Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A balbale to Inana (Dumuzid-Inana C) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - nin9-ju10 é-a a-na-àm mu-e-ak
2 - lú-tur é-a a-na-àm mu-e-ak
3 - a im-ma-tu5 im-ma-su-ub
4 - a cen-dílím kug-ga im-ma-tu5
5 - bur babbar-ra im-ma-su-ub
6 - bur-ra im-ma-cec4
7 - pàlà im-ma-mur10
8 - ur5-re é-a mi-ni-íb-ni10-ni10-e-en
9 - cem-bi-zid
10 - gú-bar-ju10 mu-DU
11 - siki-ju10 im-da-lá a bí-tu5
12 - tukul-ju10 bal in-na-sag9-ga mu-zu
13 - saj-ju10 ba-sùh
14 - suh-ju10 ba-búr-búr mu-dub-dub
15 - gú-bar-ra-ka mu-ni-in-cub
16 - har kug-sig17 cu-já im-mi-dù
17 - za-gìn di4-di4 gú-já im-mi-sig9
18 - múrúb-bi sa-já
19 - nin9 igi cag4-za-ta mu-de6-de6
20 - cag4-za cag4 ki áj mu-de6-de6
21 - (d)inana-zu téc mu-ra-an-cúm
22 - nin9 mul-mul làl ama ugu-za-me-en
23 - nin9 níj 5 ma-ra-de6-a-ju10
24 - nin9 níj 10 ma-ra-de6-a-ju10
25 - alan-za cu ma-ra-ni-in-du7-àm
26 - nin9 mul-mul sag9-ga-bi na-de6
27 - cec-ju10 é-gal-ta kur9-re-ni
28 - nar-e-ne hu-mu-ni-
29 - ka-ta ga-mu--dé
30 - ur5-re cag4-ga-ni he-em-húl-le
31 - ur5-re cag4-ga-ni hé-em-sag9-ge
32 - hé-lah5 hé-lah5 ì-ì gárá-bi ga-na hé-lah5
33 - nin9-ju10 é-a ga-mu-u8-da-lah5
34 - u8-gin7 sila4 hé-em-túm hé-em-túm
35 - nin9-ju10 é-a ga-mu-u8-da-lah5
36 - ud5-gin7 mác hé-em-túm hé-em-túm
37 - nin9-ju10 é-a ga-mu-u8-da-lah5
38 - u8-gin7 sila4 sag9-sag9-ga hé-a
39 - nin9-ju10 é-a ga-mu-u8-da-lah5
40 - ud5-gin7 mác gùn-gùn-a hé-a
41 - nin9-ju10 é-a ga-mu-u8-da-lah5
42 - i-da-lam gaba-me gaba-ju10 ba-gub-gub
43 - i-da-lam gal4-la-me gal4-la-já siki ba-an-mú
44 - úr ba-ba ga-ba-húl-húl-le-en-dè-en
45 - gu4-ud-an-zé-en gu4-ud-an-zé-en
46 - (d)ba-ú gal4-la-já-ke4-ec ga-ba-húl-húl-le-en-dè-en
47 - gu4-ud-an-zé-en gu4-ud-an-zé-en
48 - ejer-bi in-na-sag9 in-na-sag9
50 - hé-lah5 hé-lah5
51 - ì-ì gárá-bi ga-na hé-lah5