Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Enlil in the E-kur (Enlil A) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - (d)en-líl sù-rá-cè dug4-ga-ni mah inim-ma-ni dug4-ga-ni kug-ga-àm
2 - níj nu-kúr-ru ka-ta è-a-ni nam ul-cè tar-re
3 - igi íl-la-ni kur-re di-di
4 - jic-nu11 íl-la-ni kur-cag4-ga igi jál
5 - a-a (d)en-líl barag kug barag engur mah-a dajal-bi tuc-a-ni
6 - (d)nu-nam-nir nam-en nam-nun-na cu gal du7-a-ni
7 - dijir ki ní-ba mu-un-na-gam-e-ec
8 - dijir-dijir (d)a-nun-na mu-un-na-sun5-sun5-ne-ec mu-un-na-súg-súg-ge4-ec
9 - á áj-já zid-dè-ec im-ma-súg-ge-ec
10 - en u19-ru gal an ki-a dirig di zu gal-an-zu-e
11 - dur-an-ki-ka dúr ba-an-jar jéctúg dajal-la-ke4
12 - nam-nun-na pa è-a ci-bí-in-ak ki-ùr ki gal-la
13 - nibru(ki) ùz-saj mah an ki-ka ki-tuc im-ma-ni-in-dù
14 - iri igi-bi me-lem4 huc-a
15 - bar-bi dijir u19-ru-na saj nu-já-já-dam
16 - cag4-bi ka jírí kíj-a ka gárác-a-ka
17 - és-ad ki-bal-a sa ak-a
18 - gal-bi dug4-ga-bi ud la-ba-ni-ib-sù-ud-dè
19 - di-da inim érím-jál nu-mu-ni-ib-bé
20 - cag4-a bar-a eme inim
21 - inim kúr níj kúr ù-nu-jar-ra
22 - cé9-éc LU-éc di níj-érím i-(d)utu
23 - igi bal níj-á-jar inim-inim inim eme sig dug4-dug4
24 - sun7-na inim búr-ra buluj5 di silim-éc di
25 - iri níj-gig-ga nu-mu-ni-ib-dib-bé
26 - nibru(ki) á-bi sa-pàr gal-la-àm
27 - cag4-ba hu-rí-in(mušen)-e dùb mu-un-bad-ba9-re6
28 - lú-érím hul-jál cu-bi la-ba-ra-è
29 - iri níj-gen6-na saj-e-ec rig7-ga
30 - níj-zid níj-si-sá gi16-sa-cè ak-a
31 - túg dán-dán-na kar-ra jál-la
32 - cec-gal cec-bàn-da dugud-dè-da nam-lú-ùlù ak-da
33 - inim ab-ba-cè jizzal ak-dè cu-a gi4-gi4-dam
34 - dumu ama-ni-ir sun5-na tèj-jé6-da nam-ab-ba sud-dè
35 - iri á-dam kug (d)en-líl-lá-kam
36 - nibru(ki) èc ki áj a-a kur gal-la-kam
37 - barag nam-hé é-kur é za-gìn sahar-ta ca-ba-ra-an-íl
38 - hur-saj íl-la-gin7 ki sikil-la bí-in-mú
39 - nun-bi kur gal a-a (d)en-líl
40 - é-kur èc mah-a barag-ba dúr bí-in-jar
41 - é-a me-bi dijir ság nu-di
42 - cu-luh sikil-bi ki-gin7 nu-silig-ge
43 - me-bi me abzu igi nu-bar-re-dè
44 - cag4-bi ab sù-rá an-zag nu-zu-a
45 - KA KI urin dù-a urin mul-la-ba
46 - di-ir-ga me ul-e cu im-ta-du7-du7
47 - inim-inim-ma-bi cùdù-cùdù-dè
48 - mu7-mu7-bi tu6 dug4-bi inim sizkur-ra-kam
49 - inim-bi inim-jar sag9 bar cu jic cub-cub-bu-da
50 - jarza
51 - ezen ì gárá sud hé-jál-la du8-a
52 - jic-hur-bi giri17-zal cag4 húl-la di-bi níj gal-gal-la-kam
53 - ud cú-uc ezem-ma ud zal-le buru14 mah-àm
54 - é (d)en-líl-lá kur hé-jál-la-kam
55 - cu gíd igi-tùm cu sumur níj-gig-ga
56 - é-a en-bi é-da mú-a
57 - cu silim-ma hé-du7-àm
58 - abzu gudug-bi cu-luh-ha cu-luh-ha-zu túm-ma-me-ec
59 - nu-èc-bi cita kug-ge du7-me-ec
60 - engar mah-bi sipad zid kalam-ma
61 - ud dùg-ga zid-dè-ec tu-ud-da-àm
62 - engar gáná dajal-la hé-du7-àm
63 - ci-im-da-jen nidba gal-gal-la-da
64 - jic-lá-bi nu-mu-un-DU é-kur za-gìn-cè
65 - (d)en-líl á-dam kug ki-a hur-ra-za
66 - nibru(ki) iri ní-za ci-im-mi-dù-dù-àm
67 - ki-ùr kur ki sikil-zu a bí-dùg-ga
68 - ub-da 4-ba murub4-ba dur-an-ki-ka ki ba-e-ni-tag-ge
69 - sahar-bi zi kalam-ma zi kur-kur-ra-ka
