Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A tigi to Enki for Ur-Ninurta (Ur-Ninurta B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - en me galam-ma umuc ki jar-ra cag4 sù-ud níj-nam zu
2 - (d)en-ki jéctúg dajal mas-su mah (d)a-nun-na-ke4-ne
3 - gal-an-zu tu6 jar inim-ma sig10-ga ec-bar-ra igi jál
4 - pàd-dè ud è-ta ud cú-uc-cè jalga cúm-mu
5 - (d)en-ki en dug4-ga zid-zid-da me-téc-e ga-a-i-i
6 - a-a-zu an lugal en numun i-i ùj ki jar-jar-ra
7 - me an ki saj kécé-bi-cè ma-ra-an-sig10 nun-bi-cè mu-un-íl-en
8 - idigna buranuna ka kug-bi du8-ù níj giri17-zal si-si
9 - dungu sír-re a hé-jál-la cúm-mu a-gàr-ra cèj-cèj
10 - (d)ézíná ab-sín-na saj íl-íl-i ú-cim edin-na TAR X
11 - pú-kiri6 làl jectin ki tag-ga tir-gin7 sud-sud-e
12 - an lugal dijir-re-e-ne-ke4 á-bi mu-e-da-a-áj
13 - (d)en-líl-le mu mah saj-kug-jál gal gùr-ru-ni
14 - cu ma-ra-an-ba en níj-nam ù-tud (d)en-líl bàn-da-me-en
15 - an ki-a dili-ni dijir-ra-àm dub-ús-a-ni za-e-me-en
16 - e-ne-gin7 nam sig igi-nim-ma tar-tar-re cu-zu-cè ca-mu-u8-jar
17 - ec-bar zid ka-ta è-a-zu úrúrú dib-ba-àm
18 - (d)sá-bar-a kur-zag til-la-ac ùj dajal dúr-ru-na-ba
19 - gu7 naj-bi-cè im-da-kúc-ù-dè-en a-a zid-bi za-e
20 - en dijir-bi-gin7 nam-mah-zu me-téc im-mi-i-i-ne
22 - (d)nu-dím-mud (d)ur-(d)nin-urta-ra inim kug dug4-ga mah-zu
23 - nir hé-jál gaba gi4 na-an-tuku-tuku
25 - en mah an ki-a zag bí-dib mu-zu pa bí-è
26 - (d)en-ki me a-na jál-la mu-u8-ur4-ur4 abzu-cè mu-u8-jar
27 - ki-tuc kug cag4-ge bí-pàd-da-zu abzu èc mah-a X X
28 - me-bi me-a dirig jic-hur-bi a-re-ec gub-ba-me-en
29 - jissu-bi ud è-ta ud cu-uc kur-kur-ra ci-im-dul
30 - me-lem4 muru9 dugud-da-gin7 an kug-ge íb-ús
31 - é-kur ki-tuc kug an (d)en-líl-lá su zìg im-du8-du8
32 - cag4-ba jidru cúm-mu me hal-hal-la dijir gal-gal-e-ne-cè
33 - X numun cár-ra im-dím-e nam-lú-ùlù ù-tud tìl-le ì-jál
34 - a-a (d)en-ki barag nam-tar-ra-za dúr jar-ra-zu-ne
36 - lugal (d)en-líl-le nir cúm-ma (d)ur-(d)nin-urta-ke4
37 - é jéctúg-ga nam-gal-an-zu dirig-cè nijin jál-la-za
38 - jál ù-bí-in-taka4 saj gíg-ga mas-su gal-bi hé-em
39 - su zìg me-te nam-dijir-ra ur-mah nam-lugal-la
40 - níj cu dug4-ga ud saj-já-na tìl-la-cè pa è-ni-ib
41 - gú-un dugud a-ab-ba sig igi-nim-ma saj-e-ec ù-mu-e-ni-rig7
42 - (d)ur-(d)nin-urta-ke4 hé-ni-ib-ku4-ku4 é-kur za-gìn-cè
43 - (d)en-líl-le igi húl-húl-la-ni e-ne-ra ù-mu-un-ci-in-bar
44 - bal-a-na ud dùg mu giri17-zal nam-tìl-la ha-ma-ab-tah-e
45 - a-a (d)en-ki nam-gal ri-a ka-ge dib-ba-zu-uc
46 - (d)a-nun-na dijir cec-zu-ne hé-me-da-húl-húl-le-ec
47 - dumu an-na mah nir-jál-bi tuku zà-mí-zu dùg-ga-àm