Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A song of Inana and Dumuzid (Dumuzid-Inana D1) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - é-temen-ní-gùrù-a X
2 - é cu
3 - é (d)suen-na-ka dadag-ga-bi
4 - é-an-na-ka urin dù-a-bi
5 - é cu-bi-cè hé-rig7
6 - é zid-da-ju10 dungu-gen6du-gu-ge i-im-dirig
7 - mu inim-jar sag9-ga in-ga-àm
8 - ki-nú gi-rinri-na za-gìn sig10zi-ga-àm
9 - (d)gibil6 írí1-gal-la mu-ra-an-kug-kug-ga
10 - cu gal dù-a
11 - mu-ra-an-sig9
12 - é ucub-na mu-ra-ab-kug-ga cu-luh mu-ra-já-já
13 - ud ba-an-nú ud ba-an-dug4
14 - ud ki-nú-a kár-kár-dam
15 - ud zi-zi-i-dam
16 - nam-tìl
17 - écgíríérronéoússí-bi-ir cibir cúmcú-mu-na-ab
18 - ki-nú
19 - ki-nú cag4 húl-la ki-nú
20 - ki-nú úr ki-nú
21 - ki-nú nam-lugal-la ki-nú
22 - ki-nú nam-nin-a ki-nú
23 - ki-nú
24 - ki-nú cag4 húl-la ki-nú
25 - ki-nú úr ki-nú
26 - ki-nú nam-lugal-la ki-nú
27 - ki-nú nam-nin-a ki-nú
28 - X X ki-nú mu-un-na-bárág-ge ki-nú mu-un-na-bárág-ge
29 - X X ki-nú mu-un-na-bárág-ge ki-nú mu-un-na-bárág-ge
30 - lugal ki-nú mu-un-na-dé-e
31 - ki áj ki-nú mu-un-na-dé-e
32 - inimi-ni tìl inim ud sù1-rárá mu-un-na-dé-e
33 - sukkal zid é-an-na-ke4
34 - kicib-lákí-ce-eb-lá zid-da-na im-ma-an-dab5
35 - úr hi-li-a mu-ni-kur9
36 - cag4-ge ba-e-pàd-da-zu
37 - lugal-e nitalam ki áj-zu úr kug níj dùg-zu ud ha-ba-ni-ib-sù-ud-dè
38 - bal sag9-ga pa è cúm-mu-un-ab
39 - gu-za nam-lugal-la suhuc gen6-na-ba cúm-mu-na-ab
40 - jidru kalam écgírí cibir cúm-mu-na-ab
41 - aga zid men-na saj dalla-a cúm-mu-na-ab
42 - (d)utu è-ta (d)utu cú-cè
43 - ùlù-tatu-mu-ul-lu-ta mir-ra-a-cètù-mu-(d)mi-ra
44 - a-ab-ba igi-nim-ta a-ab-ba sig-cè
45 - ha-lu-úb-ta erin-na-cè
46 - ki-en-gi ki-uri-a écgírí cibir cúm-mu-na-ab
47 - saj gíg dúr-ru-na-bi nam-sipad-bi hé-ak-e
48 - e-ne engar-gin7 gáná hé-já-já
49 - sipad zid-gin7 amac hé-em-mi-lu-lu
50 - gu hé-en-da-jál ce hé-en-da-jál
51 - íd-da a-ectub hé-en-da-jál
52 - a-cag4-ga ce gu-nu hé-en-da-jál
53 - ambar-ra ku6 mucen hu-mu-da-ra-ra
54 - gi sumun gi henbur hé-en-da-an-mú
55 - an-edin-na hé-en-da-an-mú
56 - tir-tir-ra ceg9 ceg9-bar hé-en-da-lu
57 - pú-kiri6 làl jectin hé-en-da-íl
58 - mú-sar-ra hi-iz zà-hi-li hé-en-da-mú
59 - é-gal-la zi sù-ud-jál hé-en-da-an-jál
60 - idigna buranun-na a-u5-ba hu-mu-ni-ib-túm
61 - gú-gú-ba ú hu-mu-ta-mú-mú a-gàr hé-en-si
62 - guru7-du6 guru7-mac kug (d)nisaba-ke4 hu-mu-ni-gur-gur
63 - nin an ki nin an ki cú-a
64 - úr ud ha-ba-ni-ib-sud-e
65 - lugal saj íl-la mu-un-jen-né
66 - úr kug saj íl-la mu-un-jen
67 - lugal X X saj íl-la jen-né
68 - nin-ju10-ra saj íl-la jen-né
69 - X U íl-la KA-ta
70 - gú-da mu-un-da-lá
1-7 - The of E-temen-ni-guru, the organisation of the house of Eridug, the radiance of the house of Suen, and the erected banners of the E-ana were all given as gifts to the house. My good house floats like a cloud; its name too is a favourable omen.