70 - cég1-bi kug huc-a uc8 za-gìn-na-ka
71 - am-gin7 ki-en-gi-ra si mul ba-ni-ib-bé ba-ni-ib-íl
72 - kur-kur-re saj im-ma-da-sàg-ge
73 - ezen gal-gal-ba ùj-e nam-hé-a ud-bi mu-un-di-ni-ib-zal-e
74 - (d)en-líl (d)urac kug hi-li du8-du8-a-zu
75 - abzu barag engur kug-ga gal-bi túm-ma-zu
76 - kur sig itima kug ki te-en-te-en-zu
77 - é-kur é za-gìn ki-tuc mah gùr-ru-zu
78 - me-lem4-bi an-né im-ús
79 - jissu-bi kur-kur-ra ca-mu-un-lá
80 - suh10-bi an-cag4-ga-ac ca-mu-un-bad-ba9-re6
81 - en-en-e barag-barag-gé-ne
82 - nidba kug-ge
83 - cùdù inim sizkur-ra ù-gul mu-na-já-já
84 - (d)en-líl sipad igi zid bar-ra-zu
85 - zid dé-a kalam-ma íl-la-zu
86 - kur cu-ni-cè kur jìrì-ni-cè
87 - kur-ra ki sù-rá-bi mu-na-ab-já-já
88 - a sed4-gin7 du8-a níj ki-cár-ra-ka
89 - mác-da-ri-a gú-un dugud-da-bi
90 - bí-in-dug4 é níj-gur11-ra-ka
91 - kisal mah-ha nidba
92 - é-kur é za-gìn-na ma-sar-re-ec im-mi-in-tùm
93 - (d)en-líl sipad zid téc-ba ní-ba lu-a
94 - na-gada mas-su níj-zi-jál-la-ka
95 - nam-nun gal-la-ni pa è-a-ac bí-in-ak pa è ci-bí-in-ak
96 - men suh10 kug-ga mu-ni-in-sig7 mu-ni-in-sig10
97 - tum9 hur-saj-já barag-ge si-a-na
98 - (d)tir-an-na-gin7 an-e ci-in-gi4
99 - dungu dirig-ga-gin7 ní-bi-a mu-un-jen
100 - an-na dili nun-bi-im ki-a ucumgal-bi-im
101 - (d)a-nun-na-ke4-ne dijir mah-bi-im
102 - nam ní-te-a-ni ci-im-mi-in-tar-re
103 - dijir na-me igi nu-mu-ni-in-du8
104 - sukkal-mah-a-ni kingal kindagal (d)nuska
105 - dug4-ga inim cag4-ga jál-la-ni
106 - mu-un-da-an-zu cag4 mu-da-an-kúc-ù
107 - á áj-já dajal-bi mu-un-na-da-an-túm
108 - cita kug me kug-ga cu mu-un-na-mú-mú
109 - kur gal (d)en-líl-da nu-me-a
110 - iri nu-dù á-dam ki li-bí-ib-jar
111 - tùr nu-dù amac nu-jar-jar
112 - lugal nu-íl-e en nu-ù-tud
113 - lú-mah nin-dijir mác-e nu-mu-un-dab5-bé
114 - érín-e cagina ugula nu-tuku-tuku
115 - íd-da a-ectub ù-bi nu-dun-dun
116 - ejer-bi ab-ta è kun-bi nu-mu-un-sud-e
117 - ab-e èrìm dugud ní-ba nu-mu-un-ù-tud
118 - ku6 engur-ra-ke4 jic-gi-a nunuz nu-mu-ni-ib-nú-nú
119 - mucen an-na-ke4 ki dajal-la gùd la-ba-ni-ib-ú-ús
120 - an-na dungu sír-ra ka-bi nu-du8-e
121 - a-cag4-ga ce gu-nu a-gàr-ra nu-si-si
122 - edin-na giri17-zal-bi ú-cim nu-mú-mú
123 - kiri6-a jic dajal tir kur-ra-ke4 gurun nu-íl-e
124 - kur gal (d)en-líl-da nu-me-a
125 - (d)nin-tur5 nu-ug5-ge saj jic nu-ra-ra
126 - áb-e tùr-ra amar-bi nu-cub-bé
127 - u8-e amac-bi-a sila4 gig nu-è
128 - a-za-lu-lu ní-ba lu-a
129 - TUG-bi KUL-ba nu-mu-ni-ib-nú-nú tuc-bi cag4-ba nu-mu-un-ib-tuc-tuc
130 - mác-ance níj-úr-4-e numun nu-mu-ni-ib-è e-ne sù-ud-bi nu-mu-un-u5
131 - (d)en-líl níj galam-ma-galam-ma-zu níj-me-jar sug4-ga
132 - cag4-bi gu sùh-a
133 - gu-gu gilim-ma igi nu-pàd-dè-dam
134 - nam-dijir-zu-cè nir im-te-jál
135 - cag4 kúc-ù ad gi4-gi4 en ní-te-na-me-en
136 - níj ak-zu a-ba ì-zu-zu
137 - me-zu me pa nu-éd-dè
138 - mùc-za dijir igi nu-bar-re-dam
139 - en dijir lugal (d)en-líl-lá-me-en
140 - di-kud ka-ac bar an ki-me-en
141 - inim mah-zu an-gin7 dugud-da-gin7 zìg-zìg nu-e-zu
142 - inim-zu-cè dijir (d)a-nun-na cu cúm-ma im-ma-an-ak-ec
143 - inim-zu an-cè idim-ma ki-cè temen-àm
144 - an-cè idim gal an-né ús-sa
