Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Icme-Dagan and Enlil's chariot: a tigi to Enlil (Icme-Dagan I) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - gigir mah (d)en-líl en jéctúg-ga a-a dijir-re-e-ne-ke4
2 - é-kur èc mah-a-na dím-me-za bí-in-dug4
3 - (d)ic-me-(d)da-gan sipad gal-zu mu dùg sa4-a-me-en
4 - cag4 ama sig7 ù-tud mas-sú kalam-ma-ka
5 - me kug sikil-zu pa è ak-dè á-bi mu-un-da-an-áj
6 - cu mu-ra-de6
7 - za-gìn-na mi-ni-in-sig7-ge-en
8 - X-a-ta ba-an-gub-bé-en
9 - X X X X MA -bi níj u6 di jál-me-en
10 - cu-kár-zu dalla mah im-è tir cim erin-na-gin7
11 - a-gàr ab-sín jál taka4-a hé-jál ce gu-nu
12 - su-din-zu dungu sír-zu
13 - X an-na téc lá-a-me-en
14 - érín-zu-ta ràb mah-zu nu-è érím cu ri-ri-me-en
15 - gag sa11 lá-zu sa-par4 gal nú-a an ki-ta lá-a-me-en
16 - -zu pec-a -me-en
18 - X ZU A AB DU -e-me-en
19 -
20 - -ka-a sig10-ga-zu kur érím gam-gam-e-me-en
21 - X saj-kul huc-ba-zu X-me-en
28 - sahar-gi4-zu (d)utu an-úr SU jìrì é nam
29 - saj-ki sahar-gi4-zu hé-du7 A X X TE dib-ba-me-en
30 - á-cita4-a-zu (d)nanna an-cag4-ga hi-li du8-du8-me-en
31 - kár X X X a-ji6 sur-sur-re-me-en
32 - é-su-lum-ma-zu ùsàn X X X ancei-cè zi-zi-i-X-me-enzi-zi
33 - DUB-zu cú-uc-gal ba9-rá érím-du nu-è-me-en
34 - gaba-jál-zu me mah nam-nun-na-kam gal-bi kíj-kíj-já-me-en
35 - KI.KAL-zu ur-saj-e-ne téc-ba du7-du7-me-en
36 - gáb-íl-zu gud-áb á kalag-ga níj dugud íl-íl-me-en
37 - cag4-sud-zu juruc sul-sul-e-ne gú-da lá-lá-me-en
38 - da-da-zu ki téc-a X X-me-en
39 - jìrì-gub-zu X -me-en
40 - gu-za-zu -me-en
62 - ud-ba (d)ic-me-(d)da-gan X X
63 - lugal-a-ni (d)en-líl-ra gigir-e
64 - kug-babbar kug-sig17 za-gìn-na cu mu-na-ni-tag
66 - ezen gal-a-ni cu du7-a gigir-ra jìrì-ni gub-gub-ba-ni-ta
67 - ama (d)nin-líl nitalam-ma-ni gú-da mu-ni-in-lá
68 - (d)nin-urta ur-saj kalag-ga-ni
69 - (d)a-nun-na ki (d)en-líl-lá-ka ejer-ra-a-ni im-ús
70 - gigir nim-gin7 jír-jír-re X X mur ca4-bi dùg-ga-àm
71 - dùrùr-a-ni érín-na lá-àm
72 - (d)en-líl gigir ba mah-a-ni-a zalag-ga-ni na-è
73 - jickim-tìl a-a-na (d)nin-urta-ke4 har-ra-an mu-na-ab-sag9-ge
74 - ki ur5 sag9-ge ki a nam tar-ra im-ma-ti-a-ra
75 - lugal X X kug-ta nam-ta-an-è ezen na-mu-un-jar
81 - cag4 húl X (X)
82 - X cu-kár gáná X-cè um-ta-a-è-a-àm
83 - al-e apin-e jic nam-érín a-da-mìn ha-mu-ra-an-e
84 - lugal-e inim (d)en-líl-lá-cè jizzal ba-ci-in-ak
85 - (d)nin-urta-ke4 apin kug-ge gáná zid na-ur11-ru
86 - guru7-du6 guru7-mac (d)en-líl-lá-ke4
87 - gur-gur-ru-dè numun zid na-mu-jar
88 - cul ur-saj é-kur za-gìn-na saj íl-la mu-un-kur9
89 - en (d)nin-urta-ke4 (d)en-líl-ra sizkur mu-na-ab-bé
90 - (d)ic-me-(d)da-gan sipad cu du7-a unu6 jìrì-za sig9-ga-ra
91 - lugal gigir-ra ma-ra-an-dím-ma-ra igi zid bar-mu-un-ce
92 - (d)inana dumu gal ki áj-zu nitalam-cè cúm-mu-an
93 - ud ul-cè gú-da ha-mu-ri-in-lá
94 - hi-li níj ku7-ku7-da úr kug
95 - nam-tìl si-a-na ud ha-ba-ni-ib-sù-re6