8-12 - He who excels at the ceremonies of queenship has lined with his straw the flowered couch, inlaid with lapis lazuli, which Gibil has purified for you in the Iri-gal shrine and, in the house which he has sanctified for you with his sweet reeds, he is performing the purification rites for you.
13-17 - On the day of the moon's disappearance, the day appointed (?), the day when the couch will be inspected, the day when the lord will make love, grant life to the lord and give the staff and the crook to the lord!
18-22 - She desires it, she desires it, she desires the couch. She desires the couch of heart's joy, she desires the couch. She desires the couch of the sweet embrace, she desires the couch. She desires the kingly couch, she desires the couch. She desires the queenly couch, she desires the couch.
23-27 - When she makes comfortable, when she makes comfortable, when she makes the couch comfortable; when she makes the couch of heart's joy comfortable, when she makes the couch comfortable; when she makes the couch of the sweet embrace comfortable, when she makes the couch comfortable; when she makes the kingly couch comfortable, when she makes the couch comfortable; when she makes the queenly couch comfortable, when she makes the couch comfortable,
28-32 - she covers the couch for him , covers the couch for him; she covers the couch for him , covers the couch for him; she calls the king to her sweet couch, she calls the beloved to her sweet couch, and speaks to him words of life, words of long days.
33-46 - Nincubur, the good minister of E-ana, clasps him by his right hand and brings him in bliss to Inana's embrace: 'May the lord whom you have chosen in your heart, the king, your beloved husband, enjoy long days in your holy and sweet embrace! Give him a propitious and famous reign, give him a royal throne of kingship on its firm foundation, give him the sceptre to guide the Land, and the staff and crook, and give him the righteous headdress and the crown which glorifies the head! From the rising of the sun to the setting of the sun, from the south to the north, from the upper sea to the lower sea, from where the tree grows to where the cedar grows, over all Sumer and Akkad, grant him the staff and the crook!'
47-59 - 'May he act as shepherd of the black-headed inhabitants; may he, like a farmer, make the fields productive; may he make the sheepfolds multiply, like a trustworthy shepherd. Under him, may there be flax, may there be barley; in the rivers may there be carp floods. Under him, may there be mottled barley in the fields; in the marshes, fish, and may the birds chatter. Under him, may the old reeds and the young reeds grow tall in the reedbeds; under him, may the bushes flourish on the high plains. Under him, may the wild sheep and wild goats multiply in the forests; under him, may the irrigated orchards produce syrup and wine. Under him, may lettuce and cress flourish in the garden plots; under him, may there be long life in the palace.'
60-64 - 'May high flood-waters flow in the Tigris and Euphrates, may the grasses grow tall on their banks, and may the meadows be covered. May the holy lady Nisaba pile high the grain heaps and mounds. My lady, queen of heaven and earth, queen who encompasses heaven and earth, may he enjoy long days embrace.'
65-70 - With head high, the king goes now , with head high he goes to the holy embrace of Inana. The king going now with head high , going now to my lady with head high, ... he embraces the mistress. ...
