Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A hymn to Haia for Rm-Sn (Rm-Sn B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - en jéctúg mah cu du7 gal-e pàd-da
2 - (d)ha-ìà dub gal-gal ha-ha-za jéctúg-jéctúg-ga pec-pec
3 - cid-dù hal-an-kug igi zag til galam-ma-ke4 é-JECTUG.(d)NISABA-ke4
4 - pisaj-dub-ba é-gal an ki-a kíj kilib-ba cid-cid
5 - gi kug-ga cu jál-le im nam-tar gal-gal mul-mul
6 - gal-an-zu inim jéctúg de5-ge ud-bi-cè an kug-ga-ra
7 - kicib-jál a-a (d)en-líl-lá-ke4 tam-ma è èrìm é-kur-ra
8 - hé-du7 èc-e abzu-a siki bar-ra lá-lá en (d)nu-dím-mud-ra
9 - (d)ha-ìà cag4-gada-lá é-u6-nir-ra uz-ga kug lu-lu
10 - úmún ak-ak èc é-kic-nu-jál-lá-ke4 mu mah-bi gal-la
11 - cag4 inim-jál ki-sikil (d)nin-gal-e unu7 gal-e tìl-la
12 - mùc-me sag9 nítálám ki áj (d)nun-bar-ce-gu-nu
13 - mu mah mussa kur gal a-a (d)en-líl-lá-kam
14 - sajja bàn-da igi-jál-tuku pàd-da an ki-bi-da-ke4
15 - gú-un dijir-re-e-ne cu gíd-i ma-dam kur ab sù-ud-da inim-ma-ni búr-e
16 - gal-zu me mah nam-nun-na-ka u5 tùr zag kécé-da
17 - cag4 dajal sur-ra jic-hur kug-ga é eridug(ki)-ga-ke4 cu dab-bé
18 - (d)ha-ìà cu-luh sikil-la engur-ra-ke4 túg-bà1 túg lá-lá
19 - (d)indagara sájjá7(GA.DUB) utah-hé kur-ta ka du8-ù dijir-re-e-ne-ke4
20 - cag4 dub-ba sù-ud-da zu-a galam ak-ak dijir gal-gal-e-ne
21 - cu-nir-nir gag-a dù-dù saj sig9-ga ki galam hur kalam-ma
22 - ki cu tag-tag unu7 sig7-ga an-cár kur gal-ra
23 - saj íl mah èc-e abzu-ta dug4-ga-ni ce-ga
24 - saj kécé ninda babbar sikil-la cu dab-bé é dijir-re-e-ne
25 - (d)kù-sù (d)indagara e-ne-ne-da nu an nu-sikil-la ki nu-dadag-ge
26 - ú gal-gal sud-sud an (d)en-líl-lá unu7 mah-ne-ne-ke4
27 - mùc kug-ga igi du8 en (d)nu-dím-mud-e
28 - zabar kug-ga cu jál-le cag4 húl-húl bar sig10-sig10-ge5
29 - lugal-ju10 nam-mah-zu cìr-ra ga-àm-i-i
30 - (d)ha-ìà nam-gal-zu gi16-sa-cè ga-àm-pàd-pàd-dè-en
31 - a-ba za-a-gin7 dijir-re-e-ne-ke4 me kug-ga-ac túm-ma
32 - nitalam ki áj-zu ki-sikil (d)nisaba nin gal nin-e-ne
33 - ù-tud-da cag4-ga-ni (d)nin-líl-lá dam mah (d)nu-nam-nir-ra
34 - barag é-kur-ra-ke4 saj íl-la an-cè ci-in-da-tìl
35 - nam-nin dijir-re-e-ne-ke4 me-er-ga-bi al-ak-e dijir zag ca4 nu-tuku
36 - za-e níndá gal jalga zid pàd-da dijir-re-e-ne-ke4
37 - (d)ha-ìà me cúm-cúm-mu kíj áj-e ki-cu-pec igi zu-zu-me-en
38 - (d)en-ki-ke4 èc-e abzu-ta mu7-mu7 nam-tìl-la-ni mu-ra-rig7
39 - en ji6-pàr-e mu-ni-ib-huj-en saj sig10 mu-ni-ib-jar-re-en
40 - sipad kalam-ma-ra jidru mah ud sù-rá cu-ni-cè bí-ib-dab5-e-en
41 - (d)ha-ìà dijir kalam-ma a-ra-zu ùj cár-ra jic tuku-me-en
42 - za-e dijir gal-gal-e-ne ùj dajal-la cu-ni-cè bí-ib-dab5-e-en
43 - a-a (d)en-ki abzu-ta éd-da-ni-ta
44 - (d)ha-ìà nam-gal-bi za-e ca-mu-re-da-an-áj
45 - ùj cag4-ba ì-ni-me-a-ke4 gú-bi an-cè ci-bí-íb-zi-zi
46 - nam-lú-ùlù-bi ud asil-lá mi-ni-ib-zal-zal-le-ne
47 - ùj cár-ra-bi cag4 húl-la ud ul-lé-a-ac bí-ib-ak-e-en
48 - é dijir gal-gal-e-ne ezen ab-jar-re-en giri17-zal ci-bí-du8-du8-un
49 - saj-kal saj-kal-e dijir-re-e-ne-ke4 jic-cub gal-gal ùj til-la-ni
50 - igi sag9-ga-zu nam-tìl si-a lugal-ra igi zid bar-mu-un-ci-ib
51 - nun (d)ri-im-(d)suen bal húl-húl ud sù-ud-da cu zid jar-mu-na-ab
52 - im nam-tìl-la-ke4 du-rí-cè nu-kúr-ru mu-bi gub-ì
53 - sipad (d)ri-im-(d)suen nam-en-bi an (d)en-líl-lá ki hé-áj-e-ne
54 - cìr-ra-ke4 zà-mí-zu ka-bi-a mi-ni-ib-dùg-ge-ne
55 - (d)ha-ìà cìr-ra-ke4 zà-mí-zu ka-bi-a mi-ni-ib-dùg-ge-ne
56 - en an ki lugal abzu-a zà-mí-bi mah-a
57 - a-a (d)en-ki lugal abzu-a zà-mí-zu dùg-ga
59 - (d)ha-ìà dijir kalam-ma ga-tìl-e ki áj nun (d)ri-im-(d)suen-e á bad tál-ni hé-me-en