Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Letter from Puzur-Culgi to Ibbi-Suen about Icbi-Erra's claim on Isin -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)i-bí-(d)suen lugal-ju10-ra
2 - ù-na-a-dug4
3 - puzur4-(d)cul-gi énsí ka-zal-lu(ki) arad-zu na-ab-bé-a
4 - lú-kíj-gi4-a (d)ic-bi-èr-ra ugu-ju10 i-im-jen
5 - igi-ni ma-an-jar-ma
6 - (d)ic-bi-èr-ra lugal-ju10 ugu-zu-cè kíj-gi4-a im-mi-in-gi4
7 - (d)en-líl lugal-ju10 nam-sipad kalam-ma KA-KA-ni ba-an-SUM
8 - idigna buranuna áb-gal ù me-(d)en-líl-lá
9 - iri(ki)-bé-e-ne dijir-bé-e-ne ù ugnim-bé-e-ne
10 - ma-da ha-ma-zi(ki)-ta en-na a-ab-ba má-gan-na(ki)-cè X A má-gan-an-na(ki)-ta
11 - igi (d)nin-ísínsí-na-ka-cè ku4-ku4-dè
12 - ì-si-in(ki) nam-já-nun (d)en-líl-lá-cè já-já-da mu-cè tuku-tuku-dè
13 - nam-ra-ak-ne-ne-a ak-dè iri(ki)-iri(ki)-bi tuc-tuc-ù-dè nam-ra-ak-ne-ne iri(ki)-iri(ki) tuc-tuc-ù-dè
14 - (d)en-líl-le já-a-ra ma-an-dug4
15 - a-na-ac-àm mu-da-ak-e
16 - mu (d)en-líl lugal-ju10 ù (d)da-gan dijir-ju10 ì-pàd mu (d)da-gan dijir-já ì-pàd
17 - ka-zal-lu(ki) cu-já hé-eb-bé
18 - iri ma-da (d)en-líl-le ma-an-dug4-ga
19 - cag4 ì-si-in(ki)-na-ka zag-ús X-ne-ne-a ga-bí-ib-dù-dù ga-bí-ib-jar
20 - èc-èc-a-ne-ne-a ga-àm-ak
21 - alan-ju10 cu-nir-ju10 en lú-mah nin-dijir-ju10-ne-ne
22 - ji6-par4-ra-ne-ne-a ga-bí-ib-dúr-ru-durun
23 - igi (d)en-líl-lá-cè cag4 é-kur-ra
24 - igi (d)nanna-cè cag4 é-kic-nu-jál-la
25 - TUR-TUR-ma-ke4 sízkúr-bi hé-eb-bé
26 - ù za-e jickim-tìl-zu-um
27 - cag4 ma-da-ni-ta ga-àm-ta-gub-bu -ab-ta-an-búr1
28 - ì-si-in(ki)-na bàd-bi ga-àm-dù
29 - i-di-il-pa-cu-nu mu-cè ga-an-sa4
30 - bí-in-dug4-ga-gin7-nam
31 - ì-si-in(ki)-na bàd-bi ba-an-dù
32 - i-di-il-pa-cu-nu mu-cè ba-an-sa4
33 - nibru(ki) ba-an-dab5 en-nu-já-ni ba-an-jar en-ùj-já ba-an-jar
34 - ù níj-dug4-ga-ni sajja nibru(ki) nibru(ki)-a
35 - zi-in-nu-um énsí su-bir4(ki) kic(ki) caja-a i-ni-in-dab5 i-ni-in-ak
36 - ha-ma-zi(ki) nam-ra-ac im-mi-in-ak
37 - nu-úr-a-hi nu-úr-é-a énsí èc-nun-na(ki)
38 - cu-(d)en-líl énsí kic(ki)-a
39 - ù puzur4-(d)tu-tu puzur4-(d)marduk énsí bàd-zi-ab-ba(ki)
40 - ki-ni-cè ba-an-gur-ru-uc
41 - za-pa-áj-já-ni-ta ma-da () X-gin7 ì-dul
42 - (d)ic-bi-èr-ra igi érín-na-cè ì-DU.DU
43 - bí-in-dug4-ga-gin7-nam
44 - idigna buranuna áb-gal ù me-(d)en-líl-lá ba-an-dab5
45 - i-din mà-al-gi4-a(ki)-a ba-ni-in-kur9
46 - gir-bu-bu énsí JIR-kal(ki)-ke4
47 - in-da-ak-e im-da-bar-re-ma gúr1-ni ba-an-kud guru7-ni ba-an-sud ù e-ne ba-an-dab5
48 - za-pa-áj-já-ni im-ma-an-dugud mu-cè ba-an-sa4
49 - ugu-ju10-uc igi-ni ma-an-jar
50 - tab-ba nu-tuku nu-mu-un-da-sá-e
51 - cu-ni nu-mu-un-da-ab-dug4-ga-ta
52 - ù-mu-un-cub ga-àm-ma-jen
53 - lugal-ju10 hé-en-zu
1-3 - Say to Ibbi-, my lord: this is what Puzur-, the governor of Kazallu, your servant, says:
4-6 - A messenger of Icbi- came to me. He presented himself before me announcing: 'Icbi-, my lord, sends you a message:'
7-14 - ''
15-17 - ''
18-25 - ''
26-29 - ''
30-32 - Just as he said he would, he has rebuilt the fortification of Isin and named it dil-pcunu.
