Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to Bau for Icme-Dagan (Icme-Dagan B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - nin gùrù mah zu an ki nam-nir-ra cu du7
2 - ama (d)ba-ú gú-gal nin-e-ne ur-saj X X
3 - dijir er9 me mah-a cu du7 saj íl umuc gal LU
4 - su4-un-su4-na munus zid nin gal-an-zu cag4-ta úmún ak
5 - dumu an-na mas-sú inim pàd-dè níj-nam cu-ni si
6 - nin a-zu gal saj gíg-ga tìl-le ù-tud
7 - cu-hal-bi cim-mú ùj lu-a X X X X X
8 - cag4-lá tuku árhúc sud kalam-ma nin níj-gen6-na
9 - (d)en-líl lugal kur-kur-ra-ke4
10 - (d)nu-nam-nir en nam tar-re-dè
11 - èc nibru(ki) dur-an-ki-a-ka gal-bi bí-in-dug4
12 - é-kur za-gìn-na mi-ni-im-mah-en IGI RA X
13 - sa-pàr kalag-ga (d)nu-nam-nir-ra-me-en
14 - an-gub-ba é-kur-ra-ka cúkúr cúm-mu jectin za-a-kam
15 - (d)en-líl-lá é-gi4-a mah-a-ni-me-en a gub-ba-ni-me-en
16 - su4-na cita-ba ki lá-a-zu-uc
17 - (d)nu-nam-nir nun kur-kur-ra-ke4
18 - nam-saj-tùn mah an ki cu-zu im-mi-in-kur9
19 - mu-un-íl-en nam-nin èc numun i za-ra mu-ra-an-cúm
20 - a-a ugu-zu an dijir mah-e túg túg-bà1 túg mi-ri-in-mu
21 - ur-saj (d)en-líl-lá (d)nin-jír-su nitalam-cè ma-ra-an-cúm
22 - é-ninnu iri-kug èc numun i saj-e-ec mu-ri-rig7
23 - lagac(ki) jír-su(ki) dim gal kalam-ma-ka
24 - é-jalga-sud ki-tuc ki áj-za
25 - tar-sír-sír é nam-nin-a-ka barag mah-zu mi-ni-ri
26 - ki-tuc mah-zu-cè dijir ki lagac(ki)-a im-ci-gam-e-dè-ec
27 - nin zag dib me-ni cu nu-tèj-já
28 - dumu an-na nin gal níj-nam zu
29 - cul me-dím sag9 nun (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)en-líl-lá-ke4
30 - ki-sikil ama (d)ba-ú igi zid mu-ci-bar nam dùg mu-ni-tar ud tìl-la è-a-cè
32 - ama (d)ba-ú nun (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)en-líl-lá-ra nam-tìl ud sù-rá cúm-mu-dam
34 - é-nam-tìl-la é (d)en-líl-lá-cè
35 - sila4 babbar udu inim-jar sag9-ga gaba-na im-mi-tab
36 - nun (d)ic-me-(d)da-gan za-e im-me-ni-kur9
37 - KI.LUGAL.GUB nam-tìl-la-da im-da-e-gub
38 - kur gal (d)en-líl-ra KA ki mu-ne-jál
39 - a-a gal kur-kur-ra
40 - (d)ic-me-(d)da-gan-na mu-ni e-ne-er mu-ne-dug4
41 - (d)en-líl lugal kur-kur-ra-ke4 igi nam-tìl-la saj-ki zalag-ga-ni mu-un-ci-in-bar
42 - (d)ic-me-(d)da-gan-na nam mu-ni-íb-tar-re
43 - gu-za me ur4-ur4 aga zid ud sù-rá-a jidru ùj gen6-né ús 1(AC)-a lah4-lah4-e
44 - nun (d)ic-me-(d)da-gan nam-e-ec hé-tar
45 - idigna buranuna-e hé-jál a-ectub hu-mu-ra-ab-tùm gún-bi ha-ra-gíd-e kun X
46 - gú-gú-bi ú-cim hu-mu-ra-an-mú asila ha-ra-ab-lá
47 - pú-kiri6-ba làl-e jectin-e ki hu-mu-ra-ni-íb-ús
48 - a-gàr zid-bi ce gu-nu ha-ra-ab-mú guru7-bi ha-ra-dub-dub
49 - tùr ha-ra-dù-dù amac ha-ra-dajal-dajal
50 - nam-lugal-la mu hu-mu-ni-mah
51 - nam-nun-na saj an-cè hé-ni-íl
52 - sig igi-nim kur-zag til-la-bi gú-un ha-mu-ra-ab-íl
53 - kisal mah nun ud-gin7 dalla hé-ni-in-è
54 - nidba-zu é-kur za-gìn-na
55 - (d)en-líl-le nam-cè mu-ni-in-tar
56 - lugal-la é-kur-ta á mah mu-na-cúm
57 - nir mu-un-jál inim (d)en-líl-lá-ta gaba-cu-jar nu-mu-un-tuku
58 - jìrì íl-íl-la im-gub-gub-bé
59 - é-gal mah ki-tuc nam-lugal-la-ka im-ma-da-an-ku4-ku4
60 - barag kug za-gìn-na dúr bí-in-jar é-gal mu-un-
62 - munus zid dumu an-na (d)en-líl ma-ra-de6 barag kug za-gìn -ab-bé
63 - ki-sikil ama (d)ba-ú dumu an-na (d)en-líl ma-ra-de6 barag kug za-gìn -ab-bé
64 - (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)en-líl-lá-ra nam-tìl ud sù-rá saj-e-ec rig7-a-ni-ib