Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Nance and the birds (Nance C) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - u5(mušen) jic-gi kug-ta nam-ta-è
2 - jic-gi kug-ga-ta nam-ta-è
3 - u5(mušen) kug-zu ud an-cag4-ge mu-un-zal
4 - u5(mušen)-e an-na KAX mu-ni-íb-gi4
5 - KAX-KAX-bi dùg-ga-àm gù-bi ab-sag9-
6 - nin-ju10 u5(mušen)-a-ni hi-li na-an-
7 - in-nin9 ama (d)nance u5(mušen)-a-ni hi-li na-an-X X
8 - in-nin9-me-en u5(mušen)-ju10 a-gin7 X jé6-e a-gin7 sag9
9 - (d)nance-me-en u5(mušen)-ju10 a-gin7 JIR kug-e a-gin7 sag9
10 - ní-te-a-ni u5(mušen) gal-gin7 a-a nam-mi-X X
11 - e-ne an-ta ki-a gub-ba-àm
12 - cilam kug-gin7 a-a mu-un-
13 - u5(mušen) kug cilam babbar a bar-ra a bí-in-naj
14 - a-ji6 uru16-da zag àm-da-X
15 - (d)nance sù-rá-áj-jé6-e A
16 - (d)a-nun-na dijir gal-gal-e-ne-ke4
17 - in-nin9 ama (d)nance munus zid
18 - (d)nance nin9 zà-mí dug4-ga (d)a-nun-na-ke4-ne
19 - ama um-ma sag9-ga (d)en-líl-lá
20 - (d)nance nin-ju10 u5(mušen)-a-ni húl-la-e
21 - èc za-gìn-na ba-an-jar
22 - u5(mušen) kug-ga jìrì-ni ba-an-dúr-ru
23 - in-nin9-me-en mucen-ju10 zar ab-du8-cè ha-ma-ab-si-si
24 - (d)nance-me-en mucen-ju10 zar ab-du8-cè ha-ma-ab-si-si
25 - mucen an ki-a hé-em-gub
26 - mucen mu nu-zu sizkur hé-em-túm
27 - mucen sa nu-zu X hé-em-DU
28 - mucen su-din nu-e cu kécé-rá-
29 - mucen-e an-na dùb mu-un-bad-bad-dè
30 - anzud(mušen)-dè (d)a-nun-na-ke4-ne-bi nam mu-un-di-ni-íb-tar-re
31 - zú-sis(mušen)-e a jectug-ga X X im-ta-ra-è
32 - in-nin-ju10 úr X
33 - mucen zú-sis(mušen)-me-en ní-já X DU
34 - (d)nance-ju10 úr
35 - mucen zú-sis(mušen)-me-en ní-já
36 - an-ta gi4 MU
37 - BA X DI X X
38 - na-
39 - hu-rí-in(mušen)
40 - hu-rí-in(mušen)
41 - am-e kur-úr-ra jic ba-ni-ib-ra-àm
42 - tarah-e kur-bàd-da jic ba-ni-ib-ra-àm
43 - á1-rá-bu(mušen) á1-rá-bu(mušen) nunuz-zu dadag-ga-àm
44 - mucen á1-rá-bu(mušen) nunuz-zu dadag-ga-àm
45 - nunuz-zu kug-ga-àm nunuz-zu X (X)-ra-àm me-a ba-an-tùm
46 - ga-nu11(mušen) hur-saj-já nunuz nam-ma-ab-X X
47 - nunuz-bi níj íl-la cu nam-ma-an-ti
48 - mucen-e ji6-a en-nu-ùj im-mi-in-zu
49 - (d)ha-ìà(mùšèn) en-nu-ùj-já ud mi-ni-íb-zal-zal-e
50 - mucen kug (d)ha-ìà(mùšèn) (d)ha-ìà(mùšèn) ud mi-ni-íb-zal-zal-e
51 - mucen gug-ta gug za-gìn-ta za-gìn
52 - nír-ta nír kug-sig17 na-me-a kuc kug-sig17 jar-ra
53 - (d)ha-ìà(mùšèn) tibira-e hu-mu-ri-ib-sig10-ge
54 - mucen-e an-na te8(mušen) uc-bar te8(mušen) uc-bar
55 - te8-uz(mušen)-e an-na te8(mušen) uc-bar te8(mušen) uc-bar
56 - á-bi téc-àm jìrì-bi téc-àm
57 - X X-já cu gal X X
58 - akkil-bi jectug-e KA