33-34 - He has captured Nibru and installed his garrison set guards there. Also he has captured Nigdugani, the chief administrator of Nibru at Nibru .
35-36 - He has imprisoned made a prisoner of Zinnum, the governor of Subir of Kic . He has plundered Hamazi.
37-42 - He has made Nr-ah Nr- , the governor of Ecnunna, Cu-, the governor of Kic, and Puzur- Puzur- , the governor of Bad-ziaba, return to their posts. At his cry of victory the land is covered (?) like a . Icbi- is constantly at the head of (?) his soldiers!
43-48 - Just as he said he would, he has captured the regions of the Tigris, Euphrates, Ab-gal and Me- watercourses. He has made Iddin enter Malgium (?). Opposing hating Girbubu, the governor of Girikal, he cut off his strap he removed his barley stores (?) and captured him. His cry of victory lies heavily upon us (?) he named .
49-53 - Now Icbi- is looking in my direction. I have no ally, nobody with whom I can align myself. Since he has not yet been able to get me in his grasp, let me come to you when he falls upon me. My lord should know this!
i-bi-suen noun Ibbi-Suen
lugal noun king
dug4 verb to say
puzur4-cul-gi noun Puzur-Culgi
énsí noun (city) ruler
ka-zal-lu noun Kazallu
arad noun slave
dug4 verb to say
lú-kíj-gí4-á noun messenger
ìc-bì-èr-rà noun Icbi-Erra
ugu noun skull
jen verb to go
igi noun eye
jar verb to place
ìc-bì-èr-rà noun Icbi-Erra
lugal noun king
ugu noun skull
kíj-gí4-á noun messenger
gi4 verb to return
én-líl noun Enlil
lugal noun king
nam-sipad noun shepherd's craft
kalam noun the Land
KAKA
SUM verb SUM
noun neck
idigna noun Tigris
noun neck
buranuna noun Euphrates
noun neck
áb-gál noun Ab-gal
ù conj and
noun neck
mé-én-líl-lá noun Me-Enlila
iri noun town
dijir noun deity
ù conj and
ugnim noun troops
ma-da noun land
há-má-zí noun Hamazi
en-na noun extent
a-ab-ba noun sea(water)
má-gán noun Magan
XX
AA
má-gán noun Magan
igi noun eye
nín-ísín-ná noun Ninisina
kur9 verb to enter
ísín noun Isin
nám-já-nún noun storage
én-líl noun Enlil
jar verb to place
mu noun name
tuku verb to have
nam-ra-ak noun booty
ak verb to do
iri noun town
tuc verb to sit
nam-ra-ak noun booty
iri noun town
tuc verb to sit
én-líl noun Enlil
jé6 pronoun I
dug4 verb to say
a-na-ac adv why
noun neck
ak verb to do
mu noun name
én-líl noun Enlil
lugal noun king
ù conj and
da-gan noun Dagan
dijir noun deity
pàd verb to find
mu noun name
da-gan noun Dagan
dijir noun deity
pàd verb to find
ka-zal-lu noun Kazallu
cu noun hand
verb to equal
dug4 verb to say
iri noun town
ma-da noun land
én-líl noun Enlil
dug4 verb to say
cag4 noun heart
ísín noun Isin
zág-ús noun meaning unknown
XX
verb to erect
jar verb to place
èc-èc noun type of festival
ak verb to do
alan noun statue
cu-nir noun (divine) standard
en noun high priest(ess)
lú-máh noun type of priest
nin-dijir noun type of priestess
ji6-par4 noun cloister
tuc verb to sit
igi noun eye
én-líl noun Enlil
cag4 noun heart
é-kúr noun E-kur
igi noun eye
nanna noun Nanna
cag4 noun heart
é-kíc-nú-jál noun E-kic-nu-gal
TURTUR
sízkúr noun prayer
dug4 verb to say
ù conj and
za pronoun you (sg.)
