Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
An adab to An for Lipit-Ectar (Lipit-Ectar C) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - en mah zag dib me galam u18-ru
2 - pa-bíl-ga en-en-e-ne
4 - saj íl dirig níndá numun i-i
5 - mu idim gal-le-ec ri-a
6 - mah dug4-ga-ni ság di nu-zu
7 - kur me sikil-la mu-ni-in-gùrù
8 - barag gal-la dúr im-mi-in-jar
9 - an lugal dijir-re-e-ne-ke4
11 - igi zid sù-rá-cè mu-un-ci-in-bar
12 - nun (d)li-pí-it-ec4-tár-ra igi zid mu-ci-in-bar
13 - nam-tìl sù-rá-cè mu-na-an-cúm
14 - nun (d)li-pí-it-ec4-tár-ra nam-tìl sù-rá-cè mu-na-an-cúm
15 - an-na dug4-ga-ni inim ki-bi-cè jar-ra
16 - dijir na-me saj la-ba-ab-cúm-mu
17 - (d)a-nun-na dijir kìlìb-ba-bi
18 - ki nam tar-re-da mu-na-si-si-ec
20 - me gal-gal-la pa mu-ni-in-è
21 - dijir an-na mu-na-súg-ge-ec
23 - jic-hur-bi
24 - dijir ki-a mu-na-gam-e-ec mu-na-dúr-ru-ne-ec
25 - me mah-a me saj-ki-a-ba
26 - nam-lugal níj kal-kal-la-àm
27 - (d)li-pí-it-ec4-tár dumu (d)en-líl-lá-ra
28 - an gal-e saj-e-ec mu-ni-in-rig7
30 - an gal-àm dijir pa è gal-àm
31 - an u18-ru mah-di lugal (d)li-pí-it-ec4-tár-ra jickim-tìl-la-ni na-nam
33 - an-e cag4 gú-bi gi4-a-na lugal mu-ni-in-pàd
34 - cag4-bal-bal nam-lugal-la-ra zid mu-na-an-dé
35 - (d)li-pí-it-ec4-tár á cúm-ma-ju10-me-en an-cè hé-zìg
36 - ud di saj-bi zi-zi-gin7 su zìg hé-me-da-ri
37 - gú-érím-jál kur nu-ce-ga-zu u18-lu-zu hé-em-dul
38 - níj-si-sá ki-en-gi ki-uri mu-ni-jar su kalam-ma mu-dùg
39 - (d)li-pí-it-ec4-tár dumu (d)en-líl-lá ud-gin7 dalla hé-ni-è
40 - iri á-dam mac-gáná ki jar-ra téc hu-mu-ra-ab-sig10
41 - ùj saj gíg-ga u8-gin7 lu-a ús zid hu-mu-ra-ab-sig9-ge5
42 - (d)li-pí-it-ec4-tár kur ki sù-rá-cè lugal-bi hé-me-en
43 - gu-za mah nam-nun-na hé-du7 gi16-sa nam-lugal-la
44 - (d)en-líl-le zid-dè-ec ma-ra-an-cúm suhuc-bi hu-mu-ra-ab-sig10
45 - (d)suen aga saj-za mi-ni-in-ga-na
46 - (d)en-ki-ke4 me nam-nun-na-ka ce-er-ka-an hu-mu-ra-ni-in-dug4
47 - (d)inana túg nam-nun-na-ka za-e-da hu-mu-X-dè-gub
48 - (d)udug sag9-ga (d)lamma é-kur-ra hé-me-da-súg-súg-ge-ec
49 - nidba jectin ga íl-la-zu cu hé-em-da-jál-jál
50 - dumu níj-dím-ma (d)en-líl-lá-me-en níj hu-mu-ra-ab-dùg-dùg
54 - dijir gùrù cag4-ge pàd-da dumu (d)en-líl-lá níj ha-ra-ab-gu-ul-gu-ul
56 - an-e dug4-ga-ni nam dùg tar-ra-àm
57 - an gal-e dug4-ga-ni nam dùg tar-ra-àm
58 - (d)li-pí-it-ec4-tár dumu (d)en-líl-lá-ra cu