Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Letter from Lipit-Ectar to Nanna-ki-ag about driving away the enemy -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)nanna-ki-áj ra-bi-sí-kà-tum-ma
2 - ù-na-dug4
3 - li-pí-it-ec4-tár lugal-zu na-ab-bé-a
4 - mu érín lú-kúr-ra-ke4 lú-kúr-ra-ke4 lugal ù-na-dug4 cu mu-e-taka4 ù-ne-dug4 cu bí-taka4
5 - at-tá-ma-nu-um arad lugal-a-ni-ir bí-in-sag9-ge
6 - dirig-zu-cè arad lugal-a-ni-ir na-X
7 - a-na-ac-àm jé6-e X nu-zu-ju10-ta za-e cu jar lugal-zu li-bí-in-gi4 érín cu cag4-cè ì-jál-a-já nam-lú-ùlù-ba li-bí-jar
7A - ne-éc érín mu-un-já-já-e
8 - á-ce 4 li-mu-um érín cukur cukur gij4
9 - 4 li-mu-um érín pan pan gij4
10 - 1 li-mu-um érín dur10-tab-ba dur10-tab-ba gij4 im-mu-e-ci-sar im-ma-sar-ec
11 - lú-kúr iri-gibil-a al-dúr-ru-ne-ec
12 - ki-tuc-bi-ta sar-bí-ib
13 - X X cu ì-jar-re-ne nam bí-X
14 - iri dili-dili zag-ba zag-za en-nu-ùj-bi ak-X-ab
15 - iri-bi cu-zu-ta la-ba-ra-è
16 - nam-lú-ùlù-zu jar-bí-ib
17 - a-ma-ru-kam
1-3 - Say to -ki-ag, the general: this is what Lipit-, your lord, says:
4-7 - Because of enemy troops the enemy , I, the king, have sent you a letter I have sent a letter . Atta-mannum, who pleases his lord, is (?) a better servant to his lord man than you! Why is it that you have not been avenging your lord, and not keeping me informed while I (?) have kept the soldiers loyal (?), you have not stationed them among those people ? So now you are to station the troops there.
8-10 - Now, I have sent to you in haste they have pursued (?) 2000 4000 3000 soldiers who are spear-throwers who are spear-throwers , 2000 4000 soldiers who are archers who are archers , and 2000 1000 soldiers who are double-axe wielders who are double-axe wielders .
11-17 - The enemy has camped down in Iri-gibil. Chase them away from those settlements; do not . Guard (?) each city . Do not let these cities out of your grasp. Station your people -- it is urgent!
nánná-kí-áj noun Nanna-ki-ag
rá-bí-sí-ká3-túm-márà-bì-sì2-kà-tùm-mà noun general
dug4 verb to say
lí-pí-ít-éc4-tár noun Lipit-Ectar
lugal noun king
dug4 verb to say
mu noun name
érín noun group of people
lú-kúr-rá noun stranger
lú-kúr-rá noun stranger
lugal noun king
ù-nà-à-dùg4 noun letter
cu noun hand
taka4 verb to leave behind
ù-nà-à-dùg4 noun letter
cu noun hand
taka4 verb to leave behind
at-ta-ma-an-nu-um noun Atta-mannum
noun person
arad noun slave
lugal noun king
sag9 verb to be good
dirig verb to be superior
arad noun slave
lugal noun king
noun person
XX
a-na-ac adv why
jé6 pronoun I
XX
zu verb to know
za pronoun you (sg.)
cu noun hand
jar verb to place
lugal noun king
gi4 verb to return
érín noun group of people
cu noun hand
cag4 noun heart
jál verb to be (located)
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
jar verb to place
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
érín noun group of people
jar verb to place
á-cé adv now
numeral 2
4 numeral 4
numeral 3
1000 numeral 1000
érín noun group of people
noun person
cukur noun lance
noun person
cukur noun lance
gij4 noun type of axe
numeral 2
4 numeral 4
1000 numeral 1000
érín noun group of people
noun person
pan noun bow
noun person
pan noun bow
gij4 noun type of axe
numeral 2
1 numeral 1
1000 numeral 1000
érín noun group of people
noun person
dur10-tab-ba noun double-axe
noun person
dur10-tab-ba noun double-axe
gij4 noun type of axe
sar verb to run
sar verb to run
lú-kúr-rá noun stranger
iri-gibil noun Iri-gibil
tuc verb to sit
ki-tuc noun dwelling place
sar verb to run
XX
XX
cu noun hand
jar verb to place
nam noun destiny
XX
iri noun town
dili adj single
zag noun side
zag noun side
èn-nù-ùj noun guard
ak verb to do
iri noun town
cu noun hand
è verb to go out or in
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
jar verb to place
a-ma-ru noun flood