Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A hymn to Inana -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - in-nin9 X X
2 - cul mèc gi4-gi4-e (d)inana nin X X-li-a-ta X
3 - èc-e nibru(ki) X é-du6-kug-ga X dug4-ga an-na
4 - me-en kug an-na saj-já jál-la-e
5 - túg-ba kug-kug an-na cag4-ga lá-a-e
6 - jidru kug an-na cu-na jál-la-bi
7 - unken-a tuc-a dúr jar-ra-e
8 -
9 - ga-ec8 mah kur-kur-ra bad-da-e
10 - nu11-gin7 an-ta kár-ra-na kug (d)inana igi jál-la-bi
11 - úrím(kí)-a é-kic-nu-jál-la-bi-cè
12 - nu-gig-ge a-a-ni (d)suen-da
13 - inim dug4-dug4-ga-e
14 - hé-jál kur-ra-cè cu lá-X-a-e
15 - nin9-e TI gi-rí-in sikil
16 - kug (d)inana ki-a kúr-kúr-ra X
17 - é-e X cúm-ma hi-li du8-du8-a-me
18 - AN -ra A X X ME X X alan-ni ki-bi-cè gub-ba-na
19 - a-ji6 IM X X me
20 - DU.DU X GA
21 - a-ji6 IM -ga-gin7 X ùr-e
22 - cu du8 hi-li gal-gal
23 - ge-en X X X X X cùdù-cùdù-ba zìg-ga-me
24 - gi-rí-in duru5 hur-saj-ta u5 di gub-ba-me
25 - za-gìn duru5 kur cubax(MUC)-ta gi-dirig igi saj-já
26 - kug-ZIZI ha-ra-li izi-gin7 táb-táb-e-me
27 - hachur gu-gu-ul-ba jál-la-me
28 - X-ba
29 - zú-lum á-an-sur-ba hi-li gùrù-me
30 - dag-dag-ga tìl-la-ju10-ne
31 - dag an-na-ke4 tìl-la-ju10-ne
32 - ucum-gal-an-na-ke4
33 - nam-dam-cè
34 - bàd-ti-bí-ra é-muc-kalam-ma-ta
35 - a-ga-ni-cè X X MU X
39 - X X X X X X-en pa5 jál taka4-dè
40 - á zìg-ga nin9 X
41 - a-a X gal-e X-da BA X-an-ur4-ur4
42 - unken-a-ni X (X) nun-na X (X)
43 - cec-a-ni ucumgal-la-an-na-ra
44 - èc kug-ga-ni SUG
45 - X gub-ba-àm
46 - hi-li (d)dumu-zid ìldàg gub-gub-dam
47 - cag4-ju10 hi-li gi4-im-si
48 - ú lu-lu du6-cuba-a CE DA GA DA
49 - cag4-ju10 hi-li im-si an ki
50 - é a-ra-li NI
51 - cag4 NE zal-la-ta
52 - ùr-bàd ce-ga mu-ci-gu-ú-gu-ú
53 - sila ji6-dè búr-da NI ZU dub-e
54 - é sila dajal-a ì-tur-tur-e
55 - en saj-já-ni-ta dug4-ga
66 - kur cuba X
67 - sun4-bi na-X X mucen-bi X
68 - tir mèc kalam mèc kur-ra
72 - X nu-súg-ge é nu-mu-X
74 - a-nun-na-e-ne U MU UM MA X
75 - saj-ur-saj galam mu-X
76 - gu NE LI X RI X u-mu-X X
78 - írí1-gal húl-húl
79 - a-rá-zu jic X jicnimbar X
80 - úr cem-bi X mu-ni-in-DU
81 - me abzu X X X X
107 - X X X X dug4-dè
111 - X hé-já-já X X X-ke4 GIR NA tag
112 - X X GIM GAN LAM X ba-DU
113 - X UL nun X-àm
114 - X á -dè
115 - GI DU.DU
117 - A saj ì-kur9-re X MI NE DU
118 - UR GA X igi bar-re ì-im-e
119 - X NE bar BI X-NE-e
120 - X X A NE MU DA E
122 - kug (d)inana X mah-zu X X
123 - (d)inana zà-mí
1-9 - Lady ! Returning heroic youth, Inana . At the shrine, in Nibru, in the E-du-kug by An, with the holy crown of An placed on her head, the most holy garment of An draped around her torso, and the holy sceptre of An placed in her hand -- seated on a seat in the assembly, rendering great judgments in the mountains, and reaching majestic decisions in all the lands!
10-16 - Holy Inana gazes as she shines (?) down from heaven like a light. Together with her father Suen, the mistress issues commands to the E-kic-nu-gal of Urim. In her hands she holds prosperity for all the lands. The lady . Holy Inana .
17-22 - , you are endowed with beauty, ...
23-29 - You are she who raises in their prayers. You are she who displays shining cornelian from the mountains to be admired. Bringing shining lapis lazuli from the bright mountain on special rafts, you are she who, like fire, melts (?) gold from Harali. You are she who creates apples in their clusters (?). You are she who demands . You are she who creates the date spadices in their beauty.
30-44 - (Inana speaks:) 'When I was living in my dwelling place, when I was living in An's dwelling, my lover Ucumgal-ana called upon me to be his wife. In Bad-tibira, from the E-muc-kalama, for his crown.' ... his assembly, and brought into her holy shrine for her brother Ucumgal-ana.
45-54 - (Inana speaks:) ' stands . Dumuzid stands in beauty like an tree. I will fill my heart with joy. The one who makes food plentiful in Du-cuba (?). My heart is filled with joy, in heaven and earth. The house of Arali .' ... the houses in the broad streets. ...
55-121 - ...
