Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A kungar to Inana (Dumuzid-Inana T) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - X X sed-sed-e sed RI
2 - kug (d)inana-ra ú búr1-búr1-re búr1-re
3 - zú-lum de5-de5-ge AN
4 - kug (d)inana-ra zú-lum de5-de5-ge
5 - a hé-en-na-túm a hé-en-na-túm numun zíz gíg-ga
6 - (d)inana-ra a-da du6 hé-en-na-túm numun zíz babbar-ra
7 - na-de6 na-de6 du6 za pàd-cè na-de6
8 - ki-sikil (d)inana na-de6 du6 za pàd-cè na-de6
9 - du6-ra gaba-bi-a za-gìn-na bí-ib-de5-de5-ge
10 - (d)inana-ra du6-ra gaba-bi-a za-gìn-na bí-ib-de5-de5-ge
11 - nunuz dúr-ra in-pàd-dè dúr-ra-na mu-un-já-já
12 - (d)inana-ke4 nunuz saj-já in-pàd-dè saj-já-na mu-un-já-já
13 - lagab za-gìn dur5-ru in-pàd-dè gú-bar-ra-na mu-un-já-já
14 - níj-gal4-la kug-sig17 in-pàd-dè siki saj-já-na mu-un-já-já
15 - kug-sig17 jéctúg-jéctúg sal-la in-pàd-dè jéctúg-najec-du-X mu-un-já-já
16 - zabar ak-a in-pàd-dè ús jéctúg-ga-na mu-un-já-já
17 - níj làl dirig-dirig-ga in-pàd-dè igi-ni-a
18 - níj é-nun bar-ra in-pàd-dè giri17-ni-a mu-un-já-já
19 - KIJ.JIC.BAD.DIR in-pàd-dè ka-ga14-na mu-un-já-já
20 - túm1-cu-gur4 sag9-ga in-pàd-dè èn-dur-ra-na mu-un-já-já
21 - làl a dùg-ga in-pàd-dè íb-íb-a-ni mu-un-já-já
22 - jic-nu11-gal zalag-ga in-pàd-dè hac4-na mu-un-já-já
23 - kìm siki siki sug4 gíg-ga in-pàd-dè gal4-la-na
24 - HUB-HUB-béé-sír du7-a in-pàd-dè mu-un-já-já
26 - du6-ra za-gìn de5-de5-ga-ra en gaba-na mu-ri
27 - (d)inana du6-ra za-gìn de5-de5-ga-ra (d)dumu-zid-da gaba-na mu-ri
28 - mu6-sùb an-na kuc7 (d)en-líl-lá en gaba-na mu-ri
29 - kuc7 an-na na-gada (d)en-líl-lá (d)dumu-zid gaba-na mu-ri
30 - ig za-gìn-na ji6-par4-ra gub-ba en gaba-na mu-ri
31 - ig sal arah4 é-an-na-ka gub-ba (d)dumu-zid gaba-na mu-ri
32 - du6-ra gaba-bi-a im-mi-in-gur-ru-a
33 - (d)inana-ke4 du6-ra gaba-bi-a im-mi-in-gur-ru-a
34 - munus-e níj i-lu-lam-ma-na cu tag-ba hé-ku4-ku4
35 - ki-sikil-e cìr dug4-ga-ni-a a-a-ni-cè mu-un-gi4
36 - (d)inana ki-e-ne-di-ba sud-a a-a-ni-cè mu-un-gi4
37 -
38 -
39 - ji6-par4-ra-ju10-a
40 - jic-nú gi4-rin-na-ju10
41 - ú za-gìn dur5-ru-ju10
42 -
43 - (d)ama-ucumgal-an-na-ju10
44 - cu-ni cu-ju10-ta
45 -
46 - cu saj-cè ù ku-bi an-ga
47 - tab-ba-na hi-li-bi ku7-ku7-da an-ga