Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A song of Inana and Dumuzid (Dumuzid-Inana B1) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - ud hé-jál-la na-nam ji6 nam-hé na-nam
2 - itid giri17-zal na-nam mu asila na-nam
3 - ud-ba sipad-dè cag4 húl-la ak-dè
4 - tùr-ra du-dè ur5-bi zalag-ge-dè
5 - amac kug-ga ud-gin7 kár-kár-re-dè
6 - (d)dumu-zid-dè cag4 kug-ga na-an-tum4
7 - an-na ki-a-ra
8 - mu-na-dé-e jalga umuc-a-ke4
9 - (d)ama-ucumgal-an-na inim mu-un-na-ni-ib-bé
10 - nitalam a zal ki a-ri-a-cè ga-de6
11 - tùr dajal-la-ju10
12 - amac kug-ga-ju10 a-rá-bi ga-me-ci-zu
13 - udu-ju10 ka ú-gu7 ga-me-ci-jar
14 - a naj dùg-ga LI-bi ga-me-ci-kíj
15 - nitalam umuc-bi ba-an-na-dug4
16 - jalga-a-ni e-ne-ra mu-un-na-an-cúm
17 - nitalam-ni tuc-bi-cè im-ma-an-gi4
18 - kug é-tùr-kalam-ma-ke4
19 - X mu-ni-in-kur9 níj-me-jar ba-an-dab5
20 - a-ji6-gin7 ba-lù
22 - ud-ba sipad-dè edin-cè ba-ra-è
23 - juruc (d)dumu-zid-dè tùr-ra ga DU
24 - nin9-a-ni dub-sar-ke4
25 - an-da ki-bi-da-cè ba-ci-re7
26 - amac kug-ga ki udu du-ru cag4-ba
27 - sipad-dè nin9-a-ni ki-bi ba-an-su-né-éc
28 - tìl-le-da-an-ni sipad-dè tìl-le-da-an-ni
29 - nin9-a-ni nar èn-du zu-a tuc-ba tìl-le-da-an-ni
30 - tùr-ra hé-jál im-mi-in-si
31 - amac-e nam-hé-a ì-zal-e
32 - ì-gu7-ne ú sikil ì-gu7-ne
33 - ì sur-sur-ra làl ì-nun-na-ke4
34 - ì-naj-ne ùlùcìn kurun
35 - (d)dumu-zid nin9-a-ni cag4 húl-la zal-e-dè
36 - (d)dumu-zid-dè cag4 kug-ga na-an-tum4
37 - X X mu-un-ci-lá tùr-ta ba-ci-in-kur9
38 - X mu-un-na-ni-in-de6 u8 sila4-bi-da
39 - sila4 ama-bi-cè ù-mu-un-na-an-kud
40 - ba-ci-in-u5 X jic mi-ni-in-du
41 - sipad-dè nin9-a-ni mu-un-na-dé-e
42 - nin9-ju10 igi bar-ra sila4 ama-ni (X) a-nam mu-un-ci-kíj-kíj
43 - nin9-a-ni mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
44 - ama-a-ni murgu-na ù-mu-un-ci-u5 i-lu mu-un-du-du
45 - tukum-bi murgu-na ù-mu-un-ci-u5 i-lu mu-un-du-du
46 - DU a-na-àm jic-a-ni mu-un-dù zal-le-ec a-ni mi-ni-in-si
47 - mác nin9-a-ni ù-mu-un-ci-gud
48 - ba-ci-in-u5 jic mi-ni-in-dù
49 - sipad-dè nin9-a-ni mu-un-na-dé-e
50 - nin9-ju10 igi bar-ra mác-e nin9-a-ni a-na-àm mu-un-ci-kíj-kíj
51 - nin9-a-ni cag4 nu-dab5-ba-na mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
52 - nin9-a-ni murgu-na ù-mu-un-ci-u5 i-lu mu-un-du-du
53 - tukum-bi murgu-na ù-mu-un-ci-u5 i-lu mu-un-du-du
54 - a ri-a-ni gal4-la mi-ni-in-su-su
55 - jar-ra cec-ju10 su-lum ma-ra e-ne bad ba-u5
56 - a-ba-a MI CA AM mi-ni-in-tuku-e en-na a-ga-bi-cè
58 - sipad-dè su nu-um-zìg UR SU la-ba-an-SU
59 - nin9-a-ni mu-un-na-dé-e