noun person
jìckìm-tìl noun (source of) trust
cag4 noun heart
ma-da noun land
gub verb to stand
búr1 verb to tear out
ísín noun Isin
bàd noun wall
verb to erect
i-di-il-pa-cu-nu noun dil-pcunu
mu noun name
sa4 verb to call
dug4 verb to say
ísín noun Isin
bàd noun wall
verb to erect
i-di-il-pa-cu-nu noun dil-pcunu
mu noun name
sa4 verb to call
nibru noun Nibru
dab5 verb to seize
èn-nù-ùj noun guard
jar verb to place
èn-nù-ùj noun guard
noun person
jar verb to place
ù conj and
níj-dúg4-gá-ní noun Nig-dugani
sajja noun temple administrator
nibru noun Nibru
nibru noun Nibru
zi-in-nu-um noun Zinnum
énsí noun (city) ruler
su-bir4 noun Subir
kic noun Kic
caja verb to be oppressed
dab5 verb to seize
ak verb to do
há-má-zí noun Hamazi
nam-ra noun booty
ak verb to do
nú-úr-á-hí noun Nr-ahi
nú-úr-é-á noun Nr-Ea
énsí noun (city) ruler
èc-nùn-nà noun Ecnunna
cú-én-líl noun Cu-Enlil
énsí noun (city) ruler
kic noun Kic
ù conj and
puzur4-tu-tu noun Puzur-Tutu
puzur4-marduk noun Puzur-Marduk
énsí noun (city) ruler
bàd-zì-àb-bà noun Bad-ziaba
ki noun place
gur verb to turn
zá-pá-áj noun noise
ma-da noun land
brbr
XX
dul verb to cover (together)
ìc-bì-èr-rà noun Icbi-Erra
igi noun eye
érín noun group of people
DU verb DU
dug4 verb to say
noun neck
idigna noun Tigris
noun neck
buranuna noun Euphrates
noun neck
áb-gál noun Ab-gal
ù conj and
noun neck
mé-én-líl-lá noun Me-Enlila
dab5 verb to seize
i-din noun Iddin
mà-àl-gì4-à noun Malgium
kur9 verb to enter
gir-bu-bu noun Girbubu
énsí noun (city) ruler
JIR-kál noun GIR-kal
noun neck
ak verb to do
noun neck
bar verb to set aside
gúr1 noun shield
kud verb to cut
guru7 noun (grain) heap
sud verb to be distant
ù conj and
e-ne pronoun he, she
dab5 verb to seize
zá-pá-áj noun noise
dugud verb to be heavy
mu noun name
sa4 verb to call
ugu noun skull
igi noun eye
jar verb to place
tab-ba noun companion
tuku verb to have
noun person
verb to equal
cu noun hand
verb to equal
dug4 verb to say
cub verb to fall
jen verb to go
lugal noun king
zu verb to know