145 - ki-cè temen ság nu-di-dam
146 - an-e um-ma-te hé-jál-la-àm
147 - an-ta hé-jál im-da-cèj-cèj
148 - ki-a um-ma-te giri17-zal-àm
149 - ki-ta giri17-zal im-da-mú-mú
150 - inim-zu gu-àm inim-zu ce-àm
151 - inim-zu a-ectub zi kur-kur-ra-kam
152 - níj-zi-jál níj-ki u5-a
153 - zi dùg-ga ú-cim im-da-pa-an-pa-an
154 - (d)en-líl sipad zid-me-en DU.DU-bi mu-un-zu
155 - X-ga dùb-tuku-àm mul gùn-gùn-a
156 - (d)nin-líl nitalam kug inim-ma-ni cag4-ga
157 - túg-bà1 kug úlútím-ta nir-ra alan me-dím-ta sig10-ga
158 - munus zid igi íl-la ba-e-dè-tuku-dam
159 - ul gùr-ru é-kur-ra nin me-te-jál zu
160 - ad gi4-gi4 inim-ma ba-ab-du7
161 - inim-ma-ni su-a bí-dùg-ga-bi ì li cag4-ga-kam
162 - barag kug barag sikil-da ci-im-mu-e-da-an-tìl ca-mu-da-an-tuc
163 - ad ci-mu-da-an-gi4-gi4 cag4 ci-mu-da-an-kúc-ù
164 - nam tar-re ki (d)utu è-a nam ci-mu-da-ab-tar-re
165 - (d)nin-líl nin an ki nin kur-kur-ra-ke4
166 - zà-mí kur gal-la-ka dug4-ga
167 - mah-di inim-ma-ni ki-bi-cè jar
168 - dug4-ga á-tah-a-ni níj nu-kúr-ru
169 - ka-ta è-a-ni saj ba-an-gub
170 - jic-hur-hur-ra-ni inim ge-en-ge-en
171 - kur gal a-a (d)en-líl zà-mí-zu mah-àm
1-9 - Enlil's commands are by far the loftiest, his words commands are holy, his utterances are immutable! The fate he decides is everlasting, his glance makes the mountains anxious, his reaches (?) into the interior of the mountains. All the gods of the earth bow down to Father Enlil, who sits comfortably on the holy dais, the lofty dais , to Nunamnir, whose lordship and princeship are most perfect. The Anuna gods enter before him stand before him and obey his instructions faithfully.
10-17 - The mighty lord, the greatest in heaven and earth, the knowledgeable judge, the wise one of wide-ranging wisdom, has taken his seat in the Dur-an-ki, and made the Ki-ur, the great place, resplendent with majesty. He has taken up residence in Nibru, the lofty bond (?) between heaven and earth. The front of the city is laden with terrible fearsomeness and radiance, its back is such that even the mightiest god dare not attack, and its interior is the blade of a sharp dagger, a blade of catastrophe. For the rebel lands it is a snare, a trap set with a net.
18-25 - It cuts short the life of those who speak too mightily. It permits no evil word to be spoken in judgment (?). , deception, inimical speech, hostility, impropriety, ill-treatment, wickedness, wrongdoing, looking askance (?), violence, slandering, arrogance, licentious speech (?), egotism and boasting are abominations not tolerated within the city.
26-34 - The borders of Nibru form a great net, within which the eagle spreads wide its talons. The evil or wicked man does not escape its grasp. In this city endowed with steadfastness, for which righteousness and justice have been made a lasting possession, and which is clothed (?) in pure clothing on the quay, the younger brother honours the older brother and treats him with human dignity; people pay attention to a father's word and reap the benefits; the child behaves humbly and modestly towards his mother and attains a ripe old age.