59 - gámbíx(MUNUS.US.SA.KID)(múšén) akkil-bi pa X
60 - luh cu gú-sur(mušen) A X
61 - dumu nun-na HAR
62 - íd-da jic-gi
63 - A HA
3 - na4 GIR X X cu im-ta-du7-du7
4 - mi-sa-az(mušen) KA X-àm mur ca4
5 - mucen BAD gig X X X A
6 - muc-gu7(mušen) sig7-ga-àm X im-X-an-sig9-ga
7 - á-bi má-gur8
8 - um(mušen)-e KU en zid KA kug X íb-jál
9 - KIJ X tál-tál-le
10 - X te8(mušen) X-na ib-ci-ku4-ku4
11 - mucen LU KA im-X
12 - X-na X-si-ic mu-na-já-já
13 - na-já-já
14 - X
1 - gi4-X(mušen)
2 - X (d)nin-hur-saj-ka níj-gur11-ra-ni-cè kur-re ba-ab-de6
3 - níj-gur11-ra-ni-cè ki kíj-kíj-da-ni-cè
4 - mucen-e níj-gur11-mu-du-um(mušen) mu-cè ba-an-sa4-()
5 - níj-gur11-mu-du-um(mušen) im-dé
6 - edin kèc(kì)-a-ka i-si-ic mu-un-já-já-já
7 - mucen KA bal-bal é-gal-la lug-lug-ga
8 - MUNUS-MUNUS(mušen)-e ní-bi-cè ér im-ci-ce8-ce8
9 - kici6-bar(mušen) gada ha-ad-e du7-a kar-ra jál-la-àm
10 - kici6-bar(mušen)-gu-ru-ug(mušen) su4-a túg-gun4-na jic-gi-a lá-a
11 - UD-ca4(mušen)-e a-zag-gur11 mi-ni-ib-dab5-dab5-bé
12 - giri16-i-lu(mušen) ùj-já giri16-i-lu-bi X X
13 - li-li-bi-sig(mušen)-e bar DA ú-gin7 im-de5-de5
14 - sa4(mušen) gùd amar-bi bar-ba nam-mi-íb-sa4
15 - dúb-dúb-bu(mušen)-e IC IM ní-bi nam-ma-ab-
16 - ceg5-ceg5(mušen)-e lú-tur ér pàd-da-gin7 cex(SIG7) na-já-já
17 - gú-bi-gú-zag-ga(mušen) cag4 dab5-ba-gin7
1 - X
2 - X X
3 - sig7-ga ba-tur
4 - kici6 ki-in-dar-ra-gin7
5 - -ta (d)ba-ú a nam-tu5-tu5 me cu mu-un-na-kécé
6 - ti-gi4-lu(mušen) suhuc dar-ra kécé
7 - túm1(múšén)-e gáná dajal-la bí-íb-X
8 - túm1-gur4(mušen)-e kislah lugal-la gig-bi bí-íb-
9 - u5-bi(mušen) u5-dar(mušen)-e kici6
10 - mucen-e ki X-ma ki bí-íb-
11 - X cìtà-na mác-ance-gin7 e-ne nam X
12 - KA kug KA-zu sikil KA KAX nam X
13 - A sun5-bi dumu nu-siki-gin7 ki a-ba-
14 - ha-mun(mušen)-e ha-mun-e cag4 gada mu-ni-ib-lá
15 - jectin-na jectin-na-gin7 X
1 - ígírá(KI.SAJ.MUNUS)(múšén)
2 - gir-gíd(múšén)
3 - dur(mušen) dur
4 - igi jectin-na A
5 - dar(mušen)-e en-nu-ùj
6 - dar(mušen) ti-ku-ti-ku-ma-e HU
7 - ambar-re
8 - a-dar-dar-ra(mušen)-ke4 túg sim(mušen)
9 - TUM-kécé(múšén)-dè gu lá-a-ta X ní-bi
10 - zú-kécé(múšén)-dè ambar kécé-dè
11 - cu-ùr(mùšèn)-e á tál-bi saj-bi ba-ni-íb-
12 - ù-ku-ku(mušen)-e di-li-bi-pi-la ud mi-ni-íb-zal-zal-e
13 - sipad(mušen) ùlù-di-ig ùlù-di-ig ì-dé-dé-e
14 - sipad(mušen) dur-dar(mušen)-gin7 gùn-a suh10 saj-já mi-ni-íb-jál
15 - ab-ta gi-dù-a ba-ra-àm-da-lug-ga-àm
16 - ti-rí-da(mušen) jic-gi-a ti-rí-da ba-e-sa4
17 - X X ku6 mucen-e ki áj-me-en
18 - -ba-já ság nu-di-me-en
19 - X-ga-a nu-tur-re-me-en
20 - in-nin9 ama (d)nance zà-mí-zu dùg-ga-àm