Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A balbale to Nance (Nance B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - X cu du7-a
2 - X (X)
1 - ku6 jidru cu-na na-mu-un-jál me
2 - ku6 e-sír jìrì-na na-mu-un-sig9 me
3 - ku6 izi ab-cag4-ga na-mu-un-zalag-ge me
4 - ku6 sur9-re mu-na-an-dú1-àm
5 - ku6 gud-dè nun mu-na-ab-bé
6 - ku6 túg-bà1 cag4-ge4 nam-mi-in-lá
7 - kac4-kac4-e kac4 mu-na-ab-kar-re
8 - gur4-gur4-e ab mu-na-ab-gur4-gur4
9 - jír-e ab mu-na-ab-jír-re
10 - agargara zar-re-ec mu-un-du8-du8
11 - ku6 NE ab-ba mu-na-ab-mú-mú
12 - ku6 sim(mušen) mu-na-ab-dal-dal-le-ne
13 - má-gur8-cè é-cè
14 - si-bi é-cè
15 - á-sùmùr-bi kug-sig17 cim erin-da
16 - ab-ba ca-mu-na-ab-jír-jír-re-dam
17 - jic-hum-bi iti6 giri17-zal-àm
18 - ab-ba ca-mu-na-ab-dadag-ge
19 - ab-ba-ka
20 - ab-ba-ka
21 - é ud-bi
22 - a-a