35-43 - In the city, the holy settlement of Enlil, in Nibru, the beloved shrine of father Great Mountain, he has made the dais of abundance, the E-kur, the shining temple, rise from the soil; he has made it grow on pure land as high as a towering mountain. Its prince, the Great Mountain, Father Enlil, has taken his seat on the dais of the E-kur, the lofty shrine. No god can cause harm to the temple's divine powers. Its holy hand-washing rites are everlasting like the earth. Its divine powers are the divine powers of the : no one can look upon them.
44-55 - Its interior is a wide sea which knows no horizon. In its glistening as a banner (?), the bonds and ancient divine powers are made perfect. Its words are prayers, its incantations are supplications. Its word is a favourable omen , its rites are most precious. At the festivals, there is plenty of fat and cream; they are full of abundance. Its divine plans bring joy and rejoicing, its verdicts are great. Daily there is a great festival, and at the end of the day there is an abundant harvest. The temple of Enlil is a mountain of abundance; to reach out, to look with greedy eyes, to seize are abominations in it.
56-64 - The priests of this temple whose lord has grown together with it are expert in blessing; its priests of the are suited for your lustration rites; its priests are perfect in the holy prayers. Its great farmer is the good shepherd of the Land, who was born vigorous on a propitious day. The farmer, suited for the broad fields, comes with rich offerings; he does not into the shining E-kur.
65-73 - Enlil, when you marked out the holy settlements, you also built Nibru, your own city. You (?) the Ki-ur, the mountain, your pure place. You founded it in the Dur-an-ki, in the middle of the four quarters of the earth. Its soil is the life of the Land, and the life of all the foreign countries. Its brickwork is red gold, its foundation is lapis lazuli. You made it glisten on high raised its glistening top in Sumer as if it were the horns of a wild bull. It makes all the foreign countries tremble with fear. At its great festivals, the people pass their time in abundance.
74-83 - Enlil, holy Urac is favoured with beauty for you; you are greatly suited for the , the holy throne ; you refresh yourself in the deep underworld, the holy chamber. Your presence spreads awesomeness over the E-kur, the shining temple, the lofty dwelling. Its fearsomeness and radiance reach up to heaven, its shadow stretches over all the foreign lands, and its crenellation reaches up to the midst of heaven. All lords and sovereigns regularly supply holy offerings there, approaching Enlil with prayers and supplications.
84-92 - Enlil, if you look upon the shepherd favourably, if you elevate the one truly called in the Land, then the foreign countries are in his hands, the foreign countries are at his feet! Even the most distant foreign countries submit to him. He will then cause enormous incomes and heavy tributes, as if they were cool water, to reach the treasury. In the great courtyard he will supply offerings regularly. Into the E-kur, the shining temple, he will bring (?) .
93-99 - Enlil, faithful shepherd of the teeming multitudes, herdsman, leader of all living creatures, has manifested his rank of great prince, adorning himself with putting on the holy crown. As the Wind of the Mountain (?) occupied the dais, he spanned the sky as the rainbow. Like a floating cloud, he moved alone (?).
100-108 - He alone is the prince of heaven, the dragon of the earth. The lofty god of the Anuna himself determines the fates. No god can look upon him. His great minister and commander chief barber Nuska learns his commands and his intentions from him, consults with him and then executes his far-reaching instructions on his behalf. He prays to him with holy prayers (?) and divine powers (?).
109-123 - Without the Great Mountain Enlil, no city would be built, no settlement would be founded; no cow-pen would be built, no sheepfold would be established; no king would be elevated, no lord would be given birth; no high priest or priestess would perform extispicy; soldiers would have no generals or captains; no carp-filled waters would dredge (?) the rivers at their peak; the carp would not come straight up (?) from the sea, they would not dart about. The sea would not produce all its heavy treasure, no freshwater fish would lay eggs in the reedbeds, no bird of the sky would build nests in the spacious land; in the sky the thick clouds would not open their mouths; on the fields, dappled grain would not fill the arable lands, vegetation would not grow lushly on the plain; in the gardens, the spreading trees forests of the mountain would not yield fruits.
124-130 - Without the Great Mountain Enlil, Nintur would not kill, she would not strike dead; no cow would drop its calf in the cattle-pen, no ewe would bring forth a lamb in its sheepfold; the living creatures which multiply by themselves would not lie down in their sit within ; the four-legged animals would not propagate, they would not mate.
131-138 - Enlil, your ingenuity takes one's breath away! By its nature it is like entangled threads which cannot be unravelled, crossed threads which the eye cannot follow. Your divinity can be relied on. You are your own counsellor and adviser, you are a lord on your own. Who can comprehend your actions? No divine powers are as resplendent as yours. No god can look you in the face.
