Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A hymn to Ninimma (Ninimma A) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - kicib-jál é níj-gur11-ra -me-en
2 - saj dijir gal-e-ne-me-en X (X) GA zu-zu-me-en
3 - (d)nin-ìmmà nin gal-gal (X) é-kur-ra-me-en
4 - nin X X (X) X (d)en-líl-lá dub-sar an-na-me-en
5 - im nam-tìl-la X jál-la-me-en
6 - X IM X X X X NE X X
7 - ce mah tùm nin é-sar-ra-me-en
8 - éc-gáná za-gìn gi-1-nindan cu du7-a-me-en
9 - saj íl nun-gal-e-ne-me-en
10 - X X AN en HAR-ra-me-en
11 - zid dug4-ga-me-en
12 - cu -a-ke4-ne-me-en
13 - jéctúg dirig-ga-me-en
14 - KA X GA (X) X húl-le nu-DU-me-en
15 - nin-ju10 cag4-ta mah-me-en ud-da pa è-me-en
16 - aga za-gìn-na hé-du7-me-en (X) X RA ZA an-na-me-en
17 - hi-li cu tag-ga
18 - NE RA X X GAR
1 - kalag-gin7 X
2 - é-kur-ra X nin X X
3 - gaba-jál (d)nanna X X NAM X
4 - jéctúg bad níj-nam zu-a-me-en
5 - sù-rá-áj kár-kár èc mah si-(X)-me-en
6 - (d)en-líl -me-en
7 - é saj -me-en
8 - X X -da KA X (X)-me-en
9 - susbu cu-luh kug-ga gal-bi túm-ma-me-en
10 - cag4-bi X NAM X (X) KA á-gin7 BU-BU-me-en
11 - (d)nin-ìmmà jic-hur kug-ga zà-mí-zu dùg-ga-àm
1 - X (X) X RU X X (X) X-me-en