é-témén-ní-gúrú3è2-tèmèn-nì2-gùrù noun E-temen-ni-guru
XX
é noun house(hold)
cu noun hand
é noun house(hold)
suen noun Suen
dadag verb to be bright
é-án-ná noun E-ana
urin noun standard
verb to erect
é noun house(hold)
cu noun hand
rig7 verb to bestow
é noun house(hold)
zid adj right
dungu noun cloud
dirig verb to be superior
mu noun name
inim-jar noun (oracular) utterance
sag9 verb to be good
me verb to be
kí-nú noun sleeping quarter
gi-rin noun blossom
zà-gìn noun lapis lazuli
sig10 verb to place
gibil6 noun Gibil
írí1-gál noun Iri-gal
kug verb to be shining
cu noun hand
gal verb to be big
verb to erect
sig9 verb to put
é noun house(hold)
ucub noun part of reed
kug verb to be shining
cu-luh noun ritual cleansing
jar verb to place
ud noun day(light)
verb to lie down
ud noun day(light)
dug4 verb to say
ud noun day(light)
kí-nú noun sleeping quarter
kár verb to blow
ud noun day(light)
noun (loving) care
zìg verb to rise
nàm-tìl noun life
écgírí noun staff
cibir noun shepherd's crook
cúm verb to give
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
cag4 noun heart
húl verb to be happy
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
úr noun root
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
nam-lugal noun kingship
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
nam-nin noun ladyship
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
cag4 noun heart
húl verb to be happy
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
úr noun root
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
nam-lugal noun kingship
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
nam-nin noun ladyship
kí-nú noun sleeping quarter
XX
XX
kí-nú noun sleeping quarter
bárág verb to spread out
kí-nú noun sleeping quarter
bárág verb to spread out
XX
XX
kí-nú noun sleeping quarter
bárág verb to spread out
kí-nú noun sleeping quarter
bárág verb to spread out
lugal noun king
kí-nú noun sleeping quarter
noun voice
verb to pour
ki noun place
áj verb to measure
kí-nú noun sleeping quarter
noun voice
verb to pour
inim noun word
tìl verb to live
inim noun word
ud noun day(light)
sud verb to be distant
noun voice
verb to pour
sukkal noun minister
zid adj right
é-án-ná noun E-ana
kícíb-lá noun grip
zid adj right
dab5 verb to seize
úr noun root
hi-li noun attractiveness
kur9 verb to enter
cag4 noun heart
pàd verb to find
lugal noun king
nitalam noun spouse
ki noun place
áj verb to measure
úr noun root
kug adj shining
níj noun thing
dùg verb to be good
ud noun day(light)
sud verb to be distant
bal noun term (in office)
sag9 verb to be good
pa noun branch
è verb to go out or in
cúm verb to give
gu-za noun chair
nam-lugal noun kingship
suhuc noun foundation
gen6 verb to be firm
cúm verb to give
jidru noun sceptre
kalam noun the Land
écgírí noun staff
cibir noun shepherd's crook
cúm verb to give
aga noun crown
zid adj right
men noun diadem
saj noun head
dalla verb to be bright
cúm verb to give
utu noun Utu
è verb to go out or in
utu noun Utu
verb to cover
ùlù noun south wind (storm)
mir noun north wind
a-ab-ba noun sea(water)
igi-nim noun upper land
a-ab-ba noun sea(water)
sig verb to be low
há-lú-úb noun oak?
erin noun cedar
ki-en-gi noun Sumer
ki-uri noun Akkad
écgírí noun staff
cibir noun shepherd's crook
cúm verb to give
saj noun head
gíg verb to be black
tuc verb to sit
nam-sipad noun shepherd's craft
ak verb to do
e-ne pronoun he, she
engar noun farmer
gáná noun field
jar verb to place
sipad noun shepherd
zid adj right
amac noun sheepfold
lu verb to be abundant
gu noun (flax) thread
jál verb to be (located)
ce noun barley
jál verb to be (located)
íd noun watercourse
a-ectub noun carp(-filled) water
jál verb to be (located)
a-cag4 noun field
ce noun barley
gu-nu noun flax
jál verb to be (located)
ambar noun marsh
ku6 noun fish
mucen noun bird
noun voice
ra verb to beat
gi noun reed
sumun verb to be old
gi noun reed
henbur noun shoot
verb to grow
an-edin noun high plain
verb to grow
tir noun forest
ceg9 noun wild sheep?
ceg9-bar noun fallow deer?
lu verb to be abundant
pú-kírí6 noun orchard
làl noun syrup
jectin noun grape (wine)
íl verb to raise
mú-sár noun garden
hi-iz noun lettuce
zà-hì-lì-à noun garden cress?
verb to grow
é-gál noun palace
zi noun life (breath)
sú3-úd-jálsù-ùd-jàl2 adj long-lasting
jál verb to be (located)
idigna noun Tigris
buranuna noun Euphrates
à-ù noun high water
de6 verb to carry
noun neck
ú noun plant
verb to grow
à-gàr noun meadow
si verb to fill
guru7-du6 noun type of grain heap
guru7-mac noun type of grain heap
kug adj shining
nisaba noun Nisaba
noun neck
gur verb to turn
nin noun lady
an noun heaven
ki noun place
nin noun lady
an noun heaven
ki noun place
verb to cover
úr noun root
ud noun day(light)
sud verb to be distant
lugal noun king
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
úr noun root
kug adj shining
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
lugal noun king
XX
XX
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
nin noun lady
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
XX
UU
íl verb to raise
KAKA
noun neck
verb to hang