139-155 - You, Enlil, are lord, god, king. You are a judge who makes decisions about heaven and earth. Your lofty word is as heavy as heaven, and there is no one who can lift it. The Anuna gods at your word. Your word is weighty in heaven, a foundation on the earth. In the heavens, it is a great , reaching up to the sky. On the earth it is a foundation which cannot be destroyed. When it relates to the heavens, it brings abundance: abundance will pour from the heavens. When it relates to the earth, it brings prosperity: the earth will produce prosperity. Your word means flax, your word means grain. Your word means the early flooding, the life of the lands. It makes the living creatures, the animals (?) which copulate and breathe joyfully in the greenery. You, Enlil, the good shepherd, know their ways (?). the sparkling stars.
156-166 - You married Ninlil, the holy consort, whose words are of the heart, her of noble countenance in a holy garment, her of beautiful shape and limbs, the trustworthy lady of your choice. Covered with allure, the lady who knows what is fitting for the E-kur, whose words of advice are perfect, whose words bring comfort like fine oil for the heart, who shares sits on the holy throne, the pure throne with you, she takes counsel and discusses matters with you. You decide the fates together at the place facing the sunrise. Ninlil, the lady of heaven and earth, the lady of all the lands, is honoured in the praise of the Great Mountain.
167-171 - Prominent one whose words are well established, whose command and support are things which are immutable, whose utterances take precedence, whose plans are firm words, Great Mountain, Father Enlil, your praise is sublime!
én-líl noun Enlil
sud verb to be distant
dug4 verb to say
mah verb to be majestic
inim noun word
dug4 verb to say
kug adj shining
níj noun thing
kúr verb to be different
ka noun mouth
è verb to go out or in
nam noun destiny
ul noun distant time
tar verb to cut
igi noun eye
íl verb to raise
kur noun (mountain) land
dug4 verb to say
jic-nu11 noun light
íl verb to raise
kur-cag4 noun centre of mountain
igi noun eye
jál verb to be (located)
a-a noun father
én-líl noun Enlil
barag noun dais
kug adj shining
barag noun dais
engur noun subterranean water
mah verb to be majestic
dajal verb to be wide
tuc verb to sit
nu-nam-nir noun Nunamnir
nam-en noun high (priestly) office
nam-nun noun princeliness
cu noun hand
gal verb to be big
du7 verb to be perfect
dijir noun deity
ki noun place
ní-bí pronoun itself, themselves
gam verb to bow down
dijir noun deity
a-nun-na noun Anuna
kur9 verb to enter
gub verb to stand
á noun arm
áj verb to measure
zid adj right
gub verb to stand
en noun lord
uru16 verb to be towering
gal verb to be big
an noun heaven
ki noun place
dirig verb to be superior
di noun (law)suit
zu verb to know
gal-an-zu adj wise
dur-an-ki noun Dur-an-ki
dúr noun rump
jar verb to place
jéctúg noun ear
dajal verb to be wide
nam-nun noun princeliness
noun self
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
kì-ùr noun Ki-ur
ki noun place
gal verb to be big
nibru noun Nibru
ùz-sàj noun (cosmic) bond
mah verb to be majestic
an noun heaven
ki noun place
ki-tuc noun dwelling place
verb to erect
iri noun town
igi noun eye
noun fear(someness)
me-lem4 noun (awesome) radiance
huc verb to be reddish
bar noun outside
dijir noun deity
uru16 verb to be towering
saj noun head
jar verb to place
cag4 noun heart
ka noun mouth
jírí noun blade
kíj verb to seek
ka noun mouth
gárác noun destruction
és-ád noun trap
ki-bal noun rebel land
noun (water) hole
sa noun net
ak verb to do
gal verb to be big
dug4 verb to say
ud noun day(light)
sud verb to be distant
di noun (law)suit
inim noun word
érím-jál adj evil
dug4 verb to say
cag4 noun heart
bar noun outside
eme noun tongue
inim noun word
inim noun word
kúr verb to be different
níj noun thing
kúr verb to be different
ù-nù-jàr-rà noun impropriety?
