Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to Enlil for Icme-Dagan (Icme-Dagan H) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - X IM u5 nun dijir-re-e-ne me cár-ra-ba dúr jar
2 - (d)nu-nam-nir en á áj-já zid-da me gal-gal-la cu du7
3 - a-a (d)en-líl ní-zu an ki-a pa è ca-ba-ni-è
4 - dijir an-na an-na bí-su8-ug mu dùg im-mi-in-sa4
5 - X X KA X lugal-ba igi mu-ni-si-si
6 - -bi NE X ZU
7 - (d)a-nun-na dijir gal-gal-bi igi-zu-uc
8 - (d)en-líl inim kug dug4-ga mah-zu-cè jizzal im-ci-ma-an-ak-ec
9 - (d)nu-nam-nir an ki níjín-na-bi dili-zu-ni mah-me-en
10 - X (d)a-nun-na-ke4-ne ràb mah kur-kur-ra
11 - -zu sù-ud en níj-nam-ma-ni dib dug4-ga-ni nu-kàm-me-dam
12 - gal-la-a me-zu me-a dirig a-rá-zu níj galam-ma-àm X nam-kal kur ki sù-rá-cè sipad zid-bi za-e-me-en
13 - a-a (d)en-líl ki-ùr dur-an-ki cag4-ge pàd-da-za
14 - ZU X é-kur ki áj-zu cu-mu-ra-an-dù barag mah-zu cu-mu-un-ri
15 - èc-za me-bi me kal-kal-a-àm cu-luh zid-bi mah-àm
16 - jarza-bi kug-kug-ga-àm níj ka-ge dib-ba-àm
17 - é-kur-ra cag4-bi galam kad4-àm níj nu-zu-àm
18 - (d)ic-me-(d)da-gan jic-hur me zid-bi
20 - (d)en-líl (d)ic-me-(d)da-gan dumu ki áj-za nam-lugal-la-a-na bal-bi ha-ra-sù-ud
22 - (d)en-líl en gal dijir-re-e-ne ùj cár-ra-bi-cè íl-la
23 - en gal dijir-re-e-ne ùj cár-ra-bi-cè íl-la
24 - inim mah dug4-ga-zu (X) saj-ba du-àm
25 - níj nu-kúr-ru dug4-ga-zu ki-bi-cè jar
26 - X tuku saj ús é-za-ra
27 - UN-cè nam dùg tar-mu-ni-ib
28 - (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)en-líl-lá-ka RI
29 - an ki zag til-bé-ec hé-em-mah
30 - X-bi hé-bad-bad
31 - ki kur hé-em-ci-gam-e
32 - (d)ic-me-(d)da-gan hé-me-en
33 - X hé-me-en
34 - -súb-ba
35 - hé-me-en
36 - hé-en-jál
37 - ZI hé-ci-mah
38 - saj-e-ec hé-rig7
39 - hé-me-en
40 - X ki kug ki sikil X im-mi-íb-jál
42 - (d)a-nun-na-ke4-ne
43 - (d)a-nun-na-ke4-ne
44 - X X X bal dùg mu nam-hé
45 - saj-e-ec rig7-mu-ni-íb