122-123 - Holy Inana, your august ! Inana be praised!
in-nin noun mistress
XX
XX
cul noun young man
mèc noun hero
gi4 verb to return
inana noun Inana
nin noun lady
XX
XX
XX
èc noun shrine
nibru noun Nibru
XX
é-dú6-kúg noun E-du-kug
XX
dug4 verb to say
an noun An
men noun diadem
kug adj shining
an noun An
saj noun head
jál verb to be (located)
túg-bá13tùg2-bà1 noun type of garment
kug adj shining
an noun An
cag4 noun heart
verb to hang
jidru noun sceptre
kug adj shining
an noun An
cu noun hand
jál verb to be (located)
unken noun assembly
tuc verb to sit
dúr noun rump
jar verb to place
ka-ac noun decision
mah verb to be majestic
kur noun (mountain) land
bad verb to open
nu11 noun light
an noun heaven
kár verb to blow
kug adj shining
inana noun Inana
igi noun eye
jál verb to be (located)
úrím noun Urim
é-kíc-nú-jál noun E-kic-nu-gal
nu-u8-gig noun high-status woman
a-a noun father
suen noun Suen
inim noun word
dug4 verb to say
hé-jál noun plenty
kur noun (mountain) land
cu noun hand
verb to hang
nin9 noun sister
TITI
gí-rí-ín noun cornelian
sikil verb to be pure
kug adj shining
inana noun Inana
ki noun place
kúr verb to be different
XX
é noun house(hold)
XX
cúm verb to give
hi-li noun attractiveness
du8 verb to spread
ANAN
AA
XX
XX
MEME
XX
XX
alan noun statue
ki noun place
gub verb to stand
a-ji6 noun flooding
IMIM
XX
XX
me noun essence
DUDU
XX
GAGA
a-ji6 noun flooding
IMIM
XX
ùr noun roof
cu noun hand
du8 verb to spread
hi-li noun attractiveness
gal verb to be big
gen6 verb to be firm
XX
XX
XX
XX
XX
cùdù noun prayer
zìg verb to rise
gí-rí-ín noun cornelian
duru5 verb to be wet
hur-saj noun mountain (range)
u6 noun wonder
dug4 verb to say
gub verb to stand
zà-gìn noun lapis lazuli
duru5 verb to be wet
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
gi-dirig noun type of raft
igi noun eye
saj5 verb to choose
verb to hang
kug-sig17 noun gold
ha-ra-li noun Harali
izi noun fire
táb verb to burn
hachur noun apple (tree)
gal verb to be big
jál verb to be (located)
XX
zú-lúm noun date
á-án-súr noun spadix
hi-li noun attractiveness
gùrù verb to bear
dag noun residence
tìl verb to live
dag noun residence
an noun An
tìl verb to live
ucumgal-an-na noun Ucumgal-ana
nam-dam noun matrimony
bàd-tìbìrà noun Bad-tibira
é-múc3-kálám-máè2-mùc-kàlàm-mà noun E-muc-kalama
aga noun crown
XX
XX
MUMU
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
pa5 noun canal
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
á noun arm
zìg verb to rise
nin9 noun sister
XX
a-a noun father
noun neck
XX
gal verb to be big
XX
BABA
ur4 verb to collect
unken noun assembly
XX
XbrXbr
nun noun prince
XX
XbrXbr
cec noun brother
ucumgal-an-na noun Ucumgal-ana
èc noun shrine
kug adj shining
SUGSUG
XX
gub verb to stand
hi-li noun attractiveness
dumu-zid noun Dumuzid
íldág noun poplar
gub verb to stand
cag4 noun heart
hi-li noun attractiveness
si verb to fill
ú noun plant
lu verb to be abundant
du6-cuba noun Du-cuba
CECE
DADA
GAGA
DADA
cag4 noun heart
hi-li noun attractiveness
si verb to fill
an noun heaven
ki noun place
é noun house(hold)
a-ra-li noun Arali
NINI
cag4 noun heart
NENE
zal verb to pass
ùr-bàd noun rooftop
ce verb to agree
gú-ú-gú-ú verb meaning unknown
sila noun street
ji6 noun night
búr verb to release
NINI
ZUZU
dub verb to heap up
é noun house(hold)
sila noun street
dajal verb to be wide
tur verb to be small
en noun lord
saj noun head
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
XX
sun4 noun beard
XX
XX
mucen noun bird
XX
tir noun forest
mèc noun type of tree
kalam noun the Land
mèc noun type of tree
kur noun (mountain) land
XX
gub verb to stand
é noun house(hold)
XX
a-nun-na noun Anuna
UU
MUMU
UMUM
MAMA
XX
saj-ur-saj noun type of cult performer
galam verb to be skilful
XX
gu noun (flax) thread
NENE
LILI
XX
RIRI
XX
XX
XX
írí1-gál noun Iri-gal
húl verb to be happy
á-rá noun way
jic noun tree
XX
jicnimbar noun date palm
XX
úr noun root
cem-bi noun kohl
XX
DU verb DU
me noun essence
abzu noun underground water
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
dug4 verb to say
XX
jar verb to place
XX
XX
XX
GIRGIR
NANA
tag verb to touch
XX
XX
GIMGIM
GANGAN
LAMLAM
XX
DU verb DU
XX
ULUL
nun noun prince
XX
XX
á noun arm
GIGI
DUDU
AA
saj noun head
kur9 verb to enter
XX
MIMI
NENE
DUDU
URUR
GAGA
XX
igi noun eye
bar verb to set aside
dug4 verb to say
XX
NENE
bar noun outside
BIBI
XX
XX
XX
AA
NENE
MUMU
DADA
EE
kug adj shining
inana noun Inana
XX
mah verb to be majestic
XX
XX
inana noun Inana
zá3-mízà-mì2 noun praise