - kac X-ni sig5 cim erin-da hi-a
163 - cég1 é-kur-ra hu-mu-ni-ta-ta-hab
164 - ud cú-cè é-kur buru14-gin7 hu-mu-dù
165 - itid é ud 7 é ud 15-bi ezen-a hé-ni-kur9
166 - é-a cag4 bar-bi X X X-a-gin7
167 - níj mah gu-ul-gu-ul-lu-ta ir hu-mu-un-pec11-pec11
168 - gaba nu-ca-ra-ge (d)en-líl-lá-ke4 níj hé-em-mi-dab5
169 - ì sáhár ga sáhár jar-re
170 - níj-saj kiri6 zú-lum TA
171 - bancur (d)en-líl lugal-já-ka
172 - ú-já saj-bi a
173 - níj sag9-ga-ni igi hé-
174 - (d)en-líl
175 - dumu X X (d)en-líl-lá-me-en
176 - UR X X (d)nin-líl-lá-me-en
177 - juruc kalag-ga é-kur-ra-me-en
178 - gú-kal usu ní-tuku ú mah íl-íl-me-en
179 - nu-kúc-ù jé6-e-me-en
180 - ud cú-cè lugal-ju10 a-na àm-gu7 ga-an-dug4 a-na ga-an-naj
181 - é-kur-ra á áj-já gal-gal-bi im-mi-dug4-ga
182 - níj-dug4-ga (d)en-líl lugal-já ki-bi-cè hu-mu-un-jar-ra
183 - iri an-gin7 cag4 bar-ta sig7-ga
184 - nibru(ki) dim gal an ki-a su-bi hu-mu-dùg-dùg
185 - érín-bi dusu-ta hé-em-ta-an-zìg
186 - ugnim-bi tukul-ta hé-em-ta-já-ar
187 - kug-sig17 kug-babbar gud udu-bi gú-un dumu nibru(ki)-ke4-ne hu-mu-du8
188 - é (d)en-líl lugal-já-cè (d)nin-líl-cè
189 - (d)nin-urta ur-saj kalag-ga (d)en-líl-lá-cè érín-bi ha-ba-ra-an-jar
190 - níj-sur ce ì siki udu zag 10-ba ab-ak
191 - ki-en-gi ki-uri cu ha-ma-ta-ak-a
192 - níj-érím níj-á-zìg é ki hé-em-mi-gi4
193 - níj-gen6-na ki-en-gi ki-uri hé-ni-jar
194 - sipad níj-si-sá-e ki áj-me-en
195 - ù-tud-da ki-en-gi-ra dumu nibru(ki)-me-en
196 - cag4 AL inim-cè jál-jál-la-me-en
197 - igi kug-zu umuc-ta kal-la-me-en
198 - ad gi4-gi4 a-da-da a-rá-da kúc-ù-me-en
199 - níj-nam zu ùj-ta suh-a-me-en
200 - di-kud ù-èn nu-ca4-ca4-me-en
201 - ka-ac bar
202 - á-tuku níj dirig nu-mu-ci-íb-ak-e
203 - kalag-ga si-ig-ga LU-éc nu-mu-un-e
204 - nir-jál-e la-ba-an-já-já
205 - DI JAR kug-a na-ma-an-ku4-ku4-da-ke4-ec
206 - hu-nu níj téc-a inim gaba-na bí-ib-bé
207 - X X (X) X arad iri-já-ke4
208 - X (d)en-líl-lá-ka
209 - ki-en-gi ki-uri X
210 - níj X RA cu tij4-jé6 dug4 X X
211 - ud ul-la-ac di kadra inim GIL-GIL-e GA (X) X
212 - ha-lam-ma-da cu hé-em-da-an-cub
213 - nu-jar-ra níj kúr di-da ki a-ba hé-mi-ib-gul
214 - hi-li-a usu-na gú-bi hu-mu-gíd
215 - níj bal lú-lul níj ha-lam-ma é-e hé-em-mi-sàg
216 - cu dù-a nu-siki nu-mu-su-a
217 - i-(d)utu i-(d)nanna di-bi dug4-ge hé-em-mi-gen6
218 - ní-zu jál-la GA A BI IZ-bi hu-mu-gul
219 - lú-sa-gaz-e edin im-sig9-sig9-ga níj-gul-bi hu-mu-ak