cé9 verb to be oppressed
cé9 verb to be oppressed
dug4 verb to say
níj-érím noun fraudulent action
i-utu noun (cry of) complaint
igi noun eye
bal verb to turn over
níj-á-jár noun deception
inim noun word
inim noun word
eme noun tongue
sig verb to be low
dug4 verb to say
sun7 verb to be haughty
inim noun word
búr verb to release
noun self
bùlùj verb to flourish
dug4 verb to say
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
iri noun town
níj-gíg noun abomination
dib verb to pass
nibru noun Nibru
á noun arm
sa-par4 noun type of net
gal verb to be big
cag4 noun heart
hú-rí-ín noun eagle
dùb noun knee
bad verb to open
lú-érím noun enemy
noun person
húl-jál adj evil
cu noun hand
è verb to go out or in
iri noun town
níj-gén6-ná noun constancy
saj noun head
rig7 verb to bestow
níj-zíd noun righteousness
níj-sí-sá noun justice
gi16-sa noun (everlasting) treasure
ak verb to do
túg noun garment
dàn verb to be clean
kar noun quay
jál verb to be (located)
cec-gal noun elder brother
cèc-bàn-dà noun younger brother
dugud verb to be heavy
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
ak verb to do
inim noun word
ab-ba noun father
jizzal noun hearing
ak verb to do
noun self
cu noun hand
gi4 verb to return
dumu noun child
ama noun mother
sun5 verb to be humble
noun fear(someness)
te verb to approach
nam-ab-ba noun old age
sud verb to be distant
iri noun town
á-dám noun habitation
kug adj shining
én-líl noun Enlil
nibru noun Nibru
èc noun shrine
ki noun place
áj verb to measure
a-a noun father
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
barag noun dais
nám-hé noun abundance
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
zà-gìn noun lapis lazuli
sahar noun earth
íl verb to raise
hur-saj noun mountain (range)
íl verb to raise
ki noun place
sikil verb to be pure
verb to grow
nun noun prince
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
a-a noun father
én-líl noun Enlil
é-kúr noun E-kur
èc noun shrine
mah verb to be majestic
barag noun dais
dúr noun rump
jar verb to place
é noun house(hold)
me noun essence
dijir noun deity
ság verb to scatter
dug4 verb to say
cu-luh noun ritual cleansing
sikil verb to be pure
ki noun place
silig verb to cease
me noun essence
me noun essence
abzu noun underground water
noun person
igi noun eye
bar verb to set aside
cag4 noun heart
ab noun sea
sud verb to be distant
an-zag noun border of heaven
zu verb to know
KAKA
KIKI
urin noun standard
verb to erect
urin verb to be pure
mul verb to radiate
di-ir-ga noun (cosmic) bond
me noun essence
ul noun distant time
cu noun hand
du7 verb to be perfect
inim noun word
cùdù noun prayer
mu7-mu7 noun incantation
tu6 noun incantation
dug4 verb to say
inim noun word
sízkúr noun prayer
inim noun word
inim-jar noun (oracular) utterance
sag9 verb to be good
bar noun outside
cu noun hand
jic noun tree
cub verb to fall
jarza noun rite
ezen noun festival
ì noun fatty substance
gárá noun cream
sud verb to be distant
hé-jál noun plenty
du8 verb to spread
jic-hur noun design
giri17-zal noun joy
cag4 noun heart
húl verb to be happy
di noun (law)suit
níj noun thing
gal verb to be big
ud noun day(light)
verb to cover
ezen noun festival
ud noun day(light)
zal verb to pass
buru14 noun harvest (time)
mah verb to be majestic
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
kur noun (mountain) land
hé-jál noun plenty
cu noun hand
gíd verb to be long
ìgì-tùm noun coveting
verb to hang
cu noun hand
sumur verb to be angry
níj-gíg noun abomination
é noun house(hold)
en noun lord
é noun house(hold)
verb to grow
cu noun hand
silim verb to be healthy
hé-dú7 noun (fitting) ornament
abzu noun underground water
gudug noun type of priest
cu-luh noun ritual cleansing
cu-luh noun ritual cleansing
túm verb to be suitable
nù-èc noun type of priest
cita noun supplication
kug adj shining
du7 verb to be perfect
engar noun farmer
mah verb to be majestic
sipad noun shepherd
zid adj right
kalam noun the Land
ud noun day(light)
dùg verb to be good
zid adj right
tud verb to give birth
engar noun farmer
gáná noun field
dajal verb to be wide
hé-dú7 noun (fitting) ornament
jen verb to go
nidba noun (food) offering
gal verb to be big
jíc-lá-bí noun silence
DU verb DU
é-kúr noun E-kur
zà-gìn noun lapis lazuli
én-líl noun Enlil
á-dám noun habitation
kug adj shining
ki noun place
hur verb to scratch
nibru noun Nibru
iri noun town
ní-zú pronoun yourself
verb to erect
kì-ùr noun Ki-ur
kur noun (mountain) land
ki noun place
sikil verb to be pure
a noun water
dùg verb to be good
ub noun corner
