Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A song of Inana and Dumuzid (Dumuzid-Inana C1) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - X X NE-gin7
2 - X X X-gin7 áb X ZU X X X
3 - (d)nin-é-gal-la en-me-ec
4 - X X nunuz dúb-dúb-gin7 X X
5 - (d)inana en-me-ec
6 - -ju10
7 - X X jar AM(A.AN) (MIN)-àm
8 - X X X MU X X
9 - mucen-dù-àm X BU X
10 - cu-KU6-dè
11 -
12 - ì saj ga saj
13 - engar-ju10-u8-cè
14 - X jectin-e
15 - mucen-dù X
16 -
17 - mucen sig5-ga
18 - cu-KU6-dam sa-dù-a-ni-cè
19 -
20 - suhur gur-gur-ra
21 - níj-de6-a im-de6
22 - mucen zag-ga mucen-dù
23 - suhur gur-gur-ra cu-KU6-dè mu-un-de6
24 - nin-ju10 X (X)
25 - sipad-dè ì cu-cè
26 - (d)dumu-zid-dè ga mu-un-lá
27 - ì ga zag-cè mu-un-lá
28 - ga cakir-ra zag-cè mu-un-lá
29 - X-ju10 é-e ba-an-dé
30 - (d)dumu-zid-dè X X X
31 - é jál-lu nin-ju10 é jál-lu
32 - X X mu-un-
1 - nu-u8-gig-ge X
2 -
3 - X
4 - i-gi4-in-zu7
5 - i-gi4-in-zu7 A ME X X na-nam
6 - i-gi4-in-zu7 e-ne za-ra na-nam
7 - i-gi4-in-zu7 a-a-zu na-nam
8 - i-gi4-in-zu7 ama-zu na-nam
9 - ama-ni ama-zu-gin7
10 - a-a-ni a-a-zu-gin7 in-ga-NE-en
11 - é jál-lu nin-ju10 é jál-lu
12 - (d)inana dug4-ga ama-na-cè
13 - a mu-un-tu5 ì dùg-ga mu-un-céc
14 - pàlà mah bar-ra nam-mi-in-dul
15 - ù cu ba-an-ti
16 - za-gìn gú-a
17 - kicib
18 - in-nin9-e jìrì-ni
19 - (d)dumu-zid-dè ig
20 - é-e iti6-gin7
21 - igi mu-un-ci-bar
22 - gú-da mu-ni-in-lá
23 - X X
1 - X
2 - (d)dumu-zid-dè X
3 - en (d)dumu-zid IM
4 - lugal-ju10 é-e
5 - lugal-ju10 nitalam-ju10
6 - (d)dumu-zid-dè X A NU X X
7 - lugal-ju10 é-a kur9-ra-ma-ni
8 - (d)dumu-zid-dè nitalam-a-ni-ir mu-na-dé-e
9 - nitalam-ju10 X-ta è-ì
10 - (d)inana X X X é dijir-já
11 - é dijir-já-cè mu-e-tùm-en
12 - igi dijir-já-cè ì-e-nú-en
13 - zag gu-la dijir-já-ka (d)inana
14 - ur5-gin7 hu-mu-na-ab-bé-a-ka
15 - X X X-ka
16 -
17 - X-ra
18 - X X
19 - X RU X X
20 - X X X
21 - X X
22 - HA
23 - NE
24 -
1 - X
2 - X X igi-za
3 - (d)ama-ucumgal-ju10
4 - X in-nin9-ra ab-
5 - nam-gémé-ju10-cè la-ba-e-dè-ri
6 - -na-àm bancur-zu
7 - bancur
8 - bancur-zu bancur cen-na
9 - za-e HUB
10 - ama-ju10 HUB X X la-ba-ni-ib-gu7
11 - cec tu-ur-tu-ra
12 - nin9-ju10 (d)jectin-an-na la-ba-ni-íb-gu7
13 - za-e E cu
14 - nitalam-ju10 túg na-ma-TUKU5-TUKU5-an
15 - -e gu na-ma-NU-NU-un
16 -
17 - na-ma-DUN-DUN-an
18 - X X X
19 - X X X X-an
20 - X IM X
21 - ninda nam X X X X
22 - (d)nin-é-gal-la PA
23 - am (d)dumu-zid X X X X
24 - X-e ce-er-zid kug an-úr-ra X X
25 - X X-na-ju10 an-né ce-er-zid
26 - X X X BA an-úr X
27 - X X