220 - ús zid hé-em-mi-dab5 dam dumu tur-bi hu-mu-ús
221 - a-cag4-ga nir-jál-bi hu-mu-un-DU
222 - edin-na bar kug-ga hé-ni-jar-jar
223 - iri(ki) ní-bi ud sud ki-cár-ra hé-bí-dù
224 - kur-kur-re a-a tud-da-bi-gin7
225 - (d)ic-me-(d)da-gan-me-en igi-bi hu-mu-ci-jál
226 - (d)utu-gin7
227 - ùj-e bar kug-ga cùdù im-mi-íb-ca4
228 - inim kalag-ga jar-ra dù-dam
229 - ùj-e na de5-de5 é-gal gen6-né-dam
230 - inim kalag-ga-ju10 a-ba sá-da
231 - kur-kur cu ri ùj-bi ba-da-zu-a
232 - ka gárác-a-ta ba-ra-zi-zi
233 - ki nam-tag-ga inim nam-úc a-ba X
234 - nam-uc níj-gig-ga A X X BI NU X X X
235 - mu ur5-cè-àm (d)en-líl lugal-ju10 ud-ju10 mu-un-sud-sù-ud
236 - (d)ic-me-(d)da-gan an-cè tud-da cag4-ge pàd-da
237 - a-a-gin7 dùg ama-gin7 dib-ba-me-en
238 - bàd mah zi-cag4-jál kalam-ma-me-en
239 - mèc mah úr gur-ra pa mul dajal-la-me-en
240 - an-dùl ki-en-gi-ra jissu dùg-ga-me-en
241 - ki saj sukux(SUKUD)-rá cu nu-tèj-jé6-me-en
242 - á-tah érín-na-me-en kalam-ma-me-en
243 - ur-saj mè-cè du-du-me-en
244 - dùb-tuku kac4 di-me-en mir DU-me-en
245 - gal-an-zu níj-nam-ta è-a-me-en
246 - am ù-na gub-ba sahar kad4-kad4-e-me-en
247 - gud-si-AC X lá-e-da X X-da-me-en
248 - gúr1úr3gùr21ùr-rá ka-ba gub-me-en
249 - ur-saj ur-saj-e-ne-me-en lipic tukul-la-me-en
250 - zid-da gáb-bu ki-bal dúb-dúb-bu-me-en
251 - kug-sig17 sahar-ba-me-en za-gìn kur-ba-me-en
252 - sù-rá-áj-gin7 kalam-ma jír-jír-me-en
253 - a zid nam-lugal-la numun nam-barag-ga-me-en
254 - ísímú erin-na tir ha-cu-úr-ra-me-en
255 - tackarin hi-li X (X) du8-a-me-en
256 - su dijir-re-e-ne X URU DA MAN X-me-en
257 - nam gal tar-ra a-a (d)en-líl-lá-ta
258 - kur-ra kur-cag4-ba za-pa-áj-ju10 ì-im-dul
259 - iri-bal-a nu-um-me-te tukul nu-um-ma-gub-ba
260 - ní-bi-ta inim (d)en-líl-lá-ta gú-un-bi ha-àm-X X
261 - kur-cè X X UM
262 - nir7-igi gug
263 - na4-na4-bi JAR
263A - kíj da-rí kíj-sig kíj lugal mah (X)
264 - jic mah cag4 gíg X kalam-cè ha-ma-ab-íl
265 - dilmun(ki)-e gada zú-lum á-an-sur-bi cu ha-ma-da-ab-pec-e
266 - mar-tu é nu-zu iri(ki) nu-zu
267 - líl-lá hur-saj-já tuc-a
268 - a-lum u8-ù
269 - kur igi-nim-ma ki NA BAD A NA TA
270 - erin za-ba-lum cu-úr-mén tackarin ní-bi-a ha-ma-an-de6
271 - (d)en-líl lugal-ju10 kur-kur-re jic ra-a
272 - ùj-e du-ús dili-ka ha-ma-an-dab5 ka téc-e ha-ma-an-jar
273 - jé6-e-me-en (d)en-líl-cè jál-la-me-en ki áj é-kur-ra-me-en
274 - ud ki-en-gi ki-uri ság ba-ab-dug4-ga-ta
275 - é-kur za-gìn (d)en-líl-lá-ka