4 numeral 4
murub4 noun middle
dur-an-ki noun Dur-an-ki
ki noun place
tag verb to touch
sahar noun earth
zi noun life (breath)
kalam noun the Land
zi noun life (breath)
kur noun (mountain) land
cég1 noun brick(work)
kug adj shining
huc verb to be reddish
uc noun foundation
zà-gìn noun lapis lazuli
am noun wild bull
ki-en-gi noun Sumer
si noun horn
mul verb to radiate
dug4 verb to say
íl verb to raise
kur noun (mountain) land
saj noun head
sàg verb to beat
ezen noun festival
gal verb to be big
ùj noun people
nám-hé noun abundance
ud noun day(light)
zal verb to pass
én-líl noun Enlil
urac noun Urac
kug adj shining
hi-li noun attractiveness
du8 verb to spread
abzu noun underground water
barag noun dais
engur noun subterranean water
kug adj shining
gal verb to be big
túm verb to be suitable
kur noun (mountain) land
sig verb to be low
itima noun (sleeping) chamber
kug adj shining
ki noun place
noun self
ten verb to extinguish
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
zà-gìn noun lapis lazuli
ki-tuc noun dwelling place
mah verb to be majestic
noun fear(someness)
gùrù verb to bear
noun fear(someness)
me-lem4 noun (awesome) radiance
an noun heaven
ús verb to be adjacent
jissu noun (protective) shade
kur noun (mountain) land
verb to hang
suh10 noun crown
an-cag4 noun interior of heaven
bad verb to open
en noun lord
barag noun dais
nidba noun (food) offering
kug adj shining
cùdù noun prayer
inim noun word
sízkúr noun prayer
ù-gùl noun prayer
jar verb to place
én-líl noun Enlil
sipad noun shepherd
igi noun eye
zid adj right
bar verb to set aside
noun voice
zid adj right
verb to pour
kalam noun the Land
íl verb to raise
kur noun (mountain) land
cu noun hand
kur noun (mountain) land
jìrì noun foot
kur noun (mountain) land
ki noun place
sud verb to be distant
noun neck
jar verb to place
a noun water
sed4 verb to be cold
du8 verb to spread
níj noun thing
kí-cár noun totality
mác-dá-rí-á noun goat-offering
gún noun weight measure (load)
dugud verb to be heavy
verb to equal
dug4 verb to say
é noun house(hold)
níj-gúr11 noun possessions
kisal noun courtyard
mah verb to be majestic
nidba noun (food) offering
é-kúr noun E-kur
é noun house(hold)
zà-gìn noun lapis lazuli
ma-sar noun meaning unknown
de6 verb to carry
én-líl noun Enlil
sipad noun shepherd
zid adj right
téc noun unity
ní-bí pronoun itself, themselves
lu verb to be abundant
na-gada noun herdsman
mas-su noun leader
níj-zí-jál noun living creature
nam-nun noun princeliness
gal verb to be big
noun self
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
men noun diadem
suh10 noun crown
kug adj shining
sig7 verb to be green
sig10 verb to place
tum9 noun wind
hur-saj noun mountain (range)
barag noun dais
si verb to fill
tir-an-na noun rainbow
an noun heaven
gi4 verb to return
dungu noun cloud
dirig verb to be superior
ní-bí pronoun itself, themselves
jen verb to go
an noun heaven
dili adj single
nun noun prince
ki noun place
ucumgal noun type of serpent
a-nun-na noun Anuna
dijir noun deity
mah verb to be majestic
nam noun destiny
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
tar verb to cut
dijir noun deity
na-me pronoun any
igi noun eye
du8 verb to spread
sukkal-mah noun chief minister
kingal noun leader
kindagal noun type of official
nuska noun Nuska
dug4 verb to say
inim noun word
cag4 noun heart
jál verb to be (located)
zu verb to know
cag4 noun heart
kúc verb to be tired
á noun arm
áj verb to measure
dajal verb to be wide
de6 verb to carry
cita noun supplication
kug adj shining
me noun essence
kug adj shining
cu noun hand
verb to grow
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
én-líl noun Enlil
me verb to be
iri noun town
verb to erect
á-dám noun habitation
ki noun place
jar verb to place
tùr noun animal stall
verb to erect
amac noun sheepfold
jar verb to place
lugal noun king
íl verb to raise
en noun lord
tud verb to give birth
lú-máh noun type of priest
nin-dijir noun type of priestess
mác noun (kid) goat
dab5 verb to seize
érín noun group of people
cagina noun general
ugula noun overseer
tuku verb to have
íd noun watercourse
a-ectub noun carp(-filled) water
à-ù noun high water
dun verb to dig
ejer noun back
ab noun sea
è verb to go out or in
kun noun tail
sud verb to be distant
ab noun sea
èrìm noun storehouse
dugud verb to be heavy
ní-bí pronoun itself, themselves
tud verb to give birth
ku6 noun fish
engur noun subterranean water
jic-gi noun reedbed
nunuz noun egg
verb to lie down
mucen noun bird
an noun heaven
ki noun place
dajal verb to be wide
