Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A cir-namgala to Nanna (Nanna L) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - dumu nun nir an-na kur ùn-na dajal búr
2 - i-lim ud-jál ri-a-na íl-la
3 - BAD-ta mah saj an-né ús-sa
4 - ud-sakar itid gen6-né pa è ak-a
5 - (d)nanna cid zu igi dùg hu-mu-ri-in-du8
6 - (d)ac-ím-babbar ud gal an kug-ga u18-ru dajal tag-ga ùj cár-ra ba-dul
8 - X X sù-rá-áj nun men-na saj íl
9 - X X nu-kúr-ru ul-cè kalam gen6-né
10 - X (X) X mah hé-jál-la dùb bar-re
11 - X (X) X nam-lugal-e hé-X
12 - X si mul-mul an-na HI jál
13 - X X NI itid ki-en-gi ki-a
14 - X X é-kur-ra su-lim
15 - X X bal-re suh10 kug dili-ni
16 - sù-rá-áj zid an-e dajal dirig (d)ac-ím-babbar gal-bi X X X (X)
18 - (d)nanna ucum an ki idim-ma gal gub-bu
19 - itid ud-sakar gen6-né mu ki-bi-cè an-jar
20 - (d)suen en an-na dili-zu-ne mah-me-en
21 - en ud an-na ul-le-cè nam-gub
22 - mu nam-hé-a-ka cu pec-pec-e-dè
23 - a-ectub hé-jál nu-silig-ge kar-ra gen6-né-dè
24 - ubur an-na-ke4 giri17-zal ki ús-ù-dè
25 - X (X) X ce gu-nu tùm-dè X X X X DU-dè
26 - é-kic-nu-jál-la barag mah-bi gen6-né-dè
27 - (d)nanna nam-lugal kalam-ma-ka ki-gub-bi gen6-né-dè
28 - X X X X dug4-ga-ba
29 - X-ni-ib-mú-mú
30 - X-àm
31 - X X X cag4 sù-rá
32 - X X X úrím(kí) iri ki cag4-ge pàd-da-zu
33 - X X X an (d)en-líl-lá-ka X X X hé-em-mi-lá
34 - X X mah-a-ni mu-e-X igi dùg hu-mu-e-ri-dùg
35 - X X X ki dúb-bu-za dúr ki ù-ba-e-ni-jar
36 - X X X agrun-kug-ga nam zid-bi tar-ra
37 - en (d)ac-ím-babbar X kur gal (d)en-líl-le cag4-ga-ni nam-de6
38 - X X X X X-ga hur-saj-galam-ma-na
39 - X X TAR su zìg íl-la huc ri-a-na
40 - X X X èc-e úrím(kí)-ma nam dùg mi-ni-ib-tar-re
41 - X X X ùj dajal X X ud ul-cè á hé-ni-mah
42 - X X X X ce gu-nu X
43 - nam-hé AN X X
44 - -gin7 saj ha-X-(X)-íl X X X-e
45 - ki-bi gi4-a saj hé-em-X X X
46 - X MU níj cu nu-tèj-jé6-da saj-e-ec hé-rig7
48 - mah (d)nin-líl-le tud-da nam
49 - en (d)ac-ím-babbar dumu kug an-na hi-li nam
50 - mah dug4-ga zid nu-kúr-ru
51 - X X (X) (d)nanna á nun hé-em-te-jál