Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to Dagan (?) for Icme-Dagan (Icme-Dagan U) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - é-kur-ra é
2 - cu íl-la-zu-cè dijir gal-gal-e-ne
3 - úr kug tìl níj dùg dirig-zu-cè
4 - bal dùg-bi-cè jál-jál-la AB X
5 - (d)ic-me-(d)da-gan dumu (d)en-líl-lá
6 - é-gal-mah é nam-nin-a-za UL
7 - X nun-né mèc pa mul-la X
8 - nam-tìl-la-ni dùg-ge dajal (d)ic-me-(d)da-gan
9 - ki DAG.KISIM5X kug dumu an-na KA X
10 - X ejer-bi
11 - kur-re hé-si
12 - X igi bar cég1 é-kur-ra-ka
14 - (d)da-gan sipad (d)ic-me-da-gan-na dumu (d)en-líl-lá-X pala bar-cè cu
16 - en mah me an-na me ki KA HI gal
17 - (d)da-gan en mah me an-na me ki KA HI gal
18 - (d)ic-me-(d)da-gan kalam-ma mi-ni-in-suh cu hu-mu-e-