Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A cir-namgala to Ninisina for Lipit-Ectar (Lipit-Ectar E) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)nin-ì-si-na dumu gal an-na é-gi4-a gal nir gub-bu
2 - (d)li-pí-it-ec4-tár ú-a-zu hé-àm e-ne-ra mu-na-an-dug4
4 - ka-ta è-a-ni (d)en-líl-lá-cè
5 - (d)nin-ì-si-na-ka-cè jéctúg ba-ci-in-gub sun5-na-bi mu-na-ni-ib-gi4-gi4
6 - a-a (d)en-líl dijir mu pa è
7 - en X X me-zu me-a umuc á áj-zu á áj-ta KAL
8 - sipad zid cag4 PA.NIM cag4 da-ba
9 - (d)li-pí-it-ec4-tár-ra
10 - X X SI BA
11 - X -ra-ab-súg-e
12 - HI ki-tuc ùj mu-ni-in-jar su kalam-ma mu-e-dùg
13 - igi nam-tìl-la-zu mu-un-ci-bar zid tar-mu-ni-ib
15 - (d)nu-nam-nir nun (d)li-pí-it-ec4-tár-ra nam-tìl ud sù-rá saj-e-ec rig7-ba-ab
17 - inim dug4-ga (d)nin-ísínsí-na-ka-cè
18 - kur gal (d)en-líl-le jéctúg ba-ci-in-gub
19 - lugal-ra zid mu-na-an-dé-e nam mu-ni-ib-tar-re
20 - (d)li-pí-it-ec4-tár mu pàd-da-ju10-me-en ùj-já saj mi-ni-in-íl
21 - zi-jál-e ama a-a ugu-bi-gin7 igi-bi hé-en-ci-jál-le-ec
22 - kalag-ga saj é-kur-ra énsí èc mah-a
23 - u4-ta-u18-lu ki cen-cen-na-ka á-tah-zu hé-àm
24 - hul-du-zu sim(mušen)-gin7 ha-ra-ur4-ru zar-re-ec ha-ra-ab-sal-e
26 - nun (d)li-pí-it-ec4-tár (d)nu-nam-nir-ra
27 - en dug4-ga nu-kúr-ru-dè ùj cár-ra-ba mu-ni im-mi-mah
29 - (d)en-líl-me-en an-cè íl-me-en ki-cè en me cár-me-en
30 - (d)li-pí-it-ec4-tár nam dùg mi-ni-ib-tar-re níj nu-kúr-ru hé-àm