Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A balbale to Nanna (Nanna C) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - é è-a ki-en-gi-ra
2 - é-kic-nu-jál cu-luh dadag-ga-àm
3 - é (d)nanna nam-mah-za ga-ri-dug4
4 - ècmà úrím(kí) mu-zu pa ga-an-è
5 - hur-saj sikil cag4 kug-ta è-a
6 - úrím(kí) an urac-a
7 - é-temen-ní-gùrù-a túm-ma
8 - an-da mu-un-da-e-ba
9 - nam-mah-zu kur-kur-re ba-X X (X)
10 - sù-rá-cè mu-zu pa ga-an-è
11 - cu-luh nam-en-na-ke4
12 - úrím(kí)-ma dúr ki ba-ni--jar
13 - mu-zu dùg-ga-àm nun-e mu-un-(X) X
14 - inim kug-zu an-ra ca-mu-sag9 (X)
15 - en-hé-du7-an-na-ju10 an-na hé-dirig
16 - cu-luh ji6-par4-ra SI
17 - me nam-en-na ba-ab-
18 - ji6-par4-ra dib-dib-bé X X
19 - (d)ac-ím-babbar-re
21 - zi
22 - cìr DI
23 - cìr kug
24 - nun-e X
25 - jéctúg
26 - me gal-gal-la
27 - an (d)en-líl GI
28 - (d)nin-gal-la
29 - hé-dirig ù-tud
30 - (d)ac-ím-babbar-re X X X
31 - iti6 níj dùg-gin7 X URU
32 - ji6-par4 cag4 húl-la-ju10
33 - an (d)en-líl-bi
34 - ama (d)nin-gal hi-li
35 - zirrux(EN.NU.NUNUZ.ZI.(d)NANNA)
36 - en-hé-du7-an-na
37 - lugal-ju10
38 - me gal-gal-la-ni
39 - cìr kug sù-rá-áj GA
40 - mu-zu A JAR X KI
41 - en-hé-du7-an-na an-na
42 - la-la X lú-e
1 - cu-luh-zu mu-un-zu-a
2 - -e hu-mu-un-ak-e
3 - -zu unu sikil-la ca-ra-an-dù
4 - X X nu-un-ci-ku4-ku4
5 - ce-zu JAGI sikil-la
6 - unu-na
7 - a nu-tag-ge
8 - munu4-zu níj cu bal nu-ak-dam
9 - é-gal (d)suen-na a-na-zu mu-un-zu
10 - gudug-e-ne-ka
11 - ma-sá-ab ku4-ku4-dam àsìl-lá di-dam
12 - é dùg-ge-da é
13 - ki cu-luh kug-ga
14 - (d)nin-gal en-hé-du7-an-na-ju10
15 - X-zu ki-bi hu-mu-na-gi4-gi4
16 - X (d)nanna ga-e-dug4
17 - X (d)suen mu-zu pa ga-an-è
1-10 - O eastern (?) house of Sumer, I will declare your greatness! O E-kic-nu-gal, whose purification rites are brilliant, O house of Nanna! O shrine Urim, I shall glorify your name. Emerging from the holy heart of the pure hills, Urim, wisdom of An and Urac, appropriate for E-temen-ni-guru! With An you bestow kingship; your majesty the foreign lands. I shall glorify your name far and wide!
11-22 - He keeps in order the lordly purification rites . He has taken his seat in Urim. Your name is sweet! The Prince . Your holy word is pleasing to An. May my En-hedu-ana excel even An. the purification rites of the . the lordly divine powers. the excellent . Acimbabbar . ... ...
23-42 - holy songs . The Prince . wisdom . the great divine powers. An and Enlil . Ningal May he excel . Ac-im-babbar . Like the sweet moonlight . the , my delight, . An and Enlil . Mother Ningal charm . The high priestess of the moon god . En-hedu-ana . My king . the great divine powers . holy songs, light ... En-hedu-ana ... ...
1-10 - who is familiar with your purification rites, , may he do . shall build for you in the pure abode (?) . shall not enter . He shall grind your barley for you in the pure cloister. Your milled grain is not laid in his hall. Water shall not touch what you have ground, and your malt shall not be turned over. O palace of Suen, what do men know of you? ...
11-17 - To bring offerings in baskets, to cause rejoicing, to make the house comfortable, to establish the house, to put in order the place of the holy purification rites -- may Ningal, my En-hedu-ana, restore your . Nanna, I shall praise you. Suen, I shall glorify your name.