276 - é-já-jic-cú-a zag (d)nin-líl-lá-ka
277 - lugal na-me alan ba-ra-ni-in-kur9
278 - (d)en-líl-le cag4 ki áj-já-ni-ta
279 - é-nam-tìl-la-ka jál ha-ma-ab-taka4
280 - é-kur-ra gi16-sa gal-gal-e
281 - èrìm níj da-rí hé-ni-jar-jar
282 - gu-za me-dím-bi me-dím-ma dirig-ga
283 - (d)en-líl lugal-ju10-ra hu-mu-na-gub
284 - é-já-jic-cú-a ki-ùr ki gal-la
285 - gu-za (d)nin-líl-lá hé-gub-ba-àm
286 - gu-za (d)en-líl-lá ba-ra-an-ta-gub-ba-àm
287 - (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)da-gan-na-me-en
288 - gu-za barag mir 7 jar-a za DI GAG-a nir7-igi-bi cuba-ke4
289 - za-gìn sù-rá-áj-já cu tag-ga
290 - kíj gal-le-ec cu kug-zu mah
291 - (d)en-líl lugal-ju10-ra hu-mu-na-gub
292 - nin-ju10 (d)nin-líl-da (d)en-líl hu-mu-un-da-tuc
293 - ur5 sag9-ge cag4 húl-la hé-ni-jar
294 - gu-za-bi su (d)en-líl-lá-ka gal-le-ec bí-dùg
295 - níj cu dug4-ga-ju10 ì-in-na-áj
296 - cag4-ga dug4-ga-ju10 (d)en-líl-lá su-a-ni ba-dùg
297 - alan níj kalag-ga kùc-kùc-ta sig7-ga
298 - jé6-gin7 giri17 cu jál é-kur-da ní-tuku
299 - mác kadra-ka im-tur-tur-re
300 - alan ak-a saj X X-ke4
301 - (d)en-líl lugal an ki-ke4
302 - ki X-ni um-ci-in-zìg-ga-cè a-gin7 ki-a gub
303 - su pirij sa pirij-já zag pirij-já
304 - MES
305 - cita X X (X) jissu X (X) IM IC (X) X
306 - bal nam-lugal-la X X (X) til-la X X (X) X-ba lugal-ju10-ra
307 - jic mah ki u6 di-cè hé-ni-lah4
308 - (d)nin-líl nin dijir-re-e-ne-ra
309 - X munus-a ki kug-kug-ga-na
310 - é-cen-cen-na nam-tìl si-a-na
311 - alan gal-gal-ju10 hu-mu-na-ni-kur9
312 - igi-ni-cè hu-mu-ni-sag9
313 - hu-X X nam-tìl-la-ju10-cè
314 - jé6-e-me-en X X RA sag9-ga-ju10
315 - (d)ic-me-(d)da-gan-me-en sa-ra-ju10 hé-sag9
316 - alan ad-da tud-da-ju10
317 - é (d)en-líl-lá-ka (d)nin-líl nin-já-ka jé6-e-me-en hu-mu-ni-kur9
318 - alan a-a gu-la-ju10 (X) X-ne-bi X IC-àm
319 - X mu-tag alan hu-mu-ni-èd
320 - é (d)en-líl-ka hu-mu-ni-kur9
321 - é-kur èc X A hu-mu-ni-X
322 -
323 - hu-mu-ni-X
324 - níj babbar-re nu-ub-ta-an-sag9 é (d)namma hé-em-mi-ak
325 -
326 - KA nam dùg ùj SI
327 - X inim dug4-ga X (X)
328 - (d)en-líl en cag4 sù-rá X lugal jé6-e-me-en
329 - jic jéctúg-ke4 jál X -taka4
330 - zà-mí-ju10 ka-ka-ga hé-ni-jar-jar
331 - (d)jectin-an-na nin ka làl-a-ju10-u8
332 - cìr-cìr-ra hé-em-mi-dirig-dirig
333 - um-mi-a nar gal-gal-e-ne
334 - cag4-ba la-lá hé-ni-in-jar
335 - a-da-ab tígí cumun-ca4 ma-al-ga-tum
336 - cìr-gíd-da zà-mí nam-lugal-ju10 cag4-bi níj til-la