gùd noun nest
ús verb to be adjacent
an noun heaven
dungu noun cloud
sír verb to be dense
ka noun mouth
du8 verb to spread
a-cag4 noun field
ce noun barley
gu-nu noun flax
à-gàr noun meadow
si verb to fill
edin noun open country
giri17-zal noun joy
ú-cím noun greenery
verb to grow
kiri6 noun orchard
jic noun tree
dajal verb to be wide
tir noun forest
kur noun (mountain) land
gurun noun fruit
íl verb to raise
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
én-líl noun Enlil
me verb to be
nin-tur5 noun Nintur
úc verb to die
saj noun head
jic noun tree
ra verb to beat
áb noun cow
tùr noun animal stall
amar noun calf
cub verb to fall
u8 noun ewe
amac noun sheepfold
sila4 noun lamb
noun house(hold)
gig verb to be ill
è verb to go out or in
a-za-lu-lu noun all living creatures
ní-bí pronoun itself, themselves
lu verb to be abundant
TUGTUG
KULKUL
verb to lie down
tuc verb to sit
cag4 noun heart
tuc verb to sit
mác-áncé noun animals
níj-úr-límmú noun four-legged creature
numun noun seed
è verb to go out or in
e-ne noun game
sud verb to be distant
u5 verb to ride
én-líl noun Enlil
níj noun thing
galam verb to be skilful
níj-mé-jár noun silence
sug4 verb to be full
cag4 noun heart
gu noun (flax) thread
sùh verb to blur
gu noun (flax) thread
gilim verb to be intertwined
igi noun eye
pàd verb to find
nam-dijir noun divinity
nir noun authority
jál verb to be (located)
cag4 noun heart
kúc verb to be tired
ad noun voice
gi4 verb to return
en noun lord
ní-té-á-ní pronoun himself, herself
níj noun thing
ak verb to do
a-ba pronoun who
zu verb to know
me noun essence
me noun essence
pa noun branch
è verb to go out or in
mùc noun face
dijir noun deity
igi noun eye
bar verb to set aside
en noun lord
dijir noun deity
lugal noun king
én-líl noun Enlil
di-kud noun judge
ka-ac noun decision
bar verb to set aside
an noun heaven
ki noun place
inim noun word
mah verb to be majestic
an noun heaven
dugud verb to be heavy
zìg verb to rise
zu verb to know
inim noun word
dijir noun deity
a-nun-na noun Anuna
cu noun hand
cúm verb to give
ak verb to do
inim noun word
an noun heaven
idim verb to be heavy
ki noun place
temen noun foundation
an noun heaven
idim verb to be heavy
gal verb to be big
an noun heaven
ús verb to be adjacent
ki noun place
temen noun foundation
ság verb to scatter
dug4 verb to say
an noun heaven
te verb to approach
hé-jál noun plenty
an noun heaven
hé-jál noun plenty
cèj verb to rain
ki noun place
te verb to approach
giri17-zal noun joy
ki noun place
giri17-zal noun joy
verb to grow
inim noun word
gu noun (flax) thread
inim noun word
ce noun barley
inim noun word
a-ectub noun carp(-filled) water
zi noun life (breath)
kur noun (mountain) land
níj-zí-jál noun living creature
níj-kí noun teeming animals
u5 verb to ride
zi noun life (breath)
dùg verb to be good
ú-cím noun greenery
pá-áj verb to breathe
én-líl noun Enlil
sipad noun shepherd
zid adj right
DU verb DU
zu verb to know
XX
dùb-tùkù noun runner
mul noun star
gùn verb to be multicoloured
nín-líl noun Ninlil
nitalam noun spouse
kug adj shining
inim noun word
cag4 noun heart
túg-bá13tùg2-bà1 noun type of garment
kug adj shining
úlútím noun form
nir noun authority
alan noun statue
mé-dím noun articulation
sig10 verb to place
munus noun woman
zid adj right
igi noun eye
íl verb to raise
tuku verb to have
ul verb to swell (with joy)
gùrù verb to bear
é-kúr noun E-kur
nin noun lady
mé-té-jál adj seemly
zu verb to know
ad noun voice
gi4 verb to return
inim noun word
du7 verb to be perfect
inim noun word
su noun flesh
dùg verb to be good
ì noun fatty substance
li adj fine
cag4 noun heart
barag noun dais
kug adj shining
barag noun dais
sikil verb to be pure
tìl verb to live
tuc verb to sit
ad noun voice
gi4 verb to return
cag4 noun heart
kúc verb to be tired
nam noun destiny
tar verb to cut
ki noun place
utu noun Utu
è verb to go out or in
nam noun destiny
tar verb to cut
nín-líl noun Ninlil
nin noun lady
an noun heaven
ki noun place
nin noun lady
kur noun (mountain) land
zá3-mízà-mì2 noun praise
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
noun (loving) care
dug4 verb to say
mah-di adj illustrious
inim noun word
ki noun place
jar verb to place
dug4 verb to say
á-táh noun helper
níj noun thing
kúr verb to be different
ka noun mouth
è verb to go out or in
saj noun head
gub verb to stand
jic-hur noun design
inim noun word
gen6 verb to be firm
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
a-a noun father
én-líl noun Enlil
zá3-mízà-mì2 noun praise
mah verb to be majestic