Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A cir-namgala (?) to Inana for Ur-Ninurta (Ur-Ninurta A) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - RU mah-a-ni zag nu-sá
2 - X X ji6 ù-na kár-kár
3 - -a me-lem4 gùr-ru
4 - X X-já-ni-cè dijir gal-gal-e-ne hu-luh-ha im-du8-du8
5 - X X dug4-ga-ni an-gin7 mah (d)en-líl-gin7 u18-ru
6 - (d)inana saj-kal me níj-nam-ma zag dib nin-e-ne
7 - jic-hur nam-lugal-la cu du7-du7 ki-bi gi4-gi4-dè
8 - saj gíg ús gen6-na dab5-bé-dè
9 - jéctúg-ga-ni nam-gub cag4-ga-ni zid-dè-ec-e nam-de6
10 - (d)ur-(d)nin-urta nam-sipad zi-jál-la-cè ùj cár-ra mi-ni-in-pàd
11 - X nam tar-ra me zid hal-ha dijir gal-gal-e-ne-cè
12 - é-kur ki-tuc kug an (d)en-líl-lá su zìg gùr-ru-cè
13 - lugal-ra cu-ni im-ma-an-dab5 sun5-na-bi mi-ni-in-kur9
14 - in-nin e-ne-da nu an ki-a nam nu-tar-re-dè
15 - an (d)en-líl-da barag-ge4 si-a-na ad mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
17 - an gal dug4-ga-zu níj mah-àm a-ba-a cu mi-ni-ib-bal-e
18 - a-a (d)en-líl nam gal tar-ra-zu ság di nu-zu-a
19 - (d)ur-(d)nin-urta cul á áj-já-zu-ne-ne DI-DI mu-un-zu-a-ar
20 - nam-sipad zi-jál ùj cár-ra du-rí-cè saj-e-ec rig7-ga-na-ab-zé-en
21 - é iri(ki) dù-dù kalam gen6-né cag4 kug-ta mu-u8-de6
22 - kur-kur-re á áj-já-bi mu-un-zu á gal hé-áj-e
23 - cibir-a-ni ki-bal hé-en-gam-e ús gen6 hé-bí-ib-dab5-bé
24 - sig-ta igi-nim-cè kalam-ma ràb-gin7 cu hé-em-ri-ri-e
25 - ka-ta è-a-ni
26 - udu-gin7 ka ú-gu7 ha-ba-kíj-kíj GU a naj ha-ba-já-já
28 - (d)ur-(d)nin-urta mu sù-rá-cè ùj-já (d)utu-gin7 dalla hé-ni-in-è
30 - dijir numun è a-a níj-nam cár-ra-ke4
31 - lugal-ra zid mu-na-an-dé nam mu-ni-ib-tar-re
32 - erin suh me-te kisal é-kur-ra
33 - (d)ur-(d)nin-urta kalam-ma jissu-zu hé-eb-ci-te-en-te-en
34 - kur-kur-re sipad zid-bi hé-me-en
35 - (d)utu-gin7 igi-bi hé-em-ci-jál-e
36 - barag nam-lugal-la suhuc gen6-na-ba
37 - (d)ur-(d)nin-urta dúr jar-ra-zu-ne saj an-cè hé-ni-in-íl
38 - aga zid-dè me-te hé-em-mi-in-jál
39 - su zìg ur-mah nam-lugal-la túg-bà1-cè hé-em-mur10
41 - é-an-ka me-bi ha-ba-gub-bé
42 - (d)ur-(d)nin-urta bàd gal-zu jé6-e-me-en ud ul du-rí-cè
44 - érím-jál-za ud-gin7 bí-ra
45 - me-lem4-zu muru9 dugud-da-gin7 kur nu-ce-ga-zu hé-em-dul
46 - barag-barag gal-gal er9-e-ne
47 - X X gi dili dù-a-gin7 kìlìb-ba-bi saj hé-em-da-sàg-ge-ne
48 - X X X RA LI NE
49 - u18-lu-gin7 zi-zi-da-zu-ne
50 - kur ki-bal-zu sig10-ge ù-mu-e-ak
51 - ùj-bi caja-a um-mu-lah5
52 - ì-si-in(ki) iri me gal-gal-la-za
53 - (d)ur-(d)nin-urta cudul gú-ba jar-ni
54 - an gal a-a dijir-re-e-ne-ke4
55 - (d)ur-(d)nin-urta sipad jic tuku-ni-ir nam ul-cè nu-kúr-ru mu-ni-in-tar
57 - en ec-bar an ki cu-na jál kur gal (d)en-líl-le
58 - lugal-ra mu-ni an-zag-cè pa è im-ma-an-ak
59 - (d)ur-(d)nin-urta nam-nir nam-cul-la am-gin7 hé-ni-pec
60 - (d)er9-ra ur-saj-gin7 me X X-an-tuku-tuku
61 - (d)nin-urta en ud huc érím-ma dumu cu jar gi4-ju10
62 - ki mè-ka ka-tab-zu hé-a jickim hé-mu-e-tìl-le
63 - kur gú-érím gú-bi-da X-zu zar-re-ec ha-ma-ab-sal-e
64 - cu-luh kug é-kur-ra ba-an-ci-ib--en ud cú-uc-e gub-ba
65 - nidba-zu bancur mah únú gal-já sù-rá-cè hé-em-mi-in-jál
66 - saj hé-e-íl an-cè hé-e-zìg tìl nu-kúr-ru za-a-àm
68 - nam tar-ra an gal (d)nu-nam-nir en níj-zi-jál-la-cè
69 - (d)a-nun-na dijir gal-gal-e-ne hé-àm ba-ni-in-ne-ec
70 - saj gíg ki-tuc-ba ge-en-gen6-né kur-kur ús-a sig10-ge5
71 - ùj X X X X ka téc já-já jìrì-ni-cè gam-e
72 - (d)inana dumu gal (d)suen-na nitalam ki áj-já-ni
73 - saj kécé me níj-nam-ma mu-un-ur4-ur4 cu-ni-cè mu-u8-jar
74 - -na-ne-ne ki (d)en-líl-lá-ta húl-la nam-ta-è
75 - é-gal ki-tuc làl níj dùg-ba dúr ki ba-ni-in-jál-le-ec
76 - X X X-e lugal-la-ni nu-til-e zid-dè-ec na-mu-un-e
78 - cul me-dím sag9 sig7 X ce-er-ce-er-ra saj íl-e-dè
79 - hi-li ul gùr-ru me-te barag kug-ge du7-re6
80 - (d)ur-(d)nin-urta me kal-kal-la-zu
81 - zid íl-la-za mi-ni-in-pàd-dè mu pàd-da-ju10-me-en
82 - an gal-e kur-zag til-la-ba sù-ud-cè bí-in-dirig-ge
83 - úr kug nam-tìl-la DIR-ju10 ud-zu sud-sud-dè
84 - cul (d)en-líl-le é-kur-ta á-bi mu-un-da-an-áj
85 - X X barag zid-dè-ec dug4-ga-ju10
86 - (d)nanna an kug-ga pa è-a u6 di-gin7
87 - (d)ur-(d)nin-urta-ju10 kur-kur-re hi-li hu-mu-u8-ci-ak-e
89 - (d)ur-(d)nin-urta-ju10 nam-sipad zid-dè-ec mu-un-pàd-dè-en
91 - X KA kug ec-bar zid dug4-ga nu-kúr-ru-ju10-uc
92 - á nun hé-em-te-jál
93 - -an-tuku-tuku