337 - a-ra-hi bal-bal-e za-am-za-am kun-jar-bi
338 - nar gal-an-zu-ne ma-an-jar-re-ec-a
339 - èn-du ki dú1-ba mu-ju10 mi-ni-gal-ec-a
340 - níj-nam zu jéctúg dajal-la-já
341 - túm-túm-mu érín-na mu-zu-a-já
342 - ki tukul-la-ka igi mi-ni-zalag-ga
343 - sipad kug-zu ùj lah4-lah4-e-já
344 - gal-zu níj-nam-ma ì-me-en-na-já
345 - an-e igi zid mu-ci-in-bar-ra
346 - inim (d)en-líl-lá-ta kalag ní-bi jál-la
347 - (d)nin-líl an-dùl-ju10 ì-me-a
348 - (d)en-ki-ke4 jéctúg ma-an-cúm-ma
349 - (d)nin-urta-ke4 mu-ci-in-jál-la
350 - (d)nanna gal-le-ec ki ma-an-áj-já
351 - mussa (d)nin-gal ì-me-en-na-já
352 - (d)inana-ke4 hi-li ma-an-cúm-a
353 - iri(ki)
354 -
355 - in-ju10 dub-ba ki-ju10 sur-ra
356 - ég-ju10 sig9-ga pa5-ju10
357 - KA X-a-ta kur-kur mu-gam-ma
358 - siki igi-nim-ma X X hé-em
359 - nam-dub-sar ki nam-galam-ma usu bí-DU-a
360 - cag4 dub-ba cudum níj-cid bùrù dajal-la kurum7-bi mu-búr-ra
361 - igi-gub-bu gáná gen6-né jic-as4-lum gi è
362 - ki-gub-ba ki igi íl-la-ju10-cè temen cu4-ga kalam ri-já
363 - cu sag9 cu tam-tam-ma-já
364 - dub ki-en-gi ki-uri-ka sar-re-bi mu-un-zu-a
365 - é-dub-ba-a cu mi-ni-mul-mul-la
366 - gi-dub-ba dub nam-dub-sar-ra zag im-mi-til-la
367 - nam-nar-ra á-ju10 ba-e-cúm-ma
368 - zà-mí ki di-bi mu-zu-a
369 - CIR.NAR ad ca4-ba nir mi-ni-ib-jál-la
370 - sa cu-si jic-gù-di-da inim suh-suh bal-e-bi mu-zu-a
371 - al-jar-sur9 sa-ec sa-bí-tum
372 - har-har za-na-ru bí-dug4-ga
373 - nam-nar-a ki bal-bal-a-bi
374 - cag4 CIR.NAR-da ki dul-dul-la-bi zag im-mi-ús-sa im-til-la
375 - um-mi-a CIR.NAR jar-jar-ju10-ne
376 - cìr gal-gal-já mi-ni-jar-re-ec-a
377 - zà-mí-já mi-ni-in-pàd-pàd-dè-ec
378 - lugal kalag-ga cu X X X ak
379 - (d)en-líl-lá cu íl-íl-la-ni mu-na-da-gub-ba
380 - mu dijir-re-e-ne nam-érím X -gin7 hé-ni-kud-dè
381 - níj èn-du-já a-na ab-jál-la
382 - na-dù-a-já a-na ab-sar-ra lul ba-ra-na hé-ge-en
383 - dug4-ga-ju10 ka-ga14 hu-mu-jál
384 - é-a cìr-ju10 giri17-zal-le-ec hé-em-me
385 - èn-du-ju10 cu-a hu-mu-un-bal-e
386 - la-la-bi cag4 kalam-ma-ka hu-mu-jál
387 - zag-bi-a inim ka-ge-e hé-em-tùm
388 - ki jicbun-ka hé- X X X
389 - X X X la-la-bi cag4-ga hu-mu-já-já
390 - (d)jectin-an-na (d)lamma-bi hé-a
391 - èrìm níj da-rí ibila lugal-la
392 - gi16-sa nam-en-na níj cu nu--gíd
393 - ka nar-e-ne-ka sù-ud-cè ge-en
394 - jé6-e-me-en (d)en-líl-lá sá-dug4 ki-ke4 bí-dug4
395 - nibru(ki) ki sag9-ga cu X
396 - ki-en-gi ki-uri jic-hur-bi
397 - ur5-cè-àm (d)en-líl lugal-ju10 ud-ju10 X X X
398 - bal-ju10 bal-a im-mi-ús-sa
399 - cag4-bal-bal-ju10 hé-em-da-gal-gal
400 - é (d)en-líl-lá-ka nam-sipad hu-mu-un-ak-e
401 - (d)en-líl lugal-ju10-ra cìr-ju10 hé-na-DI
402 - é-kur-re ki ki áj-ju10 mu-ju10 hu-mu-pàd-dè
403 - (d)nin-líl-ra zà-mí gal-gal-ju10 ud cú-cè hu-mu-na-X
404 - (d)nanna en zi-le dumu (d)en-líl-lá-ra
405 - X nar-e ki áj-ra
406 - -ra kíj-nim kíj-sig cìr-ju10 hé-na-DI
407 - é dijir gal-gal-e-ne-ka èn-du-ju10 hu-mu-un-DI
408 - (d)ic-me-(d)da-gan-me-en gub-gub-bu tèj-jé6-ju10-cè
409 - dijir saj-du-já-ke4 kur-zag til-la-ba gaba-ri hé-me-ni-in-tuku
410 - ki-en-gi ki-uri mi-ni-mah-en
411 - barag nam-lugal-la-ka im-mi-in-sig9
412 - cìr-ju10 dalla
413 - -un-zu-a
414 - na-dù-a X mi--in-dé
415 - (d)ic-me-(d)da-gan lugal-e dirig-ga-àm
416 - SAR im-me-e-a
417 - -cè igi i-ni-in-íl
418 - KA MI IN X
419 - IN sar-ra
1 - é
2 - cag4 (d)en-líl-lá
3 - (d)udug é-kur-ra
4 - (d)lamma é-kur-ra
5 - lú-bi
6 - X X
7 - gi16-sa gal-gal X-já
8 - èrìm dugud dugud X-já
9 - gu-za (d)en-líl-lá -gub-ba-a
10 - gigir mah KIJ -a
11 - mar-cum (d)nin-líl-ra mu-dím-ma-a
12 - (d)en-líl úrú mah X KAL lugal-já
13 - (d)en-líl lugal-ju10-ra mu-na-ni-kur9-ra
14 - cítá saj 50 tukul-e dib-ba
15 - (d)nin-urta X -ra mu-ni-in-dé-a
16 - gu-za mah ki galam-ma mu-na-ni-in-gub-ba
17 - alan urud kalag-ga me-dím-ma sig10-ga
18 - alan esi úlútím-ju10-cè ak-a
19 - é (d)en-líl-lá-ka mi-ni-kur9-ra
20 - -ka mi-ni-in-súg-ga
21 - da-bi-a ba-an-zu
22 - X X hé-em-X
23 - -e ba-e-
24 - X
1 - cag4
2 - (d)utu
3 - ùj saj gíg
4 - (d)en-ki (d)ickur (d)ézíná dijir hé-jál-la
5 - hé-jál an ki-a ba-da-gi4-ec
6 - (MAN)-kam-ma-cè nar gal hé-a
7 - um-mi-a cìr hé-a
8 - èn-du jar-jar ad ca4 di hé-a
9 - nar dùg-ga lugal-a hé-a
10 - nar ad gi4-gi4 cag4-ba-a húl hé-a
11 - nar ka silim-ma á-nú-da-ka hé-a
12 - nar bal-bal ad-da-a hé-a
13 - zag-ba hé-a
1 -
2 - X X (d)en-líl-lá inim zid X X
3 - X mu-un-na-dé-e-a
4 - X X esi èc-e nibru(ki)-a
5 - X X an ki-ka ki-ba e-ne lú-bi
6 - X X-ba ki-ba la-ba-an-kúr
7 - X X jic-dub-ba-ka LA X mu la-ba-an-sar
8 - níj-érím níj-á-zìg la-ba-an-ak
9 - X X-bi é-kur za-gìn (d)en-líl-lá-ka
10 - X X hé-ni-in-zìg saj an-cè hé-ni-in-íl
11 - X X sipad-da kalam saj-e-ec rig7-na
12 - X X X-bi hé-na-sù-ud
13 - X nam-érím-ma íb-ku5-ru-a
14 - X X X X X X mu-ni bí-íb-sar
15 - ác bal-ke4-ec lú-kúr cu ba-an-zi-zi-a
16 - (d)en-líl lugal dijir-re-e-ke4-ne
17 - X -ke4